Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Προτάσεις για χρηματοδότηση έργων

(α) 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI MED
(β) Εργαστήρι Ενημέρωσης, 03 Ιουνίου 2011

 Έχω οδηγίες να αναφερθώ στα πιο πάνω και να σας ενημερώσω ότι την 5η Μαΐου 2011 ανακοινώθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI Mediterranean Sea Basin).

2.            Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI MED έχει σαν κύριο στόχο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης, αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 7 κράτη μέλη της ΕΕ της Μεσογειακής Λεκάνης: Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα, και 7 μη κράτη μέλη της ΕΕ της Μεσογειακής Λεκάνης: Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος και Τυνησία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 189 εκ. Ευρώ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση φθάνει μέχρι και το 90%.  Στο Πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.
3.            Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι στοχευμένη και αφορά μόνο έργα στρατηγικού χαρακτήρα (strategic projects) για τις Προτεραιότητες 1 και 2 του Προγράμματος, οι οποίες αφορούν στην προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επιλέξιμων περιοχών, και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Μεσογειακή Λεκάνη, αντίστοιχα.  Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε €62,4 εκ.

Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά στους ακόλουθους τομείς:

Προτεραιότητα 1 (€37,44 εκ.):
-        Agro-food industry,
-        Sustainable tourism,
-        Integrated coastal zone management.

Προτεραιότητα 2 (€24,96 εκ.):
-        Water management,
-        Waste-treatment and recycling,
-        Solar energy.

Σημειώνεται ότι το θέμα της τοπικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην Προτεραιότητα 4 του Προγράμματος έχει οριστεί ως διατομεακό θέμα (cross-cutting issue), το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα στρατηγικά έργα.

Τα στρατηγικά έργα θα πρέπει να έχουν οριζόντια προσέγγιση και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα θέματα:
(α) συνέπεια  ως προς τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές,
(β) το μέγεθος της επίδρασης στην περιοχή συνεργασίας,
(γ) το εταιρικό σχήμα,
(δ) τα μακροχρόνια αποτελέσματα του έργου.

4.            Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις πρέπει να υποβάλουν το Concept Note για την πρότασή τους μέχρι τις 14 Ιουλίου 2011, όπως περιγράφεται στον Οδηγό για τους Επικεφαλείς Εταίρους. Το κείμενο της πρόσκλησης, το πρότυπο έγγραφο για το Concept Note, ο Οδηγός και οι Όροι Εντολής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.enpicbcmed.eu/), καθώς και στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής του Γραφείου Προγραμματισμού (www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia).
Κατά την ετοιμασία των προτάσεων συστήνεται όπως συμβουλεύεστε τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Επιχειρησιακό Έγγραφο του Προγράμματος,
  • Κανονισμοί 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ και 951/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  • Τον Οδηγό «Practical Guide to contract procedures for EC external actions (PRAG)».
Όλα τα πιο πάνω έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες.

5.            Η διαδικασία υποβολής προτάσεων αποτελείται από 2 στάδια. Το χρονοδιάγραμμα του 1ου σταδίου της πρόσκλησης είναι το ακόλουθο:

Χρονοδιάγραμμα
Δράση
5 Μαΐου 2011
Προκήρυξη της πρόσκλησης
14 Ιουλίου 2011
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Concept Note

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής προτάσεων (full application form) θα έχουν οι Επικεφαλείς Εταίροι, οι προτάσεις των οποίων θα έχουν προεπιλεγεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος αφού αυτές τύχουν αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής των Έργων και ανεξάρτητους αξιολογητές που θα προσλάβει το Πρόγραμμα. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της τελικής πρότασης θα ανακοινωθεί αφού ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία.

Επίσης αναφέρεται ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος υπάρχει μηχανή αναζήτησης (search engine) στην οποία μπορείτε να καταθέσετε την ιδέα της πρότασης σας για εξεύρεση εταίρων καθώς και να δείτε ποιες άλλες προτάσεις πιθανόν θα υποβληθούν και θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε ως εταίροι.

6.            Τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να πληρούνται βάση των Όρων Εντολής της πρόσκλησης παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων:

Προϋπολογισμός έργου[1]:
2 εκ. Ευρώ – 5 εκ. Ευρώ
Διάρκεια έργου:
Μεταξύ 24 και 36[2] μηνών
Εταιρικό σχήμα[3]:


- Οι εταίροι θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 4 χώρες, μια τουλάχιστον κράτος-μέλος της ΕΕ και μια μη κράτος-μέλος της ΕΕ.
- Ο κάθε φορέας δύναται να συμμετέχει σε 1 ή 2 προτάσεις έργων ανά προτεραιότητα ως ακολούθως:
   (α) μια φορά ως Επικεφαλής Εταίρος, ή
   (β) δύο φορές ως Εταίρος.
- Τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του έργου να αφορά δράσεις που υλοποιούνται σε χώρες μη κράτη-μέλη της ΕΕ.
- Κανένας εταίρος δεν μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερο από το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (εκτός στις περιπτώσεις που στο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνεται μόνο ένας εταίρος από μη κράτος-μέλος της ΕΕ).
Επιλέξιμοι φορείς:
Όπως αναφέρονται στους Όρους Εντολής της πρόσκλησης.
Επικεφαλείς Εταίροι:
Όπως αναφέρονται στους Όρους Εντολής της πρόσκλησης.
Πακέτα Εργασίας
(Work Packages):
Κάθε έργο θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 Πακέτα Εργασίας.  Τα WPs 1, 2 και 3 είναι υποχρεωτικά, ενώ θα πρέπει να γίνεται επιλογή μεταξύ των WPs 4-8. Διευκρινίζεται ότι σε ένα έργο μπορούν να περιληφθούν είτε ένα, είτε κάποια, είτε όλα τα WPs 4-8.

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω πίνακας δεν είναι εξαντλητικός.

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κανονισμού 1638/2006, όλα τα Τμήματα των Υπουργείων και όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων εκλαμβάνονται ως ένας φορέας. Λόγω του ότι αν δεν πληρείται το εν λόγω κριτήριο θα απορρίπτονται όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος φορέας ανά προτεραιότητα, παρακαλούνται τα Υπουργεία και τα Πανεπιστήμια όπως συντονίσουν τις προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν από τα Τμήματά τους.

7.            Με την ευκαιρία της προκήρυξης της πρόσκλησης, η Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και το Γραφείο Αντένα στην Aqaba της Ιορδανίας διοργανώνουν σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού εργαστήρι ενημέρωσης την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2011 και ώρα 9.00 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.  Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα σας δοθεί η ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με φορείς από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για πιθανές συνεργασίες.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους Δικαιούχους του Προγράμματος αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων, έτσι ώστε να βοηθηθούν στην ετοιμασία των προτάσεών τους.

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος και αποστέλλοντας το στην ηλεκτρονική διεύθυνση CBC-Aqaba@aseza.jo, μέχρι την 1η Ιουνίου 2011 το αργότερο.

8.            Οι Γραμματείες των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και οι οργανωμένοι φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά. Παρακαλείστε όπως προωθήσετε την εν λόγω επιστολή σε αρμόδιους φορείς που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποδεκτών.

9.        Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τις λειτουργούς του Γραφείου Προγραμματισμού κα. Λίτσα Κάστανου (τηλ.: 22602890) και κα. Κωνσταντία Κωνσταντίνου (τηλ.: 22602949) ή με την Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  (τηλ.: 00390706062482 και ηλεκτρονική διεύθυνση enpi.projects@regione.sardegna.it) το αργότερο 15 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του Concept Note. Επίσης για τυχόν απορίες μπορείτε επίσης να αποτείνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος στο τμήμα Questions & Answers.


[1] Ο προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να τροποποιηθεί περισσότερο από 20% μεταξύ του σταδίου υποβολής του Concept Note και του σταδίου της υποβολής της τελικής πρότασης.
[2] Η διάρκεια του έργου μέχρι 36 μήνες είναι υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει την επέκταση της περιόδου υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Οι Επικεφαλείς Εταίροι θα ειδοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.
[3] Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά τροποποίηση στο εταιρικό σχήμα από τη στιγμή που θα υποβληθεί το Concept Note.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails