Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Αγοράσαμε γη με μόλυβδο Οι αυστραλοί έχουν ελέγχους!

Από την Έκθεση του Γεν Ελεγκτή για το 2015 - Νομίζετε ότι θα μπορούσε αυτό να συμβεί στην Κύπρο?
(β) Υπάτη Αρμοστεία Καμπέρας.
(i) Ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Η Δημοκρατία κατέχει οικόπεδο με μακροχρόνια μίσθωση
για περίοδο 99 χρόνων (2004 – 2103) στην Καμπέρα, (για το οποίο το 2004 καταβλήθηκε ποσό
ύψους AU$800.000) που προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί η πρεσβευτική κατοικία διότι το οικόπεδο θεωρήθηκε ακατάλληλο λόγω του εντοπισμού μετάλλων μολύβδου στο υπέδαφος του. Σε επιστολή του Υπουργείου προς την Υπηρεσία μας ημερ.10.11.2014 αναφέρεται ότι αποφασίστηκε όπως ερευνηθούν δύο πιθανά ενδεχόμενα για εκμετάλλευση του οικοπέδου:
· Πρώτον εάν υπάρξει επίσημη πιστοποίηση για την καταλληλότητα του εδάφους να ερευνηθεί το ενδεχόμενο δανειοδότησης από τοπικό πιστωτικό ίδρυμα για την ανέγερση της πρεσβευτικής κατοικίας, και
· Δεύτερον να ερευνηθεί το ενδεχόμενο αποδέσμευσης του οικοπέδου και πώληση των
δικαιωμάτων μίσθωσης στην Αυστραλιανή Κυβέρνηση όπως έγινε και με το εφαπτόμενο οικόπεδο το οποίο επιστράφηκε από την Πρεσβεία του Κατάρ διότι κρίθηκε ακατάλληλο για εκμετάλλευση.

Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 2004 μέχρι 2015 καταβλήθηκαν ενοίκια για την πρεσβευτική κατοικία συνολικού ύψους €698.299.

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Τροποποιήσεις στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο

Να ένα από τα πιο επικίνδυνα νομοσχέδια που θα έρθει ενώπιον της ολομέλειας για ψήφιση στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα θα μπορεί να κυρήσσει ένα χώρο ως χώρο ελλιμενισμού και μετά με αυτή την τροποποίηση θα μπορεί να μεταβιβάζει την ιδιοκτησία σε ιδιώτη!!! 
Για πρώτη φορα δηλαδή στην ιστορία θα δίνουμε παραλίες σε ιδιώτες μόνιμα! 
Όλα τα ξενοδοχεία με βραχίονες μπροστά, άλλα που δεν έχουν θα κάνουν και μετά θα κάνουν αίτηση να γίνει δική τους η θάλασσα.
Ποια θα ειναι η διαδικασία;

  1.  Με βάση το  περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος του 2007 (46(I)/2007) θα κάνουν αίτηση για δημιουργία, επίχωσης, χώρο ελλιμενισμού ή μικρή μαρίνα.
  2. Με τον πιο πάνω νόμο θα αποφασίζει το υπουργικό συμβούλιο με διάταγμα.
  3. Με βάση την τροποποίηση που επιχειρείται τώρα, όλοι αυτοί οι χώροι θα θεωρούνται κρατική γη και ως τέτοια με βάση το άρθρο 18(1)(α) θα μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να "παραχωρήσει, εκμισθώσει ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο αποξενώσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Δημοκρατίας"


Τροποποιήσεις στον:
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224)

Πιο κάτω με κόκκινο οι δύο προσθήκες στην ερμηνεία και στο Άρθρο18 που είναι στο νομοσχέδιο του νόμου:

Ερμηνεία
2. Στο Νόμο αυτό-

"ακίνητη ιδιοκτησία" περιλαμβάνει-

(α) γη·

(β) οικοδομές και άλλα κατασκευάσματα, οικοδομήματα ή προσαρτήματα που είναι στερεά συνδεδεμένα με οποιαδήποτε γη ή με οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα·

(γ) δέντρα, αμπέλια και κάθε άλλο πράγμα που φυτεύτηκε ή που φύεται σε οποιαδήποτε γη καθώς και οποιουσδήποτε καρπούς αυτών πριν από τον αποχωρισμό ·

(δ) πηγές, φρέατα, ύδωρ και δικαιώματα σε ύδατα είτε αυτά κατέχονται μαζί με οποιαδήποτε γη είτε ανεξάρτητα από αυτή·

(ε) προνόμια, ελευθερίες, δουλείες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και πλεονεκτήματα που ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν, σε οποιαδήποτε γη ή οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα

(στ) εξ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα ιδιοκτησίας η οποία εκτίθεται πιο πάνω·

(ζ) γη που δημιουργείται μετά από επίχωση της θάλασσας·

(η) μόνο για σκοπούς εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για τους σκοπούς των διατάξεων του Μέρους ΙV του παρόντος Νόμου ή για τους σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, θαλάσσιο χώρο, που κηρύσσεται
-«(i)    ως μαρίνα δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης Μαρίνων Νόμου, ή
(ii)       ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής δυνάμει των διατάξεων του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου,
ο οποίος πρόκειται να επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, όπως ο χώρος αυτός εμφαίνεται σε κτηματικό σχέδιο που ετοιμάζεται από το Διευθυντή.».
ως μαρίνα δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης Μαρίνων Νόμου, ο οποίος πρόκειται να επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, όπως ο χώρος αυτός εμφαίνεται σε κτηματικό σχέδιο που ετοιμάζεται από τον Διευθυντή.

"αξία", σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει το ποσό το οποίο η ακίνητη ιδιοκτησία θα μπορούσε να αναμένεται ότι θα αποφέρει αν επωλείτο στην ελεύθερη αγορά από πωλητή που ενεργεί εκούσια σε αγοραστή που ενεργεί εκούσια·

"αξία γενικής εκτίμησης" σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία σημαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διενέργεια γενικής εκτίμησης ή επανεκτίμησης ή αναθεώρησης γενικής εκτίμησης, το οποίο είναι όσο το δυνατό πλησιέστερο της αξίας·

"δημόσιος δρόμος" σημαίνει οποιαδήποτε οδό, πλατεία, μονοπάτι, ανοικτό χώρο ή χώρο επί του οποίου το κοινό έχει δικαίωμα διόδου και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γη που εκχωρήθηκε από, ή με τη συναίνεση, της αρμόδιας αρχής ως δημόσιος δρόμος·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό που διορίζεται από το Διευθυντή για όλους ή οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόμου αυτού είτε γενικά είτε για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό·

"το Δικαστήριο", σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία αυτή·

"εγγεγραμμένος", μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του όρου αυτού, σημαίνει καταχωρισμένος στο Κτηματικό Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε αυτό είναι μηχανογραφημένο είτε είναι χειρόγραφο, και ως ημερομηνία εγγραφής λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η καταχώρηση προηγείται χρονικά σε οποιοδήποτε από τα δύο Μητρώα·

"Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο", για ζητήματα που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο γραφείο ή χώρο που ο Διευθυντής ήθελε, με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίσει για όλες ή μερικές από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δύναται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε παράρτημα Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου που λειτουργεί στην επαρχία αυτού:

Νοείται ότι σε παράρτημα διενεργούνται τέτοιες μόνο πράξεις ως ήθελε εκάστοτε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή.

"εχθρική κατοχή", μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του όρου αυτού, σημαίνει κατοχή από πρόσωπο που δεν δικαιούται σε αυτή, όταν η ρητή ή η εξυπακουόμενη συναίνεση ή άδεια του προσώπου που δικαιούται με τον τρόπο αυτό στην κατοχή αυτή δεν δόθηκε ή λήφθηκε·

"θρησκευτικός οργανισμός" περιλαμβάνει θρησκευτικό κατάστημα ή θρησκευτικό ίδρυμα κάθε δόγματος καθώς και οποιοδήποτε θρόνο, εκκλησία, παρεκκλήσι, μονή, τέμενος, τεκκέ, τόπο λατρείας ή συναγωγή·

"Κηδεμόνας" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1991·

Κτηματικό Μητρώο” σημαίνει το Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει μηχανογραφημένο Μητρώο·

"κυβερνητικός οικισμός" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό από τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο.

"κύριος" σημαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως ο κύριος οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας είτε αυτό είναι εγγεγραμμένο με τον τρόπο αυτό ή όχι·

"πιστωτικό ίδρυμα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή  αντικαθίσταται·

"συναλλαγή", μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του όρου αυτού, σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει την εκούσια μεταβίβαση ή υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας και οποιοδήποτε άλλο εκούσιο εμπράγματο βάρος ή πράξη που επηρεάζει ακίνητη ιδιοκτησία η οποία απαιτείται να διενεργηθεί σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από οποιοδήποτε νόμο που εκάστοτε είναι σε ισχύ·

«συνοικισμός αυτοστέγασης» σημαίνει το χώρο στον οποίο η Δημοκρατία έχει προβεί σε διαχωρισμό οικοπέδων για σκοπούς στέγασης δικαιούχων στεγαστικής βοήθειας με βάση τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο.

"τέλος εγγραφής" σημαίνει το τέλος που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με την εγγραφή τίτλου επί ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που εκάστοτε είναι σε ισχύ.


Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να ανταλλάσσει ιδιοκτησία της Δημοκρατίας κτλ.
18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, υπό τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια, τα οποία ήθελαν καθοριστεί με Κανονισμούς-

(α) Να παραχωρήσει, εκμισθώσει ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο αποξενώσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ή ακίνητη ιδιοκτησία που περιήλθε στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, άλλην εκτός από δημόσιο δρόμο ή την παραλία·

(β) να ανταλλάξει ή αποξενώσει μέρος οποιουδήποτε δημόσιου δρόμου, αν ικανοποιηθεί ότι άλλος επαρκής δημόσιος δρόμος έχει παραχωρηθεί προς αντικατάσταση του ή ότι η ανταλλαγή ή η αποξένωση αυτή θα βελτιώσει το δημόσιο αυτό δρόμο ·

(γ) να εκμισθώσει μέρος παραλίας για σκοπούς λιμένων, μαρίνων, χώρων ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, προβλήτων, αποβαθρών, προκυμαιών, ιχθυοτροφείων και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας.

(2) Εντός τριών μηνών από τη διενέργεια από το Υπουργικό Συμβούλιο οποιωνδήποτε πράξεων δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που δείχνει αναλυτικά τις περιπτώσεις στις οποίες έγιναν οι παραχωρήσεις αυτές.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δεν παραχωρεί και ούτε προβαίνει σε αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει περιέλθει στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου για οικιστικούς σκοπούς, εκτός μόνο για περιπτώσεις στέγασης προσώπων που θεωρούνται δικαιούχοι με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου και των κληρονόμων, των δικαιούχων, που απεβίωσαν κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006 προκειμένου περί οικιστικής μονάδας σε Κυβερνητικό Οικισμό και μετά την 20η Ιουλίου 1974 προκειμένου περί οικιστικής μονάδας σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης ή των άλλων συγγενικών προσώπων που διαβιούσαν ή συγκατοικούσαν στην ίδια οικιστική μονάδα με τους εν λόγω αποβιώσαντες και σύμφωνα με τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια για το σκοπό αυτό, με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και οι οποίοι δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας να αποξενώσει την ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας η οποία περιγράφεται στον Πίνακα Β΄, υπό όρους τους οποίους το ίδιο θα καθορίσει με την απόφασή του και αφού προηγηθεί ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.
________________________________________________________
Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος του 2007 (46(I)/2007)

Κήρυξη χώρου ελλιμενισμού
3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει οποιοδήποτε τμήμα εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρο ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, για τη διαχείριση και λειτουργία του οποίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Μετά την έκδοση του διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρεί αναγκαίες για την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και στη συνέχεια να χορηγήσει άδεια διαχείρισης του χώρου σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
____________________________________________________________________
Η συζήτηση για αναβολή στην ολομέλεια:
https://youtu.be/Lk4Cpl1MqVs?t=1h40m22s

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Αυθαίρετα, και πολεοδομικά κίνητρα

14/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


I.        Σε προηγούμενο μου ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 21/1/2016, σας είχα ενημερώσει για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας και αφορούν τα ακόλουθα:
       i.        Μέτρα Νομιμοποίησης/ Αδειοδότησης Αυθαίρετων/ Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις
      ii.        Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων
     iii.        Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας  

Τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας, μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διεύθυνση:
Ουσιώδεις Διευκρινίσεις επί των αποφάσεων αυτών, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:
II.            Ειδικότερα όσον αφορά τα Μέτρα Νομιμοποίησης/ΑδειοδότησηςΑυθαίρετων / Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις και με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία εφαρμογής τους, επισυνάπτεται κείμενο, όπου δίνονται βασικές διευκρινίσεις και επισημάνσεις σε σχέση με την εφαρμογή τους.  

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα Μέτρα, αφορούν ουσιαστικά απόκλιση από τις πρόνοιες του Σχεδίου Ανάπτυξης, θα πρέπει, να δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης, ότι ζητείται η χρήση τους, με αιτιολογικό, διαφορετικά η αίτηση θα εξετάζεται ως κανονική αίτηση.  Προς διευκόλυνση, έχει ετοιμαστεί έντυπο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αιτητή ή μελετητή. Το έντυπο αυτό, με την ονομασία «Δήλωση για Μέτρα Αδειοδότησης», επισυνάπτεται. Να επισυνάπτονται επίσης οποιαδήποτε δικαιολογητικά κρίνονται απαραίτητα για στοιχειοθέτηση της αίτησης.

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς θα βλέπει στο μέλλον;

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι η κατασκευή του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς θα προχωρήσει σε διάφορα στάδια και τη συμπλήρωσή του στο τέλος του 2021.
Ο δρόμος αυτός προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να σχεδιαστεί ένας δρόμος πρότυπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες αλλά να βλέπει και στο μέλλον.

Σταθμοί εξυπηρέτησης.
Τα Δημόσια Έργα επιμένουν ότι οι αποστάσεις στην Κύπρο είναι μικρές και δεν δικαιολογούν τη δημιουργία σταθμών εξυπηρέτησης σε υπεραστικούς δρόμους. Αυτό μπορεί να είναι σωστό για τους πιο πολλούς πολίτες που ίσως να μην χρειάζονται τόπο ξεκούρασης, φαγητό ή αποχωρητήρια στη διαδρομή τους. Είμαι όμως βέβαιος ότι όταν τα κατασκευάσουμε όχι μόνο θα τα χρησιμοποιούν αλλά με τις σωστές πρόνοιες μπορούν να αναζωογονήσουν την περιοχή.
Όμως, είμαστε και τουριστικό νησί με πάρα πολλούς επισκέπτες που ενοικιάζουν αυτοκίνητο για να βγουν να απολαύσουν την κυπριακή φύση.
Παράλληλα οι σταθμοί θα προσφέρουν τόπο ξεκούρασης και ανέσεων και στους ταλαίπωρους επαγγελματίες οδηγούς αλλά και πολλές άλλες υπηρεσίες που θα σπρώξουν τον τόπο και την περιοχή μπροστά!
Τι θα πρέπει όμως να περιλαμβάνουν οι μοντέρνοι σταθμοί εξυπηρέτησης;
Α) Αναψυκτήριο ή/και εστιατόριο με ελεύθερα καθίσματα εντός και εκτός του χώρου που οι επισκέπτες θα πρέπει μάλιστα να μπορούν ελεύθερα να τα χρησιμοποιήσουν είτε παραγγείλουν είτε όχι και θα μπορούν μάλιστα να φέρουν το δικό τους καφέ και φαγητό.
Β) Μικρό κατάστημα με τοπικά προϊόντα είτε είναι χειροτεχνία είτε τρόφιμα όλων των ειδών. Το κατάστημα μαζί με το αναψυκτήριο θα πρέπει να αποφέρουν έσοδα στις γύρο κοινότητες.
Γ) Καθαρά κοινής χρήσης δημόσια αποχωρητήρια.
Δ) Πινακίδα όπου όποιος κάτοικος της περιοχής θα μπορεί να διαφημίζει υπηρεσίες, χειροτεχνίες, χώρους διαμονής ή και προϊόντα.
Ε) Σταθμός εναλλακτικών καυσίμων με δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και υγραερίου κίνησης. Ο νόμος 59/2017, ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και θα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα το κράτος να κάνει τις απαραίτητες υποδομές και όχι να περιμένει τον ιδιωτικό τομέα, αν πραγματικά νοιαζόμαστε να προωθήσουμε τα εναλλακτικά καύσιμα.
Ζ) Τα λεωφορεία που θα συνδέουν την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς θα πρέπει να μπορούν εύκολα να εξυπηρετούν και τις γύρο κοινότητες. Γι’ αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν από τώρα οι σταθμοί των υπεραστικών λεωφορείων και παράλληλα να προσφέρουν και δωρεάν στάθμευση στους επιβάτες.

Άγρια ζωή
Η λειτουργία ενός δρόμου που περνά μέσα από τη φύση δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην άγρια ζωή. Η ενόχληση γίνεται όχι μόνο από τα φώτα και το δρόμο αλλά και από το γεγονός ότι ο δρόμος είναι πλέον απροσπέλαστος και αν καταφέρει οτιδήποτε να βγει στο οδόστρωμα ο θάνατος από τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σίγουρος.
Για αυτό το λόγο στο εξωτερικό κατασκευάζονται σε στρατηγικά σημεία είτε υπέργειες είτε υπόγειες διαβάσεις ζώων ούτως ώστε να μειώνονται οι θάνατοι. Το κόστος, ιδιαίτερα των υπόγειων διαβάσεων δεν είναι αποτρεπτικό.

Ενέργεια
Για λόγους ασφάλειας, όλες οι είσοδοι και έξοδοι των υπεραστικών δρόμων, φωτίζονται όλο το βράδυ. Όμως η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ και οι νέοι λαμπτήρες LED μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα:
Α) Έχουν εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής με μεγάλο οικονομικό όφελος όχι μόνο στην κατανάλωση αλλά και στα μειωμένα έξοδα συντήρησης.
Β) Μπορούν να ανάβουν πολύ γρήγορα. Έτσι με ένα αυτόματα σύστημα μπορούν να ανάβουν μόνο όταν πλησιάζει ένα όχημα και να σβήνουν όταν πλέον το αυτοκίνητο φύγει και όχι να μένουν αναμμένα όλο το βράδυ.

Θόρυβος
Ο θόρυβος από τα διερχόμενα αυτοκίνητα δημιουργεί πολλά προβλήματα στους περίοικους και θα πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού. Λύση μπορεί να είναι η άσφαλτος χαμηλού θορύβου, αισθητικά όμορφα ηχοπετάσματα, βύθιση ή ανύψωση του δρόμου ή ακόμη και η επιλογή της διαδρομής.

Αυτές είναι οι προτάσεις για ένα υπεραστικό δρόμο που θα μας οδηγήσει στο μέλλον, φτάνει να θέλουμε.

Και το ερώτημα αυτό είναι που θέλουμε;


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.


Related Posts with Thumbnails