Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Οι Διαβουλεύσεις της υπηρεσίας Ενέργειας

Σε σημείωμα προς τη Γεν. Διευθύντρια του Υπ Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ισχυρίστηκα (όπως λεν και οι δικηγόροι) ότι η υπηρεσία ενέργειας δεν έκανε ποτέ δημόσιες διαβουλεύσεις.
Για τον τρόπο που πρέπει να γίνονται οι δημόσιες διαβουλεύσεις έχει εκδώσει οδηγό το Υπ. Οικονομικών. Πολύ σημαντικός είναι επίσης ο Κανονισμός 1367/2006 (που κατάλαβα ότι πολλοί δικηγόροι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του)
Πιο κάτω είναι η απάντηση που πήρα από την υπηρεσία Ενέργειας.

Έχω οδηγίες να αναφερθώ σrην επιστολή σας ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011 στην οποία αναφέρεσrε μεταξύ άλλων στον οδηγό για τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνοντας ότι "το Υπουργείο Ε.Β& Τ ποτέ μέχρι τώρα δεν τώρα δεν έχει κάνει τέτοιας μορφής δημόσια διαβούλευση για τα θέματα ενέργειας", και σας παραθέσω πληροφορίες αναφορικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις που το Υ.Ε.Β&Τ έχει οργανώσει σε θέματα ενέργειας.
Πριν από την έκδοση του οδηγού για τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις (Νοέμβριος 2009) οργανωθήκαν Δημόσιες Διαβουλεύσεις για τα ακόλουθα θέματα:
• Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2003 (33(1) του 2003) με σκοπό την εναρμόνιση του με την Κοινοτική Οδηγία 2001Π7/ΕΚ.
• Την κατάρτιση και λειτουργία των Σχεδίων Χορηγιών που στοχεύουν στην ε:νθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία λειτουργούν από το 2004.
• Αναφορικά με τη Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σχε:τικά με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων Εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνεται ότι, η μελέτη προτού εκδοθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή Γνωμάτευση, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2008 στο χώρο της Δημοσιογραφικής Εστίας και στην οποία παρευρεθήκατε.

• Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε και για το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα στις 15/2/2008 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η γνωστοποίηαη για την πρόθεση του Υπουργού Ε.Β& Τ να προβεί σε τροποποίηση του περί Επιλέγοντα Καταναλωτή Διατάγματος του 2004, ώστε Οι επιλέγοντες καταναλωτές από 1/1/2009 να είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές. Στις 3 Δεκεμβρίου 2008 διεξήχθη δημόσια διαβοίιλευση για την πρόθεση του Υπουργού να προβεί σε τροποποίηση του πιο πάνω Διατόγματος. Στην Δημόσια διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Δημοσιογραφικής Εστίας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι σπό όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, εκπρόσωποι κομμάτων, οι Γενικοί Διευθυντές όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων (Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Γραφείο Προγραμματισμού) και όλοι εμπλεκόμενοι φορείς.
Σημειώνεται ότι από την 1/1/2014, σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται πλήρης ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού, όπου επιλέγοντες καταναλωτές θα είναι όλοι ανεξαιρέτως οι καταναλωτές. Ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια του 2013 αναμένεται νο δρομολογηθεί η ίδια διαδικασία με τη διεξαγωγή νέας Δημόσιος Διαβούλευσης.
• Σε σχέση με το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τις εταιρείες πετρελαιοειδών στις 28 Αυγούστου 2009.
Μετά από την έκδοση του υπό αναφορά οδηγού oργανωθήκαν οι ακόλουθες Δημόσιες Διαβουλεύσεις
• Από τις 6 Ιουλίου 2010 έως τις 23 Ιουλίου, 2010 πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο {{ο Περί Καθορισμό Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμος του 2011». Στα πλαίσια αυτής, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπ. Ενέργειας το προτεινόμενο νομοσχέδιο και πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση στις 20 Ιουλίου 2010 καλώντας όλους τους εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω ακρόαση είχατε προσκαλεστεί και εσείς.
• Από τις 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, 2010 πραγματοποιήθηκε Άτυπη δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010".

• Από τις 28 Ιανουαρίου μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου, 2011 πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2011». Στις 16 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί δημόσια ακρόαση για το νομοσχέδιο. Σχετική επιστολή για τη διαβούλευση έχει αποσταλεί σε εμπλεκόμενες Υπηρεσίες,
οργανώσεις και φορείς.
• Αναφορικά με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) της Περιοχής Βασιλικού πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2009, 1η Δημόσια Διαβούλευση. Επιπρόσθετα την Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε aπό τον Διευθυντή της Υπ Ενέργειας κατ' ιδίαν ενημέρωση των τοπικών αρχών της περιοχής Βασιλικού (Κοινότητες Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί , Μαρώνι, Πεντάκωμο, Τόχνη , Ψεματισμένος) στο κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί, στην παρουσία του Έπαρχου Λάρνακας και εκπροσώπων της ΑΗΚ.
• «Οι Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμοί του 2011». Στο Δημόαιο Διάλογο συμμετείχαν το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το ΕΤΕΚ, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου και ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Στα πλαίσια των πιο πάνω Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς η πρώτη στις 23 Μαρτίου 2010 και η δεύτερη στις 1Β Μαΐου 2010.
• «Το Περί καθορισμού μεθοδολογίας και άλλων απαιτήσεων για την διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, Διάταγμα του 2011». Στο Δημόσιο Διάλογο συμμετείχαν Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ΕΤΕΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Ο Τεχνικός Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων που θα εκδίδεται με το διάταγμα τέθηκε σε δημόσια κρίση μέσω και της ιστοσελίδας του ΥΕΒΤ (από 6/9/1016110110)
και σχετικής ανακοίνωσης του ΕΤΕΚ προς τα μέλη του. Στα πλαίσια των πιο πάνω πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς η πρώτη στις 30 Αυγούστου 2010 και η δεύτερη στις 26 Νοεμβρίου 2010.
• «Οι Περί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Διαδικασίες Έκδοσης, Διαχείρισης και Μηχανισμού"μού Διασφάλισης των Εγγυήσεων Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας) Κανονισμοί του 2011». Στο Δημόσιο Διάλογο συμμετείχαν ΡΑΕΚ, ΔΣΜ, ΑΗΚ, Ilαγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου,

Τέλος σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Ενέργειας προγραμματίζει να πραγματοποιήσει Δημόσιες Διαβουλεύσεις και για τα ακόλουθα θέματα:
• Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο (ΕΞΕ) με σκοπό την εναρμόνιση του με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ.
• Σχέδιο Νόμου για παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού 122212009 (σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους) για ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την εποπτεία της αγοράς και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τα άρθρα 4, 5 "αι 6 του κανονισμού.
• Σχέδιο Κανονισμών για ρύθμιση της λειτουργίας των εταιρειών ενεργειών υπηρεσιών που θα εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες Νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails