Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2007

Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και Περιβαλλοντικοί Παράμετροι

Η χρήση των Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί ένα ισχυρό οικονομικό εργαλείο για την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης, ένα οικονομικό εργαλείο που προωθεί έντονα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασισμένοι στο πιο πάνω σκεπτικό, θα ήταν καλό αν στις προκηρύξεις των Συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων που αφορούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όπως και στους όρους έγκρισης περιλαμβάνονται και περιβαλλοντικοί:

1. Με βάση τις τελευταίες τροποποιήσεις των Περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμων του 2006, οι δημόσιες αρχές δικαιούνται να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους στους όρους των συμβάσεων.

2. Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει το Μάρτιο του 2007 το Σχέδιο Δράσης για προώθηση των Πράσινων Συμβάσεων.
Μέσα στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται μία σειρά από περιβαλλοντικές πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται στη διαδικασία των Δημόσιων Συμβάσεων, όπως για παράδειγμα:

(α) Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(β) Σχεδιασμό για χαμηλή ενέργεια και κατανάλωση
(γ) Μείωση της κατανάλωσης νερού
(δ) Διαχείριση των λυμάτων
(ε) Διαχείριση των αποβλήτων και συστήματα ανακύκλωσης
(ζ) Διαχείριση των αποβλήτων κατά τη διάρκεια των κατασκευών
(η) Εφαρμογή της Πολιτικής για τις Πράσινες

Συμβάσεις στο σχεδιασμό των όρων προσφορών

3. Μια από τις πιο σοβαρές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αξιολόγηση ορισμένων έργων αναφέρεται στον υπολογισμό του Total Cost of Ownership. Δηλαδή κατά την διάρκεια της αξιολόγησης να υπολογίζεται η χρήσιμη διάρκεια ζωής και μαζί με το αρχικό κόστος αγοράς να συνυπολογίζεται και το κόστος για παράδειγμα σε ενέργεια και νερό κατά τη διάρκεια της χρήσιμης ζωής του.

4. Το περιβαλλοντικό φορτίο που επιφέρει μια κατασκευή, κατά τη διάρκεια της χρήσης της και τη μετέπειτα κατεδάφισή της, είναι εύκολο να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι επιβολής μιας σειρά μέτρων /προνοιών που στοχεύουν να περιορίσουν τη περιβαλλοντική επιβάρυνση του κτιρίου.

Οι περιβαλλοντικοί παράμετροι περιλαμβάνουν, ανάλογα με το είδος του έργου:
1) Θέματα ενέργειας και ρύπων
2) Πόσιμο Νερό
3) Νερά της βροχής
4) Υλικά
5) Απόβλητα
6) Μόλυνση - Κλιματικές αλλαγές
7) Υγεία και ποιότητα ζωής
8) Διαχείριση – Συντήρηση
9) Οικολογία
10) Κήποι

[Μέρος επιστολής προς το Γραφείο Προγραμματισμού]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails