Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2021

Σε ποια ξενοδοχεία έδωσαν την δημόσια παραλία;

 Σε ποια ξενοδοχεία έδωσαν πλεονεκτήματα /δικαιώματα στην παραλία;  Απάντηση ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.213, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου «Χρήση παραλίας μπροστά από ξενοδοχειακή μονάδα στην Αμμόχωστο και το καθεστώς χρήσης των παραλιών παγκύπρια." Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: α. Στην Επαρχία Πάφου υπάρχει μόνο μία παραλία παραχωρημένη σε ξενοδοχειακή μονάδα.  Συγκεκριμένα, για μέρος της κρατικής παραλιακής γης του τεμαχίου με αρ. 290, Φ/Σχ. 51/19.4.Ill, μπροστά από το ξενοδοχείο “ Olympic Lagoon ”, χορηγήθηκε στις 28.2.1994 άδεια χρήσης στην τότε ιδιοκτήτρια εταιρεία Claridge Investments Ltd .  Με βάση τη σχετική συμφωνία, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί το ακίνητο αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση καρεκλών και κρεβατιών της θάλασσας για εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου που λειτου

Μερικές πρόνοιες από το νομοσχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης

Μερικές πρόνοιες από το νομοσχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης: Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, ανακύκλωση 65% ως ελάχιστον κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας ----------------------------------------------------- Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας: ι. το 50 % κατά βάρος, για τα πλαστικά· 11. το 25 % κατά βάρος, για το ξύλο· 111. το 70 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα· ιν. το 50 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο· ν. το 70 % κατά βάρος, για το γυαλί· νι. το 75 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι· ----------------------------------------------------- Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο, ανακύκλωση 70 % ως ελάχιστον, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2030 , το αργότερο επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχοντ

Σας ψεκάζει η Τοπική Αρχή;

  Πιο κάτω η διαδικασία για ψέκασμα χόρτων σε συγκεκριμένες περιοχές 1. «Ειδικές Περιοχές Α» Ως «Ειδικές Περιοχές Α» ορίζονται οι περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 , όπως δημόσια πάρκα και κήποι, κατασκηνωτικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία, εκπαιδευτήρια και παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές, ευαγή ιδρύματα), ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, στρατόπεδα και αρχαιολογικοί χώροι. Στις Ειδικές Περιοχές Α: i) Απαγορεύεται, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως GHS06, GHS08 (τοξικά, πολύ τοξικά, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή) σύμφωνα με τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ii) θα εφαρμόζονται, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, κατά προτε