Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Εξυπνοι μετρητές - σήμερα η έκθεσηΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης τα οποία βοηθούν την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας. Η υλοποίηση αυτών των συστημάτων μέτρησης δύναται να υπόκειται σε οικονομική αξιολόγηση όλων των μακροπρόθεσμων στοιχείων κόστους και οφέλους για την αγορά και τους επιμέρους καταναλωτές, σε σχέση με τη μορφή ευφυούς μέτρησης που είναι οικονομικά περισσότερο εύλογη και αποδοτική, καθώς και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο είναι εφικτή η εξάπλωση των συστημάτων.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2012. 
Με βάση αυτή την αξιολόγηση, τα κράτη μέλη ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή έχουν αυτά ορίσει, καταρτίζει χρονοδιάγραμμα με στόχο έως τη δεκαετία για την υλοποίηση ευφυών συστημάτων μέτρησης.
Εάν η ανάπτυξη ευφυών μετρητών εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 80 % των καταναλωτών πρέπει να εξοπλιστούν με ευφυή συστήματα μέτρησης έως το 2020.
Τα κράτη μέλη, ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή έχουν αυτά ορίσει, εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων μέτρησης που εφαρμόζονται στην επικράτειά τους και λαμβάνει δεόντως υπόψη τη χρήση κατάλληλων προτύπων και της βέλτιστης πρακτικής, καθώς και τη σημασία της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας.
-----------------------------------------------------------------
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:073:0009:0022:EL:PDF


31. Η οικονομική αξιολόγηση πρέπει να ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο παράρτημα και πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:
— προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες,
— ανάλυση κόστους-οφέλους (εφεξής «ΑΚΟ»),
— ανάλυση ευαισθησίας,
— αξιολόγηση των επιδόσεων, των εξωτερικών επιδράσεων και του κοινωνικού αντίκτυπου.
Προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες

......................
42. Κάθε έξυπνο σύστημα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον όλες τις λειτουργίες που παρατίθενται ακολούθως:
Όσον αφορά τον πελάτη:
α) Δυνατότητα ανάγνωσης μετρήσεων απευθείας από τον πελάτη και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζει ο καταναλωτής. Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη σε έξυπνο σύστημα μέτρησης, καθώς η άμεση ανατροφοδότηση των καταναλωτών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας από την πλευρά της ζήτησης. Υφίσταται σημαντική συναίνεση σχετικά με την παροχή τυποποιημένων διεπαφών, οι οποίες θα καθιστούν δυνατές λύσεις διαχείρισης ενέργειας σε «πραγματικό χρόνο», όπως οικιακό αυτοματισμό, και διάφορα συστήματα ανταπόκρισης στη ζήτηση και διευκόλυνσης της ασφαλούς παροχής των δεδομένων απευθείας στον πελάτη. Συνιστώνται ιδιαιτέρως επακριβείς, φιλικές προς τον χρήστη και έγκαιρες ενδείξεις μετρητών, παρεχόμενες απευθείας από διεπαφή, της επιλογής του πελάτη, στον πελάτη και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζει ο καταναλωτής, επειδή οι ενδείξεις αυτές είναι το κλειδί για τη λειτουργία των υπηρεσιών ανταπόκρισης στη ζήτηση, για τη λήψη επιγραμμικών αποφάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποτελεσματική ενοποίηση διάσπαρτων πηγών ενέργειας. Για να τονωθεί η εξοικονόμηση ενέργειας, συνιστάται στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι τελικοί πελάτες που χρησιμοποιούν έξυπνα συστήματα μέτρησης θα είναι εξοπλισμένοι με τυποποιημένη διεπαφή, η οποία να παρέχει στον καταναλωτή απεικόνιση των ατομικών δεδομένων κατανάλωσης.

β) Επικαιροποίηση των ενδείξεων μετρητών που αναφέρονται στο στοιχείο α) αρκετά συχνά ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των πληροφοριών για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία αφορά αποκλειστικά την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή τον τελικό πελάτη. Προκειμένου οι καταναλωτές να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από το σύστημα, πρέπει να καθίσταται εμφανές σε αυτούς ότι οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στις ενέργειές τους. Η συχνότητα επικαιροποίησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο χρόνο απόκρισης των προϊόντων που καταναλώνουν ή παράγουν ενέργεια. Επικρατεί ευρεία συναίνεση ότι απαιτείται συχνότητα επικαιροποίησης ανά 15 λεπτά της ώρας τουλάχιστον. Περαιτέρω εξελίξεις και νέες ενεργειακές υπηρεσίες είναι πιθανό να αποφέρουν ταχύτερη επικοινωνία. Επιπλέον, συνιστάται να είναι ικανό το έξυπνο σύστημα μέτρησης να αποθηκεύει τα δεδομένα κατανάλωσης πελατών για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζει ο καταναλωτής να συμβουλεύεται και να ανακτά τα δεδομένα προγενέστερης κατανάλωσης. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατός ο υπολογισμός των δαπανών που σχετίζονται με την κατανάλωση.

Όσον αφορά τον διαχειριστή της μέτρησης:
γ) Δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης των μετρητών από τον διαχειριστή. Αυτή η λειτουργία σχετίζεται με την πλευρά της προσφοράς (επιχειρήσεις μέτρησης). Επικρατεί ευρεία συναίνεση ότι πρόκειται για βασική λειτουργία.
δ) Πρόβλεψη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ευφυούς συστήματος μέτρησης και εξωτερικών δικτύων για τη συντήρηση και τον έλεγχο του συστήματος μέτρησης. Αυτή η λειτουργία σχετίζεται με τη μέτρηση. Επικρατεί ευρεία συναίνεση ότι πρόκειται για βασική λειτουργία.
ε) Δυνατότητα μετρήσεων με επαρκή συχνότητα ώστε οι πληροφορίες να χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό του δικτύου. Αυτή η λειτουργία αφορά τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς.

Όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές του ενεργειακού εφοδιασμού:
στ) Υποστήριξη προηγμένων συστημάτων τιμολόγησης. Αυτή η λειτουργία αφορά τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς. Τα έξυπνα συστήματα μέτρησης πρέπει να περιλαμβάνουν προηγμένη τιμολογιακή διάρθρωση, καταχωριστές ώρας χρήσης και τηλεκαθορισμό τιμολογίων. Η λειτουργία αυτή θα βοηθήσει τους καταναλωτές και τους διαχειριστές δικτύων να επιτύχουν βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση κόστους, επειδή θα μειώσει της αιχμές ενεργειακής ζήτησης. Αυτή η λειτουργία, σε συνδυασμό με τις λειτουργίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), είναι μια βασική κινητήρια δύναμη για την απόδοση αυτεξουσιότητας στον καταναλωτή και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος παροχής. Συνιστάται ιδιαιτέρως να είναι ικανό το έξυπνο σύστημα μέτρησης να διαβιβάζει αυτομάτως στους τελικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με προηγμένες τιμολογιακές επιλογές, π.χ. μέσω της τυποποιημένης διασύνδεσης που αναφέρεται στο στοιχείο α).
ζ) Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκκίνησης/διακοπής της σύνδεσης και/ή της παροχής ή περιορισμού της ισχύος. Αυτή η λειτουργία αφορά τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς. Παρέχει πρόσθετη προστασία στον καταναλωτή, καθώς καθιστά δυνατή την κλιμάκωση των περιορισμών. Επιταχύνει τις διαδικασίες, για παράδειγμα σε περίπτωση μετακόμισης είναι δυνατόν να διακοπεί η παλαιά σύνδεση και να γίνει γρήγορα και απλά νέα σύνδεση. Είναι λειτουργία απαραίτητη για την αντιμετώπιση καταστάσεων τεχνικής έκτακτης ανάγκης του δικτύου. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται, όμως, να ενέχει κινδύνους ασφαλείας, που πρέπει να ελαχιστοποιούνται.
Όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων:
η) Παροχή ασφαλών επικοινωνιών για δεδομένα. Αυτή η λειτουργία αφορά τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς. Υψηλά επίπεδα ασφαλείας είναι απαραίτητα για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ μετρητή και διαχειριστή. Αυτό ισχύει τόσο για την άμεση επικοινωνία με τον μετρητή όσο και για τυχόν μηνύματα που διέρχονται από τον μετρητή ή κάθε είδους συσκευή ή διάταξη ρύθμισης στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή. Για τις τοπικές επικοινωνίες εντός των εγκαταστάσεων του καταναλωτή, απαιτούνται προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.
θ) Πρόληψη και ανίχνευση απάτης. Αυτή η λειτουργία σχετίζεται με την πλευρά της προσφοράς: ασφάλεια και προστασία από κακόβουλες πράξεις όσον αφορά την πρόσβαση. Η ευρεία συναίνεση είναι ενδεικτική της σημασίας που αποδίδεται σε αυτήν τη λειτουργία. Είναι λειτουργία απαραίτητη για την προστασία του καταναλωτή, για παράδειγμα, από τη δικτυοπαραβίαση, και όχι μόνο για την πρόληψη της απάτης.
-------------------
Η προσφορά της ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails