Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Η υδροδότηση γηπέδων Γκολφ

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.658, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει συμπληρωματική απόφαση για την υδροδότηση και την άρδευση των γηπέδων γκολφ, που προνοεί διάφορες διευκολύνσεις προς τα υφιστάμενα γήπεδα και τις αναπτύξεις οικισμών παραθεριστικής κατοικίας των γηπέδων γκολφ, αλλά παρέχει και διευκρινίσεις που αφορούν την παροχή νερού από αφαλάτωση.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ακριβείς διευθετήσεις που αφορούν την ύδρευση και άρδευση των αναπτύξεων των γηπέδων και των παραθεριστικών οικισμών των γηπέδων γκολφ, καθώς και την υπηρεσιακή άποψη και θέση του Τμήματος Υδάτων επί των αποφάσεων αυτών.»
Απάντηση ημερομηνίας 11 Μαΐου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.658, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
          «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2010, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
          Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του με Αρ. 68.935 και ημερ. 03.06.2009 επαναπροσδιόρισε την πολιτική για την ανάπτυξη και λειτουργία γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Οι βασικές πρόνοιες της Απόφασης που αφορούν θέματα άρδευσης / ύδρευσης των αναπτύξεων των γηπέδων γκολφ, είναι οι ακόλουθες:
(α)     Καμία ποσότητα νερού δεν θα παραχωρείται από κυβερνητικά υδατικά έργα και αποχετευτικά συστήματα για αναπτύξεις γηπέδων γκολφ. Η πολιτική αυτή θα ισχύει για όλα τα γήπεδα γκολφ, περιλαμβανομένων και των υφιστάμενων γηπέδων γκολφ. Νοείται ότι, κάθε ανάπτυξη μπορεί να χρησιμοποιεί για άρδευση τις ποσότητες νερού που παράγονται από την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων της ίδιας της ανάπτυξης. Νοείται επίσης ότι, θα συνεχίσει για διάστημα ενός έτους η παροχή νερού στα ήδη υφιστάμενα αδειοδοτημένα γήπεδα γκολφ, ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης τους με τις πρόνοιες της παρούσας Απόφασης, που αφορούν την άρδευση/ύδρευση των αναπτύξεων γηπέδων γκολφ.
(β)     Η άρδευση/ύδρευση καθώς και η απαιτούμενη για τη λειτουργία των αναπτύξεων γηπέδων γκολφ ηλεκτρική ενέργεια, θα παράγεται από ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης που θα λειτουργούν με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η άμεση τροφοδοσία των αναπτύξεων γηπέδων γκολφ από τις μονάδες αφαλάτωσης, ο επενδυτής οφείλει να παράγει την ανάλογη ποσότητα νερού την οποία να διοχετεύει, όπου είναι δυνατόν, σε κεντρικά συστήματα υδατοπρομήθειας/αρδεύσεων, που θα γειτνιάζουν με τις ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης.
          Για σκοπούς ομαλής συνέχισης της λειτουργίας της ήδη υφιστάμενης ανάπτυξης «Τσάδα GOLF» και για αποφυγή δυσμενούς μεταχείρισης της έναντι των άλλων αναπτύξεων, η εν λόγω ανάπτυξη εξαιρείται από την πιο πάνω πολιτική, έτσι ώστε να δύναται να συνεχίσει τη λειτουργία της με την παραχώρηση σ’ αυτή νερού από κυβερνητικά υδατικά έργα/αποχετευτικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάλογες ποσότητες νερού είτε θα εξασφαλίζονται από τον επενδυτή από μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν με ΑΠΕ και οι οποίες στη συνέχεια θα διοχετεύονται σε κυβερνητικά υδατικά συστήματα είτε θα καταβάλλει το κόστος της ποσότητας νερού που θα χρησιμοποιεί στο Ταμείο ΑΠΕ, σε τιμή όμως ως αν το νερό που χρησιμοποίησε παραγόταν από ΑΠΕ.
(γ)     Στις περιοχές που υπάρχουν αρκετές αναπτύξεις οι επενδυτές υποχρεούνται να αναζητούν συνεργασίες με άλλους επενδυτές, κατά τη χωροθέτηση και δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης/μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται πολλές τέτοιες μονάδες σε κοντινές αποστάσεις, για να αποφευχθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.
          Όλοι οι επενδυτές έχουν κληθεί να συμμορφωθούν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
          Η υπηρεσιακή θέση και άποψη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είναι σύμφωνη με τις πιο πάνω ρυθμίσεις για υδροδότηση των γηπέδων γκολφ.
          Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

ΑΛ/ΗΚ/AP-23.06.009.04.658

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails