Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

Πολεοδομικές άδειες και προσωπικά δεδομένα 2

[Η αναφορά στον "Πολίτη" 01/09/2008 "Μάθε για τις χαλαρώσεις Μπορείς!"]
[Η αναφορά στο "Φ" 30/08/2008 "Κρυφτούλι με τα δεδομένα παίζουν οι Αρχές"]

Αυτή είναι η απάντηση που πήρα σήμερα από την Επίτροπο προσωπικών Δεδομένων στο ερώτημά μου [Πολεοδομικές άδειες και Προσωπικά δεδομένα] αν το περιεχόμενο της αίτησης για πολεοδομική /οικοδομική άδεια αποτελεί προσωπικό δεδομένο, όπως επικαλούνται ορισμένες αρχές στην άρνησή τους να δώσουν στοιχεία.

Τα δικά μου συμπεράσματα; Από το φάκελλο της αίτησης μόνο τα στοιχεία των φυσικών προσώπων αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται και όχι οι λεπτομέρειες της ανάπτυξης. Οι αιτήσεις εταιρειών δεν περιλαμβάνουν τίποτα που να προστατεύει ο νόμος των προσωπικών δεδομένων.

Η απάντηση:
"Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Φακ. 02.10.005 και ημερομ. 29/07/2008, με την οποία μου θέτετε τα ερωτήματα κατά πόσο έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί της Πρόσβασης του
Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Ν119(1)/2004), τα στοιχεία που περιέχονται σε μια αίτηση για έκδοση πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας που έχει ήδη εκδοθεί αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από το νόμο και σας πληροφορώ τ' ακόλουθα:-
2. Καταρχήν, διευκρινίζουμε ότι, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχει αρμοδιότητα και/ ή υποχρέωση να παρέχει γνωματεύσεις αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα, αλλά μπορεί να δίνει, οδηγίες και καθοδήγηση ως προς τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (N.1~8(1)/2001).
3. Κατά νόμο αρμόδιες ν' αποφασίζουν κατά πόσο θα κοινοποιούν σε τρίτους στοιχεία που αφορούν αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικών/ οικοδομικών αδειών, στην προκειμένη περίπτωση, είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, ως υπεύθυνες επεξεργασίας των δεδομένων.
4. Πληροφορίες ή στοιχεία που περιέχονται σε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής /οικοδομικής άδειας οι οποίες αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί θεωρούνται με βάση τους σχετικούς ορισμούς στο Νόμο 138(1)/2001 προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου αυτού. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι, εκτός από το ονοματεπώνυμο, οι διευθύνσεις (ταχυδρομική, ηλεκτρονική), τηλέφωνα, τηλεομοιότυπα και τίτλοι ιδιοκτησίας.
5. Το άρθρο 3(1) του Νόμου 119(1)/2004 για το Περιβάλλον προνοεί ότι «οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε σχετικές με οποιοδήποτε αιτητή και χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεστεί ή αποδείξει συμφέρον». Με βάση δε, το ερμηνευτικό άρθρο 2(α) του ίδιου νόμου στις δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές αρχές (Δήμοι, Κοινότητες).
6. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 5(2)(α) του Νόμου 138(1)/2001, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων όταν «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο».
7. Τηρουμένων των όσων αναφέρονται στην παράγρ. 3 πιο πάνω, είναι η άποψη της Επιτρόπου ότι, εκ πρώτης όψεως, στην προκειμένη περίπτωση, αρμόδια δημόσια αρχή μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για πολεοδομική/οικοδομική άδεια αν αυτά συνιστούν «πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, γεγονός που η ίδια η αρχή θα αποφασίσει. Είναι δε, πιθανό ορισμένα από αυτά τα προσωπικά δεδομένα να μη συνιστούν «πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον» όπως Π.χ. το τηλέφωνο ή η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτητή, οπότε τέτοιες πληροφορίες δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται.
8. Θα θέλαμε επίσης, να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 (3)(α) του Νόμου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να ενημερώνουν ανάλογα τα υποκείμενα των δεδομένων (αιτητές) για την κοινοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων τους σε τρίτους."

3 σχόλια:

Aceras Anthropophorum είπε...

Άλλος κόσμος, άλλη κκελλέ... Να φανταστείτε ότι στην Ελβετία κάθε πολεοδομική πράξη πρέπει να δημοσιευτεί στην εφημερίδαν 1 μήναν πριν να εγγριθεί για να είναι πληροφορημένος σωστά ο κάθε ενδιαφερόμενος πέραν από τον ιδιοκτήτην. Διότι κάθε πολεοδομική πράξη δεν είναι όπως μιαν οποιανδήποτε άλλην εμπορικήν πράξη. Έχει ένα σκέλος που αφορά το ιδιοτικόν συμφέρον τζιαι έναν που αφορά το δημόσιον. Τζιαι αυτός που θα ελέγξει την συμβατότηταν με τον νόμον σχετικά με το δημόσιον συμφέρον δεν είναι ούτε ο ιδιότης, διστυχώς ούτε η πολεοδομία. Είναι ο πολίτης τζιαι οι οργανώσεις του. Γιαυτόν τζαι ο πρέπει να έχει πληροφόρησην. Όποιος δεν θέλει να το μάθει ο κόσμος ότι θα κτίσει μες τον Ακάμαν, ας μεν αγοράσει ή ας μεν ζητήσει άδειαν οικοδομής.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Θεοπέμπτου,
συγχαρητήρια για το πολύ καλό έργο που παράγετε (σπάνιο φαινόμενο σε κρατικές υπηρεσίες).
Προτίθεμαι να αγοράσω σπίτι σε αγροτική περιοχή, πίσω από το σπίτι και απέναντι υπάρχουν άδεια οικοπεδα.
Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι να μην υπάρχει ο κίνδυνος να κτιστεί σ' αυτά υποσταθμός της ΑΗΚ. Γνωστός μου αγόρασε διαμέρισμα (στον 1ο όροφο πολυκατοικίας) στη Λευκωσία και έξι μήνες μετά που κατοίκησε μέσα εμφανίστηκε η ΑΗΚ η οποία εγκατέστεισε στο ισόγειο, κάτω από το υνοδωμάτιό του, υποσταθμό!!!
Ποιος μπορεί να με ενημερώσει γι' αυτή την πιθανότατα. Που πρέπει να απευθυνθώ πριν προχωρήσω στην αγορά; Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί γι' αυτούς τους υποσταθμούς;
Μάλιστα, στο χωριό που θα κατοικήσουμε, πρόσφατα υπήρξε 'κόντρα' δημαρχείου με παλιούς κατοίκους διότι σε άδειο οικόπεδο αποφάσισαν να δημιουργήσουν υποσταθμό της ΑΗΚ. Παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων (και την εισήγησή τους, τουλάχιστον ο υποσταθμός να είναι τουλάχιστον υπόγειος) το δημαρχείο είναι ανένδοτο.
Ευχαριστώ
ΓΚ

Theopemptou είπε...

Θα πρέπει να απευθυνθείς στη Πολεοδομική Αρχή της περιοχής σου. Αν είναι εκτός ορίων του δήμου τότε αυτή ειναι τα επαρχιακά γραφεία της πολεοδομίας.
Θα πρέπει εκεί να μπορείς να μάθεις και βλέπωντας τους διαχωρισμούς των οικοπέδων.
Δες το θέμα που ξεκίνησα με τα δικαιώματα του πολίτη αν αρνηθούν να σου δώσουν πληροφορίες

Related Posts with Thumbnails