Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Μια αναγκαιότητα για την Κύπρο

[Σημερινό άρθρο μου στο "Φιλελεύθερο"]

Τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση;
Η δημοφιλής εγκυκλοπαίδεια Wikipedia καθορίζει σαν Κοινωνικές Επιχειρήσεις τους οργανισμούς που εφαρμόζουν στρατηγικές με στόχο την αύξηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και την βελτίωση του περιβάλλοντος. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν προσφέρουν κανένα κέρδος σε μετόχους πέραν από το μισθό που εισπράττουν οι υπάλληλοι.

Όλες οι Κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οι ίδιες;
Στην Ελλάδα για παράδειγμα η σχετική νομοθεσία αναφέρεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους τους οποίους περιγράφει ως εξής:
Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες).
Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνομιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.

Ποιες οι διαφορές τους με τις κανονικές επιχειρήσεις;
Συνήθως στις επιχειρήσεις αυτές δίνονται πολλά προνόμια, πρέπει να είναι συνεταιριστικές, δεν φορολογούνται τα κέρδη τους τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν στην επιχείρηση με βάση πρόνοιες του νόμου. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να αναλαμβάνουν ανάθεση εκτέλεσης εργασιών από το κράτος χωρίς τη διαδικασία των προσφορών. Πολύ συχνά τέτοιες επιχειρήσεις πλαισιώνονται από ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών.

Ποια η σχέση των κανονικών εμπορικών επιχειρήσεων με αυτές;
Επειδή στο εξωτερικό οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις χαίρουν πολύ μεγάλης εκτίμησης από το κοινό, πολλές εμπορικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στη σύσταση μιας Κοινωνικής Επιχείρησης σαν μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης.

Θα ήταν χρήσιμες για την Κύπρο;
Σε μια δύσκολη εποχή όπως αυτή θα πρέπει να δώσουμε διέξοδο σε ανθρώπους με δυσκολίες και να τους μετατρέψουμε σε συμμάχους του κράτους στον αγώνα για βελτίωση της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Για παράδειγμα μια τέτοια επιχείρηση σε κάθε Δήμο και Σύμπλεγμα Κοινοτήτων θα μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ένα Δημοτικό Κατάστημα Μεταχειρισμένων ειδών και οικιακού εξοπλισμού.
Είμαστε σε εποχή κρίσης και τέτοιες επιχειρήσεις χρειάζεται να θεσμοθετηθούν άμεσα!Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Κύπρος: Ένα βήμα πριν το δικαστήριο για διάφορα θέματα


Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει την νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 248 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 58 αιτιολογημένων γνωμών και 12 παραπομπών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραβάσεων, βλέπε MEMO/12/12.


Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε αρκετά κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών τους πλαισίων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που θεσπίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ. Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τους στόχους των πολιτικών τους για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο.
Έπειτα από διαβουλεύσεις με τα οικεία κράτη μέλη, έχουν πλέον ληφθεί αποφάσεις σχετικά με μια πρώτη δέσμη εκκρεμουσών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα η Επιτροπή:
·         ζήτησε από τη Σουηδία να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία του μονοπωλίου που διατηρεί για τα τυχερά παιχνίδια·
·         έκλεισε την υπόθεση παράβασης κατά της Φινλανδίας σχετικά με τη συμμόρφωση, με την ενωσιακή νομοθεσία, των εθνικών διατάξεων που θεσπίζουν αποκλειστικά δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών·
·         αποφάσισε να αποστείλει στο Βέλγιο, στην Κύπρο, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και στη Ρουμανία επίσημο αίτημα για παροχή πληροφοριών σχετικά με την εθνική τους νομοθεσία που περιορίζει την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.
(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1101, C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)


Σήμερα η Επιτροπή κάλεσε την Αυστρία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία τής οδηγίας 2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς («οδηγία CCS»). Μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα σ’ αυτά τα κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ), με την οποία τα καλεί να συμμορφωθούν με το δίκαιο της ΕΕ.
Η οδηγία CCS εκδόθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων του 2009 για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η οδηγία θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την ασφαλή προς το περιβάλλον αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς, αίρει τους νομικούς φραγμούς ως προς την αποθήκευση αυτή και καθορίζει τις απαιτήσεις που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός χώρου αποθήκευσης. Η τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, εάν αποτελέσει προϊόν εμπορικής εκμετάλλευσης, θεωρείται ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ.
(Για περισσότερες πληροφορίες: I. Valero Ladron - Τηλ. +32 229 64971 - Κινητό +32 498 96 4971)

Η Επιτροπή ζήτησε επισήμως από την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει τις νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (IP/11/332).
Έξι μήνες και πλέον μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, και παρά τις προειδοποιητικές επιστολές της 29ης Μαΐου 2013, οι εν λόγω χώρες εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο εσωτερικό τους δίκαιο.
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Αν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τη νομική τους υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή τους στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Η οδηγία της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων μπορεί ν’ αλλάξει πραγματικά τη ζωή των θυμάτων και να προλάβει τη δημιουργία περαιτέρω θυμάτων. Η οδηγία αυτή προβλέπει δράσεις σε διάφορους τομείς, όπως τη θέσπιση διατάξεων ποινικού δικαίου, τη δίωξη των δραστών, τη στήριξη των θυμάτων και την προστασία των δικαιωμάτων τους στις ποινικές διώξεις, την πρόληψη της συγκεκριμένης πρακτικής και την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας.
Μέχρι σήμερα 18 χώρες έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Κροατία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο).
(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Cercone - Τηλ. +32 229 80963 - Κινητό +32 498 98 2349)Η Επιτροπή ζήτησε επισήμως από τη Μάλτα και την Ελλάδα να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Μέχρι σήμερα, η Μάλτα και η Ελλάδα δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τις διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα καλώντας την να κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία εφαρμοστικά μέτρα. Η Επιτροπή απέστειλε επίσης στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη προς εκείνη που είχε αποστείλει τον Ιανουάριο, υπενθυμίζοντάς της ότι όφειλε να μεταφέρει πλήρως την οδηγία. Αν τα κράτη μέλη δεν εκπληρώσουν τη νομική τους υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή τους στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· και να εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπροσθέτως, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, από το 2021, όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Τον Σεπτέμβριο του 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών (πλην Δανίας, Ιρλανδίας και Σουηδίας), τα οποία δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
Τον Ιανουάριο του 2013 είχαν ήδη αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία· τον Απρίλιο του 2013, στην Ισπανία και στη Σλοβενία· τον Ιούνιο του 2013, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τις Κάτω Χώρες· τον Σεπτέμβριο του 2013, στην Αυστρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο· και τον Οκτώβριο του 2013, στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία. Για περισσότερες πληροφορίες:                  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να στείλει λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, στο εθνικό της δίκαιο, της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Κύπρος δεν μετέφερε τα τεχνικά μετρά σχετικά με τις εξαιρέσεις ορισμένων εξοπλισμών που περιέχουν κάδμιο. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 2 Ιανουαρίου 2013. Αφού η Κύπρος αθέτησε την αρχική προθεσμία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Επιτροπή, στις 21 Μαρτίου 2013, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή. Επειδή εξακολουθούν να διαπιστώνονται οι συγκεκριμένες παραλείψεις, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.
(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

·       Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να εφαρμόσει την οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η επονομαζόμενη «3η ταχυδρομική οδηγία» έπρεπε να είχε μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από τα 11 κράτη μέλη που είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρατείνουν την προθεσμία μεταφοράς. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει τις απαιτούμενες διατάξεις. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας επί παραβάσει. Αν, εντός δύο μηνών, δεν κοινοποιηθούν μέτρα που να συνεπάγονται τον τερματισμό της παράβασης του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm
(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Κύπρο να μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την τιμολόγηση ΦΠΑ στο εθνικό της δίκαιο. Την 1η Ιανουαρίου 2013 άρχισαν να ισχύουν νέοι κανόνες για την τιμολόγηση ΦΠΑ (οδηγία 2010/45/ΕΕ). Οι κανόνες αυτοί διαμορφώνουν ένα απλούστερο και πιο σύγχρονο σύστημα τιμολόγησης ΦΠΑ και μειώνουν τη γραφειοκρατία και το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία έως τις αρχές του 2013, αλλά η Κύπρος δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή κανένα τέτοιο μέτρο. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ. Αναφ.: IN/2013/0010
(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)·        

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Μια υπέροχη Κυριακή με την Ποδηλατοπαρέα Λατσιών

Είμαι με αντιβιοτικά, παίρνω panadol, τρύπισε το λάστιχο μου και περπάτησα μέσα στη βροχή αλλά ήταν τόσο μεγάλη η απόλαυση με τα μωρά σήμερα, τόσο ωραία τα παιγνίδια της Κυριακής και η φιλοξενία που θα το έκανα ξανά χίλιες φορές
Μόνο αμα δει κάποιος την πανέμορφη θέα με τούτα όύλλα τα μωρά να ποδηλατούν με τη σειρά καταλαβαίνει πόσο σπουδαία δουλειά κάνει η Ποδηλατοπαρέα Λατσιών / Πολιτιστικό εργαστήρι Κακκαρίστρα

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Άργησα πολύ να το μάθω ...

Πρόσφατα ήμουν καλεσμένος σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Τσερίου όπου μίλησα για την κομποστοποιήση.
Στην εισαγωγή του ο Δήμαρχος όταν με καλωσόριζε τόνισε με έμφαση ότι πήγα εκεί αφιλοκερδώς!
Αυτό μου θύμισε τις αρχές που έγινα Επίτροπος όταν άκουγα τους διάφορους να κάνουν αναφορές στο αφιλοκερδώς και πάντα νόμιζα ότι αυτό ήταν απλή φιλοφρόνηση.
Όμως, μια Κυριακή με κάλεσε ο σύνδεσμος Άγγλων συνταξιούχων της Πάφου να μιλήσω σε μια εκδήλωση.
Μετά τη λήξη της εκδήλωσης και όταν ετοιμαζόμουν να φύγω ήρθε η διοργανώτρια και μου έδωσε ένα φάκελο με την αμοιβή μου και μου τόνισε ότι αν το ποσό δεν με ικKai eg;v ανοποιούσε μπορούσε να μου δώσει περισσότερα.
Εγώ απάντησα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το δεκτώ, μα δε γίνεται μου απαντά το έχω προυπολογίσει και το αφαίρεσα από τον προυπολογισμό μας όπως κάνω πάντα.
Και ρωτώ εγώ ο αφελής, καλά πληρώνεις και κυβερνητικούς αξιωματούχους όταν έρθουν να μιλήσουν?
Βεβαίως μου απαντά! Της είπα τότε να κρατήσει τα λεφτά και να τα θεωρήσει σαν δωρεά από μένα.

Μετά από αυτό άρχισα να ρωτώ με τρόπο και ανακάλυψα ότι αρκετοί ομιλητές με διάφορες διλαιολογίες παίρνουν λεφτά για να μιλήσουν σε εκδηλώσεις.

Καταλαβαίνω ενα ιδιώτη να απαιτήσει π.χ. την βενζίνη του για ένα μακρινό ταξίδι, αλλά όχι και ένα κυβερνητικό αξιωματούχο όπως ήμουν εγώ που το κράτος μου έδινε και το αυτοκίνητο και τη βενζίνη.
Όμως ακόμη και τώρα, πάω όπου με καλέσουν αφιλοκερδώς!

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Η Ορόκλινη αποκτά σύντομα «Πράσινη Παραλία»

Θα είναι η τρίτη παραλία στην Κύπρο που παίρνει τον τίτλο

[ΧΘ: Όσοι θέλουν να μάθουν τι σημαίνει Πράσινη Παραλία ο οδηγός είναι εδώ]

Με πρωτοβουλία του ΚΟΤ, του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού και του Travel Foundation UK
Η παραλία «Γιαννάδες» στην Ορόκλινη της επαρχίας Λάρνακας είναι η ακτή που θα αποκτήσει τον τίτλο της «Πράσινης Παραλίας». Πρόκειται για την τρίτη παραλία στην Κύπρο που παίρνει τον τίτλο, μετά την παραλία του Nissi Beach στην Αγία Νάπα και του Fig Tree Bay στον Πρωταρά.
 Στο Φθινοπωρινό δελτίο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας αναφέρεται ότι «η πόλη του Ζήνωνα κερδίζει έδαφος στην προσπάθεια της να εμπλουτίσει τις παραλίες της, αφού πολύ σύντομα μια από τις ακτές της θα αποκτήσει τον τίτλο της «Πράσινης Παραλίας».
Πρόκειται για την παραλία «Γιαννάδες» στην Ορόκλινη, η οποία όταν θα λάβει και επίσημα τον τίτλο και θα καταστεί η τρίτη «Πράσινη Παραλία» σε ολόκληρη την Κύπρο, μετά την παραλία του Nissi Beach στην Αγία Νάπα και του Fig Tree Bay στον Πρωταρά».
 Η «Πράσινη Παραλία» διαθέτει κριτήρια που διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν την ποιότητα του θαλάσσιου νερού και της άμμου, τις οικολογικές διευκολύνσεις και τα οικολογικά μέσα μεταφοράς, τη μηδαμινή ηχορύπανση, την προσφορά τοπικών εδεσμάτων και ποτών, την επίπλωση της παραλίας, τη φύτευση της, την περιβαλλοντική ενημέρωση, καθώς και τις οικολογικές σημάνσεις.
 Σύμφωνα με το δελτίο, "οι ενέργειες για απόκτηση του τίτλου της «Πράσινης Παραλιας» στην παραλία «Γιαννάδες», έγιναν «με πρωτοβουλία του ΚΟΤ, του Cyprus Systainable Tourism Initiative και του Travel Foundation σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας και τους ξενοδόχους της περιοχής».
 Αναφέρεται ακόμα ότι η συγκεκριμένη παραλία «ήδη κατέχει την πιστοποίηση της Γαλάζιας Σημαίας. Για την απόκτηση του τίτλου της «Πράσινης Παραλίας» έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή στην παραλία των διαφόρων κριτηρίων –απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων είναι τα παραδοσιακά τασάκια, οι κάδοι ανακύκλωσης και η δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων».
 Η απονονή του τίτλου της "Πράσινης Παραλίας" αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η φύτευση διαφόρων φυτών κατά μήκος της παραλίας.

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Προειδοποιήσεις ΕΕ και δικαστήριο για την Κύπρο

1.        Παραπομπές στο Δικαστήριο

Κοινωνική ασφάλιση: η Επιτροπή παραπέμπει την ΚΥΠΡΟ στο Δικαστήριο για διακρίσεις κατά των Κυπρίων πρώην δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή η χώρα αυτή εφαρμόζει όρους που συνιστούν δυσμενείς διακρίσεις όσον αφορά, αφενός, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των Κυπρίων πρώην δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος και, αφετέρου, τα δικαιώματα των εν λόγω εργαζομένων για λήψη άδειας άνευ αποδοχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διακρίσεις παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/869 - J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)
---------------------------------------------------------
2.        Αιτιολογημένες γνώμες

·       Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Επτά κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν εθνικά μέτρα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Αυστρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη, ζητώντας τους να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας, η οποία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Αν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις τους εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Βάσει αυτής της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτούν να γίνεται τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι από το 2021 και μετά όλα τα νέα κτίρια θα είναι «κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας». Τον Σεπτέμβριο του 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών που δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό τους δίκαιο. Έχουν ήδη αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2013, στην Ισπανία και τη Σλοβενία τον Απρίλιο του 2013 και στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τις Κάτω Χώρες τον Ιούνιο του 2013. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:                              http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.
(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)
------------------------------
Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τέσσερα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία να της διαβιβάσουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωσαν στο εσωτερικό τους δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές. Η νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές αντικαθιστά και επικαιροποιεί τους παλαιότερους κανόνες, επιδιώκοντας την πρόληψη, τη μείωση και, στο μέτρο του δυνατού, την εξάλειψη της ρύπανσης που οφείλεται σε βιομηχανικές δραστηριότητες, και έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 7 Ιανουαρίου 2013. Τα προαναφερόμενα κράτη μέλη δεν τήρησαν την προθεσμία, με αποτέλεσμα να τους σταλούν προειδοποιητικές επιστολές στις 21 Μαρτίου 2013. Η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη. Αν τα τέσσερα κράτη δεν ενεργήσουν εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις τους ενδέχεται να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο μπορεί να τους επιβάλει χρηματικές ποινές.
(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)
--------------------------------------
3.        Προειδοποιητικές επιστολές

·       Μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ για να αποσυμφορηθεί ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα να προσδιορίσουν επειγόντως τα μέτρα που έχουν λάβει για τη δημιουργία των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB) που απαιτούνται σύμφωνα με την νομοθεσία του 2004 περί ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το απαρχαιωμένο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Τα FAB θα αντικαταστήσουν το σημερινό συνονθύλευμα των 27 εθνικών τμημάτων εναέριας κυκλοφορίας με ένα δίκτυο μεγαλύτερων, περιφερειακών τμημάτων, ούτως ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα, να μειωθεί το κόστος και να μειωθούν οι εκπομπές. Η Επιτροπή θέλει να αποτρέψει μια κρίση χωρητικότητας, καθώς ο αριθμός των πτήσεων αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% μέσα στα επόμενα 10-20 χρόνια.
(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/860 - H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 498 98 7638)
--------------------------------
4.        Περάτωση διαδικασίας

Εκλογικά δικαιώματα: η δράση της Επιτροπής εξασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές
Έπειτα από σχετικές νομικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να ασκούν πιο εύκολα το δικαίωμα ψήφου τους στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές, όταν ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Πράγματι, η Επιτροπή περάτωσε σήμερα τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε κινήσει κατά της Βουλγαρίας λόγω της επιβολής πρόσθετων απαιτήσεων σε μη Βούλγαρους πολίτες της ΕΕ που επιθυμούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι στις τοπικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές (για παράδειγμα, η Βουλγαρία τους ζητούσε να δώσουν τον αριθμό και την ημερομηνία του πιστοποιητικού κατοικίας τους). Κατόπιν των τροποποιήσεων που έγιναν στο βουλγαρικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να τερματίσει τις νομικές ενέργειες κατά της χώρας. Η Επιτροπή είχε εντοπίσει παρόμοια εμπόδια στο δικαίωμα ψήφου των πολιτών της ΕΕ στη χώρα διαμονής τους σε άλλα δέκα κράτη μέλη (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία) από το 2010, εμπόδια τα οποία έχουν πλέον επιλυθεί, εκτός από τρεις εκκρεμείς υποθέσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται οκτώ μήνες πριν από τις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα πραγματοποιηθούν στις 22-25 Μαΐου 2014.
(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/874 - M. Andreeva - Τηλ. +32 229 91382 - Κινητό +32 498 99 1382)

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Εργοστάσια Απορριμμάτων: Το μεγάλο φαγοπότι των εργολάβων

Ότι δείτε εδώ είναι ακριβώς το ίδιο και στην Κύπρο αφού έχουμε αντιγράψει την Ελλάδα κατά γράμμα ...
Μπράβο στους δημιουργούς .. μπρορούσαν να πουν και άλλα υποψιάζομαι όμως ότι δεν αρκούσε ο χρόνος ...


Εργοστάσια Απορριμμάτων: Το μεγάλο φαγοπότι των... από infowar

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Φωτιές σε δάση .. δεν το ήξερα

Διάβαζα τη μελέτη Οι πυρκαγιές στα δάση και στην ύπαιθρο μέσα από τα στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2000-2012  του Τάκη Τσιντίδη, Αναπληρ. Διευθυντής Τμήματος Δασών και πρώτη φορά συνειδητοποίησα το μεγεθος των εκάσεων που καίγονται λόγω των μεμονομένων κατοικιών!
Με βάση το πιο κάτω πίνακα οι πιο πολλές εκτάσεις καίγονται λόγω, των ηλεκτρικών καλωδίων 1330εκτ,  κακόβουλα925εκτ και τρίτο στη σειρά οι μεμονωνομένες κατοικίες 859εκτ


Αιτίες Δασικών πυρκαγιών %
Ποσοστό %
Έκταση που κάηκε εκτάρια
Γεωργικές δραστηριότητες
27 %
686
Εκδρομείς/Ταξιδιώτες/από δρόμους
18 %
194
Κακόβουλες (σκόπιμες)
17 %
925
Φυσικά αίτια (κεραυνοί)
13 %
10
Μεμονωμένες κατοικίες
9 %
859
Στρατιωτικές δραστηριότητες (κυρίως βολές)
4%
272
Αστοχίες ηλεκτροφόρων συστημάτων
4 %
1330
Κάψιμο σκυβάλων (παλιοί σκυβαλότοποι)
3 %
32
Κυνήγι
2 %
9
Άλλες αιτίες
3 %
20

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Μετατρέψτε την ιδέα σας σε επιχείρηση

Η Chrysalis LEAP, μια εντελώς νέα πρωτοβουλία, η οποία έχει σαν στόχο της να βοηθήσει φιλόδοξους επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις, ανοίγει την περίοδο υποβολής αιτήσεων που θα διαρκέσει από τις 15 μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα επιτάχυνσης ιδεών στην Κύπρο, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει στις νεοσύστατες ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα τις απαραίτητες γνώσεις, διασυνδέσεις και καθοδήγηση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επενδυτές.  Είναι ένα εντατικό πρόγραμμα τεσσάρων μηνών, σχεδιασμένο από μια ομάδα που αποτελείται από επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιχειρηματικότητα θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση της Κυπριακής οικονομίας. Πρέπει να στηρίξουμε το εγχώριο ταλέντο και να μεταφέρουμε το βάρος του ΑΕΠ της χώρας μας στις ντόπιες επιχειρήσεις για να υπάρχουν μακροπρόθεσμες προοπτικές» δήλωσε η Μαρίνα Θεοδότου, συνιδρυτής της Chrysalis LEAP, οικονομολόγος και συγγραφέας της μελέτης «Κυπριακό Επιχειρηματικό Οικοσύστημα: Οδικός Χάρτης για Οικονομική Ανάπτυξη» η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Ο Δρ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, ιδρυτής της Chrysalis LEAP και καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκαθάρισε ότι «οι επιταχυντές ιδεών είναι ένα απαραίτητο βήμα μεταξύ διαγωνισμών επιχειρηματικών πλάνων και εκκολαπτηρίων. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε τους επιχειρηματίες σε επαφή με επενδυτές, μόνο αφότου έχουν εκπαιδευτεί εντατικά και τα επιχειρηματικά τους πλάνα έχουν βελτιωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επενδυτών.»

Ομάδες αποτελούμενες από τουλάχιστον δύο μέλη, με ιδέες στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης θα μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε μια λαμπρή ιδέα και μια επιχείρηση έτοιμη να επενδύσει κάποιος σε αυτή. Μετά το πέρας της διορίας υποβολής αιτήσεων, οι ομάδες που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα το οποίο θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο με δύο Σαββατοκυρίακα εντατικών εξειδικευμένων εργαστηρίων και το οποίο θα ολοκληρωθεί με μια τελική παρουσίαση σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων του τομέα οι οποίοι θα επιλέξουν τις πέντε ομάδες που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, οι πέντε αυτές ομάδες θα ανατεθούν σε μέντορες οι οποίοι θα συνεχίσουν να τις βοηθούν να βελτιώσουν τις ιδέες και τα πρωτότυπα τους. Τον Δεκέμβριο θα διοργανωθεί μια τελική εκδήλωση στην οποία οι ομάδες θα παρουσιάσουν τα τελικά επιχειρηματικά τους πλάνα σε μια ομάδα επενδυτών τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

“Ευκαιρίες για να παρουσιάσει κάποιος την ιδέα του σε μια ομάδα επενδυτών, δεν προσφέρονται κάθε μέρα», δήλωσε ο Πάρης Θωμά, συνιδρυτής της Chrysalis LEAP και επαγγελματίας εκπαιδευτής για τις ομάδες στον τομέα της παρουσίασης. «Η Chrysalis LEAP παρέχει σε φιλόδοξους επιχειρηματίες το μέσο για να προετοιμαστούν γι’αυτή την ευκαιρία που ίσως να τους δοθεί μόνο για μια φορά, ευελπιστώντας ότι θα εντυπωσιάσουν κάποιον ο οποίος θα τους προσφέρει τη στήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για να ανεβάσουν την ιδέα τους στο επόμενο επίπεδο.

Στο παρόν στάδιο, η Chrysalis LEAP χρηματοδοτείται εξ΄ολοκλήρου με πόρους των ιδρυτών της και αναζητεί ενεργά χορηγούς οι οποίοι επιθυμούν να ταυτιστούν με τον επιταχυντή ιδεών. Όπως συμβαίνει και με τους επιταχυντές ιδεών στο εξωτερικό, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Chrysalis LEAP θα χρηματοδοτούνται από ένα συνδυασμό χορηγιών και επενδύσεων ή από ένα εφάπαξ τέλος το οποίο θα καταβάλλεται από τους επενδυτές οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κάποια από τις ομάδες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.chrysalisleap.com ή επικοινωνήστε με τον Δρα Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στο 99174940.


Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Σχέδια Χορηγιών για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2013

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε ισχύ Σχέδια Χορηγιών για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2013. Περισσότερα στοιχεία για τα Σχέδια Χορηγιών καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας www.cie.org.cy τηλ. 22606060.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, έχουν εγκριθεί για παραχώρηση χορηγίας οι πιο κάτω κατηγορίες:
Κατηγορία
Χορηγία
Χορηγία για θερμομόνωση οροφής σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες (άδεια οικοδομής μέχρι και τις 21/12/2008) σε μη ορεινές περιοχές (κάτω από 600μ) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση

Επιχορήγηση 30%
Μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800
Χορηγία για νέες επενδύσεις σε θερμομονωτικά υλικά σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες (άδεια οικοδομής μέχρι και τις 21/12/2008) σε ορεινές περιοχές (πάνω από 600μ) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση

Επιχορήγηση 30%
Μέγιστο ποσό χορηγίας €2.500
Εγκατάσταση αυτόνομων αιολικών συστημάτων (ανεμογεννήτριες – εγκατάσταση μη συνδεδεμένη με το δίκτυο ηλεκτρισμού) μέχρι 30kW για νοικοκυριά, φυσικά πρόσωπα, σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορήγηση 55%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000
Κεντρικά ηλιακά συστήματα για την παραγωγή ζεστού νερού (ελάχιστη ισχύς 2560 kW) για σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Επιχορήγηση 45%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €20.000
Ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση και ψύξη χώρων, για σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορήγηση 55%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €15.000 για θέρμανση χώρων
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000 για ψύξη χώρων

Ηλιακοί θερμοσίφωνες (χορηγία για αντικατάσταση τους σε κατοικίες με άδεια οικοδομής μέχρι 21/12/2002)
Επιχορήγηση €350 ανά κατοικία για αντικατάσταση όλου του συστήματος
Επιχορήγηση €175 ανά κατοικία για αντικατάσταση των ηλιακών πλαισίων.
Κεντρικά συστήματα παραγωγής θερμότητας/ψύξης με τη χρήση βιομάζας (π.χ. πέλλετς, μπρικέττες) για σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορήγηση 55%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €19.000
Παραγωγή θερμότητας/ψύξης με τη χρήση αντλίας θερμότητας με γεωεναλλάκτη σε κατοικίες

Επιχορήγηση 55%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €20.000
Παραγωγή θερμότητας/ψύξης με τη χρήση αντλίας θερμότητας με γεωεναλλάκτη σε κατοικίες σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δήμους, κοινότητες, εκκλησίες, μοναστήρια, σωματεία και κρατικές υπηρεσίες στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Επιχορήγηση 40%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δήμους, κοινότητες, εκκλησίες, μοναστήρια, σωματεία και κρατικές υπηρεσίες στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (μέχρι 1 MW)
Επιχορήγηση 30%
Μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €160.000

Tο Ενεργειακό Γραφείο σας ενημερώνει επίσης πως βρίσκονται σε εφαρμογή 4 σχέδια για εγκατάσταση μικρής κλίμακας Φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) σε κατοικίες και τοπικές αρχές για το 2013.

Α. Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ΦΒ μέχρι 3 kW σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών που θα ισχύει το Net metering (Δηλαδή θα συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο). Θα εγκριθούν για επιχορήγηση 2.000 αιτήσεις.  Η χορηγία αντιστοιχεί στο εφ’ άπαξ ποσό ύψους εννιακοσίων ευρώ (€900) για κάθε εγκατεστημένο kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700) ανά σύστημα.
Τα έντυπα αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy/#fusika-proswpa

Β. Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κατοικίες και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο. Θα εγκριθούν 3.000 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ που θα καταβάλλονται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

Γ. Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εγκριθούν 65 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ που θα καταβάλλονται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

Δ. Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση αυτόνομων (μη ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας) φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 7kW για οικιστικές μονάδες και μέχρι 20kW για οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα), η επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €20.000, συνδυασμένα ή όχι με άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Τα έντυπα αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy


Συζήτηση για τα μπάζα στο ΤΕΠΑΚ

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ διοργανώνουν Δημόσια Συζήτηση με θέμα

Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και  Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Στόχοι, Προβλήματα και Προοπτικές

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 στις 7:30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης του ΤΕΠΑΚ στην οδό Αθηνών 80 (Παλιό Κτηματολόγιο)
 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ κ Στέλιο Αχνιώτη
Εισηγητές
·         Χαράλαμπος Θεοπέμπτου – Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ, τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος
·         Μάριος Αλεξάνδρου - Ανώτερος Λειτουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών
·         Πέτρος Ευλογημένος – Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου

Συντονιστής    Γιάννης Κακουλλής - Γραμματέας Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού ΕΤΕΚ

Θα ακολουθήσει συζήτηση


Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Τα αμπελοπούλια στο National Geographic

Τα πιο κάτω από τη σελίδα του National Geographic και εμφανίστηκαν και στο περιοδικό πριν 2 εβδομάδες.

Cyprus

Photograph by David Guttenfelder
Volunteers with the Committee Against Bird Slaughter sneak into a grove where a farmer has just placed lime sticks to snag unwary birds. The organization dismantled nearly 9,000 traps on Cyprus last year.


Cyprus

Photograph by David Guttenfelder
A whitethroat, en route to winter grounds in Africa, is caught on a lime stick.

Cyprus

Photograph by David Guttenfelder
After prying this blackcap from a lime stick, the songbird’s rescuer uses his saliva to remove sticky plum tree sap from its feathers and feet so that it can safely fly when released.

Η συνέντευξη του φωτογράφου:Στη σελίδα του National Geographic υπάρχουν επίσης αναφορές για την Αίγυπτο και την Ιταλία

και από τα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν:

Related Posts with Thumbnails