Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Προειδοποιήσεις ΕΕ και δικαστήριο για την Κύπρο

1.        Παραπομπές στο Δικαστήριο

Κοινωνική ασφάλιση: η Επιτροπή παραπέμπει την ΚΥΠΡΟ στο Δικαστήριο για διακρίσεις κατά των Κυπρίων πρώην δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή η χώρα αυτή εφαρμόζει όρους που συνιστούν δυσμενείς διακρίσεις όσον αφορά, αφενός, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των Κυπρίων πρώην δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος και, αφετέρου, τα δικαιώματα των εν λόγω εργαζομένων για λήψη άδειας άνευ αποδοχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διακρίσεις παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/869 - J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)
---------------------------------------------------------
2.        Αιτιολογημένες γνώμες

·       Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Επτά κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν εθνικά μέτρα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Αυστρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη, ζητώντας τους να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας, η οποία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Αν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις τους εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Βάσει αυτής της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτούν να γίνεται τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι από το 2021 και μετά όλα τα νέα κτίρια θα είναι «κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας». Τον Σεπτέμβριο του 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών που δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό τους δίκαιο. Έχουν ήδη αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2013, στην Ισπανία και τη Σλοβενία τον Απρίλιο του 2013 και στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τις Κάτω Χώρες τον Ιούνιο του 2013. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:                              http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.
(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)
------------------------------
Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τέσσερα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία να της διαβιβάσουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωσαν στο εσωτερικό τους δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές. Η νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές αντικαθιστά και επικαιροποιεί τους παλαιότερους κανόνες, επιδιώκοντας την πρόληψη, τη μείωση και, στο μέτρο του δυνατού, την εξάλειψη της ρύπανσης που οφείλεται σε βιομηχανικές δραστηριότητες, και έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 7 Ιανουαρίου 2013. Τα προαναφερόμενα κράτη μέλη δεν τήρησαν την προθεσμία, με αποτέλεσμα να τους σταλούν προειδοποιητικές επιστολές στις 21 Μαρτίου 2013. Η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη. Αν τα τέσσερα κράτη δεν ενεργήσουν εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις τους ενδέχεται να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο μπορεί να τους επιβάλει χρηματικές ποινές.
(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)
--------------------------------------
3.        Προειδοποιητικές επιστολές

·       Μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ για να αποσυμφορηθεί ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα να προσδιορίσουν επειγόντως τα μέτρα που έχουν λάβει για τη δημιουργία των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB) που απαιτούνται σύμφωνα με την νομοθεσία του 2004 περί ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το απαρχαιωμένο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Τα FAB θα αντικαταστήσουν το σημερινό συνονθύλευμα των 27 εθνικών τμημάτων εναέριας κυκλοφορίας με ένα δίκτυο μεγαλύτερων, περιφερειακών τμημάτων, ούτως ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα, να μειωθεί το κόστος και να μειωθούν οι εκπομπές. Η Επιτροπή θέλει να αποτρέψει μια κρίση χωρητικότητας, καθώς ο αριθμός των πτήσεων αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% μέσα στα επόμενα 10-20 χρόνια.
(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/860 - H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 498 98 7638)
--------------------------------
4.        Περάτωση διαδικασίας

Εκλογικά δικαιώματα: η δράση της Επιτροπής εξασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές
Έπειτα από σχετικές νομικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να ασκούν πιο εύκολα το δικαίωμα ψήφου τους στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές, όταν ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Πράγματι, η Επιτροπή περάτωσε σήμερα τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε κινήσει κατά της Βουλγαρίας λόγω της επιβολής πρόσθετων απαιτήσεων σε μη Βούλγαρους πολίτες της ΕΕ που επιθυμούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι στις τοπικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές (για παράδειγμα, η Βουλγαρία τους ζητούσε να δώσουν τον αριθμό και την ημερομηνία του πιστοποιητικού κατοικίας τους). Κατόπιν των τροποποιήσεων που έγιναν στο βουλγαρικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να τερματίσει τις νομικές ενέργειες κατά της χώρας. Η Επιτροπή είχε εντοπίσει παρόμοια εμπόδια στο δικαίωμα ψήφου των πολιτών της ΕΕ στη χώρα διαμονής τους σε άλλα δέκα κράτη μέλη (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία) από το 2010, εμπόδια τα οποία έχουν πλέον επιλυθεί, εκτός από τρεις εκκρεμείς υποθέσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται οκτώ μήνες πριν από τις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα πραγματοποιηθούν στις 22-25 Μαΐου 2014.
(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/874 - M. Andreeva - Τηλ. +32 229 91382 - Κινητό +32 498 99 1382)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails