Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Στο δελτίο ειδήσεων του Σίγμα για τις πλημμύρες


Οι συχνές πλημμύρες και η άγνοια του νόμου

Κάθε λίγο πλημμυρίζουμε, δικαιολογίες πολλές γιατί συμβαίνει αυτό. 
Όμως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ΚΑΙ κυπριακή νομοθεσία που θεωρητικά έπρεπε να μας προστατεύσει αλλά και να δώσει προειδοποίηση.

Για παράδειγμα λέει ο νόμος 70/2010:

"Προσδιορισμός περιοχών με δυνητικούς κινδύνους πλημμύρας
6. Οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας ή η πιθανότητα να σημειωθεί πλημμύρα, προσδιορίζονται βάσει της προκαταρτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

"Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας
7.-(1) Η αρμόδια αρχή, για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, καταρτίζει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και στην κατάλληλη κλίμακα.

(2) Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:

(α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων·
(β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναφοράς ≥ 100 χρόνια)·
(γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Για κάθε σενάριο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οι χάρτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) την έκταση της πλημμύρας·
(β) το βάθος νερού ή τη στάθμη νερού ανάλογα με την περίπτωση·
(γ) ανάλογα με την περίπτωση, την ταχύτητα ροής ή τη σχετική ροή των υδάτων.

(4) Οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες υπό τις συνθήκες των σεναρίων του εδαφίου (2), περιγράφονται στους χάρτες κινδύνου πλημμύρας και περιλαμβάνουν:

(α) τον ενδεικτικό αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν·
(β) τη χρήση της γης και τον τύπο οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί·
(γ) εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας και προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται στα σημεία i), ii), και v), παράγραφος (1), του Παραρτήματος ΙV, του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίες ενδέχεται να πληγούν, περιλαμβανομένων ευάλωτων εκτεθειμένων περιοχών με αξιόλογο πολιτιστικό ή και φυσικό τοπίο ή και δομημένο ή και φυσικό περιβάλλον·
(δ) άλλες πληροφορίες που η αρμόδια αρχή θεωρεί χρήσιμες, όπως η επισήμανση των περιοχών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα, καθώς και πληροφορίες για πιθανές άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει ότι, για τις παράκτιες περιοχές, στις οποίες υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας, καθώς και για τις περιοχές με πλημμύρες που οφείλονται σε υπόγεια ύδατα, η κατάστρωση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας θα περιορίζεται στο σενάριο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2).

(6) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας να έχει ολοκληρωθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2013. "
Links
Ολόκληρη η πολύ ενδιαφέρουσα νομοθεσία εδώ:
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_70/index.html

και όλα τα σχετικά με την ΕΕ και την Κύπρο εδώ:
http://theopemptou.com/info/search-by/tags?value=Directive-60-2007

και η ειδική σελίδα της ΕΕ για το θέμα εδώ:
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm
Η σχετική σελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για τις πλημμύρες είναι εδώ:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/guide2_gr/guide2_gr?OpenDocument

και το σχετικό άρθρο που δημοσίευσα για το θέμα το 2009 εδώ:
http://theopemptou.com/portal/index.php/water-envisubjects/rainwater/249-2009-04-18-10-09-03

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Ο ρόλος των πολιτών στο νομοσχέδιο για τους Δήμους

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πρόσφατα δώσει στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο που ετοίμασε για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι αρνητικές αντιδράσεις πολλές σε ένα μεγάλο και πολύπλοκο θέμα. Αν κρίνει κάποιος από τις αντιδράσεις αλλά και από τις πρόνοιες του οι πιθανότητες να προχωρήσει είναι μηδαμινές.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο χρειάζεται σημαντικές αλλαγές. Αν όμως εστιάσει κάποιος την προσοχή του στα δικαιώματα του πολίτη όπως αυτά αναφέρονται στα κεφάλαια 25 με 31 του νομοσχεδίου θα βρεθεί μπροστά από μια ευχάριστη έκπληξη.
Για πρώτη φορά σε κυπριακό νομικό κείμενο δίνεται τόση μεγάλη σημασία στη συμμετοχή και τα δικαιώματα του κοινού.
 • Υπάρχουν πρόνοιες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κατοίκων, την πρόσβαση στην πληροφόρηση και το δικαίωμα στην γραπτή απάντηση εντός 30 ημερών.
 • Πληροφόρηση σε ετήσια συγκέντρωση όλων των δημοτών για παρουσίαση και συζήτηση των πεπραγμένων και σύστημα δημοσιοποίησης των αποφάσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
 • Υπάρχει επίσης πρόνοια για δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών σε επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.
Τα πιο πάνω παρουσιάζουν ενδιαφέρον αλλά δυστυχώς είναι πολύ πιο πίσω από αυτά που θα έπρεπε αλλά και που έχουμε υπογράψει ότι θα κάνουμε.

Το 2011 η Κύπρος υπόγραψε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο  «Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority» την οποία επικυρώσαμε το 2012 και είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε το 2013! Δηλώσαμε μάλιστα στο Συμβούλιο ότι θα το κάνουμε τροποποιώντας τη νομοθεσία για Δήμους και Κοινότητες.
Το ξέρω ότι δε φημιζόμαστε για την εφαρμογή των νομοθεσιών μας ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών αλλά με τις διεθνής συμβάσεις είμαστε ακόμη χειρότεροι.
Ανάμενα όμως ότι εφόσον υπήρχε ήδη η νομική υποχρέωση οι πρόνοιες της σύμβασης θα λαμβάνονταν υπόψη στο νέο νομοσχέδιο.

Οι πρόνοιες αυτές όπως καθορίζονται από τη σύμβαση δίνουν στους πολίτες:
Α) Δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στις λειτουργίες της Τοπικής Αρχής, το δικαίωμα να  προωθούν νέες ή να επηρεάζουν αποφάσεις της Τοπικής Αρχής.
Παράλληλα όμως πρέπει να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαφάνεια και η ηθική διακυβέρνηση δεν υποβαθμίζονται από το δικαίωμα στη συμμετοχή.

Β) Νομική διασφάλιση των πιο πάνω μέσω μέτρων όπως:
·         Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης
·         Νομοθετική ρύθμιση των Δημοψηφισμάτων και της διαδικασίας μαζικών αναφορών (petition).
·         Πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα της Τοπικής Αρχής
·         Ειδικά μέτρα για τις ομάδες πολιτών που για διάφορους λόγους (π.χ. για λόγους υγείας) δεν μπορούν να συμμετέχουν.
·         Μηχανισμούς για την αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων και εισηγήσεων.
Για τα πιο πάνω γίνεται ενθάρρυνση για χρήση της τεχνολογίας

Τα πιο πάνω μέτρα αν εφαρμοστούν θα φέρουν τον πολίτη πολύ πιο κοντά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και λόγω των προνοιών της θα μειώσει τη διαφθορά από την υποφέρουμε τόσο πολύ σε όλους τους τομής της ζωής του τόπου.

Εκτός από τα πιο πάνω που αναφέρονται στη σύμβαση υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τους πολίτες και που θα ήταν καλό να εξεταστεί η περίληψη τους όπως π.χ. μετρήσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών και μέτρων βελτίωσης της στα μέτρα φυσικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Σημαντική Οδηγία για ορφανά έργα τέχνης- Εμείς εδώ τι κάναμε?

Αυτο τον καιρό άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα δημοσιεύματα στην Ευρώπη για την Οδηγία αυτή επειδή άρχισαν δουλειά διάφοροι οργανισμοί
Εμείς εδώ τι κάνουμε?

1.   Η παρούσα οδηγία αφορά ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία καθώς και από αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με τη δημοσίου συμφέροντος αποστολή τους.

2.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για:
α) έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών κειμένων τα οποία περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων καθώς και στις συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς·
β) κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων καθώς και στις συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής και ακουστικής κληρονομιάς· και
γ) κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που παράχθηκαν από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 και περιλαμβάνονται στα αρχεία τους,
τα οποία προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα και τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος ή, εάν δεν δημοσιεύονται, μεταδίδονται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος.

3.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης για έργα και φωνογραφήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 που δεν έχουν ποτέ δημοσιευθεί ή μεταδοθεί αλλά τα οποία έχουν διατεθεί στο κοινό από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με τη συναίνεση των κατόχων των δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση ότι μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δεν θα αντιτίθενται στις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου σε έργα και φωνογραφήματα που έχουν κατατεθεί στους εν λόγω οργανισμούς πριν από τις 29ης Οκτωβρίου 2014.
4.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης για έργα και άλλο προστατευόμενο αντικείμενο που έχει ενσωματωθεί, ή συμπεριληφθεί ή συνιστά αναπόσπαστο τμήμα των έργων ή των φωνογραφημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.
5.   Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τυχόν ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Η Οδηγία 28/2012 είναι εδώ:

Και η σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής εδώ

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ανταλλαγή σχολικών – μια καλή πρακτική

Σε λίγες μέρες ανοίγουν και πάλι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου.
Άλλοι επιστρέφουν πίσω στα θρανία, άλλοι αποφοίτησαν και άλλοι ετοιμάζονται για μια νέα εμπειρία.
Με τη σημερινή οικονομική κατάσταση, ο Σεπτέμβρης θα είναι πολύ δύσκολος για πολλές οικογένειες αφού η ετοιμασία των παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά προβλέπεται να είναι πολύ δύσκολη.
Για αυτό το λόγο τώρα είναι η κατάλληλη εποχή να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε νέες πρακτικές που θα βοηθήσουν και τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον.
Εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζουν στο εξωτερικό τα λεγόμενα Swaps ή Exchanges όπου γονείς παίρνουν στο σχολείο βιβλία, ρούχα, παιγνίδια και ότι άλλο δεν χρειάζονται πλέον τα παιδιά τους. Μέσα από τη διοργάνωση του σχολείου όσοι έχουν ανάγκη τα παίρνουν συνήθως δωρεάν.
Σε πολλές χώρες αυτό είναι φυσιολογικό και δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος φτωχός για να πάρει πράγματα αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τις ανάγκες των άλλων.

Για μια καλή διοργάνωση τέτοιας δράσης θα ήταν καλά να αρχίζει τη συλλογή από τον Ιούνιο για να έχουν ευκαιρία οι τελειόφοιτοι να δώσουν στο σχολείο τους ότι δεν χρειάζονται.
Η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης δεν έχει καμιά ιδιαίτερη δυσκολία σε σχέση με άλλες εκδηλώσεις.
Πρώτα ορίζεται μια ημερομηνία όπου όσοι θέλουν να παραδώσουν πράγματα που δεν χρειάζονται θα πρέπει να τα φέρουν.  Παράλληλα ετοιμάζεται πληροφοριακό υλικό που στέλνεται στους γονείς μαζί με ενημέρωση των παιδιών στην τάξη για το πώς θα δουλέψει το σύστημα.
Φυσικά καλό θα είναι να ανακοινωθεί και στο κοινό της περιοχής για να τους δοθεί η ευκαιρία να φέρουν και αυτοί πράγματα. Μπορεί επίσης να ενδιαφερθούν και επιχειρήσεις της περιοχής να βοηθήσουν.
Μετά που θα φτάσουν τα υλικά με τις διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός σε είδη. Αν υπάρχει μεγάλος αριθμός σε είδη ρουχισμού μπορεί να χρειαστεί να γίνει ο διαχωρισμός του όχι μόνο σε είδος αλλά και μεγέθη. Αυτό θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία τη μέρα της εκδήλωσης αν έχει πολλά είδη και πολλούς επισκέπτες.

Υπάρχουν και διάφορα άλλα πράγματα που χρειάζεται να αποφασιστούν. Για παράδειγμα πόσα πράγματα θα δικαιούται ένα παιδί να πάρει και αν θα υπάρχει σύστημα όπου π.χ. αν φέρει ένα παιδί τρία πράγματα παίρνει μόνο τρία κλπ.
Είναι σημαντικό για λόγους ασφαλείας να μη γίνονται δεκτές ηλεκτρικές συσκευές γιατί μπορεί να υπάρξουν περιπλοκές με θέματα ασφάλειας αν αυτές έχουν πρόβλημα.

Τα οφέλη από μια τέτοια δραστηριότητα θα είναι πολλαπλά. Πέραν από την ανθρωπιστική πλευρά μια τέτοια δραστηριότητα μειώνει την παραγωγή αποβλήτων και προωθεί τη δεύτερη πιο σημαντική δράση στην ιεράρχηση των αποβλήτων, αυτήν της επαναχρησιμοποίησης!
Τώρα είναι η πιο καλύτερη εποχή, είναι Σεπτέμβρης, πάμε λοιπόν για ανταλλαγές!

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Λέκτορας ΤΕΠΑΚ

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η Κύπρος

Το 2008 μια σειρά από μεσογειακά κράτη υπόγραψαν το πρωτόκολλο για τη Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης - ΟΔΠΖ.
Η Κύπρος δεν υπόγραψε τότε το πρωτόκολλο γιατί οι πρόνοιες της συνθήκης θα έφερναν τα πάνω κάτω ή όπως έλεγε τότε ο Υπουργός χρειαζόταν μελέτη! Όμως το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόγραψε τη συνθήκη εκ μέρους όλων των κρατών (απόφαση 2009/89) και έτσι είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε.
Η συνθήκη για την Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) πέραν από τις πρόνοιες που περιέχει για την προστασία του περιβάλλοντος, βασίζεται και στη συνθήκη του Άαρχους η οποία δίνει το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για αποφάσεις με τις οποίες διαφωνεί.
Μια σοβαρή διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο είναι ο καθορισμός της  “παράκτιας ζώνης”.
Στον Περί Παραλιών Νόμο καθορίζεται η παραλία με βάση τις υάρδες!
παραλία” περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στην Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης αντί παραλίας καθορίζεται η Παράκτια ζώνη:
«Παράκτια ζώνη», η γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής στην οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες.

Στην Κύπρο με βάση των Περί Παραλιών Νόμο, ο απόλυτος άρχοντας των παραλιών είναι ο Έπαρχος ο οποίος μπορεί να μεταβιβάσει εξουσίες στους Δήμους.
Βασικά,  Έπαρχος και Δήμοι έχουν την εξουσία να κάνουν ότι θέλουν, αν και κάποτε χρειάζονται και τη βοήθεια του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το αποτέλεσμα είναι τα περίπτερα και clubs στην παραλία, ομπρέλες παντού ακόμη και σε ευαίσθητες περιοχές, οχετοί να καταλήγουν στη θάλασσα ακόμη και σε τουριστικές περιοχές. Μπουλντόζες αφαιρούν βράχους, αφαιρούν βλάστηση για μετατροπή σε χώρο στάθμευσης, ανοίγουν δρόμο στην παραλία για εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα.
Άλλοι κατασκευάζουν παράνομες αποβάθρες, πεζόδρομους, επεκτάσεις μέσα στη θάλασσα και άλλοι μεταφέρουν άμμο από αλλού ή ακόμη και από πιο βαθιά νερά. Συχνά χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες και κάποτε παραβιάζοντας άλλες νομοθεσίες και πάντα με την ανοχή της πολιτείας.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, δεν είναι έκπληξη το ότι σαν κράτος αρνηθήκαμε να υπογράψουμε τη συνθήκη για την Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης μερικοί από τους στόχους της οποίας είναι:
α) η διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών μέσω του λογικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, λαμβανομένου υπόψη ότι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη συνάδει με το περιβάλλον και τα τοπία.
β) η διατήρηση των παράκτιων ζωνών προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών.
γ) η εξασφάλιση της αειφόρου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, ιδίως όσον αφορά τα ύδατα. Και η διατήρηση της ακεραιότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων,  τοπίων και της γεωμορφολογίας των παράκτιων ζωνών.

Ακόμη πιο δύσκολο, ιδιαίτερα για τα πολιτικά κόμματα και τις Τοπικές Αρχές, είναι να γίνει αποδεκτή η διαδικασία που προτείνει η ΟΔΠΖ στην οποία:
1)      Για να εξασφαλιστούν οι πιο πάνω στόχοι θα πρέπει για κάθε απόφαση να γίνεται περιβαλλοντική μελέτη στην οποία να αναλύονται επίσης και οι επιπτώσεις στην οικονομία, στον πολιτισμό στην κοινωνία και στο τοπίο.
2)      Θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και η τελική απόφαση να παίρνεται μετά από Δημόσια Διαβούλευση. Να μην ξεχνούμε επίσης ότι με βάση τη σύμβαση του Άαρχους το κοινό έχει και το δικαίωμα να προσβάλει στο δικαστήριο οποιεσδήποτε αποφάσεις έχουν σχέση με το περιβάλλον.

Με την ένταξη μας στην ΕΕ έχουμε αποδεχτεί ότι το Ευρωπαϊκό δίκαιο είναι υπεράνω του εθνικού δικαίου. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να αγνοούμε άλλο τις υποχρεώσεις μας και ούτε να βλέπουμε τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας να καταστρέφονται.
Ο κόσμος πλέον γνωρίζει τα δικαιώματα του και αντιδρά και μια καταγγελία στην ΕΕ θα πετύχει αυτό που το κράτος έχει υποχρέωση και εδώ και χρόνια αρνείται να κάνει.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Λάρνακα και υδρογονάνθρακες

Φαίνεται ότι για αρκετές υπηρεσίες του κράτους, η ένταξη μαςστην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νομοθεσίες και κυρίως το πνεύμα των Οδηγιών δεν είχε καμιάθετική επίδραση στον τρόπο σκέψης τους.
Στις προοδευμένες κοινωνίες δίνεται πάντα πληροφόρηση σεόποιον τη ζητήσει και εφαρμόζονται πολιτικές μόνο μετά από διαβουλεύσεις όπουοι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, να εκφράσουν απόψεις και να τοποθετηθούν.Αυτά απαιτούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές μας νομοθεσίες και ο μοντέρνοςτρόπος διακυβέρνησης.
Στην Κύπρο οι διαβουλεύσεις σπάνια γίνονται, αλλά και αυτές που γίνονται προχωρούν μελάθος διαδικασίες ή ακόμη χειρότερα με επιλεγμένους προσκεκλημένους που δε θαδημιουργήσουν πρόβλημα!
Γι αυτό όλοι όσοι έχουν υπόψη τους τον τρόπο που λειτουργείη κυπριακή κρατική μηχανή δεν έχουν εκπλαγεί από τον τρόπο που επέλεξε τοκράτος να χειριστεί το θέμα της αλλαγής χρήσης του λιμανιού Λάρνακας.
Σε μια σωστή διαδικασία, η κυβέρνηση θα έπρεπε με βάση τη νομοθεσία 102/2005να ετοιμάσει μια έκθεση για τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση της ναμεταφέρει τις δραστηριότητες των υδρογονανθράκων στο λιμάνι της Λάρνακας.
Μια τέτοια μελέτη η οποία θα λάμβανε υπόψη, το περιβάλλον,τους κατοίκους, την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό θα έδινε στηνπόλη σημαντικά πλεονεκτήματα:
 1. Θα υπήρχε καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται για το λιμάνι , το είδος και τη προγραμματισμένη διάρκεια παραμονής της κάθε μιας από αυτές.
 2. Θα παρουσιαζόταν η συνολική επίπτωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στην πόλη αλλά και προτεινόμενα (αν υπήρχαν) μέτρα αντιμετώπισης της κάθε μιας των επιπτώσεων.
 3. Αν με βάση τη μελέτη οι επιπτώσεις μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, τότε η μελέτη θα έβαζε από πριν όρους και περιορισμούς στις εταιρείες στο τι επιτρέπεται ή όχι να γίνει στο λιμάνι.
 4. Θα γινόταν η Δημόσια Διαβούλευση που προβλέπεται από τη νομοθεσία όπου οι Δημοτικές Αρχές, οι Οικονομικοί φορείς, τα οργανωμένα σύνολα και οι κάτοικοι της πόλης θα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σωστά και τεκμηριωμένα και να υποβάλουν τις δικές τους απόψεις.
 5. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση θα είχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπροστά της για να αποφασίσει αν θα αναλάβει την ευθύνη ή όχι να προχωρήσει με την αλλαγή χρήσης του λιμανιού και σε ποιο βαθμό.
Χωρίς τη πιο πάνω μελέτη όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία θαπαραμείνουν άγνωστα και ως επακόλουθο δε θα παρθεί κανένα μέτρο αντιμετώπισηςτων συνολικών επιπτώσεων εφόσον δεν έγινε καμιά προσπάθεια να προβλεφθούν.
Παράλληλα θα συνεχιστούν οι αντιπαραθέσεις χωρίς στοιχεία, οκαθένας θα λέει ότι θέλει και με προφορικές υποσχέσεις θα προχωρούμε μέχρι να λήξει η θητεία της κυβέρνησης ή τωνυπουργών.

Από την άλλη, το επίπεδο των περιβαλλοντικών μελετών στηνΚύπρο είναι εξαιρετικά χαμηλό έως και απαράδεκτο. Παράλληλα οι κυπριακέςνομοθεσίες για τις περιβαλλοντικές μελέτες είναι γεμάτες τρύπες που επιτρέπουνστο κράτος και στους ιδιώτες  να κάνουνότι θέλουν.
Όμως στην προκειμένη περίπτωση που το ενδιαφέρον είναιμεγάλο, ο μελετητής θα αναγκαστεί να κάνει καλή δουλειά διότι γνωρίζει από πρινότι οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης θα κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο της μελέτηςκαι θα είναι όλοι παρόντες στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει.
Διάβασα βέβαια ότι το Υπουργείο Ενέργειας προτίθεται νακάνει «Δημόσια Διαβούλευση» όπως την αποκαλεί και πολύ σύντομα μάλιστα.
Χωρίς έγγραφα και μελέτες που θα δημοσιευθούν από πριν μεόλους τους προγραμματισμούς και τα στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να γίνει πραγματικήΔημόσια Διαβούλευση. Έτσι μόνον όσοι θα είναι εκείνη την ώρα παρών θαπαρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις και θα εκφράσουν απόψεις. Οι υπόλοιποι δε θαμπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους με γραπτό τρόπο αφού δεν έχουνδημοσιευθεί οποιεσδήποτε πληροφορίες.
Με σωστό προγραμματισμό όλα θα ήταν τόσο απλά….

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Email: theopemptou@gmail.com

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Σύμβαση για τη παρακολούθηση αριθμού Τόπων Κοινοτικής Σημασίας

Για όσους ενδιαφέρονται:

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημοσιεύση προσφορά με τον πιο κάτω τίτλο:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παρακολούθηση αριθμού Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί μέσω της Οδηγίας της ΕΕ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας (92/43/ΕΕC) αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας [οι περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμοι του 2003 και 2006]. 

Με την παρακολούθηση θα διευκολυνθεί η εποπτεία των εν λόγω περιοχών, η οποία αποτελεί ζητούμενο από την Οδηγία των Οικοτόπων προς όλα τα μέλη κράτη (άρθρο 11).

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Τα 3 προγράμματα LIFE+ που πήρε η Κύπρος

 1. LIFE+ Nature (1 project – 1.0 million)
LIFE-FORBIRDS (Department of Forests, Ministry of agriculture, natural resources and environment): The project aims to implement conservation/management measures that will substantially improve the ecological conditions for 11 bird species in three Natura 2000 sites. It will also promote the benefits of a holistic approach in forest management. Contact: ttsintides@fd.moa.gov.cy
 1. LIFE+ Biodiversity (1 project – 0.6 million)
AgroLIFE (Cyprus University of Technology): The project focuses on low-intensity farming systems. The main objectives include conservation biodiversity in vineyards and carob groves with a strong focus on bird species, supporting sustainable agricultural practices that increase ecosystem services and encouraging stakeholder involvement. Contact: c.chrisostomou@cut.ac.cy
 1. LIFE+ Information and Communication (1 project – 2.2 million)
LIFE KNOW WASTE (Cyprus Broadcasting Corporation): This project intends to promote waste reduction, reuse and recycling (RRR) in Cyprus, through an awareness-raising campaign based on an integrated communication strategy designed to inform, educate and motivate. The project aims to bring about an identifiable change in the perception, awareness and habits of the general public and specific stakeholder groups. Contact: contact@email.com

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Climate Change Risk Assessment

Σήμερα 25/04/2014 το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοίνωσε Πρόθεση ΔημοσίευσηςΔιαγωνισμούμε τίτλο "Climate Change Risk Assessment" και την πιο κάτω περιγραφή:

"The Department of Environment has a legally-binding long-term framework to reduce greenhouse gas emissions and a framework for building the Cyprus’ ability to adapt to a changing climate. As part of this, the Department requires:
•       A Cyprus-wide climate change risk assessment; and
•       A national adaptation programme (NAP) which must be put in place and reviewed accordingly, setting out the Government’s objectives, proposals and policies for responding to the risks identified in the CCRA.

The Cyprus Climate Change Risk Assessment will be the first of the risk assessment. The CCRA will assess the main risks and opportunities in Cyprus from climate change. It will assess risks in and across sectors, enabling comparison between different sectors.

It will provide underpinning evidence that can be used by the Cyprus’ Departments of Government to help inform priorities for action and appropriate adaptation measures. It will also highlight where more work is needed to understand better the scale and nature of the risks, and to help Government to consider what action (if any) needs to be taken.

Further economic analysis will supplement the findings from the CCRA to inform Government about the case for further action and the costs and benefits of a number of options for adaptation to climate change"

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Πώς να γίνεις Παράγοντας – Οδηγός

Τους βλέπεις παντού. Σε χωριά και πόλεις, σε εκδηλώσεις και διάφορα γεγονότα και τα τελευταία χρόνια στο Facebook και από τις τηλεοράσεις. Είναι καθαρά αντρικό σπορ και χρειάζεται πολλή εξάσκηση και γνώσεις για να πετύχεις το σκοπό σου. Δεν είναι εύκολο να είσαι Παράγοντας! Και επειδή πάντα μου αρέσει να τους παρατηρώ, κάτι σαν χόμπι δηλαδή, παραθέτω πιο κάτω μερικές συμβουλές για επίδοξους Παράγοντες.
Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας είναι ένα κοστούμι όχι σαν αυτό που φορούν οι διάφοροι υπάλληλοι αλλά ένα ωραίο κοστούμι με γραβάτα. Χρειάζεσαι επίσης και μαύρα γυαλιά του ήλιου τα οποία θα είναι πάντα στη τσέπη όλες τις μέρες του χρόνου, πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
Οι εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις είναι ο καλύτερος χώρος όπου μπορείς να εξασκηθείς αλλά και να παίξεις το ρόλο του Παράγοντα. Η μεγάλη τέχνη του Παράγοντα εδώ θα φανεί. Εκεί που βγαίνουν φωτογραφίες, εμφανίζονται οι επίσημοι και κυκλοφορούν τα ΜΜΕ.

Λένε ότι η γνώση είναι δύναμη για αυτό για να πετύχει κάποιος ως Παράγοντας πρέπει να γνωρίζει καλά πως εξελίσσεται μια εκδήλωση. Συνήθως, οι διοργανωτές σημειώνουν ορισμένα καθίσματα μπροστά ως “Κρατημένα” και την ημέρα της εκδήλωσης περιμένουν στην είσοδο τους επίσημους προσκεκλημένους, τους συνοδεύουν μέσα, γίνονται οι συστάσεις και μετά από μια σύντομη συνομιλία αρχίζει η εκδήλωση.

Το πρώτο μάθημα στην εκπαίδευση σου, είναι η εξασφάλιση μπροστινού καθίσματος σε εκδηλώσεις. Επειδή είσαι Παράγοντας δε σημαίνει ότι είσαι και επίσημος που δικαιούται καρέκλα μπροστά και σίγουρα ένας κοτζάμ Παράγοντας δεν μπορεί να κάθετε πίσω!
Γι αυτό, για να εξασφαλίσεις καρέκλα μπροστά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να είσαι εκεί από τους πρώτους. Κοιτάζεις με τρόπο να βρεις τις καρέκλες που είναι μπροστά και αν δεν είναι κρατημένες αφήνεις κάτι πάνω σε μια για να την κρατήσεις.
Σαν αρχάριος Παράγοντας που είσαι θα πρέπει να μείνεις μέσα στην αίθουσα κοντά στην είσοδο ή δίπλα από τις καρέκλες των επισήμων. Οι επίσημοι είναι φιλικοί, χαμογελούν και σφίγγουν χέρια αδιάκριτα άρα όταν είσαι κοντά στην καρέκλα ενός από αυτούς όταν μπει μέσα θα τον υποδεχτείς και εσύ, θα κάνεις χειραψία, θα του μιλήσεις και αν είσαι τυχερός μπορεί να βγει και καμιά φωτογραφία. Έτσι οι υπόλοιποι στην εκδήλωση θα πιστέψουν ότι πράγματι είσαι ένας Παράγοντας!
Όταν αρχίσει η εκδήλωση και έχουν περάσει 20 λεπτά, αν έχει μείνει κενό κάθισμα στις κρατημένες θέσεις τότε μετακομίζεις εκεί με τρόπο!

Όταν έχεις ξεπεράσει αυτό το στάδιο τότε το επόμενο είναι ακόμη πιο ένδοξο και είναι αυτό της υποδοχής.
Σε μια εκδήλωση οι διοργανωτές φροντίζουν πάντα να είναι στην είσοδο του κτηρίου ούτως ώστε να υποδεχτούν τους επίσημους και να τους συνοδέψουν μέσα. Ένας Παράγοντας δεν μπορεί να λείπει από εκεί. Αυτό έχει σημασία διότι συχνά οι επίσημοι δεν γνωρίζουν προσωπικά τους διοργανωτές, επομένως αν καταφέρεις να υποδεχτείς τους επισήμους και να τους συνοδέψεις μέσα στην αίθουσα αυτό δείχνει ότι πράγματι είσαι Παράγοντας ενώπιων των υπολοίπων που κάθονται και περιμένουν. Εκείνη τη στιγμή αν έχει κανάλια και φωτογράφους θα φιγουράρεις παντού σαν αληθινός Παράγοντας!
Εάν σε μια εκδήλωση είσαι εντελώς άγνωστος στους διοργανωτές τότε μπορείς να κάνεις ένα κόλπο των πολύ φτασμένων Παραγόντων με το να προσποιείσαι ότι είσαι στη συνοδεία των επισήμων.
Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, η σωστή συμπεριφορά και οπωσδήποτε τα μαύρα γυαλιά.
Βάζεις το κινητό στο αθόρυβο, μένεις στην είσοδο και κάθε λίγο κάνεις πως μιλάς με κάποιο, και από το ψευτοδιάλογο που κάνεις οι άλλοι νομίζουν ότι μιλάς με τη συνοδεία του επίσημου που οι άλλοι περιμένουν. Για να μη σε πάρουν χαμπάρι όμως να είσαι απόμακρος, να μη μιλάς με κανένα και να αποφεύγεις τις συζητήσεις.
Όταν ο επίσημος φτάσει, εσύ κάνεις χειραψία μαζί του και αν κατάλαβες ποιοι είναι οι διοργανωτές τον κατευθύνεις να τους μιλήσει. Αν φτάσεις ως εδώ η είσοδος στην αίθουσα μαζί με τον επίσημο είναι η στιγμή της δόξας. Όλοι θα νομίζουν ότι είσαστε μαζί και τότε δεν είναι σημαντικό να καθίσεις μπροστά. Αν ξεγελαστούν οι διοργανωτές μπορεί μάλιστα να σου δώσουν και καρέκλα να καθίσεις μπροστά.
Αν όμως τολμήσουν και ρωτήσουν τον επίσημο αν είναι μαζί σου, την πάτησες, και καλά κάνεις να είσαι προετοιμασμένος.

Μη λυπηθείς τα λεφτά που έδωσες για τα μαύρα γυαλιά και το κοστούμι γιατί είναι πολύ χρήσιμα σε πολλές άλλες εκδηλώσεις όπως κηδείες, θρησκευτικά γεγονότα ή και άλλα συμβάντα, που αν είσαι τυχερός, μπορεί να καλύψει ζωντανά η τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο σε αυτές, απλά μην ξεχνάς ότι ένας αληθινός Παράγοντας κινείται συνεχώς, μιλά στο τηλέφωνο και δεν παγιδεύεται σε ψιλοκουβέντα για να μην τον πάρουν είδηση.
Και ακόμη ένα τελευταίο μυστικό είναι ότι ένας έμπειρος Παράγοντας στις συνομιλίες του αναφέρεται πάντοτε στους επισήμους με το μικρό τους όνομα και οι πολύ προχωρημένοι Παράγοντες λένε πράγματα όπως π.χ. “εν καλός ο Χρίστος, θα σας βοηθήσει αλλά μην ξεχνάτε ότι εν πολλά απασχολημένος και θα πρέπει να έχετε υπομονή”.

Και σαν ειδικός στον εντοπισμό Παραγόντων σας εύχομαι καλές επιτυχίες και να μην ξεχνάτε … σας παρακολουθώ!

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Κύπρος και η διαχείριση της παράκτιας ζώνης

Γιατί θεωρείτε το θέμα της διαχείρισης της παραλιακής ζώνης προβληματική;
Η προστασία της παραλίας βασίζεται στον “Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (ΚΕΦ.59)” ο οποίος χρονολογείται από το 1962 με μια σειρά από τροποποιήσεις που φτάνουν μέχρι το 2011. Δίνει πολύ μεγάλη εξουσία στον Έπαρχο και στις Τοπικές Αρχές χωρίς να τους υποχρεώνει να εφαρμόζουν διαδικασίες που θα προστατεύουν τη παράκτια ζώνη.

Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που να μας υποχρεώνει να είμαστε πιο προσεκτικοί για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα;
Το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόγραψε εκ μέρους όλων των κρατών μελών την σύμβαση για την “Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης” (ΟΔΠΖ). Η σύμβαση αυτή που είναι υποχρεωτική και για την Κύπρο, καθορίζει την παράκτια ζώνη με διαφορετικό τρόπο από ότι η κυπριακή νομοθεσία. Το πιο σημαντικό σημείο όμως είναι ότι καθορίζει μια σειρά από υποχρεωτικές διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα διάφορα έργα, δηλαδή γίνεται μελέτη και αποφασίζουν πολλοί και όχι δυο τρεις.

Οι διαφορές αυτές είναι πραγματικά σημαντικές;
Οι διαφορές είναι μεγάλες και θα έπρεπε εδώ και καιρό να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην κυπριακή νομοθεσία. Ίσως η  πιο σημαντική διαφορά είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Σύμβαση για παράδειγμα, εξετάζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από ένα έργο και καλεί σε Δημόσια Διαβούλευση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική, την οικονομική, και την πολιτιστική ανάπτυξη.
Η πρακτική που εφαρμόζεται τώρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν περιέχει καμιά ενημέρωση και βασίζεται στο εγώ αποφασίζω και εκτελώ!

Εσείς θεωρείτε ότι με τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις θα βελτιωθεί η κατάσταση;
Οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις στην Κύπρο είναι παρωδίες και χάσιμο χρόνου γιατί η κυβερνητική πλευρά συχνά επιλέγει ποιους θα καλέσει άρα δεν είναι πραγματικά δημόσιες, δεν αφήνει χρόνο για να εκφραστούν απόψεις και απλά αναλύει τις προτάσεις της και σχεδόν ποτέ δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των προσκεκλημένων. Χρειάζεται παράλληλα να καθοριστεί με νόμο και η διαδικασία των Δημόσιων Διαβουλεύσεων.

Γιατί μετά από τρία χρόνια δεν έχουμε ακόμη κάνει τις αλλαγές;
Οι παράκτιες περιοχές αποδίδουν οικονομικό κέρδος σε πολλούς. Άρα όσοι έχουν αυτή τη στιγμή την εξουσία δύσκολα θα την παραδώσουν στην κοινωνία των πολιτών. Ενόσω δεν υπάρχει έλεγχος στη χρηματοδότηση των κομμάτων και έλεγχος της διαφθοράς δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ οι καταστροφικές παρεμβάσεις συνεχίζονται, οι παραλίες καταστρέφονται, αλλάζουν φυσιογνωμία, διαβρώνονται και η θαλάσσια ζωή πεθαίνει.

[Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 14/04/2014] 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Μα είδες τι έγινε;

Πριν πολλά χρόνια ταξιδεύαμε με τα παιδιά μου στα υπόγεια τραίνα του Λονδίνου όταν σε μια στάση μπήκαν στο βαγόνι 3 νεαροί ηλικίας γυμνασίου όπως και τα δικά μου παιδιά περίπου. Κρατούσαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, συζητούσαν δυνατά και κατέβηκαν στην επόμενη στάση.
"Μα είδες τι έγινε;" με ρωτά ο μεγάλος μου, είναι στην ίδια ηλικία με μένα, κυκλοφορούν στα τραίνα και πάνε να παίξουν με τους φίλους τους! ..... Μόνοι τους!
Αυτή ακριβώς είναι ακόμη μια πλευρά της έλλειψης δημόσιων μεταφορών. Η νεολαία της Κύπρου αναγκάζεται να παρακαλεί γονείς και αδέλφια για να τους πάρει από το ένα σημείο στο άλλο.
Αυτό κρατά τη νεολαία περιορισμένη, δυσκολεύει την επικοινωνία και την κοινωνικότητα που για αυτή την ηλικία είναι από τα πιο σημαντικά θέματα γι αυτούς.
Φυσικά από πλευράς μετακίνησης, τα παιδιά μας δεν στερούνται μόνο τα λεωφορεία. Ούτε να περπατήσουν μπορούν αλλά ούτε και να ποδηλατήσουν.

Για να μπορέσουν οι δημόσιες μεταφορές να προχωρήσουν χρειάζεται αποφασιστικότητα. Κανένας δεν πρόκειται να κατεβεί από το αυτοκίνητό του και να μπει στο λεωφορείο αν δεν του δημιουργήσουμε δυσκολίες.
Χρειάζονται ειδικές λωρίδες στο δρόμο μόνο για λεωφορεία, οργανωμένο σύστημα έξυπνων στάσεων που να ενημερώνουν τους επιβάτες πότε φτάνει το λεωφορείο, μονοδρομήσεις και απαγορεύσεις. Επίσης χρειάζονται και πολεοδομικές ρυθμίσεις για τους κεντρικούς σταθμούς των λεωφορείων σε κάθε πόλη.
Τα πεζοδρόμια μας είναι χάλια, ή ανύπαρκτα και οι διασταυρώσεις ελάχιστες και πολύ μακριά η μια από την άλλη. Μπορεί να μην είναι εύκολο να διορθώσεις μια ολόκληρη πόλη αλλά τουλάχιστο ορισμένες διαδρομές από τις διάφορες γειτονιές προς τα σχολεία έπρεπε να τις κάνουμε!

Όσον αφορά τα ποδήλατα αυτή είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία για την οποία όλοι κάνουν δηλώσεις αλλά τίποτα δεν προχωρεί. Ο νόμος κάθεται στη βουλή από το 2010 αν και ακόμη και με αυτό είχαμε αρχικά προβλήματα. Να θυμίσω τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για φυλάκιση και πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ για ποδηλάτες που θα έβγαιναν στο πεζοδρόμιο. Και αυτά σε ένα νόμο για την προώθηση του ποδηλάτου!Για να μπορέσουν οι δημόσιες μεταφορές να προχωρήσουν χρειάζεται αποφασιστικότητα. Κανένας δεν πρόκειται να κατεβεί από το αυτοκίνητό του και να μπει στο λεωφορείο αν δεν του δημιουργήσουμε δυσκολίες.
Χρειάζονται ειδικές λωρίδες στο δρόμο μόνο για λεωφορεία, οργανωμένο σύστημα έξυπνων στάσεων που να ενημερώνουν τους επιβάτες πότε φτάνει το λεωφορείο, μονοδρομήσεις και απαγορεύσεις. Επίσης χρειάζονται και πολεοδομικές ρυθμίσεις για τους κεντρικούς σταθμούς των λεωφορείων σε κάθε πόλη.

Φυσικά από πλευράς μετακίνησης, τα παιδιά μας δεν στερούνται μόνο τα λεωφορεία. Ούτε να περπατήσουν μπορούν αλλά ούτε και να ποδηλατήσουν.
[Φωτό:Ταχυδρόμος σε Γερμανική πόλη]
Οι στατιστικές αναφέρουν ότι ο μέσος ποδηλάτης μπορεί άνετα να κινηθεί σε μια ακτίνα 5 χιλιομέτρων και με βάση αυτό σχεδιάζουν τις υποδομές στο εξωτερικό. Απλά εντοπίζεις τα σημεία με ψηλή επισκεψιμότητα και βελτιώνεις τις υποδομές για ποδήλατα. Το 2013 ήταν σημαδιακό για τα ποδήλατα γιατί για πρώτη φορά οι πωλήσεις ποδηλάτων στην Ευρώπη ξεπέρασαν τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά αποτέλεσμα των προσπαθειών που γίνονται για προώθηση του ποδηλάτου.

Όμως, ότι μέτρα και να πάρει μια πόλη κανένας δεν μπορεί να νιώθει ασφαλισμένος αν τα αυτοκίνητα δίπλα του τον προσπερνούν με ψηλές ταχύτητες. Στις ευρωπαϊκές πόλεις οι γωνίες στο δρόμο είναι τέτοιες που να μην μπορείς να πάρεις τη στροφή με μεγάλη ταχύτητα ή ακόμη βάζουν μια μικρή διαχωριστική λωρίδα για να υποχρεώσουν τον οδηγό να ελαττώσει ταχύτητα.
Εμείς όμως που λατρεύουμε τα αυτοκίνητα σχεδιάζουμε τα στριψίματα στο δρόμο με ανοικτές γωνίες για να μην καθυστερούν τα αυτοκίνητα και να μπορούν να στρίβουν με ταχύτητα.
Με τέτοια μυαλά φαντάζομαι πόσο εξωγήινη πρέπει να είναι για τους κύπριους πολεοδόμους η εκστρατεία που γίνεται σε όλη την Ευρώπη για όριο 30χιλιομέτρων την ώρα σε κατοικημένες περιοχές!

Σκεφτήκατε πόσο θα άλλαζε η ζωή των νέων αλλά και των υπολοίπων μας αν είχαμε αυτές τις ευκολίες και πόσο θα άλλαζαν οι πόλεις μας;
Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και μεταξύ αυτών ίσως το σοβαρότερο είναι η βελτίωση του επιπέδου υγείας μας λόγω της άσκησης αλλά και της μείωσης της ρύπανσης του αέρα που οφείλεται στα πολλά αυτοκίνητα που έχουμε στην Κύπρο.

Με βάση μελέτες που δημοσιεύονται όλο και πιο συχνά χάνουν τη ζωή τους πιο πολλοί από την κακή ποιότητα του αέρα παρά από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Ή διαφορετικά, χάνουμε όσες ζωές χάνονται από το κάπνισμα.
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
HousingArea
Είσοδος δρόμου που οδηγεί σε οικιστική περιοχή στη Γερμανία. Οι δύο "κούκοι" ειναι τοποθετημένοι ουτως ώστε αν κάποιος στρίψει με μεγάλη ταχύτητα να κτυπήσει πάνω!

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Θέσεις εργασίας: Εκπόνηση Αναλύσεων (παράμετροι ευτροφισμού)

Η διαδικασία και πάλι με προσφορές και η αναθέτουσα αρχή είναι τοΤμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι "Διαγωνισμός για την Εκπόνηση Αναλύσεων (παράμετροι ευτροφισμού) σε δείγματα Επιφανειακών Νερών"

Το μενού του διαγωνισμού με τα έγγραφα και τις λεπτομέρειες είναι εδώ όπου θα βρείτε και την προκήρυξη.


Σας εύχομαι ότι καλύτερο,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Κενή θέση λειτουργού ΜΜΕ στο Birdlife

Περιγραφή Εργασίας: Λειτουργός ΜΜΕ
Τίτλος Θέσης: Λειτουργός ΜΜΕ [πλήρους απασχόλησης, 38ώρες/βδομάδα] 
Έδρα: Το γραφείο του Πτηνολογικού Συνδέσμου στην Στράκκα, Λευκωσία 
Διάρκεια συμβολαίου: 12 μήνες
Για αναλυτική περιγραφή της θέσης, κάντε κλικ εδώ.
Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή ένδειξης ενδιαφέροντος (στα ελληνικά), στο birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Το νομοθετημένο “Εγώ στραβώνω τζιαι πουλώ ..”

Όταν ένας άσχετος κοιτάξει το κυπριακό περιβαλλοντικό νομικό πλαίσιο ίσως να μείνει και εντυπωσιασμένος. Οι νομοθεσίες υπάρχουν αν και συνήθως είναι διάτρητες από μεθόδους παράκαμψης ή απλά δεν εφαρμόζονται ούτε ακόμη και από το κράτος.
Ένα άλλο φαινομενικά εντυπωσιακό μέρος όλου αυτού του σκηνικού είναι και οι ευρωπαϊκές ή διεθνείς συμβάσεις που υπογράφουμε χωρίς καν να σκοπεύουμε να τις εφαρμόσουμε.
Από τις περιβαλλοντικά χειρότερες νομοθεσίες είναι οι δύο νόμοι 140/2005 και ο 102/2005 για τις περιβαλλοντικές μελέτες.
Με απλά λόγια ο νόμος 140/2005 απαιτεί την εκτέλεση μιας μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για οποιοδήποτε από τα έργα που περιέχονται σε ένα κατάλογο όπως π.χ. λατομεία, δρόμους κλπ.
Ο νόμος 102/2005 απαιτεί τη διενέργεια ς μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον αλλά για κάθε στρατηγική απόφαση του κράτους που επηρεάζει το περιβάλλον όπως π.χ. τοπικά σχέδια, πολιτική για αφαλατώσεις, σχεδίων αναδασμού κλπ.
Η θεωρεία φυσικά των μελετών είναι να μην προχωρήσει αν εντοπιστεί σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά ή διαφορετικά αν δεν είναι τόσο σοβαρή η περιβαλλοντική επίπτωση πως αυτή να μειωθεί μέσω διαφόρων μέτρων που θα παρθούν. Οι όροι αυτοί θεωρητικά επισυνάπτονται στην πολεοδομική άδεια που δίνεται για να προχωρήσει το έργο.

Ο τρόπος που έχει επιλέξει η δημοκρατία να εφαρμόσει το νόμο είναι έξυπνα γραμμένος για να παρακάμπτεται εύκολα. Τα βασικά βήματα της όλης διαδικασίας είναι:
Α) Η εταιρεία που θα εκτελέσει έργο που αναφέρεται στον κατάλογο έργων στο παράρτημα του νόμου προσλαμβάνει γραφείο που του ετοιμάζει μια Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – ΜΕΕΠ.
Β) Μαζί με την αίτηση πολεοδομικής άδειας υποβάλλεται και η μελέτη την οποία εξετάζει επιτροπή που προεδρεύετε από το Τμήμα Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδει Γνωμάτευση.
Γ) Αν η γνωμάτευση που έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, είναι θετική θα περιλαμβάνει και περιβαλλοντικούς όρους και υποχρεώσεις οι οποίοι επισυνάπτονται, αν συμφωνεί και η Πολεοδομία στην άδεια που θα εκδοθεί.

Αυτή είναι η διαδικασία που επιλέξαμε η οποία δημιουργεί και πολλά σοβαρά προβλήματα, τρία όμως είναι τα πιο σημαντικά:

Ποιος κάνει τις μελέτες;
Η νομοθεσία καθορίζει ότι ο υπουργός έχει το δικαίωμα να εκδώσει διάταγμα με το οποίο θα καθορίζει τα προσόντα αυτού που υπογράφει τη μελέτη. Και όμως, από το 2005 μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί τέτοιο διάταγμα. Αυτός είναι και ένας από τους πολλούς λόγους της κακής ποιότητας των μελετών αφού θεωρητικά όποιος θέλει μπορεί να κάνει μελέτες δημιουργώντας ακόμη ένα πρόβλημα στην επιτροπή που τις εξετάζει.
Φυσικά ούτε λόγος για επαγγελματική ευθύνη ή ποινές για παράλειψη στοιχείων, ψευδών δηλώσεων κλπ εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο.
Από την άλλη το ίδιο το κράτος όταν πρόσλαβε ιδιωτική εταιρεία για τη διενέργεια περιβαλλοντικής μελέτης για τα νέα τοπικά σχέδια πρόσθεσε υπάλληλο της στην ομάδα των μελετητών. Αντιδεοντολογικό μεν αλλά όχι παράνομο αλλά που αφήνει ερωτήματα.
Μόλις πρόσφατα Πολεοδομία έκδωσε νέα Δήλωση Πολιτικής για την οποία έκανε μεν περιβαλλοντική μελέτη αλλά δεν έκανε τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις σε όλη την Κύπρο που απαιτεί η νομοθεσία σε αυτού του είδους τις πολιτικές. Γιατί όμως;

Ποιος διαλέγει το μελετητή;
Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο εφόσον αφήνουμε τον ιδιώτη που θα εκτελέσει το έργο να επιλέξει μελετητή της αρεσκείας του. Είναι επομένως φυσικό ότι όλοι οι μελετητές θα γράψουν εκθέσεις που διευκολύνουν τον ιδιοκτήτη του έργου.
Αν κατά λάθος κάποιος μελετητής επιμένει να περιλάβει πράγματα που θα δυσκολέψουν τον ιδιοκτήτη ή μέτρα που θα του στοιχίσουν περισσότερο, απλά τερματίζεται η συνεργασία του και προσλαμβάνεται άλλος. Και επειδή δεν υπάρχει και κανένας ουσιαστικός έλεγχος στον μελετητή ένα δυο έξυπνα γραφεία που χειρίζονται καλά τις αδυναμίες του νόμου αναλαμβάνουν και τις πιο πολλές μελέτες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Τι γίνεται με τους όρους;
Μετά από μια διαδικασία διενέργειας περιβαλλοντικής μελέτης, η πολυμελή επιτροπή που την εξετάζει εκδίδει γνωμάτευση με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Και η τραγωδία ολοκληρώνεται με το ότι μπορεί μεν να επισυνάπτονται οι όροι στην άδεια αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος αν αυτοί οι όροι εφαρμόζονται ή όχι.

Η γενική αντίληψη είναι ότι το επίπεδο των περιβαλλοντικών μελετών είναι πολύ χαμηλό και κανένας δεν περιμένει έργα δήθεν να αναβληθούν ή ακόμη να προσαρμοστούν για να προστατευθεί το περιβάλλον όπως κάποτε αναφέρουν διάφοροι πολιτικοί.

Και όλα αυτά απλούστατα γιατί εδώ ισχύει το κυπριακό ρητό “εγώ στραώνω τζιαι πουλώ και εσύ άμπλεπε τζιαι γόραζε» που ίσχυε στα πανηγύρια. Μπορείς να αφήσεις πράγματα έξω, να γράψεις ψέματα, να παραλείψεις εξετάσεις και ότι άλλο θες χωρίς καμιά τιμωρία.
Όλα αυτά είναι γνωστά εδώ και χρόνια και φυσικά επειδή μας βολεύει δεν παίρνουμε διορθωτικά μέτρα μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανανεώσει τις Οδηγίες.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας,
Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Πως να υποβάλω παράπονο στην Ευρωπαική Ένωση?

Ερώτηση:
Τον τελευταίο καιρό βλέπω να παίρνονται αποφάσεις από το κράτος οι οποίες κατά την άποψη μου είναι λανθασμένες και ζημιογόνες για το περιβάλλον.
Υπάρχει τρόπος να υποβάλω παράπονο στην Ευρωπαική Ενωση?

Απάντηση:
Καταγγελία μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε πολίτης της ΕΕ. 

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Κενές θέσεις για Χημικούς, Βιολόγους /Μικροβιολόγους

Για όσους ενδιαφέρονται το  Γενικό Χημείο του Κράτους ζητεί προσφορές για " Aγορά υπηρεσιών επτά Χημικών και δύο Βιολόγων / Μικροβιολόγων για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων του ΓΧΚ που αφορούν την Δημόσια Υγεία"

Επίσης το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει βγει προσφορές και για 9 Χημικούς και δύο Βιολόγους/Μικροβιολόγους για την εφαρμογή του Προγράμματος για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων και νερών

Καλές επιτυχίες
Χ. Θεοπέμπτου

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Η νέα δηλωση πολιτικής της πολεοδομίας

Μερικά στοιχεία για όσους τα ψάχνουν:

Ο νόμος που υποχρεώνει στη διενέργεια Στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης  είναι ο Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχέδιων και Προγράμματων - (N. 102(I) 2005)
Ο οποίος περιέχει και υποχρεωτική διαβούλευση.

Οι μελέτες μπαίνουν εδώ όπου θα δείτε να αναρτούνται και οι μελέτες για τα Τοπικά σχέδια.
Η μελέτη για το πιο πάνω θέμα χωρίς όμως να έχει γίνει Δημόσια Διαβούλευση όπως προβλέπει ο νόμος είναι εδώ

Η στρατηγική μας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι εδώ

Ούτε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων έγινε, ούτε δημόσια διαβούλευση

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Greco Χρηματοδότηση κομμάτων

Greco recommendation

Consequently, the GET recommends 
(i) to ensure that all forms of income, expenditure, assets and debts are accounted for by political parties in a
comprehensive manner and following a consistent format and that their accounts also
include the finances of local branches of parties;
(ii) to seek ways of increasing the transparency of the finances of other entities which are related directly or indirectly to political parties or under their control, and
(iii) to ensure that the accounting information is made public in a timely and sufficiently comprehensive manner

As a consequence, the GET recommends
to introduce a general requirement for political parties, elected representatives and election candidates to disclose all individual donations (including of a non-monetary nature and sponsoring) they receive above a certain value together with the identity of the donor.

In the light of the above, the GET recommends to introduce specific reporting of all income and expenditure relating to election campaigns by political parties and election candidates in respect of all types of elections, that such information should include non-monetary or benefit-in-kind contributions received by the party or the candidate and expenditure incurred on the party’s or candidate’s behalf and that such information should be disclosed to the wider public at appropriate intervals.

The GET therefore recommends to ensure independent auditing in respect of political parties’ books and accounts, as appropriate, prior to their submission for external monitoring.

In view of the above, the GET recommends 
(i) to clarify that the monitoring of political parties’ annual accounts goes beyond the auditing of incomes and expenditure;
(ii) to ensure that income funding an election campaign and all expenditure incurred in relation to the election are accounted for in the statement furnished to the Auditor General at election campaigns and to provide
for clear rules for the submission of such statements to the Auditor General; and
(iii) to provide an independent supervisory mechanism in respect of election candidates’ income
and expenditure.

The GET recommends that flexible sanctions be introduced for violations of the legislation concerning the submission of election statements in respect of election candidates.

V. CONCLUSIONS
73. Public life in Cyprus is strongly interlinked with the various political parties and the political
election system is dominated by the parties as opposed to individual candidates. Political parties
represented in Parliament have since 1991 been receiving substantial funding from the State, but
this funding has not been conditioned with many statutory rules. In addition to public funding, it
appears that the dominant political parties also obtain considerable funds from private sources
and the longstanding lack of regulation in this respect has been a matter of controversy and
concern in Cyprus for many years. With the adoption of the Law on Providing for Registration,
Funding of Political Parties and other Similar Matters (Political Parties Law) on 10 February 2011,
a number of issues in respect of political financing have for the first time been regulated by law in
Cyprus. The Political Parties Law introduces, inter alia, a generic definition of political parties, a
coherent party registration regime and makes it clear that political parties are legal persons.
Moreover, the Political Parties Law provides general criteria for the allocation of state funding and
such funding has been extended to also cover parties which are not represented in Parliament.
Concerning the funding of political parties by private sources the Political Parties Law introduces
a prohibitions to contributions from, inter alia, public authorities or from foreign companies.
Furthermore, donations from natural persons and legal persons are limited to certain monetary
values, subject to sanctions. Moreover, the Political Parties Law provides the Auditor General
with the authority to perform monitoring of political party financing. The Cypriot authorities should
be commended for having established this legal framework which clearly represents a step in the
right direction. Having said that, the new legislation does not sufficiently address all major areas
to provide for sufficient transparency of private funding of political parties as required by
Recommendation Rec(2003)4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political
Parties and Electoral Campaigns. A major shortcoming is that there are no obligations upon
political parties to report and make public the sources of private donations including
sponsorships. The law is also rather general in character and certain issues, such as accounting
requirements specific to political parties and deadlines for submission of accounts and financial
statements would require further regulation. The establishment of a monitoring mechanism under
the Auditor General is an important achievement; however, the scope of this monitoring needs
further clarification, both in relation to the monitoring of parties’ regular accounts and the statements relating to election campaigns. Moreover, the monitoring mechanism of candidates is
not sufficiently independent and could well be more aligned with that provided for in respect of
political parties. It goes without saying that the new legislation in Cyprus needs to be assessed in
terms of its effectiveness, once it has become operational in practice.

74. In view of the above, GRECO addresses the following recommendations to Cyprus:
i. (i) to ensure that all forms of income, expenditure, assets and debts are accounted for by political parties in a comprehensive manner and following a consistent format and that their accounts also include the finances of local branches of parties;
(ii) to seek ways of increasing the transparency of the finances of other entities which are related directly or indirectly to political parties or under their control, and
(iii) to ensure that the accounting information is made public in a timely and sufficiently comprehensive manner (paragraph 65);
ii. to introduce a general requirement for political parties, elected representatives and election candidates to disclose all individual donations (including of a nonmonetary nature and sponsoring) they receive above a certain value together with the identity of the donor (paragraph 66);
iii. to introduce specific reporting of all income and expenditure relating to election campaigns by political parties and election candidates in respect of all types of elections, that such information should include non-monetary or benefit-in-kind contributions received by the party or the candidate and expenditure incurred on
the party’s or candidate’s behalf and that such information should be disclosed to the wider public at appropriate intervals (paragraph 67);
iv. to ensure independent auditing in respect of political parties’ books and accounts, as appropriate, prior to their submission for external monitoring (paragraph 68);
v. (i) to clarify that the monitoring of political parties’ annual accounts goes beyond the auditing of incomes and expenditure; (ii) to ensure that income funding an election campaign and all expenditure incurred in relation to the election are accounted for in the statement furnished to the Auditor General at election
campaigns and to provide for clear rules for the submission of such statements to the Auditor General; and (iii) to provide an independent supervisory mechanism in respect of election candidates’ income and expenditure (paragraph 70);
vi. that flexible sanctions be introduced for violations of the legislation concerning the submission of election statements in respect of election candidates (paragraph 72).

Πληροφορίες για τη διαφθορά

Group of states against corruption - GRECO


United Nations Convention against Corruption


Background of the United Nations Convention against Corruption In its resolution 55/61 of 4 December 2000, the General Assembly recognized that an effective international legal instrument against corruption, independent of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (resolution 55/25, annex I) was desirable and decided to establish an ad hoc committee for the negotiation of such an instrument in Vienna at the headquarters of the United Nations Office on Drugs and Crime.
  Text of the United Nations Convention against Corruption
Convention highlights Prevention Corruption can be prosecuted after the fact, but first and foremost, it requires prevention. An entire chapter of the Convention is dedicated to prevention, with measures directed at both the public and private sectors. These include model preventive policies, such as the establishment of anticorruption bodies and enhanced transparency in the financing of election campaigns and political parties. States must endeavour to ensure that their public services are subject to safeguards...
Criminalization The Convention requires countries to establish criminal and other offences to cover a wide range of acts of corruption, if these are not already crimes under domestic law. In some cases, States are legally obliged to establish offences; in other cases, in order to take into account differences in domestic law, they are required to consider doing so. The Convention goes beyond previous instruments of this kind, criminalizing not only basic forms of corruption... [Read More]
International cooperation
Countries agreed to cooperate with one another in every aspect of the fight against corruption, including prevention, investigation, and the prosecution of offenders. Countries are bound by the Convention to render specific forms of mutual legal assistance in gathering and transferring evidence for use in court... [Read More]


Asset recovery
In a major breakthrough, countries agreed on asset-recovery, which is stated explicitly as a fundamental principle of the Convention. This is a particularly important issue for many developing countries where high-level corruption has plundered the national wealth, and where resources are badly needed for reconstruction and the rehabilitation of societies...  [Read More]
Υπογράψαμε?
CountrySignatureRatification, Acceptance (A), Approval (AA), Accession (a), Succession (d)
Cyprus    9 Dec 200323 Feb 2009


Fighting corruption: a stronger commitment for greater results

Τα πιο πολλά δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με εταιρείες εκτός Κύπρου έχουν πληροφορίες για τη διαφθορά. Φαίνεται ότι συμπληρώνουν ένα είδος ερωτηματολογίου, ένα παράδειγμα πιο κάτω.

Cyprus is a member of the Group of States against Corruption (GRECO) of the Council of Europe.
As pointed out in GRECO’s Third Round Evaluation Report on Cyprus, “Cyprus has ratified the Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173) and its Additional Protocol (ETS 191) and made the offences contained in
these instruments directly applicable as domestic law.
However, despite the fact that this legislation has been in force for several years, it has never been applied by the prosecutorial authorities nor by the courts.
Instead, theses authorities have continued to exclusively apply old legislation concerning corruption offences, which does not comply with the requirements of the Criminal Law Convention and its Additional Protocol.
The co-existence of old and new legislation which overlap makes the legal framework in respect of corruption offenc
es inconsistent. For the sake of legal clarity, GRECO sees a clear need to establish a uniform legal framework and
to make sure that it is applied in practice.”
Christina Orphanidou LL.B (Hons), LL.M
Marianna Georghadji BSc Econ, LL.B (Hons), LPC 
Related Posts with Thumbnails