Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Γενικός Ελεγκτής: Ανάπτυξη Μαρίνας Παραλιμνίου

(β)       Ανάπτυξη Μαρίνας Παραλιμνίου. Η Διαχειριστική Επιτροπή για τις Μαρίνες (ΔΕΜ) σε συνεδρία της που έγινε στις 10.5.2016, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στον μοναδικό προσφοροδότη, που υπέβαλε προσφορά.
Για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα:
·                Το συνολικό μίσθωμα που προσφέρθηκε από τον μοναδικό προσφοροδότη για την παραχώρηση του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου για τη δημιουργία της Μαρίνας Παραλιμνίου, για χρονική περίοδο 125 χρόνια, ανέρχεται σε €8,2εκ.. Η καθαρή παρούσα αξία του μισθώματος (με συντελεστή προεξόφλησης 4% όπως χρησιμοποιήθηκε από την Διαχειριστική Επιτροπή) είναι μόλις €4,6εκ.. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), η αξία του χώρου που θα παραχωρηθεί ανέρχεται περίπου σε €17εκ..
·                Στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν είχε καθοριστεί το ελάχιστο ποσό μισθώματος.
·                Η ΔΕΜ έλαβε υπόψη διάφορους άλλους παράγοντες που συνηγορούσαν υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού, όχι όμως στη βάση οικονομικών κριτηρίων αλλά μάλλον με περιγραφικό, γενικό και αόριστο τρόπο ώστε να μην μπορεί να τεκμηριωθεί με οικονομικούς όρους ότι η απόφαση για κατακύρωση ήταν συμφέρουσα για το Κράτος.
·                Σε αντίθεση με τις άλλες μαρίνες στις οποίες οι λιμενικοί χώροι μισθώνονται για περίοδο 50 περίπου ετών, στην προκειμένη περίπτωση η περίοδος μίσθωσης ανέρχεται σε 125 έτη που είναι εξαιρετικά μεγάλη.
Τον Ιούνιο 2016, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒΤ, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
·                Η προώθηση υλοποίησης της Μαρίνας Παραλιμνίου γίνεται με βάση σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου στα πλαίσια ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού και της πολιτικής για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
·                Το πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάπτυξη της Μαρίνας αποφασίστηκε σε συνάντηση όλων των αρμοδίων φορέων, η οποία έγινε στις 23.1.2015, και κατά την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, όπως η παραχώρηση του χερσαίου χώρου θα μπορούσε να γίνει για καθορισμένη περίοδο μέχρι και 125 χρόνια.
·                Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων ημερ. 26.2.2014, η εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης μπορεί να γίνεται με επιλογή του μισθωτή μέσα από ανοικτή και διάφανη διαδικασία διαγωνισμού, στη βάση της ψηλότερης ή μοναδικής προσφοράς. Ως εκ τούτου η αξία του χώρου καθορίστηκε από την αγορά.
·                Το κόστος και τα άλλα έξοδα που σχετίζονται με την κατασκευή της επίχωσης είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά περίπου €5,2εκ., ποσό το οποίο σύμφωνα με το ΤΚΧ θα πρέπει να αφαιρεθεί από την αξία της γης που θα παραχωρηθεί από το Κράτος.
·                Η εν λόγω γη επηρεάζεται από τη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, η οποία έχει καταργηθεί και, με την ανάπτυξη της Μαρίνας καθώς και της επίχωσης τόσο η έκταση της όσο και η αγοραία αξία αυξάνεται.
·                Από την ανάπτυξη θα προκύψουν έσοδα από την καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ύψους €16,5εκ.
Όλα τα έργα της ανάπτυξης μαζί με τη γη θα επιστραφούν στο Κράτος μετά την περίοδο της μίσθωσης.
Το συνολικό κόστος όλων των έργων υπολογίζεται να ανέλθει σε σημερινές τιμές στα €85εκ..
Τον Ιούλιο 2016, με νέα επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕΒΤ, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:
·                Στη σύσκεψη που έγινε στις 23.1.2015, δεν είχε παρουσιαστεί οποιαδήποτε μελέτη ως προς τη διάρκεια της μίσθωσης, αλλά αποφασίστηκε μόνο ότι η διάθεση της γης θα γινόταν για καθορισμένη περίοδο, ενώ είχε γίνει ειδική αναφορά ως προς την ανάγκη εξέτασης κατά πόσο ο θαλάσσιος και χερσαίος χώρος θα εκμισθώνονταν για την ίδια ή για διαφορετική περίοδο. Υποδείξαμε ότι αντί τούτου, το Υπουργείο, χωρίς οποιαδήποτε μελέτη, αποφάσισε – σε αντίθεση με τις άλλες μαρίνες στις οποίες οι λιμενικοί (θαλάσσιοι) χώροι μισθώνονται για περίοδο περί τα 50 έτη – να εκμισθώσει τον χερσαίο αλλά και τον θαλάσσιο χώρο για περίοδο 125 ετών.
·                Η αναφορά του Γενικού Διευθυντή του ΥΕΕΒΤ στο γεγονός ότι η ανάθεση της σύμβασης έγινε κατόπιν προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, και ως εκ τούτου την πραγματικά αξία του χώρου την καθορίζει η αγορά, δεικνύει ότι το Υπουργείο παραγνώρισε συνειδητά την αξία της εκτίμησης του ποσού μιας σύμβασης, πριν την προκήρυξη της, όπως και το γεγονός ότι οι προσφερόμενες τιμές διαμορφώνουν αξιόπιστο δείγμα για καθορισμό της αγοραίας αξίας, όταν αναπτυχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός, ενώ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε υποβληθεί μόνο μία προσφορά.
·                Η αναφορά στην Εγκύκλιο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ημερομηνίας 26.2.2014 αφορά μόνο το θέμα του ελέγχου της νομιμότητας των κρατικών ενισχύσεων και όχι τη σωστή πρακτική για διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου από ενδεχόμενο «ξεπούλημα» κρατικής περιουσίας.
·                Η αφαίρεση του ποσού των €5,2εκ. από την εκτίμηση του ΤΚΧ, επειδή ο ανάδοχος θα υποστεί αυτό το κόστος για να κατασκευάσει την επίχωση, δεν είναι ορθή. Το ΤΚΧ εκτίμησε ότι η αξία του χώρου που θα παραχωρηθεί ανέρχεται περίπου σε €17εκ.. Ο ανάδοχος, για να αναπτύξει τη γη που θα του παραχωρηθεί, θα υποστεί κόστος για την κατασκευή επίχωσης, κόστος για την κατασκευή λιμενικών και υποστηρικτικών έργων κλπ. Το γεγονός αυτό δεν μειώνει την αξία της κρατικής γης που παραχωρείται, αφού έχει ήδη ληφθεί υπόψη κατά την ετοιμασία της εκτίμησης. Ως εκ τούτου, για γη που αξίζει €17εκ., το Κράτος θα εισπράξει μόνο €4,6εκ.
·                Δεν συμφωνούσαμε με το επιχείρημα του ότι η αξία της γης αυξήθηκε λόγω κατάργησης της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.
·                Η εναπομένουσα αξία έργων μετά από 125 χρόνια από την κατασκευή τους, είναι μηδενική.
Τον Νοέμβριο 2016, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒΤ μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα:
·                Το προσχέδιο των εγγράφων του διαγωνισμού στο οποίο περιλήφθηκε αναφορά για τη διάρκεια μίσθωσης στου χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για περίοδο 125 χρόνων, είχε τύχει ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Περίοδος μίσθωσης πέραν των 50 ετών έγινε και για τη μαρίνα Πάφου (90 έτη). Σημειώνεται ωστόσο ότι αυτή η περίπτωση αφορά σύμβαση η οποία προκηρύχθηκε πριν από αρκετά χρόνια και υπογράφηκε πρόσφατα, κατόπιν αποφάσεως Δικαστηρίου.
·                Η ΔΕΜ πριν λάβει την απόφαση της για κατακύρωση του διαγωνισμού, προέβη σε οικονομική αξιολόγηση του μισθώματος, λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα οφέλη που θα προκύψουν από την κατασκευή της Μαρίνας στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο.

·                Συμφωνεί με τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι η παραχώρηση κρατικής περιουσίας θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτή είναι συμφέρουσα για το κράτος.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Η ιστορία με την μαρίνα της Λάρνακας

Σήμερα (19/12/2016) στην Επιτροπή Συγκοινωνιών είχαμε συζήτηση για τα κονδύλια του "έργου" στο λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας.
Εμένα με ενόχλησε περισσότερο το άγνωστο του "έργου" που θα γίνει εκεί. Ο Δήμος κατάθεσε σημείωμα ότι παρά το ότι ζήτησε γραπτά στοιχεία δεν του έδωσε το υπουργείο λεπτομέρειες.
Τι έγινε όμως;
Το Οκτώβρη του 2015 το υπουργείο συγκοινωνιών βγήκε προσφορές με τον ακόλουθο τίτλο:

"Provision of Advisory Services to the Government for the successful completion of the process of the re-development of the Larnaca Port and Marina Area"

Τι ζητούσε το υπουργείο με αυτή την προσφορά;

μεταξύ άλλων 
 • identification of commercial and operating criteria for contracting counter-parties
 • design and drafting of process and transaction documentation
 • conducting of a competitive tender or tenders for the project in one or two stages
 • expressions of interest / bids evaluation process
 • preselected bidder / preferred bidder selection, according to the method chosen
 • monitoring of final negotiations and closing of the agreement
 • preparation, contribution to or drafting of such internal or third documents as may be reasonably required for a successful process (i.e. internal ministry, wider government documentation, the EU)
 • preparation of the monitoring of the execution of the agreement
 • provision of Public Relations (PR) and Visual Data Room (VDR) services through specialized subcontractors
Ο σύμβουλος που κέρδισε το πιο πάνω προσφορά έκανε τις μελέτες που αναμενόταν, το υπουργείο πήρε τις τελικές του αποφάσεις, ετοίμασε την προσφορά και τη δημοσίευσε το Νιόβρη:


Τι αναφέρει στην προσφορά το κράτος?
4.1. The wider benefits sought by the Contracting Authority are summarized below: 
a. ensure a successful and feasible innovative redevelopment of the Asset; 
b. re-development of the Port so as to attract the development of the cruise market in the Eastern Mediterranean and respond to demand whilst also addressing the needs of the commercial freight activities; 
c. transform the Marina into a high quality recreation harbor; 
d. development of the Port and Marina facilities to acceptable international standards in a timely manner to match the growing needs of Cyprus’ economy; 
e. transfer of responsibility to the qualified Interested Party for the marketing of the Port and Marina to realize the above; 
f. development of the surrounding land of the existing Port and Marina aiming to transform the area to be made more attractive to cruise passengers, marina users and the general public; 
g. operation of the Port and Marina to the highest standards. 

Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα:
 1. Γιατί η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε το Δήμο και τους κατοίκους της Λάρνακας για το περιεχόμενο της μελέτης και τις προθέσεις της για να ακούσει απόψεις όπως π.χ. τι θα περιλαμβάνει η ανάπτυξη; π.χ. ξενοδοχείο; εστιατόρια καφετερίες;
 2. Χωρίς να γίνει ενημέρωση  Δημόσιος Διάλογος και μελέτη για το πως θα επηρεαστεί η υπόλοιπη πόλη και άλλες επιχειρήσεις όπως π.χ. εστιατόρια και καφέ? Προτού παρθούν τελικές αποφάσεις;
  Αυτό ίσως να μην είναι αργά να γίνει αλλά αν δεν πιεστεί η κυβέρνηση ΔΕΝ θα το κάνει.
 3. Από πότε η μελέτη ενός συμβούλου που πληρώθηκε από το κράτος είναι μυστική?
 4. Γιατί εσπευσμένα η κυβέρνηση έκδωσε διάταγμα για ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Λάρνακας;
 5. Γιατί η κυβέρνηση ζήτησε απόψεις για την μακρόχρονη ενοικίαση χώρων και αποθηκών στις εταιρείες υδρογονανθράκων με τρόπο που να περιλαμβάνει και το λιμάνι της Λάρνακας;
 6. Αυτό που θα γίνει τελικά με το λιμάνι που θα δοθεί σε επιχείρηση για "διαχείριση" είναι ιδιωτικοποίηση? 
Αν τώρα που το υπουργείο δυσκολεύεται λόγω της ψήφου στη Βουλή δεν πιεστεί να ενημερώσει τον κόσμο της Λάρνακας και να διαβουλευθεί μαζί τους πότε θα το κάνουμε;

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ

Οι δυσκολίες της ζωής, τα εφηβικά χρόνια, ο πόλεμος που τον έστειλε στον Πενταδάκτυλο και η περιβαλλοντική δράση ενός ανθρώπου που δεν του αρέσει να τσακώνεται. «Όχι, δεν είμαι μοιρολάτρης, δεν πιστεύω στη μοίρα. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου» λέει, αλλά προσθέτει ότι «ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι τυχαία, αλλά έχουν να κάνουν με το πόσο πολλή δουλειά έκανες». Ο πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος και νυν βουλευτής των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών μιλάει για τη ζωή του.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγλαντζιά το 1955 και το πρώτο σπίτι μας ήταν πάνω στην παλιά πλατεία, όπου βρίσκονται τα σοκάκια της περιοχής. Μετά, οι γονείς μου έχτισαν ένα άλλο σπίτι σε μια περιοχή που τότε υπήρχε το γήπεδο ποδοσφαίρου της Αγλαντζιάς, λίγο έξω από την πόλη. Τελείωσα το δημοτικό σχολείο εκεί, αλλά επειδή ήθελα να γίνω γεωπόνος, έδωσα εξετάσεις, πέρασα και μπήκα στο Γεωργικό Γυμνάσιο Μόρφου, όπου φοίτησα ως οικότροφος για τρία χρόνια.
Ήταν υπέροχα αυτά τα τρία χρόνια, γιατί ήμασταν μόνο αγόρια μέσα στους θαλάμους, κάναμε όλων των ειδών της τρέλες της ηλικίας και διασκεδάζαμε πολύ. Ήταν τότε που ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Πώς προέκυψε αυτό; Μια μέρα, μπήκε στην τάξη ο γυμναστής του σχολείου και μας είπε, «εσείς όλοι θα γίνετε αθλητές, απλώς ακόμα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το άθλημά σας». Ο λόγος ήταν ότι, τότε, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων στον αθλητισμό. Ο γυμναστής, λοιπόν, μας έβαζε να τρέχουμε καθημερινά μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα κάθε φορά να βελτιώνονταν οι επιδόσεις μας.
Πρώτα αντέχαμε λίγα μέτρα τρεξίματος, μετά καταφέρναμε να αντέξουμε για χιλιόμετρα. Μας έβαζε να δοκιμάζουμε διάφορα αθλήματα. Εγώ, δοκίμασα το απλούν άλμα εις μήκος, το επί κοντώ, το ακόντιο και άλλα, και τελικά διαπιστώθηκε ότι μπορούσα να τρέχω ημιαποστάσεις μετ’ εμποδίων. Έτρεξα και ανώμαλο δρόμο, όχι επειδή ήμουν τόσο καλός, αλλά είχα τον ρόλο του να αποσυντονίσω τους αντιπάλους. Δεν κατάφερνα να τερματίσω ανάμεσα στους πρώτους, έμενα πολύ πίσω, αλλά η δουλειά μου ήταν ο αποσυντονισμός. Στα άλλα αθλήματα έχω και μετάλλια.
Έπειτα, έφυγα από το Γεωργικό Γυμνάσιο και ήρθα στο Παγκύπριο, απ’ όπου αποφοίτησα το 1973 και κατετάγην στο στρατό, ενώ στον πόλεμο πέρασα μερικούς πολύ δύσκολους μήνες πάνω από τη Λάπηθο. Μετά πήγα για σπουδές στην Αγγλία, όπου έκανα τρία χρόνια στο Hackney, που σήμερα ονομάζεται Hackney Community College και μετά στο City University.
«Δεν έγινα ποτέ γεωπόνος»
Τελικά δεν έγινα ποτέ γεωπόνος, σπούδασα Electronics. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή στο Γεωργικό Γυμνάσιο, τελικά ανακάλυψα ότι επαγγελματικά δεν με τραβούσε τόσο πολύ, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, ένιωθα ότι ως γεωπόνος οι ορίζοντές μου στένευαν. Ξέρετε, από μικρός είχα το ελάττωμα να παρατηρώ τον κόσμο και να βλέπω τι συμβαίνει τριγύρω. Όταν λοιπόν πήγα στην Αγγλία, δεν ήξερα τι να σπουδάσω. Έτσι πήγα λοιπόν σε μια βιβλιοθήκη και μελετούσα τα επαγγέλματα και τις επιλογές που είχα, ξέροντας όμως ότι ήθελα να ασχοληθώ περίπου με τη μηχανική. Βρήκα έναν οδηγό σπουδών, που έλεγε ότι αν δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, αλλά σου αρέσει γενικώς η μηχανική, πήγαινε στο τάδε πρόγραμμα και θα σε βοηθήσει να ακολουθήσεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Έτσι κι έκανα.
Πέρασα κι εκεί πολύ όμορφα, έκανα φιλίες με ανθρώπους από άλλες χώρες, είχα καλούς καθηγητές οι οποίοι συνέβαλαν στο να αλλάξω τα ενδιαφέροντά μου και να προσανατολιστώ στο περιβάλλον. Μας πήγαιναν εκδρομές στη φύση, κάναμε εξερεύνηση του Λονδίνου, επισκεπτόμασταν τα μυστικά μπουντρούμια που πήγαιναν παλιά τους φυλακισμένους, κατεβαίναμε στο τεράστιο υπόγειο Λονδίνο κι έτσι γνώρισα έναν άλλο κόσμο. Εκεί αγάπησα το περιβάλλον, αλλά σε συνδυασμό με το τι έζησα στον Πενταδάκτυλο, ο οποίος είναι μαγεία όσον αφορά στη φυσική του ομορφιά.
Τα κρυμμένα όπλα
Θυμάμαι, ότι το 1974 βρισκόμασταν σε μια περιοχή όπου βρίσκεται το γνωστό Πέρασμα του Αγίου Παύλου. Μάλιστα, εκεί υπήρχε κι ένα αρχαίο, πλακόστρωτο μονοπάτι, το οποίο δεν ξέρω αν επιβίωσε από τους βομβαρδισμούς ή αν τώρα έχει καταστραφεί λόγω των λατομείων που υπάρχουν στην περιοχή. Πήγα εκεί μια φορά, μετά από χρόνια, αλλά η περιοχή ήταν αγνώριστη λόγω της λατόμησης. Εκεί που ήταν τα φυλάκιά μας, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος γκρεμός, αλλά τώρα έχει ισοπεδωθεί. Μάλιστα, θυμάμαι ότι τότε, είχα κρύψει διάφορα όπλα μέσα σε μια σπηλιά. Πήγα να τα βρω, αλλά δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε καν η σπηλιά.
Η θητεία ως Επίτροπος Περιβάλλοντος
Όταν ήρθα στην Κύπρο από την Αγγλία, εργάστηκα στον κλάδο των ηλεκτρονικών, μετά ασχολήθηκα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, έγινα Επίτροπος Περιβάλλοντος ένα χρόνο με τον Τάσσο Παπαδόπουλο και καθ’ όλην τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χριστόφια.
Γιατί με επέλεξε ο Τάσσος; Πάντα ήμουν αναμεμειγμένος στην περιβαλλοντική οργάνωση «Οικολογική Κίνηση» και παράλληλα ασχολούμουν με τους υπολογιστές, όχι τόσο στο software, όσο στο hardware. Μέσα σε αυτήν τη δράση, με διόρισαν Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Μηχανογράφησης του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, όπου εξετάζαμε όλες τις αξιολογήσεις και τις προδιαγραφές, και κάναμε τον έλεγχο όλων των αγορών του κράτους. Μέσα από αυτή τη δουλειά, είχα αποκτήσει φοβερές εμπειρίες σχετικά με τις διαδικασίες των δημόσιων προσφορών, εφόσον η δουλειά μας ήταν μεταξύ άλλων να εντοπίζουμε παραλείψεις και λάθη.
Υπήρχε κάποια στιγμή μια προσφορά που ετοίμαζε το Υπουργείο Γεωργίας, στην οποία προσπάθησα να εισηγηθώ στον Υπουργό να αλλάξουν κάποιοι όροι, όμως δεν τα βρήκαμε. Εγώ, επειδή πίστευα ότι αυτή η προσφορά θα ζημίωνε το κράτος και μάλιστα χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος, έγραψα μια επιστολή στον Τάσσο, ο οποίος με κάλεσε στο Προεδρικό. Στην αίθουσα ήταν δύο υπουργοί, δυο γενικοί διευθυντές και διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες, και με το που μπαίνω και κάθομαι, μου λέει ο Πρόεδρος «μίλα». Κέρδισα στην επιχειρηματολογία κι αργότερα, όταν αποφάσισε να με διορίσει Επίτροπο Περιβάλλοντος, μου είπε ότι αυτή συνάντηση ήταν και κάτι σαν τεστ, γιατί ήθελε κάποιον που να μην φοβάται τους υπουργούς.
GMI_9056
Στους διαδρόμους της Βουλής
«Δεν τα καταφέρναμε με τους πολιτικούς»
Όταν, ως Οικολογική Κίνηση, δεν τα καταφέρναμε με τους πολιτικούς και νιώθαμε ότι όλες οι προσπάθειες που κάναμε για το περιβάλλον δεν περνούσαν, αποφασίσαμε ότι ήταν εποχή να αλλάξουμε τρόπο δράσης. Βρεθήκαμε λοιπόν 17 άτομα, υπογράψαμε και κάναμε το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.
Εξελέγην βουλευτής και νιώθω φορτωμένος ευθύνη. Επιπλέον, είναι παράξενο που όλος ο κόσμος παρακολουθεί τι κάνουμε εμείς οι βουλευτές. Γράφω κάτι στο Facebook και εμφανίζεται στις εφημερίδες. Λέτε ότι πλέον είμαι δημόσιο πρόσωπο, αλλά με ενοχλεί να δίνεται δημοσιότητα χωρίς να έχεις κάτι να πεις. Μου αρέσει να προωθούνται πολιτικές θέσεις και με αυτή τη δημοσιότητα δεν έχω πρόβλημα, γιατί έχει αποτέλεσμα.
Με τις πυρκαγιές είχα περισσότερη προβολή απ’ όση ήθελα, οι δημοσιογράφοι με πίεσαν αρκετά και δεν κατάλαβα γιατί. Μάλλον ήθελαν να μιλήσω λόγω της θητείας μου ως Επίτροπος Περιβάλλοντος, αλλά πολιτικοί τσακώθηκαν πάρα πολύ για το θέμα και δεν ήθελα να συμμετάσχω στον τσακωμό. Έβγαιναν κι έλεγαν «να παραιτηθεί ο υπουργός» ή «φταίει ο τάδε ή ο δείνα», αλλά εγώ επέλεξα να μιλώ για τα προβλήματα που υπήρχαν. Ούτως ή άλλως, στην καθημερινότητά μου ποτέ δεν μιλώ για να κατηγορήσω κάποιον.
Παραλίγο Πρόεδρος της Βουλής;
Λέτε ότι εντοπίσατε ότι είμαι αγαπητός στον κόσμο και στους συναδέλφους μου. Είναι αλήθεια, αλλά αυτό μου δημιουργεί και ένα είδος «ψυχολογικού προβλήματος», διότι περιμένουν από εμένα πολλά, με αποτέλεσμα να μην έχω χρόνο για ξεκούραση. Νιώθω την πίεση, ειδικά όταν διαβάζω τι μου ζητά ο κόσμος από τα social media. Φυσικά επηρεάζομαι από αυτά, κυρίως γιατί δεν μπορώ να ικανοποιήσω όλα τα αιτήματα.
Υπήρξε μια συζήτηση για το όνομά μου στη θέση του Προέδρου της Βουλής. Υπήρξαν προτάσεις που μου επιβεβαίωναν ότι θα εκλεγόμουν, αλλά δεν θέλησα και οι λόγοι είναι πολλοί. Ο σοβαρότερος, είναι ότι εγώ ήθελα να εκλεγώ βουλευτής και να αφοσιωθώ σε αυτό, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλω να κάνω και δεν θέλω να ασχολούμαι με θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Βουλής, για τα οποία στο κάτω-κάτω δεν έχω την εμπειρία. Δεν ξέρω αν θα προλάβω στα πέντε χρόνια όλα όσα θέλω να καταφέρω, αλλά θα αφοσιωθώ.
«Δεν είμαι μοιρολάτρης»
Η ευτυχέστερη στιγμή της ζωής μου είναι η γέννηση των παιδιών μου. Όπως και να το κάνεις, είναι ένα σοκ όταν γίνεσαι πατέρας. Αλλά γενικότερα, είχα πολλές καλές και πολλές άσχημες στιγμές στη ζωή μου και αν με καλέσετε να σας τις ταξινομήσω, δεν θα μπορέσω. Οι άσχημες στιγμές ήταν πολύ άσχημες, οι δυσκολίες με έχουν χαρακώσει περισσότερο από τις χαρές. Η προσωπικότητα του ανθρώπου νομίζω ότι διαμορφώνεται με τις δυσκολίες. Πέρασα πολύ δύσκολες ώρες στην εισβολή του 1974, με διάφορες ασθένειες που είχαμε μέσα στην οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια, με τον θάνατο της γυναίκας μου.
Αν πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο; Όχι, δεν είμαι μοιρολάτρης, δεν πιστεύω στη μοίρα. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και τότε αφιερώνεις πραγματικά χρόνο στο να βελτιώνεσαι, να διαβάζεις, να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν, να βοηθάς τον κόσμο όπου μπορείς. Υπάρχει ένα ρητό που λέω πολύ συχνά, που λέει «όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο πιο τυχερός είσαι». Ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι τυχαία, αλλά έχουν να κάνουν με το πόσο πολλή δουλειά έκανες.
Επίσης, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις καλές σχέσεις με τους ανθρώπους και δεν μου αρέσει να βλέπω κόσμο να τσακώνεται, μου αρέσει να βλέπω κόσμο που είναι αγαπημένος, να βοηθάω όσο μπορώ και αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, γιατί σου δίνει μικρές στιγμές ευτυχίας.
*Πρώτη δημοσίευση εφημερίδα Σημερινή.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Οι επερχόμενες αυξήσεις της ΑΗΚ

Αύξηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών, ανάμεσα τους και για όσους χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές, θα προκύψει από τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΑΗΚ.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Ενέργειας στην οποία συζητήθηκε το θέμα των νέων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές, ο πρόεδρος της Επιτροπής  και βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης είπε ότι στόχος της εγγραφής αυτού του θέματος ήταν να ενημερωθούμε για όλες τις διεργασίες που γίνονται σε σχέση με τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΑΗΚ.

«Έγινε παρουσίαση του σκεπτικού της ΑΗΚ και της ΡΑΕΚ για την παροχή μιας δίκαιης διατίμησης του ηλεκτρισμού προς τους καταναλωτές», είπε σημειώνοντας ότι απασχόλησε κυρίως το θέμα της αύξησης που θα προκύψει για όσους σήμερα χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές,  για τους γεωργούς, τα μικρά νοικοκυριά και τους δήμους.

Ενώ, όπως είπε, θα υπάρξει γενικότερη μείωση στους λογαριασμούς των υπολοίπων καταναλωτών, σε αυτές τις κατηγορίες των καταναλωτών θα υπάρξει αύξηση «την ώρα που το κόστος για την ΑΗΚ η ΡΑΕΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθεί με τις νέες διατιμήσεις γύρω στο 11%».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού χαιρέτισε την απόφαση της ΡΑΕΚ να μειώσει τα έσοδα της ΑΗΚ κατά 11%. «Αυτό σημαίνει άμεσα σοβαρά οφέλη προς πολλές κατηγορίες καταναλωτών σε σχέση με μειωμένες τιμές ηλεκτρισμού ρεύματος κάτι που θα εφαρμοστεί από το Μάιο του 2017», δήλωσε.

Ανέφερε ωστόσο ότι κάποιες κατηγορίες καταναλωτών επηρεάζονται αρνητικά. «Είναι άδικο για τα νοικοκυριά τα οποία χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές. Κάποιοι τους είχαν σπρώξει με συγκεκριμένες δεσμεύσεις να βάλουν αυτούς τους θερμοσυσσωρευτές. Είναι άδικο τώρα να έρχεσαι και να τους λες ότι ‘ξέρεις αυτά που σας είχα υποσχεθεί, όταν η ΑΗΚ ήταν έμπορας, τώρα αλλάζει και θα πρέπει να πληρώνετε 40 ή 42% πιο ψηλή τιμή ηλεκτρισμού».

«Άρα αυτό το θέμα πρέπει να εξεταστεί και νομίζω ότι και αυτή η κατηγορία θα μπορέσει να ικανοποιηθεί σε σχέση με τη μη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος», είπε.

Αύξηση φαίνεται να προκύπτει, ανέφερε, και στην κατηγορία των γεωργοκτηνοτρόφων με το κόστος άντλησης νερού από γεωτρήσεις, να αυξάνεται, και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που θα πρέπει να προστατευθούν, είπε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι η ΡΑΕΚ εξέδωσε ρυθμιστική απόφαση σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εσόδων της ΑΗΚ για το 2017 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 550 εκ. ευρώ ποσό το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 11% συγκριτικά με το 2015.

Στη βάση της απόφασης αυτής, είπε,  η ΑΗΚ διενήργησε μελέτη για τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού το κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απλοποίηση, η μείωση των διατιμήσεων οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως των επιτρεπομένων εσόδων κάθε έτους από 30 σε 11 και ενιαία χρέωση των πελατών της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με την μελέτη, είπε, καταργείται η αυξητική κλιμακωτή χρέωση με βάση της κιλοβατώρα. Θα υπάρξει διαχωρισμός του κόστους ηλεκτρισμού στη θερινή περίοδο και τους υπόλοιπους μήνες και σε ώρες αιχμής και μη αιχμής αλλά και επιβολής ενιαίας χρέωσης, πρόσθεσε.

Θα προκύψουν, είπε, μειώσεις σε εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς χρήστες σε χαμηλή και μέση τάση μέχρι περίπου 16% και μεγαλύτερες μειώσεις στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ενώ θα προκύψει αύξηση στους οικιακούς καταναλωτές στον οδικό φωτισμό και στους καταναλωτές υψηλής τάσης.

Ειδικότερα, φαίνεται ότι η αύξηση για τους θερμοσυσσωρευτές θα φτάσει μέχρι το 42%. Για τους οικιακούς καταναλωτές με κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατώρες ανά διμηνία στο 22% και για τις υδραντλίες που χρησιμοποιούν οι αγρότες στο 6% κάτι που προκαλεί δικαιολογημένα έντονες αντιδράσεις, είπε.

Αντίθετα, είπε, οι καταναλωτές με κατανάλωση από 500 κιλοβατώρες τη διμηνία θα έχουν μείωση μέχρι 8%.

Ως ΑΚΕΛ, είπε, ζητούμε όπως μέχρι το Μάιο του 2017 που θα τεθούν σε ισχύ οι νέες διατιμήσεις, το Υπουργείο Εμπορίου η ΡΑΕΚ και η ΑΗΚ συνεργαστούν έτσι ώστε οι νέες διατιμήσεις να μην αυξήσουν τελικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κυρίως σε νοικοκυριά με μειωμένη κατανάλωση, στους χρήστες θερμοσυσσωρευτών και υδραντλιών.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι είναι γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση στα νοικοκυριά και στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές από την ενδεχόμενη αύξηση της τιμής στο 40%.

Παρόλο που είναι θετικό μέτρο, είπε, η μείωση των εσόδων της ΑΗΚ για το 2017 στα 550 εκ. ευρώ, εντούτοις αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία το να επωμιστούν αυτό το βάρος οι χρήστες θερμοσυσσωρευτών ή οι γεωργοί και τα νοικοκυριά. Θα πρέπει να τύχει βελτίωσης η πρόταση της ΑΗΚ, είπε χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τέτοιου είδους αυξήσεις.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι με την προώθηση των θερμοσυσσωρευτών έχουμε φτάσει σε περίπου 20 χιλιάδες καταναλωτές να έχουν εγκαταστήσει θερμοσυσσωρευτές, συνήθως σε διαμερίσματα.

Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια μελέτη της ΑΗΚ, η οποία προτείνει μια αύξηση πέραν του 42% σε αυτούς τους καταναλωτές που δεν έχουν εναλλακτική επιλογή.

Για την πρωτοφανή αυτή αύξηση, είπε δεν έχουμε πρόταση από την ΑΗΚ για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Είπε επίσης ότι πολλές εταιρείες που προμηθεύονταν και πουλούσαν θερμοσυσσωρευτές θα κλείσουν.

Τέτοιες αυξήσεις δεν πρέπει να επιβάλλονται ξαφνικά, αλλά πρέπει να δίνονται κίνητρα και χρόνο στον κόσμο να δεχθεί τέτοια αύξηση και υπάρχει και περιβαλλοντικό ζήτημα.

Η Επιτροπή συζήτησε επίσης και τα θέματα που αφορούν την πυρόσβεση  και πυροπροστασία  εντός των βιομηχανικών περιοχών και τους νέους κανονισμούς για το Ταμείου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίοι κατατίθεται την Παρασκευή στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Υψηλή Ανεργία στους Νέους - Κοιν Επ Εργασίας

Σημειώσεις από τη συνεδρίαση

Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υψηλή Ανεργία στους Νέους
22/11/2015


Η υψηλή ανεργία στους νέους στη Κύπρο επηρεάζει διάφορες πτυχές του ατόμου και της κοινωνίας, από την εκπαιδευτική μέχρι και την οικονομική, 
Γι αυτό δημιουργήθηκε το εθνικό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία", ένα σχέδιο δράσης το οποίο προσπαθεί να μειώσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στη Κύπρο με το οποίο οι νέοι κάτω από την ηλικία των 25 ετών μπορούν να γραφτούν ως άνεργοι έτσι ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία εντός τεσσάρων μηνών είτε θέση εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης, ή δυνατότητα συνέχιση της εκπαίδευσης τους. 
Στη συνεδρίαση με το θέμα αυτό συζητήθηκε κυρίως το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το σχέδιο δράσης, καθώς και η αποτελεσματικότητά του, όπως και εισηγήσεις για πιθανές διαφοροποιήσεις του προγράμματος.
Αναφέρθηκε πρώτα ότι η επιτροπή είχε απασχοληθεί ξανά με το θέμα αυτό στις 23/3/2015. Ρωτήθηκε επίσης εάν έχει συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης. 
Θέμα το οποίο επαναλήφθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι τα όρια ηλικίας τα οποία είχαν θέσει για το πεδίο δράσης του προγράμματος.
 Το όριο αυτό ειπώθηκε άλλοτε ότι είναι 24 χρονών και άλλοτε 25, αλλά οι περισσότεροι οι οποίοι είχαν αντίρρηση σε αυτό το όριο εισηγηθήκαν να εκταθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι το ποσοστό ανέργων στις ηλικίες 25–29 υπερβαίνει αυτό στις ηλικίες 24 και κάτω. 
Άλλος λόγος που αναγνωρίστηκε είναι ότι οι άνδρες συχνά σπουδάζουν για τέσσερα χρόνια μετά από το στρατό που τους βγάζει σχεδόν αυτόματα από τη κατηγορία που μπορεί να επωφεληθεί από το σχέδιο δράσης, καθιστώντας το σε μεγάλο βαθμό περιττό.
Το πρόβλημα ανεργίας των νέων στη Κύπρο είναι αρκετά σοβαρό με ποσοστό 27%. Επίσης αυξήθηκε δραματικά η υποαπασχόληση, που στο πλαίσιο αυτό ορίστηκε ως εργασία σε τομέα διαφορετικό από αυτό στον οποίο είχαν πάρει τριτοβάθμια εκπαίδευση, συχνά δίνοντας λιγότερη χρησιμότητα στα προσόντα των νέων που αναπτύξαν μέσω των διαφόρων τους εκπαιδευτικών επιλογών. 
Επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι η φτώχεια, με άτομα που παίρνουν €200 – 300, και η μετανάστευση, όπου νέοι με προσόντα μεταναστεύουν για εργασία.
Τέθηκε ερώτημα ως προς το τι κάνει η υπηρεσία απασχόλησης για τους νέους άνεργους, και αναφέρθηκε ότι δοθήκαν €23,000,000 για πρόγραμμα επιδότησης συνεργασίας, αλλά είναι μάλλον πρόγραμμα επιδότησης ανεργίας, και δηλώθηκε ότι δεν βοηθά. 
Μια ανησυχία ήταν για το να μπορεί κάποιος να βρει δουλειά, και όχι μόνο να είναι στο database μέχρι να βρεθεί επιχείρηση που να θέλει να τον προσλάβει. 
Επίσης δηλώθηκε ότι μπορεί πρόοδος που να θεωρείται ως αποτέλεσμα του προγράμματος να αποδίδεται λανθασμένα μόνο στο ίδιο το πρόγραμμα γιατί αγνοείται ο παράγοντας ότι ο εργοδότης μπορεί έτσι κι αλλιώς να ήταν πρόθυμος να προσλάβει αυτά τα άτομα.
Υπήρξε ομοφωνία για το ότι το να δίνονται χρήματα στην ανεργία είναι θετικό, αλλά ότι πρέπει να γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο.
Ειπώθηκε ότι τώρα γίνεται πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος προς το να υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για άτομα μέχρι τα 25, ειδικά για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα (περιβαλλοντικά και ναυτικά).

Η ανάπτυξη έχει δύο πτυχές:
-          Παίρνει επιδότηση 60%
-          Όλοι οι οικονομικοί φορείς παίρνουν 50%.
'Έχουν προϋπολογισμό €4,000,000 και δέχονται αιτήσεις από εταιρίες που θέλουν να προσλάβουν άτομα κάτω των 25 ετών.

Το Υπουργείο Παιδείας επίσης έχει προϋπολογισμό €2,000,000 για αυτούς που δεν κατάφεραν να τελειώσουν το σχολείο, οι οποίοι εντοπίζονται και μπαίνουν στο database ανεργίας για να εισαχθούν σε σχέδιο για εύρεση εργασίας.

Στους τελευταίους 18–20 μήνες, και ειδικά στους τελευταίους 3–4 μήνες, καταγράφτηκε μείωση εγκατάλειψης σχολικής εκπαίδευσης, και εμφανίσιμη μείωση ανεργίας κατά το 3–4%.

Άλλο σημείο που αναφέρθηκε ήταν το ότι η Ε.Ε. έβαλε τα κράτη-μέλη σε τρείς κατηγορίες ως προς την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής σχεδίου εγγύησης, και ότι η Κύπρος βρίσκεται στη τρίτη και τελευταία κατηγορία. Θεώρησαν ότι στη Κύπρο δεν υπάρχει ικανοποιητική στελέχωση για δημόσιες υπηρεσίες. 
Τέθηκε η ερώτηση ως προς το ποιος είναι ο προγραμματισμός για βελτίωση.
Σημειώθηκε επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα με την πρόσληψη ατόμων που συναντούν τα κριτήρια για κοινωνικά βοηθήματα για άνεργους.
Τέθηκε ότι υπάρχουν διαχειριστικά προβλήματα, αλλά το υπουργείο οικονομικών πρόσεξε μία κάθοδο στο ποσοστό ανεργίας, που βρισκόταν στο 31,9% το 2015, ενώ το 2016 βρίσκεται στο 26,8%, που μεταφράζεται σε περίπου 5% πτώση, ή περίπου 2100 άτομα. 
Ειπώθηκε ότι τα σχέδια βοηθούν σε δύο τομείς: στην απόκτηση εμπειρίας, και στην απόκτηση δεξιοτήτων. Επισημάνθηκε ότι προτιμάται η προσοχή να αναμένεται στη τάση της διαφοράς παρά στη διαφορά των αριθμών.

Το 2017 αναμένεται να υλοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης νέων για να επωφεληθούν από τα σχέδια μέχρι την ηλικία των 24 χρονών.

Αντιπρόσωπος της ΠΕΟ ανάφερε ξανά τα προβλήματα που προκύπτουν με το χαμηλό όριο ηλικίας και έθεσε ότι δεν δέχονται το όριο να αυξηθεί ακόμα και στα 29 χρόνια διότι πρέπει να συμπεριλάβει άτομα 30–35 χρονών έτσι ώστε να στοχεύσουν το μέρος των νέων που έχουν τα πιο υψηλά ποσοστά ανεργίας στη Κύπρο, εν μέρει λόγω του θεσμού της οικογένειας, για να μπορέσει να φτάσει στα ίδια αποτελέσματα με άλλες χώρες.

Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίσθηκε και πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι οι περιστάσεις στις οποίες μπορεί εργοδότες και επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τους νέους για φτηνή εργατική δύναμη, και επίσης ότι δεν πρέπει να αποφευχθεί μόνο η ανεργία στους νέους γενικώς αλλά και την ίδια στιγμή να μην μειώνεται το εργατικό δυναμικό.

Ειπώθηκε ότι αυξηθήκαν και τα άτομα που δεν αναζητούν πλέον εργασία και έχουν αποθαρρυνθεί. Η Κύπρος βρίσκεται στη 5η χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την ανεργία νέων. Καταγράφτηκε ότι 93,000 άτομα ζούσαν σε νοικοκυριά χαμηλής έντασης εργασίας.
Εκ μέρος της ΣΕΚ αναφέρθηκε ότι είχαν σχέδια και στόχο να παρέχουν εκπαίδευση σε άτομα για συνεντεύξεις κ.α.

Ειπώθηκε επίσης ότι εργοδότες μπορεί να εκμεταλλεύονται το σχέδιο, επαναλήφθηκε ξανά ότι άνδρες μετά το στρατό και το πανεπιστήμιο χάνουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο σχέδιο λόγω του ηλικιακού ορίου, και ότι το πρόγραμμα, παρόλο που είναι σημαντικό, δεν είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων.

Εκπρόσωπος Οργανισμού Νεολαίας ανάφερε ότι αναλαμβάνουν την προετοιμασία νέων για την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας από την εκπαίδευση, βοήθεια στη προετοιμασία βιογραφικού, προετοιμασία για συνεντεύξεις δουλειάς, μετάβαση σε πανεπιστήμια εξωτερικού, κτλ.
Τέθηκε ότι θα έπρεπε να λαμβάνονται υπ' όψη οι νέοι στη διαμόρφωση σχεδίων και επίσης να ληφθεί υπ' όψη να μην γίνεται εκμετάλλευση των νέων, που σημαίνει να εξασφαλιστεί ότι θα βοηθηθούν να μπουν στη κατεύθυνση που προτιμούν και όχι να εκπαιδεύονται για μόνο για τομείς και δουλειές που έχουν ζήτηση.
Σχετικό με το προαναφερόμενο ήταν η φαινομενικά αντίθετη εισήγηση που περιλάμβανε το όποιο αναπτυξιακό μοντέλο που είναι επιθυμητό στη Κύπρο να καθοδηγήσει τη στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί για να συμπληρωθεί αναλόγως η αρμόδια ζήτηση. Παράλληλα αναφέρθηκε ότι οι καθηγητές, παρόλο που διδάσκουν για το κάθε επάγγελμα, παραμελούν να υποδείξουν ποιά είναι σε ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Βάσει αυτών που είχαν συζητηθεί, εισηγήθηκε το να αυξηθεί το όριο ηλικίας, και να προσεγγίζονται περισσότεροι νέοι σε αυτά τα προγράμματα.
Αναφέρθηκε ότι το πρόβλημα ανεργίας των νέων από χώρα σε χώρα είναι διαφορετικό, και ότι για παράδειγμα στη Κύπρο οι απόφοιτοι πανεπιστημίου φτάνουν στο 52.5% σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 37.9%.
Τέθηκε η ερώτηση ως προς το γιατί χώρες σαν το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ιταλία, και η Φινλανδία έχουν επιθυμητά ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τη Κύπρο. Μία απάντηση ήταν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο ανεπτυγμένη σε αυτές τις χώρες. Όμως παρέμεινε η εισήγηση του να μελετηθούν οι στρατηγικές τους για καθοδήγηση, και ότι πρέπει να γίνεται προσέγγιση στους νέους από πρόσωπο σε πρόσωπο, και όχι μόνο μέσω φυλλάδια και από το διαδίκτυο.
Εκφράστηκε ανησυχία για τα άτομα που μπορεί να προτιμούν το Ε.Ε.Ε. (ελάχιστο εγγυημένο επίδομα) των €480 παρά το να βρουν εργασία, η οποία απαντήθηκε με το ότι, για να πάρουν Ε.Ε.Ε., πρέπει να περάσουν από τμήμα εργασίας, να απορρίψουν εργασία, και εάν ο λόγος είναι εκτός θέματα υγείας κτλ., τότε βγαίνει από το database ανέργων και έτσι δεν παίρνει Ε.Ε.Ε.
Ειπώθηκε ότι πρέπει να γίνει μελέτη και επανασχεδιασμός δράσης, ειδικά αφού τα δεδομένα έχουν αλλάξει τα τελευταία 8–9 χρόνια. Προστέθηκε επίσης ότι τα τεχνικά επαγγέλματα είναι σε ζήτηση και ότι πρέπει να καθοδηγηθεί η νεολαία σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, ξεκινά ανοικοδόμηση του Τμήματος Εργασίας με πιο επιστημονική βάση.
Αναφέρθηκε ότι παρέχεται τεχνική εκπαίδευση με πολύ θετικά αποτελέσματα σε ιδρύματα που είναι κάτι μεταξύ λυκείου και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο, και ότι υπάρχει περισσότερη ζήτηση για αυτά τα επαγγέλματα παρά προσφορά.
Τέθηκε ξανά ότι δυστυχώς ο προϋπολογισμός στα πλαίσια εγγύησης της νεολαίας είναι μόνο για συγκεκριμένες ηλικίες με όριο το οποίο καθιερώθηκε από τη Κύπρο, παρόλο που γενικά καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή.
Στο τελικό μέρος της συνεδρίασης αναφέρθηκε ότι πρέπει να ληφθεί και ο γεωγραφικός παράγοντας υπ' όψη στα τελευταία σχέδια αναθεώρησης του προγράμματος, λόγω του ότι μπορεί άνεργος νέος να απορρίψει δουλειά για λόγους απόστασης και κόστους μεταφοράς, για παράδειγμα αν κάποιος βρει εργασία στη Πόλη Χρυσοχούς ενώ μένει στη Πάφο, και δεν συμφέρει να μετακινείται καθημερινά για τη δουλειά. Έτσι ενθαρρύνθηκε το να περιληφθεί το ενδεχόμενο αυτό στα πλάνα του Υπουργείου Εργασίας.

Alie Schabel

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων

Συνεδρίαση της  Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων.
21/11/2016
Οι ακόλουθες πληροφορίες, ερωτήματα, προβλήματα, και εισηγήσεις τέθηκαν στη συνεδρίαση με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φροντίδα των οροθετικών ατόμων.
Στο παρελθόν γενικά υπήρξε πανικός σχετικά με τα οροθετικά άτομα λόγω άγνοιας, ενώ στη Κύπρο παραμένει αυτή η άγνοια λόγω έλλειψης ενημέρωσης και κατάλληλων μέτρων πρόληψης.
Υπάρχει επίσης έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για την υποστήριξη των οροθετικών ατόμων. Χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση για τη στήριξη τους, και τέθηκε ερώτημα ως προς το ταμείο στήριξης. Εκφράστηκε ανησυχία για την πρόοδο εξεύρεσης και εφαρμογής λύσεων αντί το να παραμένει το θέμα στη συζήτηση.
Αναφέρθηκε ότι υπήρξαν καταγγελίες για το ότι, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι θεραπείες στη Κύπρο δεν είναι ικανοποιητικές. (Αργότερα στη συζήτηση ισχυρίσθηκε ότι η κλινική αντιμετώπιση και ο ιατρικός παράγοντας είναι θετικά.)
Μεγάλο θέμα που τέθηκε είναι ο στιγματισμός και η προκατάληψη που υπάρχουν ως προς τα οροθετικά άτομα στη Κύπρο, θέμα το οποίο επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του προβλήματος σε διάφορα επίπεδα.
Τέθηκε το ερώτημα ως προς το ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος. Μια έρευνα έδειξε ότι οι περισσότερες χώρες στηv Ε.Ε. στηρίζουν τα οροθετικά άτομα με διάφορους τρόπους. Στη Κύπρο παραμένει εκκρεμότητα με το θέμα από το 2009.
Πράγμα που δυσκολεύει και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η εξάλειψη της ανισότητας για οροθετικά άτομα είναι πιο δύσκολο, αφού συγκριτικά δυσκολεύονται στην εξεύρεση και διατήρηση εργασίας λόγω της νόσου τους.
Αναφέρθηκε ότι στατιστικά υπάρχει άνοδος στα περιστατικά οροθετικών ατόμων και στερούμαστε διαφώτιση και μέτρα πρόληψης.
Ειπώθηκε ότι πρέπει να γίνει αντιδιαστολή με την Ευρώπη για να μάθουμε πως αντιμετωπίζεται το θέμα στην Ε.Ε., έτσι ώστε να υιοθετηθεί η αρμόδια στρατηγική από το κράτος.
Ο υπεύθυνος διοίκησης προγράμματος AIDS επίσης ανάφερε ότι υπάρχει άνοδος περιστατικών AIDS στη Κύπρο. Το 2015, καταγράφηκαν πανευρωπαϊκά 153,000 περιπτώσεις, οι περισσότερες σε ανατολικές χώρες. Στη Κύπρο υπάρχει σταδιακή αύξηση με 80 νέα περιστατικά, τα περισσότερα πού είναι στο δημογραφικό νέων κύπριων, ιδιαίτερα MSM (men who engage in sexual relations with men), που αποτελούν τις 51 από τις 80 περιστάσεις.

Το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων) θέλει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα άτομα υψηλού κινδύνου: οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, οι MSM, και οι μετανάστες.
Γίνεται προσέγγιση των ατόμων με τη παροχή προφυλακτικών σε χώρους που συναθροίζονται (συγκεκριμένα μπαρ, σάουνα, κτλ.). Επίσης γίνεται ενημέρωση και δωρεάν ανώνυμη εξέταση από μια σταγόνα αίματος για τεστ το οποίο έχει μεγάλη ευαισθησία και έτσι παρέχει ακριβή αποτελέσματα. Από τον προηγούμενο Δεκέμβρη έγινε έλεγχος σε 555 άτομα. Έξι από αυτούς εμφάνισαν θετικά αποτελέσματα για την νόσο, οι οποίοι είπαν πως οι ίδιοι δεν θα προσέγγιζαν μόνοι τους το κράτος για εξέταση. Το πιο ανησυχητικό είναι τα άτομα που παραμένουν αδιάγνωστα. Το 20-50% δεν γνωρίζουν το ότι είναι οροθετικοί και έτσι μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικότατο να πειστεί ο κόσμος να εξεταστεί.
Ειπώθηκε ότι το HIV/AIDS δεν είναι μόνο ιατρικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα και χρειάζεται τη συνεργασία όλων μας.
Τέθηκε η ερώτηση ως προς το κόστος των εξετάσεων που αναμένεται να είναι κάπου στα €200, ποσό το οποίο είναι αποτρεπτικό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν ότι υπάρχουν τρία κέντρα στη Κύπρο όπου η εξέταση δίδεται εντελώς δωρεάν: το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, το Μακάριο Νοσοκομείο, και το Ιατρικό Κέντρο Λινόπετρας στη Λεμεσό.
Λόγω ανησυχίας ως προς το ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να στιγματιστεί αναφέρθηκε ότι οι εξετάσεις παρέχονται με απόλυτη εχεμύθεια και ότι η εμπιστευτικότητα εφαρμόζεται επίσης με το ότι η αποτυχία στη συμμόρφωση αυτών των κανόνων γίνεται βάσει ποινών και συνεπειών. Επίσης, το σύστημα καταγραφής οροθετικών ατόμων γίνεται με κωδικούς (π.χ. H350), και όχι με ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, κτλ., έτσι υπάρχει πλήρης ανωνυμία σχετικά με την ορατότητα προσωπικών στοιχειών.
Αναφέρθηκε ότι το ποσοστό ατόμων που δεν έχει διαγνωστεί, οι late presenters, είναι πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
Ειπώθηκε ότι είναι αποδεδειγμένο ότι τα φιλμάκια και οι διαλέξεις δεν κάνουν διαφορά. Προτάθηκε η στόχευση στους MSM για ενημέρωση.
Αναμένονται να υλοποιηθούν καινούριες θεραπείες. Στη δεκαετία του 90 οι οροθετικοί έπιναν περίπου 25 χάπια την ημέρα, τώρα παίρνουν 3-4 ημερησίως, και μέσω της καινούριας θεραπείας θα παίρνουν μόνο ένα χάπι την ημέρα. Υπάρχουν οικονομικά θέματα, όμως τέθηκε αυτός ο στόχος. Η καινούρια θεραπεία παρουσιάζει λιγότερες παρενέργειες στα οστά, νεφρά, κτλ. Αυτά τα φάρμακα αναμένονται να δίνονται στους νεαρούς οροθετικούς, όμως αναφέρθηκε ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να δίνονται και σε μεγαλύτερους, και δόθηκε σαν παράδειγμα κάποιος που μπορεί να ταξιδεύει Dubai, ο οποίος συνεισφέρει στην οικονομία, να του είναι πιο βολικό να παίρνει ένα χάπι την ημέρα (preferential treatment on account of socio-economic status?!).
Αναφέρθηκε ότι από το 1992 το ταμείο του SEN (?) το μεγαλύτερο ποσό πάει σαν χριστουγεννιάτικο δώρο ή έκτακτες δωρεές και το μικρότερο ποσοστό για τη πρόληψη. Το 2015 δόθηκε το ποσό των €208,800 και το 2016 το ποσό των €213,300.
Στην κλινική παρακολουθούνται 472 άτομα, 304 από τα οποία είναι άνδρες, και 62 γυναίκες. Ειπώθηκε ότι μόλις γίνει διάγνωση πρέπει να δοθεί θεραπεία. Οι 21 από τις γυναίκες ήταν έγκυοι και μόνο μία γέννησε μωρό οροθετικό λόγω του ότι δεν έπαιρνε τα φάρμακα της.
Πολύ σημαντικό μέρος της συζήτησης ήταν το θέμα που αφορά οικονομικά βοηθήματα που πρέπει να προσφέρει το κράτος στους πολίτες οι οποίοι πάσχουν από αυτή τη νόσο για να διευκολυνθεί η ζωή τους. Αναφέρθηκε η περίπτωση κάποιου οροθετικού ο οποίος δεν έχει ούτε νερό, ούτε ρεύμα, και δεν έχει επίδομα λόγω του ότι έχει κάποιο χωράφι στο όνομά του. Ειπώθηκε ότι τα ακόλουθα ποσά παρέχονται σε άτομα που συναντούν τα κριτήρια για να παραλάβουν δημόσια βοηθήματα: €820, €452, €480, €226, και €142. Όμως τέθηκε ξανά η περίπτωση του οροθετικού που δεν έχει νερό και ρεύμα σπίτι του, και ότι σε τέτοιες περιστάσεις πρέπει να δίνεται άμεση βοήθεια.
Σχετικό με αυτό το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο πολλοί από αυτούς να παραλάβουν βοήθεια γιατί η διαδικασία τους αναγκάζει να περάσουν από πολλά στάδια και να συνεννοηθούν ανεξάρτητα με διάφορα υπουργεία, ενώ θα έπρεπε να συνεργάζονται τα υπουργεία μεταξύ τους με οργανωμένο τρόπο και συγκεκριμένους στόχους έτσι ώστε οι οροθετικοί να μπορούν με μια κίνηση να παραλάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται για να ζήσουν σωστά.
Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι υπάρχει έλλειψη γιατρών στη Κύπρο που εξειδικεύονται στο HIV/AIDS.
Μια παράλληλη περίσταση που ειπώθηκε ήταν σχετικά με οροθετικό άτομο ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει τη σύνταξη του μετά από 18 χρόνια διότι οι γιατροί έκριναν ότι δεν ήταν σε θέση να πάρει τη σύνταξη του. Έχει δυο χρόνια που είναι στο ανώτατο δικαστήριο με αυτό το θέμα, και είναι πρόθυμοι να το πάρουν στο σημείο του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.
Αναφέρθηκε επίσης ότι, εκτός από τις αναμενόμενες σωματικές συνέπειες της νόσου, οι οροθετικοί παλεύουν και ψυχολογικά προβλήματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα τους στην εργασία.
Ανταπόκριση στις αναφορές αυτών των περιστατικών, ειδικά από τους παρόντες NGOs, ήταν το να δημιουργηθεί συγκεκριμένη ομάδα ειδικά για τους οροθετικούς έτσι ώστε να διευκολυνθούν νομοθετικά στη παραλαβή των βοηθημάτων που χρειάζονται για να ζήσουν αξιοπρεπώς. Ζητήθηκε ένταξη των οροθετικών σε ευάλωτη ομάδα, αφού υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρειάζονται βοήθεια στο να καλύπτονται έξοδα όπως το ενοίκιο, ηλεκτρισμός, νερό, κτλ. Ειπώθηκε ότι κάτι θα πρέπει είτε να απορριφθεί, είτε να εγκριθεί, αλλά δεν μπορεί το θέμα να παραμένει άλυτο. Υπάρχουν εθελοντικές οργανώσεις για το HIV από το 1989, αλλά υπογραμμίστηκε ότι τίποτα δεν γίνεται για αυτά τα άτομα.
Μέλος NGO ανάφερε ότι έχει από το 2006 που πάει στη βουλή προσπαθώντας να υποκινήσει αλλαγή για τα οροθετικά άτομα χωρίς αποτελέσματα—βαρέθηκε και θέλει πλέον ριζική αλλαγή. Είπε ότι δεν έχουν καταταχτεί τα άτομα αυτά σε ομάδα για να παίρνουν επίδομα, ότι υποφέρουν πραγματικά, και χρειάζονται βοήθεια. Δεν θέλει να ξαναπάει στη βουλή χωρίς να λυθεί το θέμα. Δήλωσε ότι χρειάζονται επίδομα για να μην φυτοζωούν, να έχουν την αξιοπρέπεια τους, και ότι τους γίνεται αδικία. Γίνεται διάκριση ενάντια τους, χάνεται η δουλειά τους λόγω στίγμα, και δεν γίνεται να βοηθιούνται μόνο από εθελοντικές ομάδες.
Προτάθηκαν και ερωτήθηκαν τα ακόλουθα:
Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του γραφείου ευημερίας και των νοσοκομείων έτσι ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση από τρίτο μέλος και χρονοτριβή σε έκτακτες περιπτώσεις
Πως μπορεί το κράτος να βοηθήσει με προγράμματα προβολής όπως την παροχή προφυλακτικών κτλ.?
Μπορεί να μεταδοθεί ο ιός σε περίπτωση μετάγγισης αίματος?
Το κράτος να αντιμετωπίζει θέματα από το μεγάλο μέχρι το μικρό πλαίσιο αντί για το αντίθετο—δηλαδή να μην χρειάζεται να φτάνουν ατομικές καταστάσεις σε τέτοια σημεία έτσι ώστε να παραχθούν λύσεις γενικότερα.
Να ενταχθούν οι οροθετικοί σε ευάλωτη ομάδα για να έχουν πρόσβαση σε επίδομα (ίσως με τίτλο "χρόνια μεταδοτική ασθένεια" για την αποφυγή και άλλων προβλημάτων με αφορμή την υπερβολική κατηγοριοποίηση)
Ανταπόκριση που δόθηκε στη τελευταία πρόταση ήταν το ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες ομάδες, για παράδειγμα οι διαβητικοί, οι καρδιοπαθής, κ.α., και ότι ο νόμος περί κοινωνικών βοηθημάτων για τους ανάπηρους μπορεί να τους καλύπτει εάν λόγω της ασθένειας τους δεν μπορούν να εργαστούν.
Όμως, όπως έχει επακόλουθα επισημανθεί, τα οροθετικά άτομα μπορεί κάλλιστα, όπως έχει διευκρινιστεί προηγουμένως, να έχουν αρκετά επείγοντα προβλήματα που να δημιουργούνται από εξουθενωτικά σωματικά αλλά και από ψυχολογικά προβλήματα υγείας λόγω της νόσους τους που καθιστούν αναγκαία το να βοηθηθούν. Για αυτό το λόγο επαναλήφθηκε η πρόταση για την απαραίτητη νομοθετική ένταξη οροθετικών ατόμων σε συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα.
'Έγινε επίσης εισήγηση για να γίνει συνεδρία στην οποία να καλεστούν οι αρμόδιοι από όλες τις πόλεις για να καταγραφούν στατιστικές, ελλείψεις, κτλ., για να βοηθηθούν άμεσα και οργανωτικά.
Ειπώθηκε ότι έχει από το 2009 να γίνει επιτροπή για την αντιμετώπιση θεμάτων ευημερίας ατόμων που πάσχουν από το AIDS, και ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί βοήθεια για χρόνια πάσχοντες ενώ ιστορικά υπάρχει μόνο για ανάπηρους στα πλαίσια υλοποίησης του νόμου κοινωνικών βοηθημάτων.
Επαναλήφθηκε ότι πρέπει να γίνει κατάταξη ομάδας, ότι είναι θέμα κοινωνικής υγείας και όχι μόνο ιατρικό, ότι το στίγμα με τα AIDS δυσκολεύει τους οροθετικούς να πάρουν βοήθεια, ότι είναι κοινωνικά απομονωμένοι, και χρειάζονται ειδική σημασία από το κράτος.
Η συνεδρίαση τελείωσε με τη δήλωση ότι αναμένεται η απάντηση ως προς το αν η πρόταση για τη προαναφερόμενη νομοθεσία είναι αντισυνταγματική, που μπορεί να δοθεί σε μια βδομάδα.

Αναφορά: Alie Schabel 
____________________________________________________________

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016, στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
9.00 π.μ.
Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών).
(14.11.2016).                                  
(Αρ. Φακ. 23.04.033.1178-2016).
Σημ.:
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το πιο πάνω θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου, της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ), ο Υπεύθυνος της Γρηγόριου Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, εκπρόσωποι του Κέντρου Υποστήριξης για τους Φορείς του AIDS (ΚΥΦΑ), της Κίνησης Συμπαράστασης προς τους Φορείς του AIDS (ΚΙΦΑ), του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος της Γρηγορίου Κλινικής (Θάλαμος AIDS) και της Εθνικής Επιτροπής για το HIV/AIDS.

Related Posts with Thumbnails