Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

Πολεοδομικές άδειες και προσωπικά δεδομένα 2

[Η αναφορά στον "Πολίτη" 01/09/2008 "Μάθε για τις χαλαρώσεις Μπορείς!"]
[Η αναφορά στο "Φ" 30/08/2008 "Κρυφτούλι με τα δεδομένα παίζουν οι Αρχές"]

Αυτή είναι η απάντηση που πήρα σήμερα από την Επίτροπο προσωπικών Δεδομένων στο ερώτημά μου [Πολεοδομικές άδειες και Προσωπικά δεδομένα] αν το περιεχόμενο της αίτησης για πολεοδομική /οικοδομική άδεια αποτελεί προσωπικό δεδομένο, όπως επικαλούνται ορισμένες αρχές στην άρνησή τους να δώσουν στοιχεία.

Τα δικά μου συμπεράσματα; Από το φάκελλο της αίτησης μόνο τα στοιχεία των φυσικών προσώπων αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται και όχι οι λεπτομέρειες της ανάπτυξης. Οι αιτήσεις εταιρειών δεν περιλαμβάνουν τίποτα που να προστατεύει ο νόμος των προσωπικών δεδομένων.

Η απάντηση:
"Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Φακ. 02.10.005 και ημερομ. 29/07/2008, με την οποία μου θέτετε τα ερωτήματα κατά πόσο έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί της Πρόσβασης του
Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Ν119(1)/2004), τα στοιχεία που περιέχονται σε μια αίτηση για έκδοση πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας που έχει ήδη εκδοθεί αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από το νόμο και σας πληροφορώ τ' ακόλουθα:-
2. Καταρχήν, διευκρινίζουμε ότι, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχει αρμοδιότητα και/ ή υποχρέωση να παρέχει γνωματεύσεις αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα, αλλά μπορεί να δίνει, οδηγίες και καθοδήγηση ως προς τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (N.1~8(1)/2001).
3. Κατά νόμο αρμόδιες ν' αποφασίζουν κατά πόσο θα κοινοποιούν σε τρίτους στοιχεία που αφορούν αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικών/ οικοδομικών αδειών, στην προκειμένη περίπτωση, είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, ως υπεύθυνες επεξεργασίας των δεδομένων.
4. Πληροφορίες ή στοιχεία που περιέχονται σε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής /οικοδομικής άδειας οι οποίες αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί θεωρούνται με βάση τους σχετικούς ορισμούς στο Νόμο 138(1)/2001 προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου αυτού. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι, εκτός από το ονοματεπώνυμο, οι διευθύνσεις (ταχυδρομική, ηλεκτρονική), τηλέφωνα, τηλεομοιότυπα και τίτλοι ιδιοκτησίας.
5. Το άρθρο 3(1) του Νόμου 119(1)/2004 για το Περιβάλλον προνοεί ότι «οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε σχετικές με οποιοδήποτε αιτητή και χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεστεί ή αποδείξει συμφέρον». Με βάση δε, το ερμηνευτικό άρθρο 2(α) του ίδιου νόμου στις δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές αρχές (Δήμοι, Κοινότητες).
6. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 5(2)(α) του Νόμου 138(1)/2001, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων όταν «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο».
7. Τηρουμένων των όσων αναφέρονται στην παράγρ. 3 πιο πάνω, είναι η άποψη της Επιτρόπου ότι, εκ πρώτης όψεως, στην προκειμένη περίπτωση, αρμόδια δημόσια αρχή μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για πολεοδομική/οικοδομική άδεια αν αυτά συνιστούν «πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, γεγονός που η ίδια η αρχή θα αποφασίσει. Είναι δε, πιθανό ορισμένα από αυτά τα προσωπικά δεδομένα να μη συνιστούν «πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον» όπως Π.χ. το τηλέφωνο ή η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτητή, οπότε τέτοιες πληροφορίες δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται.
8. Θα θέλαμε επίσης, να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 (3)(α) του Νόμου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να ενημερώνουν ανάλογα τα υποκείμενα των δεδομένων (αιτητές) για την κοινοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων τους σε τρίτους."

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

Δασύλιο στο Λύκειο Μακαρείου του Γ στη Λάρνακα

Στο Λύκειο Μακαρείου του Γ΄ στη Λάρνακα επιτελείται συστηματική καταστροφή ενός μικρού δασυλλίου από πεύκα ηλικίας πέραν των 40 χρόνων.
Έχουν ξεριζωθεί 30 πεύκα και σε άλλα 50 πεύκα έχει καταστραφεί το ρίζωμα και αφαιρεθεί σκόπιμα το χώμα για να ξηραθούν.

Από ότι έχω πληροφορηθεί η καταστροφή των δέντρων έχει υπερβεί την άδεια του Τμήματος Δασών.

Έχω δει φωτογραφίες και βίντεο από τις καταστροφές και δεν πρόκειται για υπερβολές.

Είναι λυπηρό ένα τόσο ωραίο μικρό δάσος στο χώρο του σχολείου να καταστρέφεται με τόση ευκολία!


Παρουσίαση εδώ


From 2008_Αύγουστο...

Hey you ! "Don't you forget about me"

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Κάδοι Κομποστοποίησης

Ανακοίνωση

Την τελευταία εβδομάδα έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από πολίτες για τους κάδους κομποστοποίησης. Στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Perivallon.eu υπάρχει κατάλογος εταιρειών, στην περίπτωση δε που δεν διαθέτετε πρόσβαση στο Internet, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22803460.

Ο κατάλογος έχει καταρτιστεί με τη βοήθεια του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και προμηθευτών που απευθύνθηκαν στο Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Προμηθευτές κάδων κομποστοποίησης που θέλουν να προστεθούν στον κατάλογο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος για να δώσουν τα στοιχεία της εταιρείας τους.

Ενδιαφέρον υπάρχει επίσης για εταιρείες που εισάγουν επιταχυντές όπως accelerators ή σκουλήκια.

----------------------------------------------------

Διαφήμιση "σικλούδας" για προσωρινή φύλαξη των οργανικών στην κουζίνα, μέχρις ότου μεταφερθούν στο κάδο κομποστοποίηση, very high tech! από την εφημερίδα Guardian - UK.


Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

The first day after ..

Η πρώτη μέρα μετά τις διακοπές:
 • ορίστηκε συνάντηση με Υπ. Εσωτερικών στις 2/9 για το θέμα των κεραιών και το καταφύγιο σκύλλων στη Λάρνακα.
 • Μετά από την επιστολή μου, ορίστηκε μεγάλη σύσκεψη για το θέμα των διαρροών των δικτύων υδροδότησης στο Υπ. Γεωργίας στις 6/10
 • Παρέλαβα μια πολύ ωραία μελέτη για με τίτλο "Hydrology report, Oroklini Marsh, Cyprus" που ετοίμασε εκ μέρους του BirdLife Cyprus ξένος οίκος. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που προτοιμάζομαι. Έχω επισκεφθεί την περιοχή πριν μια βδομάδα. Σύντομα θα ανεβάσω τις φωτογραφίες στο Blog.
 • Ανταποκρίθηκε του Υπ. Συγκ σε καταγγελία μου για μηχανουργείο με πολλά παλιά αυτοκίνητα στο Μενεού.
 • Προσκλήθηκα να μιλήσω στο διεθνές συνέδριο για το νερό τον οκτώβριο
 • Συνεχίζει αμείωτο το ενδιαφέρον για την κομποστοποίηση. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τον κατάλογο των εισαγωγέων.
 • Το Τμήμα Αλιείας μου διεμήνυσε ότι τα ιχθυοτροφεία δεν ευθύνονται για το θέμα της μάλλας στις θάλασσες.

Λατομεία και νομοθεσία - και πάλι ....

Το θέμα της νομοθεσίας των λατομείων το κυνηγώ από το πρώτο μήνα του διορισμού μου. Ο νόμος είναι του 1958! Αναφορά με όλες τις λεπτομέρειες έχω κάνει και στην Ετήσια Έκθεσή μου για το 2006.
Σήμερα πήρα την πιο κάτω επιστολή από τον Υπ. Γεωργίας:


Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ.φακ. 2.08.001 και ημερομηνία 15 lουλίου 2008 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας συντάχθηκαν δύο τροποποιήσεις που αφορούν:
 • (α) Υιοθέτηση αυστηρότερων ποινών και πιο ευέλικτων διοικητικών μέτρων για την αποτροπή και την καταστολή των παράνομων λατομεύσεων και
 • (β) την Υιοθέτηση διατάξεων για τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2006/21/ΕΚ). που αφορά την διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων.
Η τροποποίηση (α) εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί σύντομα στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Συγκεκριμένα στην εν λόγω τροποποίηση προνοείται η αύξηση της ποινής φυλάκισης από ένα χρόνο σε δύο και της χρηματικής ποινής από €1.700 σε €40.000. Επίσης το Δικαστήριο θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει στον ένοχο χρηματικές ποινές που θα αντιπροσωπεύουν την αξία των παρανόμως αποληφθέντων υλικών και τα δικαιώματα που δεν καταβλήθηκαν, το εκτιμημένο κόστος για την αποκατάσταση της Κρατικής γης που επηρεάστηκε όπως και τα έξοδα για την καταστολή της παρανομίας.
Επίσης, η Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων καιΠεριβάλλοντος θα έχει το δικαίωμα επιβολής Διοικητικού Προστίμου €1.000 για κάθε περίπτωση.
Εάν με το μέτρο αυτό δεν επιτυγχάνεται η καταστολή της παρανομίας, θα έχει το δικαίωμα σφράγισης των μηχανημάτων με τα οποία διεξάγεται η παρανομία, μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.
Η τροποποίηση (β) βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο νομοτεχνικής επεξεργασίας στη Νομική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα με την εν λόγω τροποποίηση κάθε αιτητής οφείλει να υποβάλει με την αίτηση του Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη με καθορισμένο περιεχόμενο που περιλαμβάνει όχι μόνο την διαχείριση των εξορυκτικών απόβλητων, αλλά του συνόλου της ερευνητικής, μεταλλευτικής και λατομικής του δραστηριότητας. Αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω μελέτης θα είναι και το Σχέδιο Διαχείρισης των Εξορυκτικών Αποβλήτων όπως ορίζεται στην προαναφερόμενη Οδηγία (2006/21/ΕΚ), κοστολόγηση για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση του μετά το πέρας των εργασιών.
Οι μελέτες θα εκπονούνται από επιστήμονες μηχανικούς ανάλογης ειδικότητας και η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται από αυτούς. Ο φορέας εκμετάλλευσης θα εκσυγχρονίζει τις μελέτες του κάθε πέντε χρόνια ή νωρίτερα εάν συντρέχουν λόγοι και για την πιστή εφαρμογή τους θα έχει κατατεθειμένες στο Κράτος ανάλογες χρηματικές εγγυήσεις, κάτι που ως ένα μεγάλο βαθμό εφαρμόζεται και σήμερα.

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Μαρίνα Λεμεσού - την είδατε;

[24/08/2008 - 2 σελίδες άρθρο του Πολίτη σελίδα 1 & σελίδα 2]

Στο σχέδιο πιο κάτω:

* Από τη παραλία μέχρι το πιο μακρινό σημείο της μαρίνας η απόσταση είναι 500 μέτρα περίπου
* Οι 2 δεξιές λωρίδες είναι για τα σκάφη. Κοντά στην είσοδο του λιμανιού, στο τέλος της εσωτερικής από τις 2 είναι το λιμεναρχείο.
* Οι 2 λωρίδες αριστερά είναι για τις κατοικίες. Η κάθε μια θα έχει δικό της χώρο για το σκάφος της.
* Στο τέλος της πιο αριστερά λωρίδας κατοικιών, θα είναι οι πολυκατοικίες με τα διαμερίσματα.
* Στην αρχή της πιο αριστερά λωρίδας θα γίνει τεχνητή δημόσια παραλία με άμμο.
* Οι εγκαταστάσεις και το όλο έργο επεκτείνονται και στη ξηρά όπου τα σχέδια περιλαμβάνουν μεγάλο εμπορικό κέντρο, χώρους στάθμευσης κλπ.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον είναι εδώ

Μπορεί το τελικό σχέδιο να έχει ακόμη διαφορές.Η φωτογραφία πιο κάτω είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της μαρίνας Λεμεσού:και για μεγάλη φωτογραφία εδώ

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Νέα Διατάγματα

Σήμερα πήρα απάντηση από τον Υπουργό Εμπορίου κο Πασχαλίδη στην επιστολή μου για το θέμα της μη έκδοσης 11 Διαταγμάτων που προβλέπει ο νόμος για την Ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Η αναφορά στο Blog είναι "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Τα διατάγματα που λείπουν " με ημερομηνία 30/07/2008.

Στην απάντηση ο Υπουργός αναφέρει ότι έχουν ετοιμαστεί και τα πιο κάτω 4 :
 • “Oι περί Ενεργειακής Πιστοποίησης των κτιρίων Κανονισμοί του 2008». – Στάλθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.
 • «Οι περί Επιθεώρησης των Λεβήτων των Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και των Συστημάτων Κλιματισμού Κανονισμοί του 2008». – Στάλθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.
 • «Το περί Επιθεώρησης των Λεβήτων, των Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και των Συστημάτων Κλιματισμού Διάταγμα του 2008.» - Στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.
 • «Το περί Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτιρίων Διάταγμα του 2008». – Ετοιμάστηκε και συζητείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 16(2) του Νόμου.

Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμη 7.


Το πιο "καυτό" διαδικαστικά είναι το τελευταίο στην αναφορά πιο πάνω.

Πώς δηλαδή εκδίδεται το πιστοποιητικό!

Υπάρχουν πολλές απόψεις και προβλέπονται έντονες αντιδράσεις:

 • Θα εκδίδεται στο στάδιο του σχεδιασμού και αυτό θα αρκεί;
  ή
 • Θα υπάρχει έλεγχος μετά τη κατασκευή του κτιρίου - Αυξημένο κόστος ΚΑΙ νέες θέσεις εργασίας για επιστήμονες; Ποιος θα δικαιούται να το εκδίδει σε τέτοια περίπτωση;
  ή
 • Θα γίνονται και τα δύο; (επειδή δεν εμπιστεύομαι κανένα θα πρέπει νομίζω να γίνονται και τα δύο)

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2008

Πολεοδομικές άδειες και Προσωπικά δεδομένα

Προς: Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προσωπικά δεδομένα και Πολεοδομικές ή/και Οικοδομικές άδειες

Οπλισμένοι με τα δικαιώματα που προσφέρει ο Νόμος 119/2004 για την Ελεύθερη Πρόσβαση του Κοινού σε Πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον ορισμένοι πολίτες έχουν απευθυνθεί σε τοπικές Πολεοδομικές Αρχές ζητώντας πληροφορίες για τις πολεοδομικές/οικοδομικές άδειες που εξετάζονται ή έχουν εκδοθεί σε άτομα ή εταιρείες.
Συγκεκριμένα, Τοπική Αρχή θεωρεί ότι αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα που δεν μπορούν να επιτρέψουν σε άλλους να εξετάσουν.
Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν μπορείτε να με πληροφορήσετε αν τα στοιχεία που περιέχονται:
(α) σε μια αίτηση για έκδοση πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας και
(β) στο φάκελο μιας πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας που έχει ήδη εκδοθεί
αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από το Νόμο.
--------------------------------------------------
Η πιο πάνω επιστολή στάλεικε στις 29/07/2008 επειδή μεγάλος αριθμός πολιτών έχει προσπαθήσει να μάθει τι είδους αναπτύξεις προγραμματίζονται να γίνουν σε περιοχή που σκέφτονται να αγοράσουν ή έχουν ήδη περιουσία. Ταυτόχρονα με το δικαίωμα αυτό θα μπορεί να εξετάσει κάποιος και τις χαλαρώσεις που δίνονται ....
Μέχρι τώρα οι Τοπικές Αρχες δε δίνουν στοιχεία επικαλούμενες τα προσωπικά δεδομένα.
Αν η απάντηση είναι θετική το θέμα θα αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον .....

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος ..

Σήμερα το απόγευμα είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο μεγάλης διάρκειας για τη θάλασσα και το νερό.
Λίγο το ότι θυμήθηκα την αδιαφορία μας για τη θάλασσα, λίγο ένα σχόλιο ακροατή ότι "ότι πάει να γίνει το καθυστερούμε .. δέστε για παράδειγμα τις αφαλατώσεις ... " έκανα το λάθος ! Ε δεν άντεξα και θύμωσα, εγώ που δε θυμώνω ποτέ ...
Αποτέλεσμα ήταν ότι ακουγόμουν θυμωμένος στο υπόλοιπο της εκπομπής και είπα και ότι μια υπηρεσία "έπρεπε να κόψει το λαιμό τους να το κάνουν .."!
Foul, μεγάλο foul από μέρους μου ....
Αυτά προς άφεση αμαρτιών ...

ΥΓ: Σήμερα αγόρασα καινούριο ποδηλατούι ...
Ένα τραγούδι που με κάνει πάντα να νοιώθω καλά An uplifting feel good song
TwoFace - Revelation's Day

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

Μαθητικό Συμβούλιο και ο Σύμβουλος Περιβάλλοντος

[20/08/2008 Δημοσίευση στον Πολίτη "Οικολόγοι στα θρανία"]


Η πιο κάτω επιστολή στάλεικε σήμερα στον Υπουργό Παιδείας:


Θέμα: Μαθητικό Συμβούλιο και ο Σύμβουλος Περιβάλλοντος


Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε την δυνατότητα προσθήκης ακόμη ενός ατόμου στο μαθητικό συμβούλιο της κάθε τάξης.

Το επιπρόσθετο αυτό μέλος θα έχει τον τίτλο του «Συμβούλου Περιβάλλοντος» και ο ρόλος του θα εμπερικλείει την συνεχή ενημέρωση των μαθητών της τάξης του για περιβαλλοντικά θέματα.

Ειδικότερα τα καθήκοντά του μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Την προώθηση της ανακύκλωσης
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
 • Την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης
 • Την προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς
 • Την ένταξη της προστασίας του περιβάλλοντος στον τρόπο ζωής τους

Ο εκάστοτε Σύμβουλος Περιβάλλοντος κάθε τάξης μπορεί να ενημερώνεται και να συζητά για τις δράσεις και έντυπα που θα προωθήσει στη τάξη του με τους συμβούλους περιβάλλοντος των άλλων τάξεων καθώς επίσης και με την επιτροπή περιβάλλοντος του σχολείου που θα απαρτίζεται από 2 ή περισσότερους καθηγητές που ενδιαφέρονται να προωθήσουν θέματα περιβάλλοντος στο σχολείο τους.
Είναι γνωστό ότι μέσα στα καθήκοντα των καθηγητών είναι η δημιουργία επιτροπών, μία από τις οποίες θα μπορούσε να είναι και αυτή του περιβάλλοντος.

Θα ήταν επίσης καλό να εξεταστεί η συμμετοχή ενός εκλελεγμένου «Συμβούλου Περιβάλλοντος» στο Γενικό Μαθητικό Συμβούλιο για την προώθηση περιβαλλοντικών θεμάτων σε σχολικό επίπεδο.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας θα μπορούσαν να προωθηθούν περιβαλλοντικές δράσεις μέσα ή έξω από το σχολείο μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου.

Οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση και παρουσίαση στους μαθητές τη σημαντικότητα της διαφύλαξης του περιβάλλοντος από αρμόδιους σε θέματα περιβάλλοντος
 • Επισκέψεις σε χώρους ανακύκλωσης
 • Διαγωνισμοί Αφίσας ή συλλογής ανακυκλώσιμων
 • Δημιουργία από ομάδα μαθητών μιας επιπρόσθετης ηλεκτρονικής σελίδας στον ιστοχώρο που δίνεται για κάθε σχολείο όπου θα φιλοξενούνται οι περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου ή ακόμα και φόρουμ όπου θα φιλοξενούνται οι απόψεις και οι εισηγήσεις των μαθητών για το περιβάλλον.


Μέσα από τις 40 και πλέον παρουσιάσεις που έχω κάνει στα σχολεία όλης της Κύπρου αλλά και μέσα από συνεργασίες για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και πολλή περιβαλλοντική γνώση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς .

Στην περίπτωση που θα προχωρήσει ο θεσμός αυτός, το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, θα στηρίξει τη νέα αυτή προσπάθεια, με πληροφοριακό υλικό, διαλέξεις και συμβουλές.


Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι τα πιο πάνω έχουν προταθεί από τη μαθήτρια της Α’ Λυκείου Στέλλα Παρμάκη στη Λάρνακα.

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

Η ασέβεια στη θάλασσα

Το 50% περίπου της οικονομίας μας βασίσζεται στον τουρισμό που φτάνει στην Κύπρο για "ήλιο και θάλασσα" ή για τα τρία S -Sun, Sea and Sex.
Έπρεπε επομένως να δείχνουμε περισσότερο σεβασμό στη θάλασσα.
Όμως:
 • τα κονδύλια για καθαρισμό των παραλιών είναι πολύ λίγα,
 • πρέπει να υποδεικνύουμε συνεχώς στις Τοπικές Αρχές να βάζουν κάλαθους αχρήστων στις παραλίες τους και να τους άδειάζουν συχνά,
 • έχουμε σκουπιδότοπους κοντά στη θάλασσα,
 • σχεδιάζουμε αγωγούς των ομβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα (εφόσον η Κύπρος έχει νερού παντού και δεν το χρειάζεται). Το επιπλέον πρόβλημα με τους οχετούς είναι ότι ορισμένοι βάζουν μέσα και λύματα που τελικά καταλήγουν στη θάλασσα.
 • τα λύματα των σκαφών αναψυχής ακόμη καταλήγουν στη θάλασσα,
 • οι ψαράδες πετούν μπαταρίες και ελαστικά των αυτοκινήτων.
 • ιχθυοτροφεία και λύματα προκαλούν μάλλα.
και εκτός από τα πιο πάνω υπάρχουν και οι περίεργοι οχετοί σε τουριστικές περιοχές.

Η παρουσίαση πιο κάτω είναι από τη πρόσφατη μου επίσκεψη στη Πάφο όπου υπάρχουν ακόμη μυστήρια ...

From 2008_07_26-Pa...

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

Απώλειες νερού στους αγωγούς

Με ανησυχεί έντονα το γεγονός ότι παρά την οξύτητα του υδατικού προβλήματος στην Κύπρο, κανένας δεν συζητεί το θέμα των διαρροών στην Κύπρο.

Για διάφορους λόγους οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες μειώνουν τη σημασία των διαρροών.

Αυτό όμως ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο.

Ο πίνακας πιο κάτω έχει καταρτιστεί από στοιχεία της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το 2006:


Ποσοστό

Απώλειας

νερού

Κυβικά

Μέτρα

νερού

Κόστος

Απώλειας

νερού

Χρονική

περίοδος

Λευκωσία

19,56%

3,7 εκατ.

£1 700 000

2006

Λεμεσός

16,94%

2,3 εκατ.

£1 000 000

2006

Λάρνακα

28%

1,6 εκατ.

£720 000

2006

Πάφος

29,4%-35,2%


£2 066 191

1999-2005

Φρέναρος

46%2006

Παραλίμνι

29,2%-32,6%2006

Αγία Νάπα

35%2005

Γερμασόγεια

40%

899 964


2005

Επιπλέον στα Κοινοτικά Συμβούλια οι απώλειες κατά μέσο όρο είναι 30%. Επίσης οι απώλειες των δικτύων υδροδότησης το 2005 ήταν όσο και το 1/3 της εισροής νερού στα φράγματα εκείνη τη χρονιά.


Από έρευνα που έχει κάνει το Γραφείο μου, το 1/3 των Κοινοτικών Συμβουλίων δεν έχει κεντρικούς μετρητές νερού για να εντοπίζονται οι απώλειες.

Σχετικές επιστολές έχουν σταλεί σε υπ Εσωτερικών και Γεωργίας.

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

Περιβαλλοντική μελέτη για τη Μαρίνα Λεμεσού

Μου προκαλεί δέος και μεγάλη ανησυχία το μεγάλο μέγεθος της μαρίνας Λεμεσού.
Με βάση τη κλίμακα του χάρτη που μας έδωσαν στη δημόσια παρουσίαση η επέκταση στην θαλασσα θα φτάσει τα 500 μέτρα.
Η ΜΕΕΠ ειναι εδώ

Για το πιο μικρό αλιευτικό καταφύσγιο στο Ζύγι η ΜΕΕΠ περιλάμβανε και τις επιπτώσεις στην ακτογραμμή χιλιόμετρα μακριά (που θα είναι τραγικές! Χρειάζεται κυματοθραύστης 1 Km για να προστατευθεί η παραλία ως τη Δρομολαξιά!)

Εδώ τέτοια μελέτη δεν περιλαμβάνεται !!
Τι λένε οι Λεμεσιανοί ?

"Σχολεία - Χαρτί προς ανακύκλωση" -

07/08/2008 - Έστειλα επιστολή στον Υπουργό Παιδείας με την εισήγηση όπως τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν τα νέα βιβλία στα σχολεία μεταφέρουν και το χαρτί που υπάρχει εκεί πίσω για ανακύκλωση.

Προσπάθεια για ανακύκλωση του χαρτιού στα σχολεία από το ΚΥΠΕ (στο τέλος θα βρείτε και τις λεπτομέρειες)
Σχολεία - Χαρτί προς ανακύκλωση

-------------------------------

Στα σχολεία υπάρχουν ολόκληρες αποθήκες γεμάτες με χαρτί προς ανακύκλωση χωρίς να διαφαίνεται ότι μέχρι το Σεπτέμβρη που θα επαναλειτουργήσουν, θα γίνει κατορθωτή η μεταφορά τους προς τους ανακυκλωτές κι αυτό γιατί η αξία του χαρτιού ισούται με τα έξοδα μεταφοράς του στα σημεία ανακύκλωσης.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ερωτηθείς για το θέμα από το ΚΥΠΕ ανέφερε πως ο ίδιος ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη συλλογή του χαρτιού, προσθέτοντας ότι κινήθηκε προς διάφορες κατευθύνσεις ώστε να βρεθεί τρόπος μεταφοράς του χαρτιού από τα σχολεία στα σημεία ανακύκλωσης. Η προσπάθεια για μεταφορά του χαρτιού από τους Δήμους ναυάγησε στην άρνηση της Ενωσης Δήμων να αναλάβει την ευθύνη, είπε.

Ο Πρόεδρος της Ενωσης Δήμων Ανδρέας Χρίστου δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως την ευθύνη για τη μεταφορά του χαρτιού έχουν το Υπουργείο Παιδείας, οι ανακυκλωτές και αυτός που ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη συλλογή του και δεν πρέπει να μεταφέρεται στους Δήμους, καθώς αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους ανήκουν.

Ο Δήμος Λευκωσίας ανέλαβε την ευθύνη τα μεταφέρει το χαρτί από τα σχολεία των δημοτικών του ορίων, ωστόσο ο Επίτροπος Περιβάλλοντος ανέφερε πως μπροστά στην άρνηση της Ενωσης Δήμων να συμβάλει στην προσπάθεια δεν προώθησε την προσπάθεια ούτε στα σχολεία του Δήμου Λευκωσίας.

Η προθυμία του Δήμου Λευκωσίας να μεταφέρει το χαρτί επαναβεβαιώθηκε στο ΚΥΠΕ από τη Δήμαρχο Ελένη Μαύρου.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος είπε ότι η προσπάθεια για ανακύκλωση του χαρτιού των σχολείων άρχισε μετά από επισημάνσεις καθηγητών ότι στις αποθήκες των σχολείων υπάρχει πολύ χαρτί και θα ήταν καλό να καταλήξει στην ανακύκλωση.

Πρόσθεσε πως πραγματοποίησε επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες κατέληξαν σε οδηγίες από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείο Παιδείας προς τα σχολεία να φυλάγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Ανέφερε πως η εγκύκλιος εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να μαζευτούν στα σχολεία ολόκληρες αποθήκες χαρτί.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας, ο Επίτροπος πραγματοποίησε συνάντηση με τους ανακυκλωτές του χαρτιού, την Green Dot και εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας στο γραφείο του κατά την οποία οι ανακυκλωτές πρότειναν όπως η μεταφορά στα εργοστάσια ανακύκλωσης γίνει μέσω των οχημάτων των δήμων και αυτό λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές.

Για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, στις οποίες η προσπάθεια διευκολύνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν ανακυκλωτές χαρτιού έγινε μια προσπάθεια μέσω της Ενωσης Δήμων, ώστε να συλλεχθεί το χαρτί από τα σκυβαλοφόρα των Δήμων είπε ο κ. Θεοπέμπτου, προσθέτοντας πως η απάντηση της Ενωσης Δήμων ήταν πως θα αναλάμβανε την ευθύνη, μόνο εφόσον θα πληρώνονταν, αφού τα έξοδα για τη μεταφορά του χαρτιού από τα σχολεία προς την ανακύκλωση θα ανέρχονταν σε κάποιες χιλιάδες λίρες.

Κληθείς να επιβεβαιώσει πληροφορία, σύμφωνα με τον οποία ο Δήμος Λευκωσίας έδειξε προθυμία να αναλάβει τη μεταφορά χαρτιού από τα σχολεία στην ανακύκλωση, ο κ. Θεοπέμπτου ανέφερε πως συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Λευκωσίας Ελένη Μαύρου στην παρουσία των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, «και συμφωνήσαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε».

Ο κ. Θεοπέμπτου διευκρίνισε πως η συνάντηση με τη Δήμαρχο προηγήθηκε της συνάντησης με την Ενωση Δήμων και εφόσον εισέπραξε την αρνητική τοποθέτηση της Ενωσης μη θέλοντας να δημιουργηθούν τριβές στους κόλπους της Ενωσης Δήμων δεν προώθησε τη συλλογή του χαρτιού από το Δήμο της Πρωτεύουσας.

Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με τη Δήμαρχο Λευκωσίας , που ανέφερε πως ανεξάρτητα από τη θέση των υπολοίπων Δήμων, ο Δήμος Λευκωσίας παραμένει πρόθυμος να συμβάλει στην προσπάθεια.

«Για να γίνει πιο κατανοητή η οικονομική πτυχή του θέματος, αναφέρω πως τα έξοδα μεταφοράς ενός κάδου σε ένα σχολείο προς και από τον ανακυκλωτή, στο οποίο θα τοποθετούν το χαρτί οι ίδιοι οι μαθητές, ισούνται με το κόστος του χαρτιού που περιέχει ο κάδος και για αυτό δεν υπάρχει ενδιαφέρον», εξήγησε ο Επίτροπος.
----------------------------------------------------
Από το Blog μου:
26/09/2007
Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία
05/10/2007
Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία
12/11/2007
Ανακύκλωση χαρτιού στα 700 σχολεία

Τι μου έγραψε ο Aceras για το λανεϊτ

Το πιο κάτω σχόλιο του Acera από την ανάρτηση μου με τίτλο "Η εύκολη πρόσβαση στην αγορά δηλητηρίων". Πρέπει να το διαβάσετε:
Aceras Anthropophorum είπε...
Η γειτόνισσα μου ετοιμάζετουν να πάει στον γάμο της ανιψιάς της με τον άντραν της τζαι τα μωρά. Είπεν του αντρός της να βάλει μιαν κρεβάταν κότσιινην. Τζείνος εν έθελεν να βάλει κρεβάταν. Ο ένας το πειν του ο άλλος το ξύν του ο καφκάς επήρεν φωθκιάν. Αρπάσσει η κοπελλούα το ποτσίν του λανέιτ που πας το παράθυρον τζιαι λαλεί του αντρός της πας τα νεύρα της: Αν συνεχίσεις έτσι θα το πιώ. Έκαμεν πους το είπιεν. Άλλοι λαλούν ότι επροσποιήθηκεν ότι το είπιεν τζαι όσον τζαι έντζιησεν πας τα σιείλης της που το απορροφήσαν. Άλλοι λαλούν ότι είπιεν το μισόν ποτσίν τζαι η κουβέντα της προσποίησης ήταν για να την θάψει ο παπάς. Όπως τζαι να έχει η υπόθεση, αν είχεν νόμον όπως τον προτείνετε, η κοπελιά δεν θα επήεννεν τζει που επήεν στα κοσπέντε της τζαι να μαυρίσουν θκυό οικογένειες. Όσος κίνδυνος υπάρχει για τα ζώα τζαι τα φυτά, τόσος υπάρχει τζαι για τους αθρώπους που χειρίζουνται τα δηλητήρια. Άκου, το λανέιτ πας το παράθυρον, σε σπίτιν με πελλονευρικούς τζαι 3 μωρά... Σε πόσα σπίθκια έχει λανέιτ ξαπόλυτον;"

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2008

Η εύκολη πρόσβαση στην αγορά δηλητηρίων

Με πολύ μεγάλη ευκολία γεωργοί, κτηνοτρόφοι και άλλοι πολίτες μπορούν να προμηθεύονται δηλητήρια όπως το γνωστό λανέιτ ή το φουραντάν.

Δυστυχώς αυτά χρησιμοποιούνται και για την ετοιμασία δηλητηριασμένων δολωμάτων για την εξολόθρευση γάτων, σκύλων, αλεπούδων και πουλιών χωρίς κανένα έλεγχο.

Ο πόνος και η δυστυχία που προκαλείται στους ανθρώπους που χάνουν τα ζώα τους και η ζημιά που προκαλείται στην άγρια ζωή του τόπου μας είναι μεγάλη.

Πρόσφατο παράδειγμα είναι ο θάνατος προστατευόμενου αρπαχτικού από δόλωμα που τέθηκε για εξολόθρευση αλεπούδων.

Κατά γενική παραδοχή το μέτρο το οποίο συστήνεται να παρθεί σε τέτοια περίπτωση είναι η διάθεση των προϊόντων αυτών μόνο με συνταγή από επιστήμονες η ειδικότητα των οποίων θα καθορίζεται από νόμο.

Θα ήταν καλό να γίνει σκέψη και ποια από τα δηλητήρια αυτά θα έπρεπε να απαγορευθούν εντελώς από την αγορά!
Related Posts with Thumbnails