Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2021

Μερικές πρόνοιες από το νομοσχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης

Μερικές πρόνοιες από το νομοσχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης: Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, ανακύκλωση 65% ως ελάχιστον κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας ----------------------------------------------------- Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας: ι. το 50 % κατά βάρος, για τα πλαστικά· 11. το 25 % κατά βάρος, για το ξύλο· 111. το 70 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα· ιν. το 50 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο· ν. το 70 % κατά βάρος, για το γυαλί· νι. το 75 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι· ----------------------------------------------------- Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο, ανακύκλωση 70 % ως ελάχιστον, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2030 , το αργότερο επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχοντ