Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Πέρα Παιδί: Δηλώσεις μετα τη συνεδρίαση της Επ περιβάλλοντος

1 Νοεμβρίου 2017

Δήλωση του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών, κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  
Κατά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κ. Θεοπέμπτου ανέφερε:

«Σχετικά με τη γνωστή ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί, πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει. Αναφερόμαστε σε μία περιοχή που έχει πυκνό δάσος και στην οποία προβλέπεται κοπή 2.200 δέντρων μόνο για να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Αναφερόμαστε επίσης σε μία περιοχή που είναι προστατευμένη για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού του φράγματος και της ευρύτερης περιοχής, σε μια περίοδο μάλιστα που όπως ξέρουμε πολύ καλά βάσει και πρόσφατων δημοσιευμάτων, το θέμα της ποιότητας του νερού που πίνουμε στις Κοινότητες και τους Δήμους, είναι μεγάλης σημασίας. Πρέπει να σημειώσουμε παράλληλα και το υψηλό κόστος για την προστασία της ποιότητας του νερού, σε εκ των υστέρων παρεμβάσεις. Γι αυτόν το λόγο, ο ειδικός που ήρθε στην Κύπρο και έκανε τη μελέτη μετά από σύσταση της Ε.Ε. έχει καθορίσει τις ζώνες προστασίας των νερών, ακριβώς για να διασφαλιστεί η ποιότητα.

Επειδή πολλοί συχνά αναφέρουν ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, θέλω να υπενθυμίσω ότι πολλές φορές μπαίνουν όροι μετά την περιβαλλοντική μελέτη, οι οποίοι δεν επιβλέπονται. Την περιβαλλοντική μελέτη την εκπονεί άλλωστε, κάποιος που έχει επιλεγεί από την εταιρεία ανάπτυξης. Είναι αντιληπτό επομένως πως το περιεχόμενο της μελέτης είναι τέτοιο, που συμφέρει την εταιρεία ανάπτυξης. Δυστυχώς, μετά τη λειτουργία της μονάδας, επίσης δεν συνηθίζουμε να έχουμε επίβλεψη και επιθεώρηση. Επομένως μπορείτε να καταλάβετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν, αφού ακόμα και αν εγγράφως μια εταιρεία πείσει μέσω μιας περιβαλλοντικής μελέτης ότι θα κάνει διάφορα πράγματα, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετικό. Επ’ αυτού υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, όπου εταιρείες έπεισαν βάσει της περιβαλλοντικής μελέτης και στην πράξη εφάρμοσαν άλλα.

Σε τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις επιπτώσεις σε μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά να σκεφτόμαστε και τις μετέπειτα επιπτώσεις. Είναι πιθανό -και το έχουμε δει να συμβαίνει- μετά από μια πρώτη χαλάρωση από τη μεριά της διοίκησης, να ακολουθούν αιτήματα και για άλλες. Μια εταιρεία για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει να κάνει αλλαγή χρήσης. Ξέρουμε πόση δύναμη έχουν τα διάφορα συμφέροντα στην Κύπρο και ιδιαίτερα οι επιχειρηματίες. Όταν λοιπόν ανοίξεις μία τρύπα, συμβαίνει σταδιακά να πετυχαίνουν χαλάρωση των όρων δραστηριοποίησής τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα γήπεδα γκολφ, τα οποία ξεκίνησαν να κάνουν δική τους αφαλάτωση για να μην ξοδεύουμε νερό από τα φράγματα, ή να ανταγωνίζονται τους γεωργούς και να μειώνεται έτσι η ποιότητα και η ποσότητα του νερού και καταλήξαμε αυτή τη στιγμή να τους δίνουμε νερό και από φράγματα και από γεωτρήσεις. Γιατί αφού δόθηκαν οι άδειες, προοδευτικά ξεκίνησαν οι χαλαρώσεις.  

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Τι λέει η ΕΕ για το πως να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα μας;

Επειδή λέγονται πολλά για τη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, τις μεγάλες μονάδες, την καύση κλπ πιο κάτω μερικές σημαντικές αναφορές των ευρωπαικών Οδηγιών που αφορούν τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μας.
Τα σημαντικά άρθρα από τις δύο Οδηγίες της ΕΕ είναι πιο κάτω:
Το 1999 ξεκίνησε η μεγάλη αλλαγή με μακρόχρονους στόχους για να σταματήσουν τα οργανικά να φτάνουν στους σκυβαλότοπους:

Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

[Κυπριακή νομοθεσία: Κανονισμοί για Χώρους Υγιεινής Ταφής Αποβλήτων Κ.Δ.Π. 562/2003]

μ) "βιοαποδομήσιμα απόβλητα": κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι·

Άρθρο 5 - Απόβλητα και επεξεργασίες τους, μη αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής
2. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι:
α) όχι αργότερα από πέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (σσ: 2010 για την Κύπρο), τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

β) όχι αργότερα από οκτώ έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (σσ2013 για την Κύπρο), τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

γ) όχι αργότερα από δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, (σσ2016 για την Κύπρο) τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat.

Και το 2008 μετά από πολλές διαβουλεύσεις είχαμε τον Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
[Κυπριακή νομοθεσία: Ο Περί Αποβλήτων Νόμος του 2011 (185(I)/2011)]

Άρθρο 4 - Ιεράρχηση των αποβλήτων
1.   Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα:
α) πρόληψη,
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
γ) ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και
ε) διάθεση.

Άρθρο 11 - Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό αυτό καθιερώνουν χωριστή συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο για να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.


Ποιος θα συμβουλεύει για Δημ Μεταφορές;

Για όσους απορούν γιατί δεν προοδεύουμε με τις Δημόσιες μεταφορές. Πιο κάτω νομοσχέδιο που συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών. Προσέξτε τον τίτλο και μετά την σύνθεση και καθήκοντα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Τίτλος: ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2014

Συστήνεται κάτω από αυτό “Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών”... 
Η Αρχή μελετά και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε σχέση με τα ακόλουθα: 
(α) θέματα πολιτικής για τις μεταφορές και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 
(β) θέματα στρατηγικής για υλοποίηση των πολιτικών και επίτευξη των στόχων που τίθενται 
(γ) την προώθηση και δημιουργία κινήτρων για χρήση των μέσων μαζικής κυκλοφορίας 
(δ) την πολιτική κομίστρων 
(ε) τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κυρίως όσον αφορά θέματα υποδομών, σταθμών μετεπιβίβασης, αμαξοστασίων και εφαρμογής νέων τεχνολογιών 
(στ) την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορών 
(ζ) οποιαδήποτε άλλα σχετικά θέματα θέτει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

και ποιους επέλεξε η Κυβέρνηση να τη συμβουλεύουν σε αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα Δημόσιων Μεταφορών? 
Στη Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών μετέχουν - 
(α) ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως πρόεδρος, 
(β) ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 
(γ) ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 
(δ) ο Πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 
(ε) ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του 
(στ) ο Πρόεδρος της ΟΕΒ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του 
(η) ένας ακαδημαϊκός με γνώσεις στις οδικές μεταφορές, 
(θ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, 
(ι) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
(κ) ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του.

Αυτούς που πωλούν αυτοκίνητα ... :(
Που είναι οι ποδηλάτες; 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις; 
Το ΕΤΕΚ; Με ποιες διαδικασίες; 
Που είναι η αναφορά σε δημόσιες διαβουλεύσεις;

Φυσικά η Βουλή έκανε και ελπίζω ότι θα κάνει και άλλες αλλαγές ... Ολόκληρο το προτεινόμενο νομοσχέδιο εδώ:

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων νόμου που στάλεικε στη Βουλή για συζήτηση:
"29.(1) Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως παρενοχλεί, εμποδίζει, ή παρεμποδίζει οποιοδήποτε κάτοχο άδειας κυνηγίου κατά τη διάρκεια, που ασκεί, με νόμιμο τρόπο το άθλημα του κυνηγίου, ή χρησιμοποιεί φυσικό ή τεχνητό οπτικό, ακουστικό, οσφρητικό, γευστικό ή φυσικό ερέθισμα, για να επηρεάσει τα θηράματα με σκοπό να αποφύγουν τη νόμιμη θήρευση, ή χρησιμοποιεί μη επανδρωμένο όχημα ή αεροσκάφος, για να παρενοχλεί κάτοχο άδειας κυνηγίου κατά τη διάρκεια, που ασκεί, με νόμιμο τρόπο το άθλημα του κυνηγίου ή για να επηρεάσει τα θηράματα με σκοπό να αποφύγουν τη νόμιμη θήρευση, ή εισέρχεται σε γραμμή βολής κατόχου άδειας κυνηγίου και θέτει με οποιοδήποτε τρόπο τον εαυτό του σε κίνδυνο είναι ένοχο αδικήματος."

Ολόκληρο το νομοσχέδιο ειναι εδώ.

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Πολιτική για 6εκ τουρίστες ...

Ακόμη ένα πρόβλημα ....
Το υπουργείο Εμπορίου κάλεσε μερικούς άμεσα ενδιαφερόμενους για να κάνει παρουσίαση της Στρατηγικής την Τρίτη 03/10/2017 και γράφει στην πρόσκληση ότι ...

3. Το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με την ΜΔΜ, τον ΚΟΤ και τη Hermes Airports ltd, έχει προγραμματίσει την παρουσίαση της μελέτης στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού και, ταυτόχρονα, την έναρξη διαβούλευσης μαζί τους, με σκοπό την τελική διαμόρφωση της στρατηγικής και την ετοιμασία συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της. Το Σχέδιο Δράσης θα κατατεθεί ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, προκειμένου, στη συνέχεiα, να αρχίσει η υλοποίηση της στρατηγικής.

Φαίνεται ότι το Υπουργείο εμπορίου δεν γνωρίζει ότι ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμος του 2005 (102(I)/2005) αναφέρει ξεκάθαρα στο άρθρο 4(2)(α)

Πεδίο εφαρμογής. 4.-
(1) Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20 και 22(2) για σχέδια και/ ή προγράμματα που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4) και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), πραγματοποιείται εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον για κάθε σχέδιο και/ ή πρόγραμμα - 
(α) το οποίο εκπονείται για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τη δασοπονία, την αλιεία, τη λατόμηση και την εξόρυξη ορυκτών, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τη χωροταξία ή τη χρήση γης και καθορίζει το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων, σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001. ή .....

Σχετική επιστολή έχει ετοιμαστεί ... τα προβλήματα είναι ατέλειωτα....

Θέμα: Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού

Έχω διαβάσει την πρόσκληση σας με ημερομηνία 18/09/2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας αναφέρω τα πιο κάτω που αφορούν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/42 που στην εθνική νομοθεσία έχει μεταφερθεί στον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμο 102/2005:
 1. Με τη συμπλήρωση της διαβούλευσης που ετοιμάζεται για τις 03/10/2017 θα πρέπει με βάση το νόμο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμο του 2005 (Ν. 102(I)/2005), να ακολουθήσει η Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που προβλέπει η νομοθεσία πιο πάνω.
 2. Με τη συμπλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης η πιο πάνω νομοθεσία προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνει μια ανοικτή πλέον Δημόσια Διαβούλευση στην οποία θα πρέπει να προσκληθούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται και ειδικότερα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 3. Μόνο μετά τη συμπλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης πιο πάνω θα μπορεί το υπουργείο να υιοθετήσει τα μέτρα της πολιτικής και να ξεκινήσει την εφαρμογή της.
Θα πρέπει να τονίσω ξανά ότι αν ακολουθηθεί η διαδικασία την οποία περιγράφετε στην ανακοίνωση σας τότε θα έχετε παραβεί τους όρους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με όλα τα επακόλουθα.

Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον είναι σοβαρές και ελπίζω να καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που μια τέτοια πολιτική σοβαρής αναβάθμισης του αριθμού των τουριστών θα έχει στο κυπριακό περιβάλλον.


Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

------------------------------------------------------------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, στις 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, εκδήλωση για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, με τους εμπλεκόμενους φορείς, για διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, η οποία θα καλύπτει τη χρονική περίοδο μέχρι το 2030. Στην εκδήλωση θα γίνει, επίσης, παρουσίαση της σχετικής μελέτης που εκπόνησε η ισπανική εταιρεία “THR Asesores en Turismo Hotelería y Recreación S.A.”.

Την εκδήλωση, που θα είναι ανοικτή για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Τουρισμού, η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και η εταιρεία Hermes Airports Ltd. 

Για πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σκεύη Ματθαιοπούλου, Λειτουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄, στο τηλέφωνο 22867143 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση smatheopoulou@mcit.gov.cy.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
10:30 π.μ.– 10:45 π.μ. Προσέλευση συμμετεχόντων
11 π.μ. – 11:10 π.μ. Χαιρετισμός από Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη
11:10 π.μ.– 11:15 π.μ. Δήλωση από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη
11:15 π.μ.–12 μ. Ανάλυση της μελέτης για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού από εκπρόσωπο της ισπανικής εταιρείας “THR Asesores en Turismo Hotelería y Recreación S.A.”
12 μ.– 12:15 μ.μ. Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, εκ μέρους της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον Δρα Μιχάλη Χαϊλή, Προϊστάμενο Μονάδας Ανάπτυξης Τουρισμού στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρουσίαση και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού

Όπως γνωρίζετε, η Προεδρία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) προωθούν τη διαμόρφωση νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΥΕΕΒΤ είχε προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό, με σκοπό την εξασφάλιση υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού. Το έργο ανατέθηκε στην ισπανική εταιρεία ”THR Asesores en Turismo γ   S,A.”, η οποία εξειδικεύεται στα Θέματα εκπόνησης εθνικών και τοπικών στρατηγικών για την ανάπτυξη του τουρισμού. Για την εκπόνηση της μελέτης είχε δημιουργηθεί, επίσης, Διεπιστημονική Ομάδα Έργου εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν, εκτός από το ΥΕΕΒΤ, εκπρόσωποι της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΜΔΜ) της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του ΚυπριαΚ0ύ Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και της Hermes Airports Ltd.
2. Η νέα εθνική στρατηγική για τον τουρισμό έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό την αύξηση της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας μας. Η στρατηγική επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τον επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις υφιστάμενες και νέες αγορές, την αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, τη βελτίωση των υποδομών και την ανάπτυξη των υφιστάμενων και σύγχρονων μορφών τουρισμού.
3. Το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με την ΜΔΜ, τον ΚΟΤ και τη Hermes Airports ltd, έχει προγραμματίσει την παρουσίαση της μελέτης στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού και, ταυτόχρονα, την έναρξη διαβούλευσης μαζί τους, με σκοπό την τελική διαμόρφωση της στρατηγικής και την ετοιμασία συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της. Το Σχέδιο Δράσης θα κατατεθεί ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, προκειμένου, στη συνέχεια, να αρχίσει η υλοποίηση της στρατηγικής.
 4. Ως οι οργανισμοί και ως οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι θα κληθείτε να εφαρμόσετε την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, θεωρούμε τη συνεισφορά σας στη διαμόρφωσή της ως ιδιαίτερα σημαντική. Κατ' επέκταση, θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην εκδήλωση, που διοργανώνει το Υπουργείο μας, για παρουσίαση των κυρίων πορισμάτων της μελέτης και την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11 π,μ. Παρακαλώ, επίσης, όπως διαβιβάσετε την επιστολή και την πρόσκληση για συμμετοχή στην παρουσίαση και στη δημόσια διαβούλευση στα αρμόδια Τμήματα/υπηρεσίες των Υπουργείων σας ή στα μέλη των ΔΣ και στις επαρχιακές επιτροπές των Συνδέσμων σας.
5. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την κα Σκεύη Ματθαιοπούλου, στο τηλέφωνο 22867143. Μπορείτε, επίσης, να δηλώνετε τη συμμετοχή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις smatheopoulou@mcit.gov.cy και mchailis@mcit.gov.cy. Για καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης, παρακαλούμε όπως έχουμε τις δηλώσεις συμμετοχής σας το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2017.
  
Γεώργιος-Λακκοτρύπης
-Υπουργός

Κοινοποίηση:
  Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου  
  Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού  Διευθύντρια Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης
  Μέλη Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων
Πρόεδρο και μέλη Ένωσης Δήμων Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών
Πρόεδρο και μέλη ΑΣ Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
Γενικό Διευθυντή Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αναπλ. Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Πρόεδρο, μέλη ΔΣ και Γενική Διευθύντρια Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων
Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και μέλη ΔΣ Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και μέλη ΔΣ Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και μέλη ΔΣ Παγκύιτριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
Πρόεδρο, Γενική Διευθύντρια και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων Προέδρους και μέλη ΔΣ Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια Hermes Airports Ltd
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Τράπεζας Κύπρου
Επιτροπεία Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Ελληνικής Τράπεζας
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού Κύπρου
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής
Πρόεδρους και μέλη ΔΣ Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Παραλίες 2013: Προτεραιότητα στα ξενοδοχεία και κέντρα!!

Παραλίες: Τι βρήκα ότι έκανε η βουλή το 2013? 
Πρόσθεσαν την πιο κάτω παράγραφο στο νόμο για την προστασία της παραλίας. 
Έκανε αναπομπή ο Πρόεδρος, πήγε ανώτατο και το δικαστήριο υποχρέωσε την αφαίρεση της παραγράφου. 

Για να καταλάβετε το μέγεθος των πιέσεων στις παραλίες από επιχειρηματίες... 
"....κατά τη χορήγηση αδειών για παροχή υπηρεσιών δίνεται κατά προτεραιότητα δικαίωμα επιλογής στο διαχειριστή παράκτιου ξενοδοχείου ή κέντρου αναψυχής που επιδεικνύει ενδιαφέρον και υποβάλλει σχετική προσφορά για εξασφάλιση των εν λόγω αδειών για το μέρος της παραλίας που εφάπτεται αυτών, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση που υποβληθεί από οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο υψηλότερη προσφορά, αυτός θα καταβάλει το ποσό της υψηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε."

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Μετά από έντονες συζητήσεις σήμερα συμφωνήσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να αφαιρέσουμε το περιβόητο άρθρο 13 που καθόριζε ότι η επιτροπή του σχεδιασμού θα έδνε ουσιαστικα πρωτεραιότητα στο οικονομικό όφελος.
Τώρα λέμε αυτό που αναφέρεσται στη σύμβαση της Βαρκελώνης όπου θα πρέπει να λαμβάνετα υπόψη το 

 1. Το περιβαλλον,
 2. Η οικονομία
 3. Η κοινωνία, και 
 4. Ο πολιτισμός
Είμαι σίγουρος ότι οι φοιτητές μου στο ΤΕΠΑΚ θα χαμογελούν όταν το διαβάζουν :)

ΥΓ: Σχετικές πληροφορίες όπως και την αντίστοιχη ευρωπαική οδηγία θα βρείτε εδώ.

Πλαστικές τσάντες: Το νομοσχέδιο και έγνοιες

Πρώτη συζήτηση σήμερα για το νομοσχέδιο το οποίο μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την "Οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς."

Βασική πρόνοια του νομοσχεδίου ειναι η χρέωση των πλαστικών σακούλων μεταφοράς στο ταμείο προς 5 σεντ  τη μια, συν ΦΠΑ.
Τι μας είπαν σήμερα;

 1. Μια απλή πλαστική τσάντα στοιχίζει στην υπεραγορά 2.5σεντ 
 2. Οι υπεραγορές σχεδιάζουν να πωλούν μεγάλες επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες προς 5 με 10 σεντ. Έτσι οι καταναλωτές σιγά σιγά θα μάθουν να τις φέρνουν μαζί τους. Θέλουν τη νομοθεσία.
 3. Τα καταστήματα έχουν υποχρέωση να κάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης!
 4. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί δεν θέλουν να αλλάξει το νομοσχέδιο και να έχουμε ευθύνη παραγωγού όπως π.χ. στα ελαστικά αυτοκινήτων. Δηλαδή για κάθε 1 τσάντα που θα βάζουν στην αγορά να βάζουν π.χ. 2.5σεντ σε ενα πρασινο ταμείο.
 5. δεν εχει πρόνοια για να εισπραττει μέρος η κυβέρνηση και να καταλήγει πχ σε ένα "πράσινο ταμείο" για περιβαλλοντικές δράσεις. Για το λόγο αυτό κλήθηκε σήμερα το ΥΠΟΙΚ αλλά δεν ήρθε ....
Οι έγνοιες μου:
 1. Έχουμε μια νομοθεσία που βασικά θα αυξήσει το κέρδος των υπεραγορών γιατί τα λεφτά θα τα κρατούν οι ίδιες.
 2. Σκεφτείτε ενα εισαγωγέα πλαστικών τσαντών. Χρεώνει την τσάντα στην υπεραγορά 2.5σ η οποία την πωλεί 5 σεντ. Τι θα γίνει αν αυξήσει την τιμή στα 4 ή ακόμη στα 5 σεντ για να αυξήσει και αυτός το κέρδος του και όχι μόνο η υπεραγορά;
  Αν γίνει αυτό δε θα μένουν λεφτά για ευαισθητοποίηση και εκστρατείες πράσινα ταμεία κλπ.
 3. Τι θα γίνει αν τα καστήματα δεν χρεώνουν την τσάντα ή αν την χρεώνουν και μετά προσφέρουν έκπτωση; Γι αυτό προτιμώ την ευθύνη παραγωγού: αυτοι που εεισάγουν ή κατασκευάζουν τις τσαντες να πληρώνουν ανάλογα με το πόσες έβαλαν στην αγορά ...
έχουμε πολλή δουλειά ακόμη......

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Αγοράσαμε γη με μόλυβδο Οι αυστραλοί έχουν ελέγχους!

Από την Έκθεση του Γεν Ελεγκτή για το 2015 - Νομίζετε ότι θα μπορούσε αυτό να συμβεί στην Κύπρο?
(β) Υπάτη Αρμοστεία Καμπέρας.
(i) Ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Η Δημοκρατία κατέχει οικόπεδο με μακροχρόνια μίσθωση
για περίοδο 99 χρόνων (2004 – 2103) στην Καμπέρα, (για το οποίο το 2004 καταβλήθηκε ποσό
ύψους AU$800.000) που προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί η πρεσβευτική κατοικία διότι το οικόπεδο θεωρήθηκε ακατάλληλο λόγω του εντοπισμού μετάλλων μολύβδου στο υπέδαφος του. Σε επιστολή του Υπουργείου προς την Υπηρεσία μας ημερ.10.11.2014 αναφέρεται ότι αποφασίστηκε όπως ερευνηθούν δύο πιθανά ενδεχόμενα για εκμετάλλευση του οικοπέδου:
· Πρώτον εάν υπάρξει επίσημη πιστοποίηση για την καταλληλότητα του εδάφους να ερευνηθεί το ενδεχόμενο δανειοδότησης από τοπικό πιστωτικό ίδρυμα για την ανέγερση της πρεσβευτικής κατοικίας, και
· Δεύτερον να ερευνηθεί το ενδεχόμενο αποδέσμευσης του οικοπέδου και πώληση των
δικαιωμάτων μίσθωσης στην Αυστραλιανή Κυβέρνηση όπως έγινε και με το εφαπτόμενο οικόπεδο το οποίο επιστράφηκε από την Πρεσβεία του Κατάρ διότι κρίθηκε ακατάλληλο για εκμετάλλευση.

Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 2004 μέχρι 2015 καταβλήθηκαν ενοίκια για την πρεσβευτική κατοικία συνολικού ύψους €698.299.

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Τροποποιήσεις στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο

Να ένα από τα πιο επικίνδυνα νομοσχέδια που θα έρθει ενώπιον της ολομέλειας για ψήφιση στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα θα μπορεί να κυρήσσει ένα χώρο ως χώρο ελλιμενισμού και μετά με αυτή την τροποποίηση θα μπορεί να μεταβιβάζει την ιδιοκτησία σε ιδιώτη!!! 
Για πρώτη φορα δηλαδή στην ιστορία θα δίνουμε παραλίες σε ιδιώτες μόνιμα! 
Όλα τα ξενοδοχεία με βραχίονες μπροστά, άλλα που δεν έχουν θα κάνουν και μετά θα κάνουν αίτηση να γίνει δική τους η θάλασσα.
Ποια θα ειναι η διαδικασία;

 1.  Με βάση το  περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος του 2007 (46(I)/2007) θα κάνουν αίτηση για δημιουργία, επίχωσης, χώρο ελλιμενισμού ή μικρή μαρίνα.
 2. Με τον πιο πάνω νόμο θα αποφασίζει το υπουργικό συμβούλιο με διάταγμα.
 3. Με βάση την τροποποίηση που επιχειρείται τώρα, όλοι αυτοί οι χώροι θα θεωρούνται κρατική γη και ως τέτοια με βάση το άρθρο 18(1)(α) θα μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να "παραχωρήσει, εκμισθώσει ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο αποξενώσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Δημοκρατίας"


Τροποποιήσεις στον:
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224)

Πιο κάτω με κόκκινο οι δύο προσθήκες στην ερμηνεία και στο Άρθρο18 που είναι στο νομοσχέδιο του νόμου:

Ερμηνεία
2. Στο Νόμο αυτό-

"ακίνητη ιδιοκτησία" περιλαμβάνει-

(α) γη·

(β) οικοδομές και άλλα κατασκευάσματα, οικοδομήματα ή προσαρτήματα που είναι στερεά συνδεδεμένα με οποιαδήποτε γη ή με οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα·

(γ) δέντρα, αμπέλια και κάθε άλλο πράγμα που φυτεύτηκε ή που φύεται σε οποιαδήποτε γη καθώς και οποιουσδήποτε καρπούς αυτών πριν από τον αποχωρισμό ·

(δ) πηγές, φρέατα, ύδωρ και δικαιώματα σε ύδατα είτε αυτά κατέχονται μαζί με οποιαδήποτε γη είτε ανεξάρτητα από αυτή·

(ε) προνόμια, ελευθερίες, δουλείες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και πλεονεκτήματα που ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν, σε οποιαδήποτε γη ή οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα

(στ) εξ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα ιδιοκτησίας η οποία εκτίθεται πιο πάνω·

(ζ) γη που δημιουργείται μετά από επίχωση της θάλασσας·

(η) μόνο για σκοπούς εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για τους σκοπούς των διατάξεων του Μέρους ΙV του παρόντος Νόμου ή για τους σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, θαλάσσιο χώρο, που κηρύσσεται
-«(i)    ως μαρίνα δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης Μαρίνων Νόμου, ή
(ii)       ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής δυνάμει των διατάξεων του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου,
ο οποίος πρόκειται να επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, όπως ο χώρος αυτός εμφαίνεται σε κτηματικό σχέδιο που ετοιμάζεται από το Διευθυντή.».
ως μαρίνα δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης Μαρίνων Νόμου, ο οποίος πρόκειται να επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, όπως ο χώρος αυτός εμφαίνεται σε κτηματικό σχέδιο που ετοιμάζεται από τον Διευθυντή.

"αξία", σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει το ποσό το οποίο η ακίνητη ιδιοκτησία θα μπορούσε να αναμένεται ότι θα αποφέρει αν επωλείτο στην ελεύθερη αγορά από πωλητή που ενεργεί εκούσια σε αγοραστή που ενεργεί εκούσια·

"αξία γενικής εκτίμησης" σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία σημαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διενέργεια γενικής εκτίμησης ή επανεκτίμησης ή αναθεώρησης γενικής εκτίμησης, το οποίο είναι όσο το δυνατό πλησιέστερο της αξίας·

"δημόσιος δρόμος" σημαίνει οποιαδήποτε οδό, πλατεία, μονοπάτι, ανοικτό χώρο ή χώρο επί του οποίου το κοινό έχει δικαίωμα διόδου και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη που εκχωρήθηκε από, ή με τη συναίνεση, της αρμόδιας αρχής ως δημόσιος δρόμος·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό που διορίζεται από το Διευθυντή για όλους ή οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόμου αυτού είτε γενικά είτε για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό·

"το Δικαστήριο", σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία αυτή·

"εγγεγραμμένος", μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του όρου αυτού, σημαίνει καταχωρισμένος στο Κτηματικό Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε αυτό είναι μηχανογραφημένο είτε είναι χειρόγραφο, και ως ημερομηνία εγγραφής λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η καταχώρηση προηγείται χρονικά σε οποιοδήποτε από τα δύο Μητρώα·

"Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο", για ζητήματα που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο γραφείο ή χώρο που ο Διευθυντής ήθελε, με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίσει για όλες ή μερικές από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δύναται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε παράρτημα Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου που λειτουργεί στην επαρχία αυτού:

Νοείται ότι σε παράρτημα διενεργούνται τέτοιες μόνο πράξεις ως ήθελε εκάστοτε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή.

"εχθρική κατοχή", μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του όρου αυτού, σημαίνει κατοχή από πρόσωπο που δεν δικαιούται σε αυτή, όταν η ρητή ή η εξυπακουόμενη συναίνεση ή άδεια του προσώπου που δικαιούται με τον τρόπο αυτό στην κατοχή αυτή δεν δόθηκε ή λήφθηκε·

"θρησκευτικός οργανισμός" περιλαμβάνει θρησκευτικό κατάστημα ή θρησκευτικό ίδρυμα κάθε δόγματος καθώς και οποιοδήποτε θρόνο, εκκλησία, παρεκκλήσι, μονή, τέμενος, τεκκέ, τόπο λατρείας ή συναγωγή·

"Κηδεμόνας" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1991·

Κτηματικό Μητρώο” σημαίνει το Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει μηχανογραφημένο Μητρώο·

"κυβερνητικός οικισμός" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό από τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο.

"κύριος" σημαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως ο κύριος οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας είτε αυτό είναι εγγεγραμμένο με τον τρόπο αυτό ή όχι·

"πιστωτικό ίδρυμα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή  αντικαθίσταται·

"συναλλαγή", μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του όρου αυτού, σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει την εκούσια μεταβίβαση ή υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας και οποιοδήποτε άλλο εκούσιο εμπράγματο βάρος ή πράξη που επηρεάζει ακίνητη ιδιοκτησία η οποία απαιτείται να διενεργηθεί σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από οποιοδήποτε νόμο που εκάστοτε είναι σε ισχύ·

«συνοικισμός αυτοστέγασης» σημαίνει το χώρο στον οποίο η Δημοκρατία έχει προβεί σε διαχωρισμό οικοπέδων για σκοπούς στέγασης δικαιούχων στεγαστικής βοήθειας με βάση τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο.

"τέλος εγγραφής" σημαίνει το τέλος που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με την εγγραφή τίτλου επί ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που εκάστοτε είναι σε ισχύ.


Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να ανταλλάσσει ιδιοκτησία της Δημοκρατίας κτλ.
18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, υπό τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια, τα οποία ήθελαν καθοριστεί με Κανονισμούς-

(α) Να παραχωρήσει, εκμισθώσει ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο αποξενώσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ή ακίνητη ιδιοκτησία που περιήλθε στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, άλλην εκτός από δημόσιο δρόμο ή την παραλία·

(β) να ανταλλάξει ή αποξενώσει μέρος οποιουδήποτε δημόσιου δρόμου, αν ικανοποιηθεί ότι άλλος επαρκής δημόσιος δρόμος έχει παραχωρηθεί προς αντικατάσταση του ή ότι η ανταλλαγή ή η αποξένωση αυτή θα βελτιώσει το δημόσιο αυτό δρόμο ·

(γ) να εκμισθώσει μέρος παραλίας για σκοπούς λιμένων, μαρίνων, χώρων ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, προβλήτων, αποβαθρών, προκυμαιών, ιχθυοτροφείων και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας.

(2) Εντός τριών μηνών από τη διενέργεια από το Υπουργικό Συμβούλιο οποιωνδήποτε πράξεων δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που δείχνει αναλυτικά τις περιπτώσεις στις οποίες έγιναν οι παραχωρήσεις αυτές.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δεν παραχωρεί και ούτε προβαίνει σε αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει περιέλθει στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου για οικιστικούς σκοπούς, εκτός μόνο για περιπτώσεις στέγασης προσώπων που θεωρούνται δικαιούχοι με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου και των κληρονόμων, των δικαιούχων, που απεβίωσαν κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006 προκειμένου περί οικιστικής μονάδας σε Κυβερνητικό Οικισμό και μετά την 20η Ιουλίου 1974 προκειμένου περί οικιστικής μονάδας σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης ή των άλλων συγγενικών προσώπων που διαβιούσαν ή συγκατοικούσαν στην ίδια οικιστική μονάδα με τους εν λόγω αποβιώσαντες και σύμφωνα με τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια για το σκοπό αυτό, με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και οι οποίοι δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας να αποξενώσει την ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας η οποία περιγράφεται στον Πίνακα Β΄, υπό όρους τους οποίους το ίδιο θα καθορίσει με την απόφασή του και αφού προηγηθεί ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.
________________________________________________________
Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος του 2007 (46(I)/2007)

Κήρυξη χώρου ελλιμενισμού
3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει οποιοδήποτε τμήμα εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρο ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, για τη διαχείριση και λειτουργία του οποίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Μετά την έκδοση του διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρεί αναγκαίες για την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και στη συνέχεια να χορηγήσει άδεια διαχείρισης του χώρου σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
____________________________________________________________________
Η συζήτηση για αναβολή στην ολομέλεια:
https://youtu.be/Lk4Cpl1MqVs?t=1h40m22s

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Αυθαίρετα, και πολεοδομικά κίνητρα

14/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


I.        Σε προηγούμενο μου ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 21/1/2016, σας είχα ενημερώσει για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας και αφορούν τα ακόλουθα:
       i.        Μέτρα Νομιμοποίησης/ Αδειοδότησης Αυθαίρετων/ Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις
      ii.        Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων
     iii.        Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας  

Τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας, μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διεύθυνση:
Ουσιώδεις Διευκρινίσεις επί των αποφάσεων αυτών, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:
II.            Ειδικότερα όσον αφορά τα Μέτρα Νομιμοποίησης/ΑδειοδότησηςΑυθαίρετων / Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις και με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία εφαρμογής τους, επισυνάπτεται κείμενο, όπου δίνονται βασικές διευκρινίσεις και επισημάνσεις σε σχέση με την εφαρμογή τους.  

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα Μέτρα, αφορούν ουσιαστικά απόκλιση από τις πρόνοιες του Σχεδίου Ανάπτυξης, θα πρέπει, να δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης, ότι ζητείται η χρήση τους, με αιτιολογικό, διαφορετικά η αίτηση θα εξετάζεται ως κανονική αίτηση.  Προς διευκόλυνση, έχει ετοιμαστεί έντυπο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αιτητή ή μελετητή. Το έντυπο αυτό, με την ονομασία «Δήλωση για Μέτρα Αδειοδότησης», επισυνάπτεται. Να επισυνάπτονται επίσης οποιαδήποτε δικαιολογητικά κρίνονται απαραίτητα για στοιχειοθέτηση της αίτησης.

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς θα βλέπει στο μέλλον;

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι η κατασκευή του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς θα προχωρήσει σε διάφορα στάδια και τη συμπλήρωσή του στο τέλος του 2021.
Ο δρόμος αυτός προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να σχεδιαστεί ένας δρόμος πρότυπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες αλλά να βλέπει και στο μέλλον.

Σταθμοί εξυπηρέτησης.
Τα Δημόσια Έργα επιμένουν ότι οι αποστάσεις στην Κύπρο είναι μικρές και δεν δικαιολογούν τη δημιουργία σταθμών εξυπηρέτησης σε υπεραστικούς δρόμους. Αυτό μπορεί να είναι σωστό για τους πιο πολλούς πολίτες που ίσως να μην χρειάζονται τόπο ξεκούρασης, φαγητό ή αποχωρητήρια στη διαδρομή τους. Είμαι όμως βέβαιος ότι όταν τα κατασκευάσουμε όχι μόνο θα τα χρησιμοποιούν αλλά με τις σωστές πρόνοιες μπορούν να αναζωογονήσουν την περιοχή.
Όμως, είμαστε και τουριστικό νησί με πάρα πολλούς επισκέπτες που ενοικιάζουν αυτοκίνητο για να βγουν να απολαύσουν την κυπριακή φύση.
Παράλληλα οι σταθμοί θα προσφέρουν τόπο ξεκούρασης και ανέσεων και στους ταλαίπωρους επαγγελματίες οδηγούς αλλά και πολλές άλλες υπηρεσίες που θα σπρώξουν τον τόπο και την περιοχή μπροστά!
Τι θα πρέπει όμως να περιλαμβάνουν οι μοντέρνοι σταθμοί εξυπηρέτησης;
Α) Αναψυκτήριο ή/και εστιατόριο με ελεύθερα καθίσματα εντός και εκτός του χώρου που οι επισκέπτες θα πρέπει μάλιστα να μπορούν ελεύθερα να τα χρησιμοποιήσουν είτε παραγγείλουν είτε όχι και θα μπορούν μάλιστα να φέρουν το δικό τους καφέ και φαγητό.
Β) Μικρό κατάστημα με τοπικά προϊόντα είτε είναι χειροτεχνία είτε τρόφιμα όλων των ειδών. Το κατάστημα μαζί με το αναψυκτήριο θα πρέπει να αποφέρουν έσοδα στις γύρο κοινότητες.
Γ) Καθαρά κοινής χρήσης δημόσια αποχωρητήρια.
Δ) Πινακίδα όπου όποιος κάτοικος της περιοχής θα μπορεί να διαφημίζει υπηρεσίες, χειροτεχνίες, χώρους διαμονής ή και προϊόντα.
Ε) Σταθμός εναλλακτικών καυσίμων με δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και υγραερίου κίνησης. Ο νόμος 59/2017, ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και θα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα το κράτος να κάνει τις απαραίτητες υποδομές και όχι να περιμένει τον ιδιωτικό τομέα, αν πραγματικά νοιαζόμαστε να προωθήσουμε τα εναλλακτικά καύσιμα.
Ζ) Τα λεωφορεία που θα συνδέουν την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς θα πρέπει να μπορούν εύκολα να εξυπηρετούν και τις γύρο κοινότητες. Γι’ αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν από τώρα οι σταθμοί των υπεραστικών λεωφορείων και παράλληλα να προσφέρουν και δωρεάν στάθμευση στους επιβάτες.

Άγρια ζωή
Η λειτουργία ενός δρόμου που περνά μέσα από τη φύση δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην άγρια ζωή. Η ενόχληση γίνεται όχι μόνο από τα φώτα και το δρόμο αλλά και από το γεγονός ότι ο δρόμος είναι πλέον απροσπέλαστος και αν καταφέρει οτιδήποτε να βγει στο οδόστρωμα ο θάνατος από τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σίγουρος.
Για αυτό το λόγο στο εξωτερικό κατασκευάζονται σε στρατηγικά σημεία είτε υπέργειες είτε υπόγειες διαβάσεις ζώων ούτως ώστε να μειώνονται οι θάνατοι. Το κόστος, ιδιαίτερα των υπόγειων διαβάσεων δεν είναι αποτρεπτικό.

Ενέργεια
Για λόγους ασφάλειας, όλες οι είσοδοι και έξοδοι των υπεραστικών δρόμων, φωτίζονται όλο το βράδυ. Όμως η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ και οι νέοι λαμπτήρες LED μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα:
Α) Έχουν εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής με μεγάλο οικονομικό όφελος όχι μόνο στην κατανάλωση αλλά και στα μειωμένα έξοδα συντήρησης.
Β) Μπορούν να ανάβουν πολύ γρήγορα. Έτσι με ένα αυτόματα σύστημα μπορούν να ανάβουν μόνο όταν πλησιάζει ένα όχημα και να σβήνουν όταν πλέον το αυτοκίνητο φύγει και όχι να μένουν αναμμένα όλο το βράδυ.

Θόρυβος
Ο θόρυβος από τα διερχόμενα αυτοκίνητα δημιουργεί πολλά προβλήματα στους περίοικους και θα πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού. Λύση μπορεί να είναι η άσφαλτος χαμηλού θορύβου, αισθητικά όμορφα ηχοπετάσματα, βύθιση ή ανύψωση του δρόμου ή ακόμη και η επιλογή της διαδρομής.

Αυτές είναι οι προτάσεις για ένα υπεραστικό δρόμο που θα μας οδηγήσει στο μέλλον, φτάνει να θέλουμε.

Και το ερώτημα αυτό είναι που θέλουμε;


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.


Related Posts with Thumbnails