Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

ΑΗΚ για ρύπους στη Δεκέλεια

Αυτό υποβλήθηκε από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή περιβάλλοντος που έγινε στις 07/05/2009:

Τα προβλήματα και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του Σταθμού της Δεκέλειας
Με αναφορά το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της αυτεπάγγελτης εξέτασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος η Αρχή Ηλεκτρισμού θα ήθελε να επιβεβαιώσει τα πιο κάτω:
1 Εισαγωγή
Οι έξι μονάδες παραγωγής του Σταθμού, συνολικής δυναμικότητας 360MW, εγκαταστάθηκαν μεταξύ των ετών 1982 και 1992. Επίσης εντός του Μαΐου 2009 ολοκληρώνεται η εγκατάσταση τριών μηχανών εσωτερικής καύσης συνολικής δυναμικότητας 50MW περίπου. Ανάμεσα στους στόχους που τέθηκαν πριν την εγκατάσταση όλων των μονάδων ήταν και η υιοθέτηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Ο Σταθμός σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα, τα οποία γενικά έχουν χαμηλό ποσοστό τέφρας και ανθρακικού υπόλοιπου, και στις πλείστες περιπτώσεις δεν χρειάζεται η εγκατάσταση αντιρρυπαντική ς προστασίας για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων. Η συνεισφορά του Σταθμού στην παραγωγή της ΑΗΚ και, επομένως, στην οικονομία του κράτους είναι σημαντική αφού αποτελεί το 41,10% της παραγωγής (στοιχεία 2008). Στο Σταθμό εργοδοτείται προσωπικό που αριθμεί σε 230 άτομα περίπου.
2 Ενέργειες
Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου έγιναν στο παρελθόν, όπως και πρόσφατα, με την ευκαιρία της εγκατάστασης των νέων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, διάφορες περιβαλλοντικές μελέτες τόσο για τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας όσο και για τους άλλους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ. Η ΑΗΚ σε όλες τις περιπτώσεις έλαβε σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις των περιβαλλοντικών μελετών, κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλει κάθε
προσπάθεια για την υλοποίηση τους.
2.1 Παρακολούθηση ποιότητας αέρα
Η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για την προστασία των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας γίνεται πάντοτε πάνω σε συστηματική βάση. Η ΑΗΚ διεξάγει μετρήσεις των συγκεντρώσεων ρύπων σε επίπεδο εδάφους με όργανα που βρίσκονται σε δύο ειδικά εξοπλισμένες κινητές μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον Σταθμό. Πρόσφατα μετά από συνεννόηση με το κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας η μια εκ των δυο μονάδων μετακινήθηκε εντός του χωριού της Ορμήδειας. Η άλλη μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη σε περιοχή κοντά στο Συνοικισμό ΑΗΚ.
2.2 Καπνοδόχοι
Το ύψος των καπνοδόχων στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας έχει αυξηθεί με μεγάλη
δαπάνη από 60 μέτρα που ήταν αρχικά στα 100 μέτρα για καλύτερη διασπορά των ρύπων. Για τις μονάδες Αρ. 1 & 2 η αντικατάσταση της αρχικής καπνοδόχου ύψους 60 μέτρων με μία νέα κοινή καπνοδόχο ύψους 100 μέτρων κόστισε στην Αρχή ΕΥΡΩ 1.300.000 περίπου.
2.3 Ποιότητα Καυσίμων
Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας χρησιμοποιεί καύσιμα πολύ καλής ποιότητας με στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων. Σημειώνεται ότι από την Ιανουαρίου 2008 ο Σταθμός χρησιμοποιεί καύσιμο με περιεκτικότητα στο θείο λιγότερη από 1%. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για το 2007 ο μέσος όρος θείου στο καύσιμο ήταν 1,53% ενώ ο αντίστοιχος για το 2008 ήταν 0,93%. Επίσης παρόλο που το ανώτατο επιτρεπτό όριο για την ασφαλτίνη μέσα στο μαζούτ είναι 7% το μαζούτ που χρησιμοποιήθηκε κατά το 2008 περιείχε ποσοστό ασφαλτίνης της τάξης του 3,66% μόνο.
2.4 Καυστήρες
Για την καλύτερη δυνατή καύση ο διασκορπισμός του μαζούτ γίνεται με τη μέθοδο πεπιεσμένου ατμού. Επίσης όλοι ΟΙ Λέβητες χρησιμοποιούν ειδικούς καυστήρες παραγωγής χαμηλού ποσοστού οξειδίων του αζώτου.
2.5 Παρακολούθηση απόδοσης της καύσης
Γίνεται παρακολούθηση της καύσης επί συνεχούς βάσης και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Για να διατηρούνται οι σωληνώσεις των λεβήτων καθαρές και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα γίνεται καθαρισμός των σωληνώσεων των Λεβήτων κάθε 8 ώρες. Κατά την διαδικασία αυτή, γνωστή ως εκκαπνισμός, ατμός εμφυσάται με πίεση επί των σωληνώσεων και στη συνέχεια, όταν ο ατμός αναμιχθεί με τα καυσαέρια, παρασύρει την καπνιά από τις σωληνώσεις και εξέρχεται σαν μαύρος καπνός από τα φουγάρα δημιουργώντας το νέφος που κάποτε διακρίνεται από μακρινή απόσταση.
2.6 Παρακολούθηση της ποιότητας των εκπομπών
Οι εκπομπές ρύπων από τις μονάδες παραγωγής του Σταθμού παρακολουθούνται με όργανα
μέτρησης και καταγραφής της συγκέντρωσης διαφόρων ρύπων που είναι ενσωματωμένα σε κάθε μία από τις καπνοδόχους των έξη λεβήτων του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας. Οι αναλυτές αυτοί επιτρέπουν στην ΑΗΚ να βεβαιώνεται ότι η ποσότητα των ρύπων που
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα είναι μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο Νόμος και να επεμβαίνει άμεσα για διόρθωση όπου είναι δυνατόν.
2.7 Χρηματοδότηση Έργων
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού, έχει πρόσφατα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η χρηματοδότηση έργων κοινής ωφελείας στις γειτονικές κοινότητες
Ορμήδειας και Ξυλοτύμβου όπως επίσης και στον Συνοικισμό ΑΗΚ.
3 Συμπέρασμα
Η Αρχή Ηλεκτρισμού κατέβαλε και θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των κοινοτήτων που γειτvιάζoυν με όλους τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της.
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου θα ήθελε να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά ότι εντάσσει μέσα στους πρωταρχικούς της στόχους την
• τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος όπου αυτό είναι εφικτό,
• την προστασία της υγείας του προσωπικού και του κοινού,
• την προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών περιβαλλοντικών προβλημάτων,
• τη συνετή και ορθολογική χρήση και διαχείριση διαφόρων μεθόδων και υλικών, και την πρακτική επίδειξη ενδιαφέροντος για τον απαιτούμενο σεβασμό στο περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails