Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Είναι Ιούλιος και η ΕΕ μόλις μας έστειλε ειδοποίηση για 6 παραβάσεις με διορία 2 μηνών να τις λύσουμε. Η μέχρι τώρα εμπειρία μου λέει ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο ή από αμέλεια ή ακόμη χειρότερα σκόπιμα. Σκόπιμα επειδή θα έρθουν στη Βουλή με πολύ πίεση χρόνου να μην έχουμε χρόνο να τα εξετάσουμε και να περάσουν πράγματα που δε θέλουν να δούμε.
_____________________________

1) Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά ή δεν εφάρμοσαν ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης με σκοπό να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20 % έως το 2020 και να δρομολογηθούν περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

2) Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί 17 κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τους σπουδαστές και τους ερευνητές τρίτων χωρών
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 17 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατίακαι Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα με τα οποία μεταφέρεται πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κινητικότητας εντός της ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (οδηγία 2016/801). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ευθυγραμμίσει έως τις 23 Μαΐου 2018 την εθνική τους νομοθεσία με την εν λόγω οδηγία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

3) Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί 14 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 14 κράτη μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν την εθνική τους νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία PNR (οδηγία 2016/681). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 25 Μαΐου 2018. Τα δεδομένα PNR αφορούν πληροφορίες που παρέχουν οι επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομα του επιβάτη, τις ημερομηνίες ταξιδίου, τα δρομολόγια ταξιδίου, τον αριθμό θέσης, τις αποσκευές, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα μέσα πληρωμής. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα εθνικό σύστημα για τη συλλογή, την ανάλυση και την ανταλλαγή δεδομένων PNR για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ύποπτων ταξιδιωτικών συνηθειών και στην ταυτοποίηση δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν προηγουμένως άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου. Συνιστούν καίριο στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια και ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τα εθνικά τους συστήματα PNR, παρέχοντάς τους εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, για να μπορέσει το πλαίσιο PNR να αξιοποιηθεί πλήρως, είναι σημαντικό τα συστήματα όλων των κρατών μελών να είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής αιτιολογημένων γνωμών. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες μεταφοράς.

Προειδοποιητικές επιστολές

4) Συστήματα ευφυών μεταφορών: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να παράσχουν υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία


Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 886/2013]. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πρόοδο που έχουν σημειώσει όσον αφορά την εφαρμογή της υπηρεσίας πληροφοριών και ορισμένες άλλες πληροφορίες το αργότερο 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, τα εννέα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει αυτή την υποχρέωσή τους. Επιπλέον, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής]. Έως τις 13 Ιουλίου 2017 τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για τη σύσταση εθνικού σημείου πρόσβασης και τις λεπτομέρειες λειτουργίας του και, κατά περίπτωση, τον κατάλογο των αυτοκινητοδρόμων που δεν περιλαμβάνονται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και των ζωνών προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

5) Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 10 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις κάρτες οδηγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, επειδή δεν διενήργησαν τις δοκιμές για τη σύνδεση του συστήματος TACHOnet, και στη Δανία, επειδή δεν είχε συνδεθεί με το σύστημα TACHOnet, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/68. Το TACHOnet είναι το ευρωπαϊκό σύστημα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις κάρτες ταχογράφου (ο ταχογράφος αποτελεί συσκευή η οποία καταγράφει τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και τις χρονικές περιόδους άλλων εργασιών που εκτελούνται από τον οδηγό). Είναι βασικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται η επιβολή των κανόνων σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές. Ο κύριος στόχος του TACHOnet είναι να εξακριβώνει ότι δεν εκδίδονται δύο ή περισσότερες κάρτες από διαφορετικά κράτη μέλη για τον ίδιο οδηγό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/68 ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συνδεθούν με το TACHOnet, σύμφωνα με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη —με εξαίρεση τη Δανία— συνδέονται με το TACHOnet, δεν κατάφεραν να διεξαγάγουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές δοκιμές, οι οποίες δείχνουν αν η σύνδεση πληροί όλες αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

6) Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 5 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας

Η Επιτροπή ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις διοικητικής εποπτείας που καθορίζονται από τους ενωσιακούς κανόνες για τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας (οδηγία 2009/21/ΕΚ). Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο κατά πόσον η δομή, ο εξοπλισμός και η λειτουργική διαχείριση του πλοίου συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας και κατά πόσον οι ναυτικοί έχουν πιστοποιηθεί ως επαρκείς. Σύμφωνα με την οδηγία, θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί σύστημα διαχείρισης της ποιότητας έως τον Ιούνιο του 2012, το οποίο θα έπρεπε να διατηρηθεί στη συνέχεια και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει την απαιτούμενη πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Η απουσία συστηματικού ελέγχου εντός και εκ μέρους της διοικητικής αρχής, με την υποστήριξη ενός πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, μπορεί, μακροπρόθεσμα, να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, την προστασία και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του στόλου που φέρει τη σημαία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητική επιστολή και περατώσεις υποθέσεων

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και περατώνει 4 υποθέσεις σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, καλώντας την να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της για την ανταλλαγή ορισμένων φορολογικών πληροφοριών τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους κράτη μέλη σχετικά με φορολογούμενους από άλλες χώρες της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου). Η εσθονική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τις φορολογικές αρχές της να παράσχουν στους ομολόγους τους άλλων κρατών μελών της ΕΕ τις ζητούμενες πληροφορίες. Ούτε απαιτεί από αυτές να κινούν φορολογικές διαδικασίες για την απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών, όταν αυτό είναι αναγκαίο, ή να συμμετέχουν σε αυθόρμητες ανταλλαγές πληροφοριών. Εάν η Εσθονία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις εσθονικές αρχές. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θέτει σήμερα στο αρχείο τέσσερις άλλες χωριστές υποθέσεις σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις και τους κανόνες που προβλέπουν την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Βέλγιο σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ [οδηγίες 2015/2376 (DAC3) και 2016/2258 (DAC5) του Συμβουλίου]. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ιταλίας και της Κύπρου, επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα με άλλα κράτη μέλη δυνάμει της DAC4 (οδηγία 2016/881 του Συμβουλίου) και των κανόνων που παρέχουν στις φορολογικές αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται βάσει της DAC5 (οδηγία 2016/2258 του Συμβουλίου).

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_el.htm

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Χ. Θεοπέμπτου: Ανεπαρκής η πολιτική για τα απόβλητα

Έντονα επικριτικός κατά της διαχρονικής πολιτικής του κράτους στον τομέα των σκουπιδιών, παρουσιάζεται ο βουλευτής των Οικολόγων και πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντας Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Όπως αναφέρει, από το 2003 κακώς ανατέθηκε η ευθύνη πολιτικής στο Εσωτερικών, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το θέμα.

Δηλώνει ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η αξία του πορίσματος είναι περιορισμένη διότι περιορίστηκε στην καταγραφή των θέσεων του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ δεν ρωτήθηκαν άλλοι εμπλεκόμενοι. Και δυστυχώς, όπως αναφέρει, όλοι αυτοί, όχι μόνο δε ρωτήθηκαν αλλά κατηγορούνται επίσης ότι εξυπηρετούσαν ιδιωτικά συμφέροντα. Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου αναφέρει ακόμα ότι υπάρχουν αρκετά ακόμα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά στην πολιτική του κράτους στον τομέα των αποβλήτων και καταγγέλλει λάθη και παραλείψεις που έγιναν όσον αφορά στις μονάδες διαχείρισης στερεών απορριμμάτων σε Κόσιη και Πεντάκωμο.

- Τελικά τίποτα δεν έγινε όπως έπρεπε σε σχέση με τη διαχείριση των σκουπιδιών;
- Πολύ λίγα πράγματα πάνε καλά σε σχέση με τα απόβλητα και σε αυτό βοήθησε από τη μια η κάκιστη πολιτική που εφάρμοσαν οι διάφορες κυβερνήσεις, αλλά δυστυχώς και η αδιαφορία του κόσμου. Είναι ντροπή σε μια πολιτισμένη χώρα να βρίσκεις παντού πεταμένα σκουπίδια. Ούτε η φύση, ούτε η θάλασσα, ούτε οι δρόμοι, αλλά ούτε και οι πόλεις μας γλύτωσαν από εμάς. Ο Κύπριος νιώθει μεγάλη άνεση να πετά έπιπλα, μπάζα και σκουπίδια όπου να ‘ναι χωρίς ντροπή.
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ξεκάθαρες ως προς τον τρόπο που έπρεπε να χειριστούμε τα απόβλητά μας. Δυστυχώς το 2003 λίγο πριν την ένταξή μας και για κάποιο ανεξήγητο λόγο, το Υπουργείο Εσωτερικών που δεν έχει καμιά σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων, έτρεξε να αναλάβει την ετοιμασία της πολιτικής διαχείρισης οικιακών αποβλήτων και μετέπειτα ανέλαβε και τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις. Όταν μετά απέτυχε και στα δύο αυτά θέματα, η ευθύνη μεταφέρθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

- Πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τη διαχείριση αποβλήτων; Θεωρείτε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν;
- Η αξία του πορίσματος είναι πολύ περιορισμένη διότι η ερευνητική επιτροπή αρκέστηκε να μιλήσει μόνο με το υπουργείο Εσωτερικών που τότε είχε την ευθύνη. Όλος ο κόσμος που ασχολείται με απόβλητα, οι ανακυκλωτές, το ΕΤΕΚ και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος είχαν εκφράσει πάρα πολλές φορές την αντίθεσή τους στην πολιτική του κράτους. Και δυστυχώς όλοι αυτοί, όχι μόνο δεν ρωτήθηκαν, αλλά κατηγορούνται επίσης ότι εξυπηρετούσαν ιδιωτικά συμφέροντα. Να υπενθυμίσω εδώ, ότι πέραν από τις καταδίκες για τα ΧΥΤΑ /ΧΥΤΥ συνεχίζεται ακόμη δίκη για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία εμπλέκουν τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και παραδοχή της ίδιας της εταιρείας για χρηματισμό. Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι ακόμη πιο περίεργο γιατί η έρευνα περιορίστηκε μόνο στο υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και για ποινικές ευθύνες.

- Γιατί τελικά δεν εφαρμόστηκαν οι ενδεικνυόμενες λύσεις με την ευθύνη, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, να είναι διαχρονική; Λόγω συμφερόντων, λόγω ασυνεννοησίας ή για άλλους λόγους;
- Αυτή είναι ακόμη μια απόδειξη των προβλημάτων του πορίσματος που εκφράζει άποψη η οποία προέρχεται από αυτούς που είχαν την ευθύνη διαχείρισης. Αντίθετα μάλιστα θα ήταν καταστροφή αν προχωρούσε η Κυβέρνηση με όλα όσα σχεδίαζε τότε το υπουργείο. Ο λόγος που δεν προχώρησαν ήταν ότι πλέον δεν μπορούσαν να κρυφτούν τα προβλήματα των κακών σχεδιασμών. Σκεφτείτε απλά ότι όταν το υπουργείο Εσωτερικών είχε τον απόλυτο έλεγχο της μονάδας στην Κόσιη η χρέωση ήταν πέραν των €80 τον τόνο ενώ τώρα είναι περίπου €36. Και ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή υποχρέωση για να πάρουμε μέτρα να μειώσουμε τα απόβλητά μας, βάλανε όρο στο συμβόλαιο της Κόσιης ότι αν μειώνονταν τα απόβλητα που παίρνουμε εκεί θα πληρώναμε πρόστιμο. Ένα πρόστιμο που μια φορά πληρώσαμε πέραν του ενός εκατομμυρίου γιατί δεν πήραμε αρκετά απόβλητα. Το υλικό που παράγεται από την Κόσιη αλλά και το Πεντάκωμο που έγινε μόλις πρόσφατα είναι εντελώς ακατάλληλο και δεν υπήρχε προγραμματισμός τι να το κάνουν μετά. Φυσικά κυκλοφορούσαν τότε και φήμες για καυστήρα των €280 εκατομμυρίων τη στιγμή που τους εγκαταλείπουν στην Ευρώπη. Έγινε επίσης και ο κακός σχεδιασμός των λεγόμενων πράσινων σημείων, που βασικά είναι προσωρινά σημεία πριν το πέταγμα αντί να βοηθούν στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση και στη διαχείριση των κλαδεμάτων. Στοίχισαν εκατομμύρια να κατασκευαστούν, δεν προβλέφθηκε ο τρόπος λειτουργίας τους και χωρίς πρόνοια για το ετήσιο κόστος που απαιτείται με αποτέλεσμα να κάθονται εδώ και καιρό εκτός λειτουργίας.

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΑΧΡΗΣΤΟ ΥΛΙΚΟ
- Το κόστος τώρα καλείται να πληρώσει ο πολίτης; Και τι σημαίνει αυτό; Πέραν της οικονομικής πτυχής του ζητήματος, ποιες άλλες επιπτώσεις θα υπάρξουν;
- Η δυναμικότητα της μονάδας στην Κόσιη είναι πολύ μεγάλη και δεν υπάρχει πρόβλημα να δεχτεί επιπλέον ποσότητες από τη Λευκωσία. Υπάρχουν όμως προβλήματα με περιοχές που είναι απομακρυσμένες όπως για παράδειγμα οι ορεινές περιοχές. Το κύριο πρόβλημα που θα εμφανιστεί είναι το ότι η μονάδα στην Κόσιη παράγει ένα υλικό το οποίο είναι εντελώς άχρηστο και το οποίο θάβεται. Οι μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων θα έχουν σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερες ποσότητες υλικών για θάψιμο. Δυστυχώς, παρά τις κακές εμπειρίες με την Κόσιη, η Κυβέρνηση προχώρησε και με τη μονάδα στο Πεντάκωμο να παράγει τέτοιο υλικό το οποίο δεν είχε φροντίσει από πριν πώς θα το διαθέτει. Εδώ να σημειωθεί ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντίθετες με αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει σύντομα να αλλάξουμε πολιτικές, γιατί σύντομα θα έχουμε πάλι πρόβλημα, ιδιαίτερα τώρα που προωθείται η Κυκλική Οικονομία.

Να εισαγάγουμε συστήματα «Πληρώνω όσα Πετώ»
- Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι πρέπει η πολιτεία απ’ εδώ και πέρα να χειριστεί το θέμα των αποβλήτων;
- Οι Οδηγίες 31/1999 και 98/2008 της ΕΕ είναι ξεκάθαρες για το πώς έπρεπε να διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας.
Το πιο σημαντικό βήμα με βάση την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων της ΕΕ είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Έπρεπε να ετοιμαστεί μελέτη για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και μετά να ξεκινήσει η εφαρμογή της. Τέτοια μελέτη έγινε πριν χρόνια αλλά είναι στα συρτάρια. Δεύτερο σε σημασία είναι η ανάπτυξη πολιτικών που να προωθούν την επαναχρησιμοποίηση. Σε αυτό δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Ακόμη και τα λεγόμενα πράσινα σημεία που έπρεπε να είναι σημαντικοί παίχτες δεν έχουν τέτοιες πρόνοιες. Δεν υπάρχει π.χ. χώρος όπου κάποιος να αφήσει έπιπλα, οικιακό εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο που είναι σε καλή κατάσταση και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους. Τρίτο σε σημασία είναι η ανακύκλωση. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πολλά νοικοκυριά που δεν ανακυκλώνουν. Έπρεπε επίσης η ανακύκλωση όχι μόνο να είναι παντού, αλλά να είναι και υποχρεωτική. Τέταρτο σε σημασία είναι η ανάκτηση ενέργειας, η οποία όμως με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη στην εφαρμογή της και τέλος απόβλητα τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε μπορούν να πάνε σε σκυβαλότοπο.
Παράλληλα όμως με όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Οδηγία μας υποχρεώνει να διαχειριζόμαστε ξεχωριστά τα βιοαποδομίσημα απόβλητά μας (κλαδέματα, φυτικά και ζωικά κατάλοιπα κουζίνας, χαρτί κ.λπ.). Ο στόχος ήταν τον Ιούνιο του 2016 να είχαμε διαχειριστεί με αυτό τον τρόπο το 75% αυτών των αποβλήτων αλλά ούτε και εδώ δώσαμε σημασία. Αυτά τα είδη των αποβλήτων μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε μέσω κομποστοποίησης, παραγωγής βιοαερίου, ενέργειας και κομπόστας. Η κομπόστα είναι χωρίς αμφιβολία το καλύτερο εδαφοβελτιωτικό που υπάρχει, αλλά δυστυχώς παρά το ότι τα εδάφη μας είναι φτωχά σε οργανική ύλη δεν αξιοποιούμε σωστά αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα, η χρήση οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και μετέπειτα ενέργειας έχει το φοβερό πλεονέκτημα ότι είναι η μοναδική ΑΠΕ που μπορεί να δώσει ενέργεια όποτε ζητηθεί όπως π.χ. το μεσημέρι που υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Όπως σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, όταν υπάρχει σε λειτουργία σωστή διαλογή στην πηγή και υποχρεωτική ανακύκλωση, τότε θα μπορούμε πολύ εύκολα να εισαγάγουμε συστήματα «Πληρώνω όσα Πετώ» που είναι και ο πιο δίκαιος τρόπος χρέωσης.

  Φρίξος Δαλίτης    22/07/2018
http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/557665/ch-theopemptoy-aneparkis-i-politiki-ga-ta-apoblita

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Πόλεμος και ψυχολογικά

Posttraumatic stress disorder (PTSD) ήταν το ψυχολογικό πρόβλημα που εντοπισαν για πρώτη φορά οι αμερικανοί στους στρατιώτες που επέστρεφαν από το Βιετνάμ. Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε εδώ με τα προβλήματα των στρατιωτών μετά την εισβολή. Στην τρυφερή ηλικία των 19 και 20 χρονών δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να ζεις φυσιολογικά μετά από τέτοιες εμπειρίες. Εγώ έχασα τους δυο καλύτερους μου φίλους που περνούσαμε όλες τις ώρες μαζί στην Αγλαντζιά και πέρασαν καμιά 20ριά χρόνια για να κοιμηθώ χωρίς να βλέπω μάχες. 
Ο ένας που ήταν μαζί μου στον πόλεμο έγινε αλκοολικός, ο άλλος έφυγε και δεν ξαναπάτησε και γνωρίζω άλλους με διάφορα προβλήματα. 
Κανένας δεν νοιάστηκε ούτε γι αυτούς αλλά ούτε και για τους τραυματίες. Για να μην επαναλάβω με πόσο υποτιμητικό τρόπο έβλεπαν μερικοί τους πρόσφυγες 
Γι αυτό μην κρίνετε τους άλλους τόσο εύκολα αν δεν ξέρετε πως τους επηρέασε η εισβολή το 1974

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Μια χαμένη μέρα ...

Χθες η μέρα ήταν μια από τις πολλές μέρες που  φεύγω λυπημένος από τη Βουλή.

Στην Επιτροπή Παιδείας, καλέσαμε διάφορους ψηλόβαθμους υπαλλήλους, για να συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και υγείας στους σχολικούς χώρους.
Μίλησαν όλοι οι Βουλευτές και μετά τους είπαμε να φύγουν.... δεν τους δώσαμε καν την ευκαιρία να πουν δυο λέξεις ..... χάθηκε τόσος χρόνος από τη δουλειά τους και τη δουλειά όλων μας...
Πολλές φορές έρχονται προσκεκλημένοι και φεύγουν χωρίς να μιλήσουν. Οι τόσες πολλές ώρες που χάνουν οι κυβερνητικοί υπαλλήλοι, δεν νομίζω να ήταν ανεκτές σε άλλες δουλειές στον ιδιωτικό τομέα.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος καθόμασταν οι βουλευτές και βλέπαμε τους κυβερνητικούς να τσακώνονται μεταξύ τους για ένα ορισμό. Δεν είναι η πρώτη φορά, πολλές φορές έρχεται η κυβέρνηση με 2 απόψεις και τσακώνονται μπροστά σε βουλευτές που προσπαθούν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν.
Συνέχιζεται ο τσακωμός χωρίς διέξοδο και λύση.....
Για ένα θέμα μάλιστα που το έφεραν κατεπείγον γιατί καθυστέρησαν και ήρθαν κατόπιν απειλών από την ΕΕ.
Και η Βουλή να γνωρίζει ότι είναι κατεπείγον, να πρέπει να ψηφίσει κάτι και να μην γνωρίζουμε πιο είναι το σωστό.
Θα κάνουμε στο τέλος αυτό που νομίζουμε και θα μας κατηγορούν φυσικά ....
και το χειρότερο, τελειώνει μέρα και όταν κοιτάξεις πίσω νιώθεις ότι δεν έκανες τίποτα παρά το ότι ήσουν σε συνεδριάσεις από τις 8.30 το πρωι μέχρι τις 2.

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΚΔΠ 273/90, το σκάφος και η Λάρα

Πιο κάτω η νομοθεσία που ισχύει για την Λάρα ΚΔΠ 273/90 από το 1990.
Είναι ΚΔΠ και γι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη Βουλή αλλά θα πρέπει να το αλλάξει η κυβέρνηση!


Το επίμαχο άρθρο:
14.—(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο όπως μεταξύ της Ιης Ιουνίου και της 30ής Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μέσα στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας, η οποία οριοθετείται ανατολικά από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης της παλίρροιας από το σημείο τομής του 34 54' 30' ' Βόρειου Παράλληλου μέχρι το σημείο τομής του 34 59' Βόρειου Παράλληλου, δηλαδή από την τοποθεσία τη γνωστή ως « Άσπρος» μέχρι το «Αργάκι του Γιουσούφι», και η οποία επεκτείνεται κάθετα προς το μέρος της θάλασσας σε βάθος όχι μικρότερο από 20 μέτρα—

(α) Οδηγεί ή αγκυροβολεί ή ανέχεται άλλο να οδηγεί ή αγκυροβολεί οποιοδήποτε πλωτό μέσο για οποιοδήποτε λόγο• ή (β) αλιεύει με οποιοδήποτε τρόπο (με εξαίρεση την αλιεία με τη χρήση καλαμιού), εκτός αν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή άδεια από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας και νοουμένου ότι τηρεί πιστά οποιουσδήποτε όρους που δυνατόν να αναγράφονται σ' αυτή.

(2) Από την Ιη Ιουνίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και μέσα στην παραλιακή ζώνη η οποία οριοθετείται δυτικά από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης της παλίρροιας από το σημείο τομής του 34 54' 30” Βόρειου Παράλληλου μέχρι το σημείο τομής του 34 59' Βόρειου Παράλληλου (δηλαδή από την τοποθεσία τη γνωστή ως «Άσπρος» μέχρι το «Αργάκι του Γιουσούφι») και η οποία επεκτείνεται κάθετα προς το μέρος της ξηράς σε απόσταση 90 μέτρων από τη γραμμή αυτή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 
(α) Να εισέρχεται ή παραμένει μέσα στην περιοχή αυτή κατά την περίοδο της ημέρας η οποία αρχίζει μια ώρα πριν από τη δύση του ηλίου και τελειώνει με την ανατολή του ηλίου, εκτός αν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή άδεια από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας να οδηγεί ή ανέχεται άλλο να οδηγεί οποιοδήποτε όχημα πάνω σε οποιαδήποτε αμμώδη παραλία της περιοχής αυτής.

Η νομοθεσία είναι: http://www.cylaw.org/KDP/data/1990_1_273.pdf

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Πάρκο Κροκοδείλων: Ανησυχίες για τη δημόσια υγεία από πιθανή διάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο.

Καθ. Πέτρος Καραγιάννης, Καθ. Ανδρέας Χαραλάμπους, Δρ Αριστομένης Τούρβας και Δρ Behrooz Behbod
Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πληθυσμιακής Υγείας , Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας
-----------------------------
Επί του παρόντος, διερευνάται η πιθανή μετακίνηση αριθμού κροκοδείλων από
εμπορικό αγρόκτημα στο Ισραήλ στο Δασάκι Άχνας, στην Κύπρο. Το κοινοτικό συμβούλιο έδωσε προκαταρκτική έγκριση μετά από επίσκεψη σε ένα ζωολογικό πάρκο στη Γαλλία (1). Άρθρα στον Ισραηλινό τύπο (2) κάνουν αναφορά σε 1000 κροκόδειλους στο συγκεκριμένο αγρόκτημα καθώς επίσης  και σε πιθανή αύξηση των υφιστάμενων αυγών μέχρι 3500. Το αγρόκτημα διατάχθηκε να κλείσει από το τοπικό συμβούλιο αφού 70 από τα ερπετά απέδρασαν το 2012.
Πέραν του θέματος της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι σημαντικό οι Κυπριακές Αρχές να εξετάσουν ενδεχόμενες συνέπειες από αυτή την μετακίνηση, στη δημόσια υγεία του Κυπριακού πληθυσμού. Οι λοιμώξεις κροκοδείλων και αλιγατόρων με τον ιό του Δυτικού Νείλου (WNV) έχουν τεκμηριωθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία από το 2003 όπου μελέτη κατέδειξε υψηλό ποσοστό μόλυνσης με WNV σε κροκόδειλους στο Ισραήλ (3).
Ο WNV ανήκει στην οικογένεια των Φλαβοιών, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 70 διαφορετικούς ιούς. Μεταξύ αυτών είναι αρκετοί ιοί με κλινική σημασία, όπως ο ιός του δάγγειου πυρετού, ο ιός του κίτρινου πυρετού, ο ιός της εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται με κρότωνες, ο ιός της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας και ο ιός ζίκα, καθώς και λοιμώξεις χωρίς ενδιάμεσο διακομιστή όπως ο ιός της ηπατίτιδας C.  Οι Φλαβοϊοί γενικά προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας σε σχεδόν όλα τα μέρη του κόσμου.
Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από κουνούπια του γένους Culex που συναντάται επίσης στην Κύπρο (4,5). Σε 75% περίπου των μολυσμένων ατόμων συμπτώματα εμφανίζονται  μερικώς ή καθόλου, ενώ το 20% περίπου εμφανίζει πυρετό, πονοκέφαλο, εμετό ή εξάνθημα. Σε λιγότερο από 1% των περιστατικών εμφανίζεται εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα, με σχετική δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση ή επιληπτικές κρίσεις και η ανάρρωση από τη λοίμωξη μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες έως μήνες. Υπάρχει ποσοστό θνησιμότητας 10% στην ομάδα των ασθενών με εμπλοκή του νευρικού συστήματος (6). Δεν υπάρχει ανθρώπινο εμβόλιο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προφύλαξη.
Συνήθως τα θηλυκά κουνούπια μολύνονται όταν τρέφονται  από αίμα μολυσμένων πτηνών. Κρούσματα λοίμωξης από τον WNV έχουν υπάρξει στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες χιλιάδες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί ετησίως, κυρίως τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Τα άλογα λειτουργούν επίσης ως δεξαμενή του ιού, ενώ πρόσφατες μελέτες που αποσκοπούν στην ανίχνευση αντισωμάτων κατά του WNV στο αίμα άλλων ειδών ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ερπετών, έχουν καταδείξει  τη μόλυνση κροκόδειλων του Νείλου εκτρεφόμενων στο Ισραήλ, κροκοδείλων που εκτρέφονται στο Μεξικό, τη Φλόριντα και τους αμερικανικούς άγριους αλιγάτορες στη Λουιζιάνα. Στην τελευταία περίπτωση, ο ιός βρέθηκε να συνδέεται με ασθένειες και θνησιμότητα σε αλιγάτορες όχι μόνο στη Λουιζιάνα, αλλά και στη Γεωργία και τη Φλόριντα. Επομένως, και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι κροκόδειλοι αποτελούν επιπρόσθετη δεξαμενή μόλυνσης (7).
Την τελευταία δεκαετία, ο WNV φαίνεται να έχει εισβάλει στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, καθώς και την Τουρκία και το Ισραήλ (8). Στο Ισραήλ, πρόσφατες έρευνες σε ορούς έχουν δείξει αυξανόμενο επιπολασμό αντισωμάτων κατά του ιού (9). Ομοίως, στην Ελλάδα, δύο επιδημίες το 2010 και το 2011 προκάλεσαν 250 περιπτώσεις νευρικής νόσου με 15% ποσοστό θνησιμότητας (10,11). Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ενδημικός στο Ισραήλ, επηρεάζοντας ετησίως 40-160 άτομα (9), με την μεγαλύτερη επιδημία να εμφανίζεται το 2000, με 417 περιπτώσεις με ορολογική επιβεβαίωση και 35 θανάτους (12).
Στην Κύπρο υπήρξε μόνο μία διαγνωσθείσα περίπτωση που εισήχθη από την Ελλάδα (13).
Με βάση τα πιο πάνω, η εισαγωγή κροκοδείλων στην Κύπρο σε συνδυασμό με την παρουσία στην Κύπρο κουνουπιών του ίδιου γένους που είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στη μετάδοση του ιού,(3, 4, 7, 14) ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ώστε το όλο θέμα να πρέπει να τύχει εκ των προτέρων πλήρους και δέουσας έρευνας.

Βιβλιογραφία:
3. Steinman A et al. West Nile Virus Infection in Crocodiles. Emerg Infect Dis 2003; 9: 887-889.
4. Violaris M, Vasquez MI, Samanidou A, Wirth MC, Hadjivassilis A. The mosquito fauna of the Republic of Cyprus: a revised list. J Am Mosq Control Assoc 2009;25:199-202.
5. Alout H, Berthomieu A, Hadjivassilis A, Weill M. A new amino-acid substitution in acetylcholinesterase 1 confers insecticide resistance to Culex pipiens mosquitoes from Cyprus. Insect Biochem Mol Biol. 2007;37:41-7.
6. Carson PJ, Konewko P, Wold KS, et al. Long-term clinical and neuropsychological outcomes of West Nile virus infection. Clin Infect Dis 2006;43: 723–30.
7. Ariel E. Viruses in reptiles. Vet Res 2011;42:100.
8. Vogels C, Göertz GP, Pijlman GP, Koenraadt CJM. Vector competence of European mosquitoes for West Nile virus. Emerging Microbes & Infections 2017; 6: e96.
9. Bassal R, Shohat T, Kaufman Z, Mannasse B, Shinar E, Amichay D, et al. The seroprevalence of West Nile Virus in Israel: A nationwide cross sectional study. PLoS One 2017;12:e0179774.
10. Papa A. West Nile virus infections in Greece: an update. Expert Rev Anti Infect Ther 2012;10:743-50.
11. Papa A. West Nile virus infections in humans--focus on Greece. Clin Virol 2013;58:351-3.
12. Weinberger et al. West Nile Virus Outbreak, Israel, 2000: Epidemiological Aspects. Emerging Infectious Diseases Journal 2001; Vol 7, No 4
13. Paphitou NI, Tourvas A, Floridou D, Richter J, Tryfonos C, Christodoulou C. The first human case of neuroinvasive West Nile virus infection identified in Cyprus.  J Infect Public Health 2017;10:891-893.Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Ο έρανος σε κηδεία στην ολομέλεια..

Άρθρα εφημερίδων ..
Εκκλησιαστικοί επίτροποι απαγορεύουν τις εισφορές σε κηδείες

Οι εισφορές στις κηδείες και η Εκκλησία

«Μάχη» για τις εισφορές στις κηδείες-Επίτροποι θέλουν το 40%

Τι είπα στη συζήτηση που έγινε στην ολομέλεια 09/12/2016, τα πρακτικά της οποίας είναι εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Θεοπέμπτου. ...

Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: Να πω ότι σ’ αυτή τη νομοθεσία που έχουμε τώρα μπροστά μας έχουν περιληφθεί και οι εισηγήσεις του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, με τις οποίες δίνουμε για πρώτη φορά το δικαίωμα σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και φιλοζωικές οργανώσεις να διεξάγουν εράνους. 
Να πω επίσης ότι ως κίνημα θα υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των συγγενών των αποθανόντων. 
Αν η εκκλησιαστική επιτροπή υποχρεωθεί να συμφωνήσει με τις επιθυμίες των συγγενών των αποθανόντων, δεν εμποδίζει κανείς την εκκλησιαστική επιτροπή, αν θέλει -κάτι το οποίο νομίζω γίνεται ήδη- να βάλουν και δικό τους τραπεζάκι έξω. 
Αλλά θα πρέπει να υπακούει, αν θέλετε, να υποχρεωθεί η εκκλησιαστική επιτροπή να σεβαστεί τις επιθυμίες των συγγενών των αποθανόντων. 

δυστυχώς η Βουλή ψήφισε να υπάρχει έγκριση της εκκλησιαστικής επιτροπής και ιδού που καταλήξαμε ...Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Άδικα περιμένουμε υποδομές εναλλακτικών καυσίμων;


Το 2014 η ΕΕ υιοθέτησε Οδηγία 2014/94 η οποία θεσπίζει ένα πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων που αφορούν σε σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από τα υγρά ορυκτά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη θα έπρεπε το Νοέμβριο του 2016, να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής το οποίο θα περιλάμβανε τους εθνικούς σκοπούς και στόχους, τις κατευθύνσεις, υποστηρικτικές δράσεις και μέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών που πρέπει να δημιουργηθούν.
Παράλληλα αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς σε ότι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών, σχετικές αποφάσεις πολιτικής, τις υφιστάμενες και μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις κ.α.

Δυστυχώς το σχέδιο που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση είναι πολύ απογοητευτικό, είναι μόνο 22 σελίδες, πολλές από αυτές κενές ή με πίνακες και είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε καμιά πρόθεση να προωθήσουμε όλα όσα αναμένει η ΕΕ από εμάς για τα εναλλακτικά καύσιμα.

Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών είναι σημαντική γιατί μέσα στους στόχους 2020 της ΕΕ είχαμε σαν χώρα την υποχρέωση να αυξήσουμε την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 10%. Από στοιχεία της ΕΕ, μόνο 3 πρώτες χώρες πέτυχαν το στόχο τους (στοιχεία 2015) μεν αλλά η Κύπρος βρίσκεται τέταρτη από τον πάτο με 2.5%.

Μέσα από αυτό το σκεπτικό και σαν μέρος της πολιτικής απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, αναλάβαμε την υποχρέωση να προωθήσουμε τους σταθμούς εναλλακτικών καυσίμων όπως ηλεκτρισμό, υδρογόνο κλπ.

Στο σχέδιο αναφέρεται ότι το 2016 στην Κύπρο υπήρχαν 34 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που προχώρησαν με πρωτοβουλίες των Δήμων, 95 ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και 64 αυτοκίνητα με υγραέριο.
Δυστυχώς μέσα στο σχέδιο πολιτικής δεν υπάρχει καμιά αναφορά για μελλοντικούς στόχους αύξησης των πιο πάνω.
Παράλληλα είναι κατανοητό ότι όσο πιο πολλά σημεία φόρτισης υπάρχουν τόσο πιο εύκολα θα μπορεί ένας ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος να κυκλοφορήσει. Η έκθεση αναφέρει (στοιχεία 2016) ότι στην Κύπρο υπάρχουν τώρα 32 ηλεκτρικά σημεία φόρτισης τα οποία σκοπεύει να τα αυξήσει πέραν τον 80 μέχρι το 2030 και σε αυτά δεν υπάρχουν σταθμοί για υγραεριοκίνηση και υδρογόνο.

Γενικά το πλαίσιο πολιτικής που ετοιμάσαμε είναι πολύ πρόχειρο και δεν δείχνει καμιά σοβαρή πρόθεση να πάρουμε μέτρα. Για όσα αφήσαμε πίσω τα φορτώσαμε σε μια μελέτη που κανονικά πρέπει να έγινε το 2017. Τα σχόλια της Επιτροπής για την έκθεση που υποβάλαμε είναι πολύ διπλωματικά και αναφέρουν ότι έχουμε ανταποκριθεί μόνο μερικώς στις απαιτήσεις της Οδηγίας και αναφέρεται ότι θα κάνουμε μελέτη για να καθορίσουμε τελική πολιτική.

Ένα άλλο πρόβλημα με την έκθεση μας εντοπίζεται στο ότι ενώ αυτό είναι καθαρά περιβαλλοντικό μέτρο έχει καταρτιστεί χωρίς καμιά δημόσια διαβούλευση με περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους ενδιαφερόμενους.

Για την Κύπρο το πιο σημαντικό σημείο βρίσκεται στο ότι λόγω έλλειψης ικανοποιητικών δημόσιων μεταφορών, κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων στις πόλεις και σαν αποτέλεσμα η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε δεν είναι καλή. Μικρά σωματίδια σκόνης, οξείδια του Αζώτου και του Θείου, Όζον κλπ είναι μερικοί από τους ρύπους που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία μας και το περιβάλλον.

Αυτά στην Κύπρο ενώ στο εξωτερικό αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των χωρών που θα απαγορεύσουν την πώληση αυτοκινήτων βενζίνης ή πετρελαίου το 2030 ή το 2040. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται η Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία και άλλες. Χώρες όπως η Νορβηγία, η Ολλανδία δήλωσαν την απαγόρευση να ισχύει από το 2025. Οι πιο πάνω απαγορεύσεις πηγάζουν από τις υποχρεώσεις των χωρών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με βάση τη συμφωνία του Παρισιού.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Η ιστορία με το πόσιμο νερό λιγότερο από 10ΚΜ την ημέρα

Στην ολομέλεια της Βουλής έφτασε στις 23/03/2018 εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορούσε το πόσιμο νερό.
Μέσα στο νομοσχέδιο υπήρχε μια περίεργη αναφορά ότι:
"ο νόμος δεν εφαρμόζεται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνεται από συγκεκριμένη πηγή με παροχή κάτω των 10 κ.μ ή που εξυπηρετεί κάτω από 50 άτομα, εκτός εάν το
νερό διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής ή δημόσιας δραστηριότητας."
Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σημαίνει νερό που πίνουμε, μπαίνει σε φαγητά πλένουμε φρουτα και λαχανικά κλπ.
Σκέφτηκα τα σπίτια με ιδιωτικές γεωτρήσεις, τα έτοιμα σαλατικά που πωλούνται πλυμένα και  κομμένα και είπα ότι χρειάζεται έρευνα......
Υπάρχουν 16 Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, είμαι μέλος σε 4 και δεν πρόλαβα να το ερευνήσω πριν την ολομέλεια , γι αυτό ζήτησα αναβολή, κάτι που δικαιούται να κάνει ένα κόμμα μια φορά για κάθε νομοσχέδιο που φτάνει στην ολομέλεια.
Σηκώστηκα, ζήτησα την αναβολή, και έγινε αυτό:


Πήρα την αναβολή, ψάξαμε την Οδηγία στο γραφείο μου, και ανακαλύψαμε ότι η Οδηγία αναφέρει ότι ΑΝ ένα κράτος επιλέξει να περιλάβει αυτή την εξαίρεση, τότε θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο "ενδιαφερόμενος πληθυσμός ενημερώνεται σχετικά καθώς και για κάθε ενέργεια που μπορεί να αναληφθεί για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία από τις δυσμενείς  επιπτώσεις που οφείλονται στην μόλυνση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης."
 Επιπλέον η Οδηγία αναφέρει ότι όταν ένας ενδεχόμενος κίνδυνος για την υγεία είναι προφανής, πρέπει να παρέχονται αμέσως οι κατάλληλες οδηγίες στο ενδιαφερόμενο κοινό.
Οι πρόνοιες αυτές δεν είχαν περιληφθεί στο κείμενο του νομοσχεδίου που πήγε για ψήφιση.
Να πω ότι το θεωρώ περίεργο πως εμφανίστηκε στο νομοσχέδιο μια αναφορά που βρίσκεται στην βασική Οδηγία του 1998 και δεν έχει καμιά σχέση με την τροποποίηση που γινόταν τώρα.

Η επόμενη ολομέλεια ήταν στις 30/03/03/2018, κατέθεσα τροποποίηση για αφαίρεση όλης της παραγράφου.
Η Βουλή ρώτησε τις απόψεις του Υπ Υγείας το οποίο όχι μόνο συμφώνησε αλλά παρακάλεσε να εγκριθεί η τροπολογία. Έτσι στην ολομέλεια πέρασε ομόφωνα ...


Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Η κυβερνητική αδιαφορία για την ευημερία των ζώων

Πριν λίγες μέρες παρακολουθήσαμε την απίστευτα τραγική υπόθεση της Πετράνα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της από επίθεση σκύλων. Πέρα από τις άλλες τραγικές πτυχές της υπόθεσης, ένα ακόμη θέμα που συζητήθηκε για λίγο, ήταν αν το νομοθετικό πλαίσιο ήταν ελλιπές και ως αποτέλεσμα φτάσαμε εδώ. Η απάντηση είναι ότι αν εφαρμοζόταν και τώρα ο νόμος ως έχει και αν το κράτος πραγματικά νοιαζόταν, ίσως να μην είχαμε αυτό και άλλα τραγικά ή επικίνδυνα γεγονότα.
Δυστυχώς όμως όταν κάποιος εξετάσει το θέμα της ευημερίας των ζώων θα βρει μόνο υποσχέσεις, αναβλητικότητα και δράση μηδέν.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα πιο κάτω:

Καταστήματα πώλησης ζώων.
Από το 2008 μέχρι και σήμερα οι εκάστοτε υπουργοί Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσα από οκτώ διαφορετικές επιστολές αναφέρονται σε κανονισμούς λειτουργίας υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops) που ετοιμάζονται. Γίνονται μάλιστα αναφορές για διαβουλεύσεις και για βελτιώσεις, χωρίς όμως να βλέπουμε αποτελέσματα. Η κατάσταση με την πώληση ζώων έχει ξεφύγει και δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την ευημερία των ζώων στην Κύπρο.
Σε πρόσφατη (25/09/2017) απάντηση του σε ερώτηση μου στη Βουλή, ο κος Κουγιάλης είπε ότι αποσύρθηκε το προσχέδιο του κανονισμού το 2015 για να περιλάβουν και ζώα ιδιωτικής κατοχής και για να καθοριστούν τα είδη των ζώων που θα είναι δυνατό να πωλούνται και να κατέχονται ως ζώα συντροφιάς. Το αποτέλεσμα της καθυστέρησης είναι να συναντά κανείς σε κυπριακά σπίτια και επαύλεις τάρανδους, ελάφια, πιθήκους, αγριόγατες, ερπετά και φίδια και δεν ξέρουμε τι άλλο.
Τώρα είναι 2018 και 10 ολόκληρα χρόνια μετά, φυσικά δεν έγινε απολύτως τίποτα.

Σχέδιο Κανονισμών για καταφύγια ζώων, ξενοδοχεία και εκτροφεία.
Το 2014 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν κάνει προεργασία για την ετοιμασία κανονισμών που θα αφορούσαν τη λειτουργία των καταφυγίων σκύλων αλλά 4 χρόνια μετά ακόμη περιμένουμε.

Βελτίωση του περί σκύλων νόμου.
Μετά από πολλά χρόνια διαβουλεύσεων ήρθε στη Βουλή, το απέσυραν και το κατέθεσαν δυο φορές και μετά αποφάσισαν να μεταφέρουν την ευθύνη στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και φυσικά, όπως σε όλα τα θέματα ευημερίας των ζώων ακόμη περιμένουμε.

Αστυνομία ζώων.
Μετά από πραγματικά πολύχρονες προσπάθειες των φιλοζωικών οργανώσεων η κυβέρνηση εξήγγειλε το φθινόπωρο του 2017, στα μέσα της προεκλογικής εκστρατείας των προεδρικών εκλογών, την ετοιμασία νομοσχεδίου για τη σύσταση αστυνομίας ζώων για τη διερεύνηση υποθέσεων κακομεταχείρισης /κακοποίησης ζώων.
Ο φόβος είναι να μην πάρει και αυτό το νομοσχέδιο χρόνια και να μην φτάνει ποτέ στη Βουλή όπως και τα υπόλοιπα πιο πάνω.
Θα περιμένουμε και για αυτό τόσα πολλά χρόνια;

Εκτροφείς σκύλων
Ακόμη ένα θέμα που πρέπει να χειριστεί το κράτος αλλά αποφεύγει επιμελώς, ίσως επειδή επηρεάζει τη μεγάλη ομάδα των κυνηγών είναι η νομική ρύθμιση αυτών που αναπαράγουν σκύλους για πώληση.
Δε γίνεται μια μερίδα ανθρώπων να αναπαράγει συνεχώς και ανεξέλεγκτα σκύλους και άλλοι να τρέχουν να τους μαζέψουν. Κανονικά θα πρέπει η νομοθεσία να θεωρεί όσους έχουν αστείρευτα σκυλιά ως εκτροφείς, να πληρώνουν για να εξασφαλίσουν άδεια και να ελέγχονται. Φυσικά ούτε και αυτό το θέμα απασχόλησε την κυβέρνηση.

Πολιτική για τα αδέσποτα.
Επειδή υπάρχει μια διαχρονική κυβερνητική αδιαφορία για τα αδέσποτα, οι φιλοζωικές οργανώσεις αναγκάστηκαν να λάβουν δράση και να συμπληρώσουν, όσο μπορούσαν, το κενό που άφησε η πολιτεία.
Όμως χωρίς καμιά ουσιαστική πολιτική που να περιλαμβάνει αστυνόμευση, ενημέρωση, εκστρατείες και το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο η κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου. Οι φιλοζωικές χωρίς καμιά βοήθεια από το κράτος δεν μπορούν πλέον να χειριστούν τους μεγάλους αριθμούς ζώων που απαιτούν, κόπο, χρόνο και λεφτά για να λειτουργήσουν. Και όταν βρουν κάποιο στο εξωτερικό για να υιοθετήσει το ζώο η κυβέρνηση τους τιμωρεί και από πάνω με χρέωση €35 για την έκδοση του πιστοποιητικού TRACES!
Πέραν τούτου ακόμη και οι Τοπικές Αρχές που έχουν την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου αδιαφορούν εντελώς. Μάλιστα ορισμένες ΤΑ δεν έχουν καν μηχανή να διαβάζουν τα chips σε αδέσποτα ή δεν πληρώνουν το μερίδιο τους στα καταφύγια.

Για πόσα χρόνια να περιμένουμε ακόμη;

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Related Posts with Thumbnails