Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

H Παρεκκλησιά φωτίζει δρόμους με ΦΒ

Αρ.Προσφοράς: 6/2011
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς ζητά προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων για φωτισμό δρόμων στην Παρεκκλησιά.
Για τους σχετικούς όρους παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα γραφεία του Συμβουλίου, οδός Γρηγόρη Αυξέντιου αρ.60, 4520 στην Παρεκκλησιά, τηλ. 25-635151, φαξ 25-634544 , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Για κάθε σετ όρων, οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν στο Συμβούλιο το ποσό των ευρώ 40+ΦΠΑ, το οποίο δεν θα επιστρέφεται.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησιάς, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων», όχι αργότερα από την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2011 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Οι προσφοροδότες είναι υπόχρεοι να συνοδεύουν τις προσφορές τους με εγγυητική προσφοράς (tender bond). Εγγυητική τραπέζης ή και προσωπική επιταγή είναι αποδεκτή. Η εγγυητική προσφοράς θα είναι για το ποσό του 10% του ποσού προσφοράς. Ο προσφοροδότης του οποίου η προσφορά θα εγκριθεί, θα κληθεί να δώσει Τραπεζική Εγγύηση ίση με το 10% του ποσού του Συμβολαίου του για πιστή εκτέλεση εργασίας, όπως επίσης και Τραπεζική Εγγύηση ίση με το 10% του ποσού του Συμβολαίου του σαν εγγύηση για την προκαταβολή του.
Για επιπλέον πληροφορίες οι προσφοροδοτες μπορούν να επικοινωνούν γραπτώς με τους Συμβούλους του έργου, Aspelo Consulting Ltd (κ. Αντώνη Περικλέους), τηλ. 25-661169, Φαξ 25-661162, Τ.Κ. 51189, 3502, Λεμεσός μέχρι και τη Δευτέρα 28/11/2011.
Όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις από και προς τους προσφοροδότες θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε ερωτήσεις για επιπλέον πληροφορίες.
Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails