Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Σε ποια ξενοδοχεία έδωσαν την δημόσια παραλία;

 Σε ποια ξενοδοχεία έδωσαν πλεονεκτήματα /δικαιώματα στην παραλία;  α. Στην Επαρχία Πάφου υπάρχει μόνο μία παραλία παραχωρημένη σε ξενοδοχειακή μονάδα.  Συγκεκριμένα, για μέρος της κρατικής παραλιακής γης του τεμαχίου με αρ. 290, Φ/Σχ. 51/19.4.Ill, μπροστά από το ξενοδοχείο “ Olympic Lagoon ”, χορηγήθηκε στις 28.2.1994 άδεια χρήσης στην τότε ιδιοκτήτρια εταιρεία Claridge Investments Ltd .  Με βάση τη σχετική συμφωνία, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί το ακίνητο αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση καρεκλών και κρεβατιών της θάλασσας για εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου που λειτουργεί στα παρακείμενα ακίνητά του με αρ. τεμαχίων 250, 251 και 377.  Να σημειωθεί ότι το κοινό έχει ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, μέσω των παραλιακών πεζόδρομων (παράλληλοι και κάθετοι). β. Σε ό,τι αφορά την Επαρχία Λεμεσού αναφέρονται τα ακόλουθα: •      Το ξενοδοχείο “ Parklane ” στην Κοινότητα Πύργου έχει εξασφαλίσει άδεια χρήσης, εντός της ζώνης προστασίας της παραλία
Πρόσφατες αναρτήσεις

Μερικές πρόνοιες από το νομοσχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης

Μερικές πρόνοιες από το νομοσχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης: Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, ανακύκλωση 65% ως ελάχιστον κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας ----------------------------------------------------- Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας: ι. το 50 % κατά βάρος, για τα πλαστικά· 11. το 25 % κατά βάρος, για το ξύλο· 111. το 70 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα· ιν. το 50 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο· ν. το 70 % κατά βάρος, για το γυαλί· νι. το 75 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι· ----------------------------------------------------- Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο, ανακύκλωση 70 % ως ελάχιστον, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2030 , το αργότερο επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχοντ

Σας ψεκάζει η Τοπική Αρχή;

  Πιο κάτω η διαδικασία για ψέκασμα χόρτων σε συγκεκριμένες περιοχές 1. «Ειδικές Περιοχές Α» Ως «Ειδικές Περιοχές Α» ορίζονται οι περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 , όπως δημόσια πάρκα και κήποι, κατασκηνωτικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία, εκπαιδευτήρια και παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές, ευαγή ιδρύματα), ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, στρατόπεδα και αρχαιολογικοί χώροι. Στις Ειδικές Περιοχές Α: i) Απαγορεύεται, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως GHS06, GHS08 (τοξικά, πολύ τοξικά, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή) σύμφωνα με τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ii) θα εφαρμόζονται, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, κατά προτε

Θέλουν καταστρέψουν τα πάρκα Ακαδημίας & Αθαλάσσας

Έχει χρόνια που θέλουν να καταστρέψουν το Πάρκο Ακαδημίας και της Αθαλάσσας. Το πιο κάτω απόσπασμα από τον προϋπολογισμό της Πολεοδομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ (γ) €300.000, που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής του έργου «Νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά , τμήμα από τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι την Οδό φυτωρίου στην Αγλαντζιά ». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί ακτινωτό Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις οχηματικές διακινήσεις από τη νοτιοδυτική περιοχή της Λευκωσίας προς το κέντρο της πόλης και αντιστρόφως. Η βόρεια προέκταση του δρόμου αυτού, από τη συμβολή του με τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι και τη συμβολή του με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς (Λεωφόρος Ακαδημίας), υλοποιήθηκε παλαιότερα με βάση Ρυθμιστικό Σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και λειτουργεί, με διατομή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, λωρίδα πρασίνου και ποδηλατόδρομο. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρ

Οι αρμοδιότητες των δήμων όπως είναι τώρα στο νομοσχέδιο

      (2) Οι αρμοδιότητες των δήμων διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς :   (α) Τομέας ανάπτυξης και υποδομών-     (i) η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και της αισθητικής των οικισμών στο πλαίσιο της καθορισμένης κρατικής και ευρωπαϊκής πολιτικής,     (ii) η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των Κτηρίων που ανήκουν στο δήμο,     (iii) η έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής όπως καθορίζεται στο άρθρο 43,     (iv) η διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 51,     (v) η ίδρυση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, όπως καθορίζεται ειδικότερα στις διατάξ