Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Αντιπλημμυρικά έργα στον προυπολογισμό του κράτους για το 2018


Η σχετική σελίδα με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κινδύνου, χάρτες και άλλες πληροφορίες του Τμ Αναπτύξεως Υδάτων είναι εδώ.
------------------------------------
1.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.889.000  που προορίζονται να καλύψουν:

 1. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου για αποπληρωμές τόκων και κεφαλαίων για δάνεια που αφορούν έργα ομβρίων της Φάσης Α.  Η επιχορήγηση (€220.000) θα παραχωρείται απευθείας ή επί χρεολυτικών δόσεων δανείων που θα συνάπτονται με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης, ανάλογα με την περίπτωση.

 1. Κυβερνητική χορηγία προς το Δήμο Λευκωσίας, ύψους €569.000, για την κατασκευή αριθμού οχετών ομβρίων στην περιοχή του Δήμου, η οποία ήταν απαραίτητη για να εξυπηρετήσει όμβρια που παροχετεύονται από άλλους γειτονικούς Δήμους, καθώς επίσης των οχετών που προορίζονται για την περιοχή Βορείου Πόλου στο Καϊμακλί, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 70.278 ημερομηνίας  22.4.2010.

 1. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, ύψους €2 εκ., για την κατασκευή ορισμένων αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μείζονος Λεμεσού από το Σ.Α.Λ.Α., σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 82.116 ημερ. 15.2.2017.

 1. Εκτέλεση έκτακτων αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ύψους €100.000.
(Άρθρο 08765.3 «Σχέδιο Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων»)

Υποομάδα Δαπανών 08800 – Άλλα Έργα Υποδομής

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν:

1)           Βιοτεχνική Περιοχή Τσερίου:
            Με Απόφαση του ημερομηνίας 11.06.2009 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχορήγηση από το Κράτος των έργων υποδομής για τη δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής από την Κοινότητα Τσερίου, κατά τα 2/3 της δαπάνης. Με βάση την αναθεωρημένη μελέτη το κόστος του έργου ανέρχεται στα €1.048.340. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

2)           Αιτήματα τα όποια εκκρεμούν τα τελευταία χρόνια για δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών και θα προωθηθούν ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας.
(Άρθρο 08802.3 «Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών»)

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Υποομάδα Δαπανών 08831 – Αντιπλημμυρικά Ομβρίων

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται για την κατασκευή έργων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων και άλλων αντιπλημμυρικών έργων για προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών σε Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά στην Επαρχία Λευκωσίας (€33.200), Λεμεσού (€37.800), Λάρνακας (€45.000) και Πάφου (€34.000).  (Άρθρο 08839.3 «Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και Πρώην Μικτά Χωριά»).


2.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα  Κατασκευαστικά  Έργα
Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €3.150.000 για  κάλυψη  των δαπανών για Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων, Αντιπλημμυρικά  και Αποχετευτικά Έργα και Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών. Επίσης η πρόνοια ύψους € 491.000 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά που θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας  πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29.313 ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).

3.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €550.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων, αντιπλημμυρικών και εξωραϊστικών έργων μέσα σε χωριά. Ποσό ύψους €117.000 αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29.313 και ημερομηνία 9/11/1987). (Άρθρο 08923.3  «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).
4.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα
            Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.500.000 για κάλυψη δαπανών: 
1.         βελτίωσης και κατασκευής δρόμων,
2.         συνέχισης /έναρξης των εργασιών  κατασκευής αντιπλημμυρικών και αποχετευτικών έργων όμβριων
3.         εκτέλεσης εξωραϊστικών έργων  κυρίως δημιουργία πάρκων και πλατειών σε χωριά
             Πρόνοια ύψους €696.650  αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 29.313 και ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).
5.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 - ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις:
(α)       ύψους €3.692.320 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων στα χωριά, αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά  και εξωραϊστικά σχέδια χωριών. Ποσό ύψους €277.850 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αριθμό 29.313, ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»)

(β) ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκτέλεσης έργων σε χωριά που έχουν μετακινηθεί ή αντιμετωπίζουν προβλήματα κατολισθήσεων. (Άρθρο 08930.3 «Μετακίνηση Χωριών»)

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Πόσα χρειάζεται η ΑΗΚ για αγορές Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων;;

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ.2/2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
...........
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

Άρθρο 249 – Αγορά Δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών Αερίων

Το ποσό ύψους € 7.588.000 που ζητείται για έγκριση αφορά στην κάλυψη του αναμενόμενου ελλείμματος που θα προκύψει για τις αγορές Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων  για τους λόγους που επεξηγούνται  πιο κάτω:

1. Οι πραγματικές τιμές αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων παρουσιάζονται ουσιαστικά αυξημένες σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες.
2. Οι εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων υπερβαίνουν τις προϋπολογιζόμενες για τους πιο κάτω λόγους:
o Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2017 παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση με την προϋπολογιζόμενη, όπως αυτή παρουσιάζεται στον Εγκριμένο Προϋπολογισμό του 2017.
o Η συνεισφορά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για κάλυψη της ζήτησης αυτής παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την προϋπολογιζόμενη. Η προϋπολογιζόμενη παραγωγή από συμβατικές μονάδες παραγωγής ήταν 4 154 GwH, αλλά υπολογίζεται ότι θα ανέλθει  σε 4 651 GwH για να καλύψει την επιπλέον ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές και τη μειωμένη παραγωγή από ΑΠΕ με συνεπακόλουθο τη χρήση επιπλέον ποσοτήτων καυσίμου οι οποίες συνεπάγονται αυξημένες εκπομπές.

Το δεύτερο αίτημα για γρήγορη ανάπτυξη

Τον Ιούνιο του 2013, πολλές εφημερίδες δημοσίευσαν το πιο κάτω άρθρο:
Δέστε το αίτημα αρ 2 ή με άλλα λόγια πως παρακάμπτουμε επιστημονικές διαδικασίες άμα έχουμε γνωστούς σε ψηλά δώματα:

Αλλαγές σε νομοθεσίες που «εμποδίζουν» την ανάπτυξη, εισηγείται ο Νίκος Σιακόλας
Λευκωσία: Πέντε συγκεκριμένες εισηγήσεις-προτάσεις που συνιστούν αλλαγές σε νομοθεσίες, κατέθεσε δημοσίως ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Σιακόλα, Νίκος Σιακόλας, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων των δημόσιων εταιρειών του Ομίλου.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες νομοθεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως έχουν σήμερα είναι εμπόδιο και καθυστερούν υπέρμετρα τη δημιουργία έργων και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Αυτές αφορούν:
1 κατάργηση ή αναστολή της πρόνοιας για υποχρεωτική καταβολή μερισμάτων από κέρδη που δημιουργούνται και δεν διανέμονται σε δύο χρόνια
2 τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε και οι ιδιώτες αιτητές πολεοδομικής άδειας να προσφεύγουν σε Υπουργική Επιτροπή για αρνητικές αποφάσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής
3 τροποποίηση του κανονισμού περί παρεκκλίσεων, ώστε σε περίπτωση που Υπουργός συμβάλλει ο ίδιος στη λήψη απόφασης, ο πολίτης να έχει δικαίωμα να προσφεύγει σε Υπουργική Επιτροπή, στην οποία ως  δευτεροβάθμιο όργανο να μην συμμετέχει ο ίδιος υπουργός
4 τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε σε περιπτώσεις διαχωρισμού τεμαχίων γης που εγκρίνονται από το Κτηματολόγιο και την Πολεοδομία, να μην παρεμποδίζεται ο διαχωρισμός από συνιδιοκτήτες που δεν συμφωνούν, εφόσον τούτο υποστηρίζεται από το 80% των συνιδιοκτητών
5 με Διάταγμα του Υπουργείου Εργασίας, το τουριστικό ωράριο να επεκταθεί και να ισχύει και για τους δώδεκα μήνες του χρόνου, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού

Όπως αναφέρθηκε το 2012 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την έντονη οικονομική κρίση. .......

Πηγή: philenews
___________________________________________________________
Διαβάστε τώρα το άρθρο 33(2)(α) του νομοσχεδίου που έχουμε για συζήτηση στην Επ Περιβάλλοντος ... εν σύμπτωση; όχι δοκίμασαν και πιο παλιά ...:

33.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο υπέβαλε αίτηση για Περιβαλλοντική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 20 διαφωνεί με απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής που λαμβάνεται με βάση το εδάφιο (3) του ιδίου άρθρου, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη ιεραρχική προσφυγή σε Υπουργική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον αρμόδιο Υπουργό για την αδειοδότηση του έργου, η οποία αποφασίζει οριστικά σε σχέση με την προσφυγή.

   (2)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία,
(i) η Πολεοδομική Αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας για ένα έργο, ή
(ii) η κρατική υπηρεσία η οποία θα προβεί σε εκτέλεση ή θα εγκρίνει την εκτέλεση δημόσιου έργου,
δεν συμφωνεί με Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής για τη μη αδειοδότηση ή τη μη εκτέλεση ενός έργου, παραπέμπει το θέμα σε Υπουργική Επιτροπή που αποτελείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον υπουργό που προΐσταται της εν λόγω Πολεοδομικής Αρχής ή της κρατικής υπηρεσίας και τον Υπουργό Οικονομικών.

      (β) Η Υπουργική Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον η ανωτέρω Πολεοδομική Αρχή ή κρατική υπηρεσία θα εφαρμόσει τη Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής ή κατά πόσο θα εφαρμόσει οποιαδήποτε άλλα μέτρα ή θα προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που θα αποσκοπούν στη μείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων που δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση ή/ και η λειτουργία του έργου.

😡😡😡😡😡

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Κατασκηνωτικοί χώροι

Σήμερα στην Επ Εμπορίου συζητήθηκε το θέμα των κατασκηνωτικών χώρων και η κυβέρνηση ήταν τραγική  
Κανένας συντονισμός, κανένας προγραμματισμός για το μέλλον, όλα αφήνονται στην τύχη και αργά αργά ....αν θέλει ο καθένας 
Κανένας προγραμματισμός για το μέλλον, έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, δεν υπάρχουν κανονισμοί και ότι κάνει το κάνει ο καθένας μόνος του κλπ κλπ 
Το πιο λυπηρό είναι ότι ούτε μέσα στο σχέδιο τουρισμού υπάρχει οτιδήποτε άρα θα το αφήσουν όπως είναι...
"ερχόμαστε δουλειά τη Δευτέρα και βρίσκουμε διπλάσιους κατασκηνωτές από ότι είχε την Παρασκευή όταν σχολάσαμε ..." είπε κάποιος υπηρεσιακός .....
Και γιατί πρέπει να νοιζόμαστε; Γιατί κατασκήνωση πάει η νεολαία μας, περνούν χρόνο με παρέα, όμορφα, κοινωνικοποιούνται μαζεύουν αναμνήσεις και ζουν κοντά στη φύση ... 

Κρίμα  

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Πέρα Παιδί: Δηλώσεις μετα τη συνεδρίαση της Επ περιβάλλοντος

1 Νοεμβρίου 2017

Δήλωση του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών, κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  
Κατά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κ. Θεοπέμπτου ανέφερε:

«Σχετικά με τη γνωστή ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί, πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει. Αναφερόμαστε σε μία περιοχή που έχει πυκνό δάσος και στην οποία προβλέπεται κοπή 2.200 δέντρων μόνο για να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Αναφερόμαστε επίσης σε μία περιοχή που είναι προστατευμένη για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού του φράγματος και της ευρύτερης περιοχής, σε μια περίοδο μάλιστα που όπως ξέρουμε πολύ καλά βάσει και πρόσφατων δημοσιευμάτων, το θέμα της ποιότητας του νερού που πίνουμε στις Κοινότητες και τους Δήμους, είναι μεγάλης σημασίας. Πρέπει να σημειώσουμε παράλληλα και το υψηλό κόστος για την προστασία της ποιότητας του νερού, σε εκ των υστέρων παρεμβάσεις. Γι αυτόν το λόγο, ο ειδικός που ήρθε στην Κύπρο και έκανε τη μελέτη μετά από σύσταση της Ε.Ε. έχει καθορίσει τις ζώνες προστασίας των νερών, ακριβώς για να διασφαλιστεί η ποιότητα.

Επειδή πολλοί συχνά αναφέρουν ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, θέλω να υπενθυμίσω ότι πολλές φορές μπαίνουν όροι μετά την περιβαλλοντική μελέτη, οι οποίοι δεν επιβλέπονται. Την περιβαλλοντική μελέτη την εκπονεί άλλωστε, κάποιος που έχει επιλεγεί από την εταιρεία ανάπτυξης. Είναι αντιληπτό επομένως πως το περιεχόμενο της μελέτης είναι τέτοιο, που συμφέρει την εταιρεία ανάπτυξης. Δυστυχώς, μετά τη λειτουργία της μονάδας, επίσης δεν συνηθίζουμε να έχουμε επίβλεψη και επιθεώρηση. Επομένως μπορείτε να καταλάβετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν, αφού ακόμα και αν εγγράφως μια εταιρεία πείσει μέσω μιας περιβαλλοντικής μελέτης ότι θα κάνει διάφορα πράγματα, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετικό. Επ’ αυτού υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, όπου εταιρείες έπεισαν βάσει της περιβαλλοντικής μελέτης και στην πράξη εφάρμοσαν άλλα.

Σε τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις επιπτώσεις σε μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά να σκεφτόμαστε και τις μετέπειτα επιπτώσεις. Είναι πιθανό -και το έχουμε δει να συμβαίνει- μετά από μια πρώτη χαλάρωση από τη μεριά της διοίκησης, να ακολουθούν αιτήματα και για άλλες. Μια εταιρεία για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει να κάνει αλλαγή χρήσης. Ξέρουμε πόση δύναμη έχουν τα διάφορα συμφέροντα στην Κύπρο και ιδιαίτερα οι επιχειρηματίες. Όταν λοιπόν ανοίξεις μία τρύπα, συμβαίνει σταδιακά να πετυχαίνουν χαλάρωση των όρων δραστηριοποίησής τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα γήπεδα γκολφ, τα οποία ξεκίνησαν να κάνουν δική τους αφαλάτωση για να μην ξοδεύουμε νερό από τα φράγματα, ή να ανταγωνίζονται τους γεωργούς και να μειώνεται έτσι η ποιότητα και η ποσότητα του νερού και καταλήξαμε αυτή τη στιγμή να τους δίνουμε νερό και από φράγματα και από γεωτρήσεις. Γιατί αφού δόθηκαν οι άδειες, προοδευτικά ξεκίνησαν οι χαλαρώσεις.  

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Τι λέει η ΕΕ για το πως να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα μας;

Επειδή λέγονται πολλά για τη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, τις μεγάλες μονάδες, την καύση κλπ πιο κάτω μερικές σημαντικές αναφορές των ευρωπαικών Οδηγιών που αφορούν τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μας.
Τα σημαντικά άρθρα από τις δύο Οδηγίες της ΕΕ είναι πιο κάτω:
Το 1999 ξεκίνησε η μεγάλη αλλαγή με μακρόχρονους στόχους για να σταματήσουν τα οργανικά να φτάνουν στους σκυβαλότοπους:

Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

[Κυπριακή νομοθεσία: Κανονισμοί για Χώρους Υγιεινής Ταφής Αποβλήτων Κ.Δ.Π. 562/2003]

μ) "βιοαποδομήσιμα απόβλητα": κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι·

Άρθρο 5 - Απόβλητα και επεξεργασίες τους, μη αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής
2. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι:
α) όχι αργότερα από πέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (σσ: 2010 για την Κύπρο), τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

β) όχι αργότερα από οκτώ έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (σσ2013 για την Κύπρο), τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

γ) όχι αργότερα από δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, (σσ2016 για την Κύπρο) τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat.

Και το 2008 μετά από πολλές διαβουλεύσεις είχαμε τον Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
[Κυπριακή νομοθεσία: Ο Περί Αποβλήτων Νόμος του 2011 (185(I)/2011)]

Άρθρο 4 - Ιεράρχηση των αποβλήτων
1.   Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα:
α) πρόληψη,
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
γ) ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και
ε) διάθεση.

Άρθρο 11 - Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό αυτό καθιερώνουν χωριστή συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο για να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.


Ποιος θα συμβουλεύει για Δημ Μεταφορές;

Για όσους απορούν γιατί δεν προοδεύουμε με τις Δημόσιες μεταφορές. Πιο κάτω νομοσχέδιο που συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών. Προσέξτε τον τίτλο και μετά την σύνθεση και καθήκοντα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Τίτλος: ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2014

Συστήνεται κάτω από αυτό “Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών”... 
Η Αρχή μελετά και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε σχέση με τα ακόλουθα: 
(α) θέματα πολιτικής για τις μεταφορές και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 
(β) θέματα στρατηγικής για υλοποίηση των πολιτικών και επίτευξη των στόχων που τίθενται 
(γ) την προώθηση και δημιουργία κινήτρων για χρήση των μέσων μαζικής κυκλοφορίας 
(δ) την πολιτική κομίστρων 
(ε) τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κυρίως όσον αφορά θέματα υποδομών, σταθμών μετεπιβίβασης, αμαξοστασίων και εφαρμογής νέων τεχνολογιών 
(στ) την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορών 
(ζ) οποιαδήποτε άλλα σχετικά θέματα θέτει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

και ποιους επέλεξε η Κυβέρνηση να τη συμβουλεύουν σε αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα Δημόσιων Μεταφορών? 
Στη Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών μετέχουν - 
(α) ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως πρόεδρος, 
(β) ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 
(γ) ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 
(δ) ο Πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 
(ε) ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του 
(στ) ο Πρόεδρος της ΟΕΒ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του 
(η) ένας ακαδημαϊκός με γνώσεις στις οδικές μεταφορές, 
(θ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, 
(ι) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
(κ) ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του.

Αυτούς που πωλούν αυτοκίνητα ... :(
Που είναι οι ποδηλάτες; 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις; 
Το ΕΤΕΚ; Με ποιες διαδικασίες; 
Που είναι η αναφορά σε δημόσιες διαβουλεύσεις;

Φυσικά η Βουλή έκανε και ελπίζω ότι θα κάνει και άλλες αλλαγές ... Ολόκληρο το προτεινόμενο νομοσχέδιο εδώ:

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων νόμου που στάλεικε στη Βουλή για συζήτηση:
"29.(1) Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως παρενοχλεί, εμποδίζει, ή παρεμποδίζει οποιοδήποτε κάτοχο άδειας κυνηγίου κατά τη διάρκεια, που ασκεί, με νόμιμο τρόπο το άθλημα του κυνηγίου, ή χρησιμοποιεί φυσικό ή τεχνητό οπτικό, ακουστικό, οσφρητικό, γευστικό ή φυσικό ερέθισμα, για να επηρεάσει τα θηράματα με σκοπό να αποφύγουν τη νόμιμη θήρευση, ή χρησιμοποιεί μη επανδρωμένο όχημα ή αεροσκάφος, για να παρενοχλεί κάτοχο άδειας κυνηγίου κατά τη διάρκεια, που ασκεί, με νόμιμο τρόπο το άθλημα του κυνηγίου ή για να επηρεάσει τα θηράματα με σκοπό να αποφύγουν τη νόμιμη θήρευση, ή εισέρχεται σε γραμμή βολής κατόχου άδειας κυνηγίου και θέτει με οποιοδήποτε τρόπο τον εαυτό του σε κίνδυνο είναι ένοχο αδικήματος."

Ολόκληρο το νομοσχέδιο ειναι εδώ.

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Πολιτική για 6εκ τουρίστες ...

Ακόμη ένα πρόβλημα ....
Το υπουργείο Εμπορίου κάλεσε μερικούς άμεσα ενδιαφερόμενους για να κάνει παρουσίαση της Στρατηγικής την Τρίτη 03/10/2017 και γράφει στην πρόσκληση ότι ...

3. Το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με την ΜΔΜ, τον ΚΟΤ και τη Hermes Airports ltd, έχει προγραμματίσει την παρουσίαση της μελέτης στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού και, ταυτόχρονα, την έναρξη διαβούλευσης μαζί τους, με σκοπό την τελική διαμόρφωση της στρατηγικής και την ετοιμασία συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της. Το Σχέδιο Δράσης θα κατατεθεί ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, προκειμένου, στη συνέχεiα, να αρχίσει η υλοποίηση της στρατηγικής.

Φαίνεται ότι το Υπουργείο εμπορίου δεν γνωρίζει ότι ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμος του 2005 (102(I)/2005) αναφέρει ξεκάθαρα στο άρθρο 4(2)(α)

Πεδίο εφαρμογής. 4.-
(1) Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20 και 22(2) για σχέδια και/ ή προγράμματα που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4) και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), πραγματοποιείται εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον για κάθε σχέδιο και/ ή πρόγραμμα - 
(α) το οποίο εκπονείται για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τη δασοπονία, την αλιεία, τη λατόμηση και την εξόρυξη ορυκτών, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τη χωροταξία ή τη χρήση γης και καθορίζει το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων, σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001. ή .....

Σχετική επιστολή έχει ετοιμαστεί ... τα προβλήματα είναι ατέλειωτα....

Θέμα: Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού

Έχω διαβάσει την πρόσκληση σας με ημερομηνία 18/09/2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας αναφέρω τα πιο κάτω που αφορούν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/42 που στην εθνική νομοθεσία έχει μεταφερθεί στον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμο 102/2005:
 1. Με τη συμπλήρωση της διαβούλευσης που ετοιμάζεται για τις 03/10/2017 θα πρέπει με βάση το νόμο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμο του 2005 (Ν. 102(I)/2005), να ακολουθήσει η Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που προβλέπει η νομοθεσία πιο πάνω.
 2. Με τη συμπλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης η πιο πάνω νομοθεσία προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνει μια ανοικτή πλέον Δημόσια Διαβούλευση στην οποία θα πρέπει να προσκληθούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται και ειδικότερα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 3. Μόνο μετά τη συμπλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης πιο πάνω θα μπορεί το υπουργείο να υιοθετήσει τα μέτρα της πολιτικής και να ξεκινήσει την εφαρμογή της.
Θα πρέπει να τονίσω ξανά ότι αν ακολουθηθεί η διαδικασία την οποία περιγράφετε στην ανακοίνωση σας τότε θα έχετε παραβεί τους όρους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με όλα τα επακόλουθα.

Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον είναι σοβαρές και ελπίζω να καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που μια τέτοια πολιτική σοβαρής αναβάθμισης του αριθμού των τουριστών θα έχει στο κυπριακό περιβάλλον.


Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

------------------------------------------------------------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, στις 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, εκδήλωση για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, με τους εμπλεκόμενους φορείς, για διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, η οποία θα καλύπτει τη χρονική περίοδο μέχρι το 2030. Στην εκδήλωση θα γίνει, επίσης, παρουσίαση της σχετικής μελέτης που εκπόνησε η ισπανική εταιρεία “THR Asesores en Turismo Hotelería y Recreación S.A.”.

Την εκδήλωση, που θα είναι ανοικτή για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Τουρισμού, η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και η εταιρεία Hermes Airports Ltd. 

Για πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σκεύη Ματθαιοπούλου, Λειτουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄, στο τηλέφωνο 22867143 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση smatheopoulou@mcit.gov.cy.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
10:30 π.μ.– 10:45 π.μ. Προσέλευση συμμετεχόντων
11 π.μ. – 11:10 π.μ. Χαιρετισμός από Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη
11:10 π.μ.– 11:15 π.μ. Δήλωση από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη
11:15 π.μ.–12 μ. Ανάλυση της μελέτης για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού από εκπρόσωπο της ισπανικής εταιρείας “THR Asesores en Turismo Hotelería y Recreación S.A.”
12 μ.– 12:15 μ.μ. Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, εκ μέρους της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον Δρα Μιχάλη Χαϊλή, Προϊστάμενο Μονάδας Ανάπτυξης Τουρισμού στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρουσίαση και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού

Όπως γνωρίζετε, η Προεδρία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) προωθούν τη διαμόρφωση νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΥΕΕΒΤ είχε προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό, με σκοπό την εξασφάλιση υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού. Το έργο ανατέθηκε στην ισπανική εταιρεία ”THR Asesores en Turismo γ   S,A.”, η οποία εξειδικεύεται στα Θέματα εκπόνησης εθνικών και τοπικών στρατηγικών για την ανάπτυξη του τουρισμού. Για την εκπόνηση της μελέτης είχε δημιουργηθεί, επίσης, Διεπιστημονική Ομάδα Έργου εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν, εκτός από το ΥΕΕΒΤ, εκπρόσωποι της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΜΔΜ) της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του ΚυπριαΚ0ύ Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και της Hermes Airports Ltd.
2. Η νέα εθνική στρατηγική για τον τουρισμό έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό την αύξηση της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας μας. Η στρατηγική επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τον επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις υφιστάμενες και νέες αγορές, την αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, τη βελτίωση των υποδομών και την ανάπτυξη των υφιστάμενων και σύγχρονων μορφών τουρισμού.
3. Το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με την ΜΔΜ, τον ΚΟΤ και τη Hermes Airports ltd, έχει προγραμματίσει την παρουσίαση της μελέτης στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού και, ταυτόχρονα, την έναρξη διαβούλευσης μαζί τους, με σκοπό την τελική διαμόρφωση της στρατηγικής και την ετοιμασία συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της. Το Σχέδιο Δράσης θα κατατεθεί ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, προκειμένου, στη συνέχεια, να αρχίσει η υλοποίηση της στρατηγικής.
 4. Ως οι οργανισμοί και ως οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι θα κληθείτε να εφαρμόσετε την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, θεωρούμε τη συνεισφορά σας στη διαμόρφωσή της ως ιδιαίτερα σημαντική. Κατ' επέκταση, θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην εκδήλωση, που διοργανώνει το Υπουργείο μας, για παρουσίαση των κυρίων πορισμάτων της μελέτης και την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11 π,μ. Παρακαλώ, επίσης, όπως διαβιβάσετε την επιστολή και την πρόσκληση για συμμετοχή στην παρουσίαση και στη δημόσια διαβούλευση στα αρμόδια Τμήματα/υπηρεσίες των Υπουργείων σας ή στα μέλη των ΔΣ και στις επαρχιακές επιτροπές των Συνδέσμων σας.
5. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την κα Σκεύη Ματθαιοπούλου, στο τηλέφωνο 22867143. Μπορείτε, επίσης, να δηλώνετε τη συμμετοχή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις smatheopoulou@mcit.gov.cy και mchailis@mcit.gov.cy. Για καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης, παρακαλούμε όπως έχουμε τις δηλώσεις συμμετοχής σας το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2017.
  
Γεώργιος-Λακκοτρύπης
-Υπουργός

Κοινοποίηση:
  Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου  
  Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού  Διευθύντρια Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης
  Μέλη Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων
Πρόεδρο και μέλη Ένωσης Δήμων Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών
Πρόεδρο και μέλη ΑΣ Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
Γενικό Διευθυντή Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αναπλ. Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Πρόεδρο, μέλη ΔΣ και Γενική Διευθύντρια Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων
Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και μέλη ΔΣ Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και μέλη ΔΣ Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και μέλη ΔΣ Παγκύιτριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
Πρόεδρο, Γενική Διευθύντρια και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων Προέδρους και μέλη ΔΣ Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια Hermes Airports Ltd
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Τράπεζας Κύπρου
Επιτροπεία Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Ελληνικής Τράπεζας
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής
Πρόεδρους και μέλη ΔΣ Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Παραλίες 2013: Προτεραιότητα στα ξενοδοχεία και κέντρα!!

Παραλίες: Τι βρήκα ότι έκανε η βουλή το 2013? 
Πρόσθεσαν την πιο κάτω παράγραφο στο νόμο για την προστασία της παραλίας. 
Έκανε αναπομπή ο Πρόεδρος, πήγε ανώτατο και το δικαστήριο υποχρέωσε την αφαίρεση της παραγράφου. 

Για να καταλάβετε το μέγεθος των πιέσεων στις παραλίες από επιχειρηματίες... 
"....κατά τη χορήγηση αδειών για παροχή υπηρεσιών δίνεται κατά προτεραιότητα δικαίωμα επιλογής στο διαχειριστή παράκτιου ξενοδοχείου ή κέντρου αναψυχής που επιδεικνύει ενδιαφέρον και υποβάλλει σχετική προσφορά για εξασφάλιση των εν λόγω αδειών για το μέρος της παραλίας που εφάπτεται αυτών, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση που υποβληθεί από οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο υψηλότερη προσφορά, αυτός θα καταβάλει το ποσό της υψηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε."

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Μετά από έντονες συζητήσεις σήμερα συμφωνήσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να αφαιρέσουμε το περιβόητο άρθρο 13 που καθόριζε ότι η επιτροπή του σχεδιασμού θα έδνε ουσιαστικα πρωτεραιότητα στο οικονομικό όφελος.
Τώρα λέμε αυτό που αναφέρεσται στη σύμβαση της Βαρκελώνης όπου θα πρέπει να λαμβάνετα υπόψη το 

 1. Το περιβαλλον,
 2. Η οικονομία
 3. Η κοινωνία, και 
 4. Ο πολιτισμός
Είμαι σίγουρος ότι οι φοιτητές μου στο ΤΕΠΑΚ θα χαμογελούν όταν το διαβάζουν :)

ΥΓ: Σχετικές πληροφορίες όπως και την αντίστοιχη ευρωπαική οδηγία θα βρείτε εδώ.

Πλαστικές τσάντες: Το νομοσχέδιο και έγνοιες

Πρώτη συζήτηση σήμερα για το νομοσχέδιο το οποίο μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την "Οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς."

Βασική πρόνοια του νομοσχεδίου ειναι η χρέωση των πλαστικών σακούλων μεταφοράς στο ταμείο προς 5 σεντ  τη μια, συν ΦΠΑ.
Τι μας είπαν σήμερα;

 1. Μια απλή πλαστική τσάντα στοιχίζει στην υπεραγορά 2.5σεντ 
 2. Οι υπεραγορές σχεδιάζουν να πωλούν μεγάλες επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες προς 5 με 10 σεντ. Έτσι οι καταναλωτές σιγά σιγά θα μάθουν να τις φέρνουν μαζί τους. Θέλουν τη νομοθεσία.
 3. Τα καταστήματα έχουν υποχρέωση να κάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης!
 4. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί δεν θέλουν να αλλάξει το νομοσχέδιο και να έχουμε ευθύνη παραγωγού όπως π.χ. στα ελαστικά αυτοκινήτων. Δηλαδή για κάθε 1 τσάντα που θα βάζουν στην αγορά να βάζουν π.χ. 2.5σεντ σε ενα πρασινο ταμείο.
 5. δεν εχει πρόνοια για να εισπραττει μέρος η κυβέρνηση και να καταλήγει πχ σε ένα "πράσινο ταμείο" για περιβαλλοντικές δράσεις. Για το λόγο αυτό κλήθηκε σήμερα το ΥΠΟΙΚ αλλά δεν ήρθε ....
Οι έγνοιες μου:
 1. Έχουμε μια νομοθεσία που βασικά θα αυξήσει το κέρδος των υπεραγορών γιατί τα λεφτά θα τα κρατούν οι ίδιες.
 2. Σκεφτείτε ενα εισαγωγέα πλαστικών τσαντών. Χρεώνει την τσάντα στην υπεραγορά 2.5σ η οποία την πωλεί 5 σεντ. Τι θα γίνει αν αυξήσει την τιμή στα 4 ή ακόμη στα 5 σεντ για να αυξήσει και αυτός το κέρδος του και όχι μόνο η υπεραγορά;
  Αν γίνει αυτό δε θα μένουν λεφτά για ευαισθητοποίηση και εκστρατείες πράσινα ταμεία κλπ.
 3. Τι θα γίνει αν τα καστήματα δεν χρεώνουν την τσάντα ή αν την χρεώνουν και μετά προσφέρουν έκπτωση; Γι αυτό προτιμώ την ευθύνη παραγωγού: αυτοι που εεισάγουν ή κατασκευάζουν τις τσαντες να πληρώνουν ανάλογα με το πόσες έβαλαν στην αγορά ...
έχουμε πολλή δουλειά ακόμη......

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Αγοράσαμε γη με μόλυβδο Οι αυστραλοί έχουν ελέγχους!

Από την Έκθεση του Γεν Ελεγκτή για το 2015 - Νομίζετε ότι θα μπορούσε αυτό να συμβεί στην Κύπρο?
(β) Υπάτη Αρμοστεία Καμπέρας.
(i) Ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Η Δημοκρατία κατέχει οικόπεδο με μακροχρόνια μίσθωση
για περίοδο 99 χρόνων (2004 – 2103) στην Καμπέρα, (για το οποίο το 2004 καταβλήθηκε ποσό
ύψους AU$800.000) που προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί η πρεσβευτική κατοικία διότι το οικόπεδο θεωρήθηκε ακατάλληλο λόγω του εντοπισμού μετάλλων μολύβδου στο υπέδαφος του. Σε επιστολή του Υπουργείου προς την Υπηρεσία μας ημερ.10.11.2014 αναφέρεται ότι αποφασίστηκε όπως ερευνηθούν δύο πιθανά ενδεχόμενα για εκμετάλλευση του οικοπέδου:
· Πρώτον εάν υπάρξει επίσημη πιστοποίηση για την καταλληλότητα του εδάφους να ερευνηθεί το ενδεχόμενο δανειοδότησης από τοπικό πιστωτικό ίδρυμα για την ανέγερση της πρεσβευτικής κατοικίας, και
· Δεύτερον να ερευνηθεί το ενδεχόμενο αποδέσμευσης του οικοπέδου και πώληση των
δικαιωμάτων μίσθωσης στην Αυστραλιανή Κυβέρνηση όπως έγινε και με το εφαπτόμενο οικόπεδο το οποίο επιστράφηκε από την Πρεσβεία του Κατάρ διότι κρίθηκε ακατάλληλο για εκμετάλλευση.

Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 2004 μέχρι 2015 καταβλήθηκαν ενοίκια για την πρεσβευτική κατοικία συνολικού ύψους €698.299.
Related Posts with Thumbnails