Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Γενικός Ελεγκτής: Ανάπτυξη Μαρίνας Παραλιμνίου

(β)       Ανάπτυξη Μαρίνας Παραλιμνίου. Η Διαχειριστική Επιτροπή για τις Μαρίνες (ΔΕΜ) σε συνεδρία της που έγινε στις 10.5.2016, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στον μοναδικό προσφοροδότη, που υπέβαλε προσφορά.
Για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα:
·                Το συνολικό μίσθωμα που προσφέρθηκε από τον μοναδικό προσφοροδότη για την παραχώρηση του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου για τη δημιουργία της Μαρίνας Παραλιμνίου, για χρονική περίοδο 125 χρόνια, ανέρχεται σε €8,2εκ.. Η καθαρή παρούσα αξία του μισθώματος (με συντελεστή προεξόφλησης 4% όπως χρησιμοποιήθηκε από την Διαχειριστική Επιτροπή) είναι μόλις €4,6εκ.. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), η αξία του χώρου που θα παραχωρηθεί ανέρχεται περίπου σε €17εκ..
·                Στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν είχε καθοριστεί το ελάχιστο ποσό μισθώματος.
·                Η ΔΕΜ έλαβε υπόψη διάφορους άλλους παράγοντες που συνηγορούσαν υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού, όχι όμως στη βάση οικονομικών κριτηρίων αλλά μάλλον με περιγραφικό, γενικό και αόριστο τρόπο ώστε να μην μπορεί να τεκμηριωθεί με οικονομικούς όρους ότι η απόφαση για κατακύρωση ήταν συμφέρουσα για το Κράτος.
·                Σε αντίθεση με τις άλλες μαρίνες στις οποίες οι λιμενικοί χώροι μισθώνονται για περίοδο 50 περίπου ετών, στην προκειμένη περίπτωση η περίοδος μίσθωσης ανέρχεται σε 125 έτη που είναι εξαιρετικά μεγάλη.
Τον Ιούνιο 2016, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒΤ, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
·                Η προώθηση υλοποίησης της Μαρίνας Παραλιμνίου γίνεται με βάση σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου στα πλαίσια ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού και της πολιτικής για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
·                Το πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάπτυξη της Μαρίνας αποφασίστηκε σε συνάντηση όλων των αρμοδίων φορέων, η οποία έγινε στις 23.1.2015, και κατά την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, όπως η παραχώρηση του χερσαίου χώρου θα μπορούσε να γίνει για καθορισμένη περίοδο μέχρι και 125 χρόνια.
·                Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων ημερ. 26.2.2014, η εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης μπορεί να γίνεται με επιλογή του μισθωτή μέσα από ανοικτή και διάφανη διαδικασία διαγωνισμού, στη βάση της ψηλότερης ή μοναδικής προσφοράς. Ως εκ τούτου η αξία του χώρου καθορίστηκε από την αγορά.
·                Το κόστος και τα άλλα έξοδα που σχετίζονται με την κατασκευή της επίχωσης είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά περίπου €5,2εκ., ποσό το οποίο σύμφωνα με το ΤΚΧ θα πρέπει να αφαιρεθεί από την αξία της γης που θα παραχωρηθεί από το Κράτος.
·                Η εν λόγω γη επηρεάζεται από τη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, η οποία έχει καταργηθεί και, με την ανάπτυξη της Μαρίνας καθώς και της επίχωσης τόσο η έκταση της όσο και η αγοραία αξία αυξάνεται.
·                Από την ανάπτυξη θα προκύψουν έσοδα από την καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ύψους €16,5εκ.
Όλα τα έργα της ανάπτυξης μαζί με τη γη θα επιστραφούν στο Κράτος μετά την περίοδο της μίσθωσης.
Το συνολικό κόστος όλων των έργων υπολογίζεται να ανέλθει σε σημερινές τιμές στα €85εκ..
Τον Ιούλιο 2016, με νέα επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕΒΤ, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:
·                Στη σύσκεψη που έγινε στις 23.1.2015, δεν είχε παρουσιαστεί οποιαδήποτε μελέτη ως προς τη διάρκεια της μίσθωσης, αλλά αποφασίστηκε μόνο ότι η διάθεση της γης θα γινόταν για καθορισμένη περίοδο, ενώ είχε γίνει ειδική αναφορά ως προς την ανάγκη εξέτασης κατά πόσο ο θαλάσσιος και χερσαίος χώρος θα εκμισθώνονταν για την ίδια ή για διαφορετική περίοδο. Υποδείξαμε ότι αντί τούτου, το Υπουργείο, χωρίς οποιαδήποτε μελέτη, αποφάσισε – σε αντίθεση με τις άλλες μαρίνες στις οποίες οι λιμενικοί (θαλάσσιοι) χώροι μισθώνονται για περίοδο περί τα 50 έτη – να εκμισθώσει τον χερσαίο αλλά και τον θαλάσσιο χώρο για περίοδο 125 ετών.
·                Η αναφορά του Γενικού Διευθυντή του ΥΕΕΒΤ στο γεγονός ότι η ανάθεση της σύμβασης έγινε κατόπιν προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, και ως εκ τούτου την πραγματικά αξία του χώρου την καθορίζει η αγορά, δεικνύει ότι το Υπουργείο παραγνώρισε συνειδητά την αξία της εκτίμησης του ποσού μιας σύμβασης, πριν την προκήρυξη της, όπως και το γεγονός ότι οι προσφερόμενες τιμές διαμορφώνουν αξιόπιστο δείγμα για καθορισμό της αγοραίας αξίας, όταν αναπτυχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός, ενώ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε υποβληθεί μόνο μία προσφορά.
·                Η αναφορά στην Εγκύκλιο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ημερομηνίας 26.2.2014 αφορά μόνο το θέμα του ελέγχου της νομιμότητας των κρατικών ενισχύσεων και όχι τη σωστή πρακτική για διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου από ενδεχόμενο «ξεπούλημα» κρατικής περιουσίας.
·                Η αφαίρεση του ποσού των €5,2εκ. από την εκτίμηση του ΤΚΧ, επειδή ο ανάδοχος θα υποστεί αυτό το κόστος για να κατασκευάσει την επίχωση, δεν είναι ορθή. Το ΤΚΧ εκτίμησε ότι η αξία του χώρου που θα παραχωρηθεί ανέρχεται περίπου σε €17εκ.. Ο ανάδοχος, για να αναπτύξει τη γη που θα του παραχωρηθεί, θα υποστεί κόστος για την κατασκευή επίχωσης, κόστος για την κατασκευή λιμενικών και υποστηρικτικών έργων κλπ. Το γεγονός αυτό δεν μειώνει την αξία της κρατικής γης που παραχωρείται, αφού έχει ήδη ληφθεί υπόψη κατά την ετοιμασία της εκτίμησης. Ως εκ τούτου, για γη που αξίζει €17εκ., το Κράτος θα εισπράξει μόνο €4,6εκ.
·                Δεν συμφωνούσαμε με το επιχείρημα του ότι η αξία της γης αυξήθηκε λόγω κατάργησης της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.
·                Η εναπομένουσα αξία έργων μετά από 125 χρόνια από την κατασκευή τους, είναι μηδενική.
Τον Νοέμβριο 2016, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒΤ μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα:
·                Το προσχέδιο των εγγράφων του διαγωνισμού στο οποίο περιλήφθηκε αναφορά για τη διάρκεια μίσθωσης στου χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για περίοδο 125 χρόνων, είχε τύχει ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Περίοδος μίσθωσης πέραν των 50 ετών έγινε και για τη μαρίνα Πάφου (90 έτη). Σημειώνεται ωστόσο ότι αυτή η περίπτωση αφορά σύμβαση η οποία προκηρύχθηκε πριν από αρκετά χρόνια και υπογράφηκε πρόσφατα, κατόπιν αποφάσεως Δικαστηρίου.
·                Η ΔΕΜ πριν λάβει την απόφαση της για κατακύρωση του διαγωνισμού, προέβη σε οικονομική αξιολόγηση του μισθώματος, λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα οφέλη που θα προκύψουν από την κατασκευή της Μαρίνας στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο.

·                Συμφωνεί με τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι η παραχώρηση κρατικής περιουσίας θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτή είναι συμφέρουσα για το κράτος.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Η ιστορία με την μαρίνα της Λάρνακας

Σήμερα (19/12/2016) στην Επιτροπή Συγκοινωνιών είχαμε συζήτηση για τα κονδύλια του "έργου" στο λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας.
Εμένα με ενόχλησε περισσότερο το άγνωστο του "έργου" που θα γίνει εκεί. Ο Δήμος κατάθεσε σημείωμα ότι παρά το ότι ζήτησε γραπτά στοιχεία δεν του έδωσε το υπουργείο λεπτομέρειες.
Τι έγινε όμως;
Το Οκτώβρη του 2015 το υπουργείο συγκοινωνιών βγήκε προσφορές με τον ακόλουθο τίτλο:

"Provision of Advisory Services to the Government for the successful completion of the process of the re-development of the Larnaca Port and Marina Area"

Τι ζητούσε το υπουργείο με αυτή την προσφορά;

μεταξύ άλλων 
 • identification of commercial and operating criteria for contracting counter-parties
 • design and drafting of process and transaction documentation
 • conducting of a competitive tender or tenders for the project in one or two stages
 • expressions of interest / bids evaluation process
 • preselected bidder / preferred bidder selection, according to the method chosen
 • monitoring of final negotiations and closing of the agreement
 • preparation, contribution to or drafting of such internal or third documents as may be reasonably required for a successful process (i.e. internal ministry, wider government documentation, the EU)
 • preparation of the monitoring of the execution of the agreement
 • provision of Public Relations (PR) and Visual Data Room (VDR) services through specialized subcontractors
Ο σύμβουλος που κέρδισε το πιο πάνω προσφορά έκανε τις μελέτες που αναμενόταν, το υπουργείο πήρε τις τελικές του αποφάσεις, ετοίμασε την προσφορά και τη δημοσίευσε το Νιόβρη:


Τι αναφέρει στην προσφορά το κράτος?
4.1. The wider benefits sought by the Contracting Authority are summarized below: 
a. ensure a successful and feasible innovative redevelopment of the Asset; 
b. re-development of the Port so as to attract the development of the cruise market in the Eastern Mediterranean and respond to demand whilst also addressing the needs of the commercial freight activities; 
c. transform the Marina into a high quality recreation harbor; 
d. development of the Port and Marina facilities to acceptable international standards in a timely manner to match the growing needs of Cyprus’ economy; 
e. transfer of responsibility to the qualified Interested Party for the marketing of the Port and Marina to realize the above; 
f. development of the surrounding land of the existing Port and Marina aiming to transform the area to be made more attractive to cruise passengers, marina users and the general public; 
g. operation of the Port and Marina to the highest standards. 

Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα:
 1. Γιατί η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε το Δήμο και τους κατοίκους της Λάρνακας για το περιεχόμενο της μελέτης και τις προθέσεις της για να ακούσει απόψεις όπως π.χ. τι θα περιλαμβάνει η ανάπτυξη; π.χ. ξενοδοχείο; εστιατόρια καφετερίες;
 2. Χωρίς να γίνει ενημέρωση  Δημόσιος Διάλογος και μελέτη για το πως θα επηρεαστεί η υπόλοιπη πόλη και άλλες επιχειρήσεις όπως π.χ. εστιατόρια και καφέ? Προτού παρθούν τελικές αποφάσεις;
  Αυτό ίσως να μην είναι αργά να γίνει αλλά αν δεν πιεστεί η κυβέρνηση ΔΕΝ θα το κάνει.
 3. Από πότε η μελέτη ενός συμβούλου που πληρώθηκε από το κράτος είναι μυστική?
 4. Γιατί εσπευσμένα η κυβέρνηση έκδωσε διάταγμα για ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Λάρνακας;
 5. Γιατί η κυβέρνηση ζήτησε απόψεις για την μακρόχρονη ενοικίαση χώρων και αποθηκών στις εταιρείες υδρογονανθράκων με τρόπο που να περιλαμβάνει και το λιμάνι της Λάρνακας;
 6. Αυτό που θα γίνει τελικά με το λιμάνι που θα δοθεί σε επιχείρηση για "διαχείριση" είναι ιδιωτικοποίηση? 
Αν τώρα που το υπουργείο δυσκολεύεται λόγω της ψήφου στη Βουλή δεν πιεστεί να ενημερώσει τον κόσμο της Λάρνακας και να διαβουλευθεί μαζί τους πότε θα το κάνουμε;

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ

Οι δυσκολίες της ζωής, τα εφηβικά χρόνια, ο πόλεμος που τον έστειλε στον Πενταδάκτυλο και η περιβαλλοντική δράση ενός ανθρώπου που δεν του αρέσει να τσακώνεται. «Όχι, δεν είμαι μοιρολάτρης, δεν πιστεύω στη μοίρα. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου» λέει, αλλά προσθέτει ότι «ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι τυχαία, αλλά έχουν να κάνουν με το πόσο πολλή δουλειά έκανες». Ο πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος και νυν βουλευτής των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών μιλάει για τη ζωή του.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγλαντζιά το 1955 και το πρώτο σπίτι μας ήταν πάνω στην παλιά πλατεία, όπου βρίσκονται τα σοκάκια της περιοχής. Μετά, οι γονείς μου έχτισαν ένα άλλο σπίτι σε μια περιοχή που τότε υπήρχε το γήπεδο ποδοσφαίρου της Αγλαντζιάς, λίγο έξω από την πόλη. Τελείωσα το δημοτικό σχολείο εκεί, αλλά επειδή ήθελα να γίνω γεωπόνος, έδωσα εξετάσεις, πέρασα και μπήκα στο Γεωργικό Γυμνάσιο Μόρφου, όπου φοίτησα ως οικότροφος για τρία χρόνια.
Ήταν υπέροχα αυτά τα τρία χρόνια, γιατί ήμασταν μόνο αγόρια μέσα στους θαλάμους, κάναμε όλων των ειδών της τρέλες της ηλικίας και διασκεδάζαμε πολύ. Ήταν τότε που ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Πώς προέκυψε αυτό; Μια μέρα, μπήκε στην τάξη ο γυμναστής του σχολείου και μας είπε, «εσείς όλοι θα γίνετε αθλητές, απλώς ακόμα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το άθλημά σας». Ο λόγος ήταν ότι, τότε, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων στον αθλητισμό. Ο γυμναστής, λοιπόν, μας έβαζε να τρέχουμε καθημερινά μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα κάθε φορά να βελτιώνονταν οι επιδόσεις μας.
Πρώτα αντέχαμε λίγα μέτρα τρεξίματος, μετά καταφέρναμε να αντέξουμε για χιλιόμετρα. Μας έβαζε να δοκιμάζουμε διάφορα αθλήματα. Εγώ, δοκίμασα το απλούν άλμα εις μήκος, το επί κοντώ, το ακόντιο και άλλα, και τελικά διαπιστώθηκε ότι μπορούσα να τρέχω ημιαποστάσεις μετ’ εμποδίων. Έτρεξα και ανώμαλο δρόμο, όχι επειδή ήμουν τόσο καλός, αλλά είχα τον ρόλο του να αποσυντονίσω τους αντιπάλους. Δεν κατάφερνα να τερματίσω ανάμεσα στους πρώτους, έμενα πολύ πίσω, αλλά η δουλειά μου ήταν ο αποσυντονισμός. Στα άλλα αθλήματα έχω και μετάλλια.
Έπειτα, έφυγα από το Γεωργικό Γυμνάσιο και ήρθα στο Παγκύπριο, απ’ όπου αποφοίτησα το 1973 και κατετάγην στο στρατό, ενώ στον πόλεμο πέρασα μερικούς πολύ δύσκολους μήνες πάνω από τη Λάπηθο. Μετά πήγα για σπουδές στην Αγγλία, όπου έκανα τρία χρόνια στο Hackney, που σήμερα ονομάζεται Hackney Community College και μετά στο City University.
«Δεν έγινα ποτέ γεωπόνος»
Τελικά δεν έγινα ποτέ γεωπόνος, σπούδασα Electronics. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή στο Γεωργικό Γυμνάσιο, τελικά ανακάλυψα ότι επαγγελματικά δεν με τραβούσε τόσο πολύ, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, ένιωθα ότι ως γεωπόνος οι ορίζοντές μου στένευαν. Ξέρετε, από μικρός είχα το ελάττωμα να παρατηρώ τον κόσμο και να βλέπω τι συμβαίνει τριγύρω. Όταν λοιπόν πήγα στην Αγγλία, δεν ήξερα τι να σπουδάσω. Έτσι πήγα λοιπόν σε μια βιβλιοθήκη και μελετούσα τα επαγγέλματα και τις επιλογές που είχα, ξέροντας όμως ότι ήθελα να ασχοληθώ περίπου με τη μηχανική. Βρήκα έναν οδηγό σπουδών, που έλεγε ότι αν δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, αλλά σου αρέσει γενικώς η μηχανική, πήγαινε στο τάδε πρόγραμμα και θα σε βοηθήσει να ακολουθήσεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Έτσι κι έκανα.
Πέρασα κι εκεί πολύ όμορφα, έκανα φιλίες με ανθρώπους από άλλες χώρες, είχα καλούς καθηγητές οι οποίοι συνέβαλαν στο να αλλάξω τα ενδιαφέροντά μου και να προσανατολιστώ στο περιβάλλον. Μας πήγαιναν εκδρομές στη φύση, κάναμε εξερεύνηση του Λονδίνου, επισκεπτόμασταν τα μυστικά μπουντρούμια που πήγαιναν παλιά τους φυλακισμένους, κατεβαίναμε στο τεράστιο υπόγειο Λονδίνο κι έτσι γνώρισα έναν άλλο κόσμο. Εκεί αγάπησα το περιβάλλον, αλλά σε συνδυασμό με το τι έζησα στον Πενταδάκτυλο, ο οποίος είναι μαγεία όσον αφορά στη φυσική του ομορφιά.
Τα κρυμμένα όπλα
Θυμάμαι, ότι το 1974 βρισκόμασταν σε μια περιοχή όπου βρίσκεται το γνωστό Πέρασμα του Αγίου Παύλου. Μάλιστα, εκεί υπήρχε κι ένα αρχαίο, πλακόστρωτο μονοπάτι, το οποίο δεν ξέρω αν επιβίωσε από τους βομβαρδισμούς ή αν τώρα έχει καταστραφεί λόγω των λατομείων που υπάρχουν στην περιοχή. Πήγα εκεί μια φορά, μετά από χρόνια, αλλά η περιοχή ήταν αγνώριστη λόγω της λατόμησης. Εκεί που ήταν τα φυλάκιά μας, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος γκρεμός, αλλά τώρα έχει ισοπεδωθεί. Μάλιστα, θυμάμαι ότι τότε, είχα κρύψει διάφορα όπλα μέσα σε μια σπηλιά. Πήγα να τα βρω, αλλά δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε καν η σπηλιά.
Η θητεία ως Επίτροπος Περιβάλλοντος
Όταν ήρθα στην Κύπρο από την Αγγλία, εργάστηκα στον κλάδο των ηλεκτρονικών, μετά ασχολήθηκα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, έγινα Επίτροπος Περιβάλλοντος ένα χρόνο με τον Τάσσο Παπαδόπουλο και καθ’ όλην τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χριστόφια.
Γιατί με επέλεξε ο Τάσσος; Πάντα ήμουν αναμεμειγμένος στην περιβαλλοντική οργάνωση «Οικολογική Κίνηση» και παράλληλα ασχολούμουν με τους υπολογιστές, όχι τόσο στο software, όσο στο hardware. Μέσα σε αυτήν τη δράση, με διόρισαν Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Μηχανογράφησης του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, όπου εξετάζαμε όλες τις αξιολογήσεις και τις προδιαγραφές, και κάναμε τον έλεγχο όλων των αγορών του κράτους. Μέσα από αυτή τη δουλειά, είχα αποκτήσει φοβερές εμπειρίες σχετικά με τις διαδικασίες των δημόσιων προσφορών, εφόσον η δουλειά μας ήταν μεταξύ άλλων να εντοπίζουμε παραλείψεις και λάθη.
Υπήρχε κάποια στιγμή μια προσφορά που ετοίμαζε το Υπουργείο Γεωργίας, στην οποία προσπάθησα να εισηγηθώ στον Υπουργό να αλλάξουν κάποιοι όροι, όμως δεν τα βρήκαμε. Εγώ, επειδή πίστευα ότι αυτή η προσφορά θα ζημίωνε το κράτος και μάλιστα χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος, έγραψα μια επιστολή στον Τάσσο, ο οποίος με κάλεσε στο Προεδρικό. Στην αίθουσα ήταν δύο υπουργοί, δυο γενικοί διευθυντές και διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες, και με το που μπαίνω και κάθομαι, μου λέει ο Πρόεδρος «μίλα». Κέρδισα στην επιχειρηματολογία κι αργότερα, όταν αποφάσισε να με διορίσει Επίτροπο Περιβάλλοντος, μου είπε ότι αυτή συνάντηση ήταν και κάτι σαν τεστ, γιατί ήθελε κάποιον που να μην φοβάται τους υπουργούς.
GMI_9056
Στους διαδρόμους της Βουλής
«Δεν τα καταφέρναμε με τους πολιτικούς»
Όταν, ως Οικολογική Κίνηση, δεν τα καταφέρναμε με τους πολιτικούς και νιώθαμε ότι όλες οι προσπάθειες που κάναμε για το περιβάλλον δεν περνούσαν, αποφασίσαμε ότι ήταν εποχή να αλλάξουμε τρόπο δράσης. Βρεθήκαμε λοιπόν 17 άτομα, υπογράψαμε και κάναμε το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.
Εξελέγην βουλευτής και νιώθω φορτωμένος ευθύνη. Επιπλέον, είναι παράξενο που όλος ο κόσμος παρακολουθεί τι κάνουμε εμείς οι βουλευτές. Γράφω κάτι στο Facebook και εμφανίζεται στις εφημερίδες. Λέτε ότι πλέον είμαι δημόσιο πρόσωπο, αλλά με ενοχλεί να δίνεται δημοσιότητα χωρίς να έχεις κάτι να πεις. Μου αρέσει να προωθούνται πολιτικές θέσεις και με αυτή τη δημοσιότητα δεν έχω πρόβλημα, γιατί έχει αποτέλεσμα.
Με τις πυρκαγιές είχα περισσότερη προβολή απ’ όση ήθελα, οι δημοσιογράφοι με πίεσαν αρκετά και δεν κατάλαβα γιατί. Μάλλον ήθελαν να μιλήσω λόγω της θητείας μου ως Επίτροπος Περιβάλλοντος, αλλά πολιτικοί τσακώθηκαν πάρα πολύ για το θέμα και δεν ήθελα να συμμετάσχω στον τσακωμό. Έβγαιναν κι έλεγαν «να παραιτηθεί ο υπουργός» ή «φταίει ο τάδε ή ο δείνα», αλλά εγώ επέλεξα να μιλώ για τα προβλήματα που υπήρχαν. Ούτως ή άλλως, στην καθημερινότητά μου ποτέ δεν μιλώ για να κατηγορήσω κάποιον.
Παραλίγο Πρόεδρος της Βουλής;
Λέτε ότι εντοπίσατε ότι είμαι αγαπητός στον κόσμο και στους συναδέλφους μου. Είναι αλήθεια, αλλά αυτό μου δημιουργεί και ένα είδος «ψυχολογικού προβλήματος», διότι περιμένουν από εμένα πολλά, με αποτέλεσμα να μην έχω χρόνο για ξεκούραση. Νιώθω την πίεση, ειδικά όταν διαβάζω τι μου ζητά ο κόσμος από τα social media. Φυσικά επηρεάζομαι από αυτά, κυρίως γιατί δεν μπορώ να ικανοποιήσω όλα τα αιτήματα.
Υπήρξε μια συζήτηση για το όνομά μου στη θέση του Προέδρου της Βουλής. Υπήρξαν προτάσεις που μου επιβεβαίωναν ότι θα εκλεγόμουν, αλλά δεν θέλησα και οι λόγοι είναι πολλοί. Ο σοβαρότερος, είναι ότι εγώ ήθελα να εκλεγώ βουλευτής και να αφοσιωθώ σε αυτό, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλω να κάνω και δεν θέλω να ασχολούμαι με θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Βουλής, για τα οποία στο κάτω-κάτω δεν έχω την εμπειρία. Δεν ξέρω αν θα προλάβω στα πέντε χρόνια όλα όσα θέλω να καταφέρω, αλλά θα αφοσιωθώ.
«Δεν είμαι μοιρολάτρης»
Η ευτυχέστερη στιγμή της ζωής μου είναι η γέννηση των παιδιών μου. Όπως και να το κάνεις, είναι ένα σοκ όταν γίνεσαι πατέρας. Αλλά γενικότερα, είχα πολλές καλές και πολλές άσχημες στιγμές στη ζωή μου και αν με καλέσετε να σας τις ταξινομήσω, δεν θα μπορέσω. Οι άσχημες στιγμές ήταν πολύ άσχημες, οι δυσκολίες με έχουν χαρακώσει περισσότερο από τις χαρές. Η προσωπικότητα του ανθρώπου νομίζω ότι διαμορφώνεται με τις δυσκολίες. Πέρασα πολύ δύσκολες ώρες στην εισβολή του 1974, με διάφορες ασθένειες που είχαμε μέσα στην οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια, με τον θάνατο της γυναίκας μου.
Αν πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο; Όχι, δεν είμαι μοιρολάτρης, δεν πιστεύω στη μοίρα. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και τότε αφιερώνεις πραγματικά χρόνο στο να βελτιώνεσαι, να διαβάζεις, να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν, να βοηθάς τον κόσμο όπου μπορείς. Υπάρχει ένα ρητό που λέω πολύ συχνά, που λέει «όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο πιο τυχερός είσαι». Ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι τυχαία, αλλά έχουν να κάνουν με το πόσο πολλή δουλειά έκανες.
Επίσης, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις καλές σχέσεις με τους ανθρώπους και δεν μου αρέσει να βλέπω κόσμο να τσακώνεται, μου αρέσει να βλέπω κόσμο που είναι αγαπημένος, να βοηθάω όσο μπορώ και αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, γιατί σου δίνει μικρές στιγμές ευτυχίας.
*Πρώτη δημοσίευση εφημερίδα Σημερινή.
Related Posts with Thumbnails