Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ποιος κάνει φασαρία;

Ο Νόμος 27/1974 για την οχληρία του 1974 ! περιέχει αυτά τα άρθρα χωρίς αναφορές σε επίπεδα ή μετρήσεις:
....
Χρήση οργάνων που ενισχύουν τον ήχο σε δημόσιους χώρους ή κοντά σε δημόσιους χώρους:
 
18.-(1) Κανένας δεν χρησιμοποιεί ή θέτει σε λειτουργία ή προκαλεί ή επιτρέπει τη χρήση από άλλο ή τη λειτουργία τηλεβόα, μεγαφώνου, ενισχυτή ήχου ή άλλου οργάνου που αυτόματα, μηχανικά ή ηλεκτρικά ενισχύει ή μεταδίδει ενισχυμένο ήχο-
(α) σε δημόσιο χώρο  ή
(β) σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με τέτοιο τρόπο ή κάτω από περιστάσεις ώστε ο ενισχυμένος ήχος με αυτό τον τρόπο, να προκαλεί οχληρία σε οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο χώρο, παρά μόνο δυνάμει άδειας που εκδίδεται από τον Έπαρχο ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτεί ο Έπαρχος για αυτό, και σύμφωνα με τους τυχόν συνημμένους όρους σε τέτοια άδεια:

Νοείται ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση ή τη λειτουργία-
(α) τηλεβόα, μεγαφώνου ή ενισχυτή ήχου τοποθετημένου εντός εκκλησίας ή τεμένους αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αναμετάδοσης θρησκευτικής λειτουργίας ή τελετής, που γίνεται σύμφωνα με τους καθιερωμένους θρησκευτικούς τύπους τέτοιας εκκλησίας ή τεμένους, εφόσον ο ενισχυμένος ήχος με αυτό τον τρόπο δε δύναται να ακουστεί σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο·
(β) οργάνου που χρησιμοποιείται ή που λειτουργεί αποκλειστικά για την προβολή κινηματογραφικής ταινίας σε οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό που έχει άδεια για αυτό, εφόσον ο ενισχυμένος ήχος με αυτό τον τρόπο δε δύναται να ακουστεί σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εκπομπής ήχου από κέντρα αναψυχής που εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails