Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οι αρμοδιότητες των δήμων όπως είναι τώρα στο νομοσχέδιο

     (2) Οι αρμοδιότητες των δήμων διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς:

 

(α)

Τομέας ανάπτυξης και υποδομών-

 

 

(i)

η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και της αισθητικής των οικισμών στο πλαίσιο της καθορισμένης κρατικής και ευρωπαϊκής πολιτικής,

 

 

(ii)

η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των Κτηρίων που ανήκουν στο δήμο,

 

 

(iii)

η έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής όπως καθορίζεται στο άρθρο 43,

 

 

(iv)

η διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 51,

 

 

(v)

η ίδρυση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, όπως καθορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 48,

 

 

(vi)

η εκπόνηση μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων για την κατασκευή, συντήρηση, καθαριότητα, φωτισμό και ελεύθερη χρήση δημοτικών οδών και γεφυρών, θα ελέγχει την κατασκευή, μετατροπή, κλείσιμο ή αλλαγή κατεύθυνσης οποιωνδήποτε οδών και γεφυρών και θα παρεμποδίζει την με οποιοδήποτε τρόπο παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης  οποιασδήποτε οδού και γέφυρας ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, εντός των δημοτικών ορίων,

 

 

(vii)

η συντήρηση, καθαριότητα, ο φωτισμός και η ελεύθερη χρήση δρόμων πρωταρχικής σημασίας που βρίσκονται ενός των ορίων του δήμου, με εξαίρεση τους αυτοκινητόδρομους,

 

 

(viii)

η ovoματοδοσία όλων των οδών μέσω της τοποθέτησης κατάλληλων πινακίδων σε περίοπτα μέρη τους και για την αρίθμηση όλων των παρόδιων υποστατικών,

 

 

(ix)

η κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση δημόσιων χώρων στάθμευσης,

 

 

(x)

η εφαρμογή, τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, και του περί Αποβάθρων Νόμου, Κεφ.78, του οικείου σχεδίου χρήσης της παραλίας, περιλαμβανομένων όρων αναφορικά με την ασφάλεια των λουόμενων, την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, την καθαρότητα του ύδατος, τη δημιουργία επαρκών υποδομών και διευκολύνσεων προς εξυπηρέτηση του κοινού, την εκπλήρωση υψηλής ποιότητας όρων καθαριότητας και υγιεινής και την επιτήρηση της νόμιμης χρήσης και διαχείρισης τους,

 

 

(xi)

η ίδρυση λειτουργία και επιτήρηση της λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών και η αδειοδότηση τέτοιων δεξαμενών, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, εφόσον πληρούνται καθορισμένοι όροι αναφορικά με την ασφάλεια των λουόμενων, την καθαρότητα του ύδατος, τη δημιουργία επαρκών υποδομών και διευκολύνσεων προς εξυπηρέτηση του κοινού, την εκπλήρωση υψηλής ποιότητας όρων καθαριότητας και υγιεινής και την επιτήρηση της νόμιμης χρήσης και διαχείρισης τους,

 

 

(xii)

η ίδρυση, είτε εντός των δημοτικών ορίων είτε εκτός αυτών κοιμητηρίων δυνάμει των διατάξεων του περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμου του 2004, o έλεγχος των διαστάσεων, και θα καθορίζει κριτήρια στη βάσει των οποίων θα ορίζονται οι τιμές των τάφων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες θρησκευτικές αρχές θα μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων αυτών και θα ελέγχει την εκφορά των vεκρώv,

 

 

(xiii)

η δημιουργία βιοτεχνικών περιοχών και η ρύθμιση  της διαχείρισης, της εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργία τους,

 

 

(xiv)

Η διαχείριση, αξιοποίηση, συντήρηση, ο σχεδιασμός, η τοπιοτέχνιση και βελτίωση πάρκων και χώρων πρασίνου που παραχωρούνται προς διαχείριση στο δήμο ή που ανήκουν στο δήμο, καθώς και η φύτευση δένδρων κατά μήκος δημόσιων οδών με την τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων όπου αυτό είναι απαραίτητο,

 

 

(xvi)

η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών αγορών, για σκοπούς πώλησης και φθαρτών ειδών, σύμφωνα με τις ειδικές εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, και καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης αυτών,

 

 

(xvii)

ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε συνεννόηση με τις αρμόδιες στον τομέα αυτό αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση των δημόσιων οδών και των κοινόχρηστων χώρων από το κοινό καθώς και η αισθητική του περιβάλλοντος χώρου,

 

 

(xviii)

παροχή διευκολύνσεων ως προς τη ζύγιση, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 56·

 

(β)

Τομέας καθαριότητας, υγείας και ποιότητας ζωής-

 

 

(i)

η άσκηση ελέγχου για τη διατήρηση και προστασία της καλής εμφάνισης τoυ δήμου και την προστασία τoυ φυσικού του περιβάλλοντος και λήψη κάθε μέτρου ή κατασκευή κάθε αναγκαίου ή χρήσιμου έργου για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών,

 

 

(ii)

ο έλεγχος και η μέριμνα για τη δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, την καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση των υποστατικών ή χώρων όπου τα τρόφιμα αυτά ή ποτά παρασκευάζονται, πωλούνται, εκτίθενται πρoς πώληση ή καταναλώνονται όπως και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα υποστατικά ή στους χώρους αυτούς, περιλαμβανομένων των αρτοποιείων, των μηχανημάτων, εργαλείων, αντικείμενων και λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 46,

 

 

(iii)

η καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση του δήμου, η συλλογή, αποκομιδή, διάθεση, διαχείριση και επεξεργασία των σκυβάλων και/ή αποβλήτων, για τα οποία δύναται να επιβάλλει τέλη αποκομιδής, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 45, και ο έλεγχος και η παρεμπόδιση της συσσώρευσης σκυβάλων και/ή αποβλήτων, σε οποιαδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό υποστατικό ή χώρο, σε μη εγκεκριμένα σημεία ή χωρίς τον εγκεκριμένο τρόπο, η προμήθεια και διατήρηση  σε υγιεινή κατάσταση των δημόσιων σκυβαλoδoχείων ή άλλων δοχείων ή χώρων για προσωρινή εναπόθεση και αποκομιδή σκυβάλων, και λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εξάλειψη και μετακίνηση οποιασδήποτε ακαθαρσίας ή απορριμμάτων και ο περιορισμός οποιασδήποτε συναφούς oχληρίας,

 

 

(iv)

η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημόσιων λουτρών, αποχωρητηρίων και άλλων υγειovoμικώv εγκαταστάσεων, η ρύθμιση της υγιεινής κατάσταση αυτών και των πληρωτέων δικαιωμάτων για τη χρήση αυτών,

 

 

(v)

η ρύθμιση της λειτουργίας των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, ο καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας των υποστατικών τα οποία δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, κατά τρόπο που να συνάδει με τις ώρες κοινής ησυχίας, ο έλεγχος της ηχορύπανσης και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες του δήμου, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 54,

 

 

(vi)

η ρύθμιση, ο έλεγχος, ο περιορισμός ή η απαγόρευση άσκησης οποιουδήποτε επιτηδεύματος, επιχείρησης, επαγγέλματος ή εργασίας η οποία δυνατόν να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία, ή πηγή δημόσιου κίνδυνου ή oχληρίας ή ενόχλησης των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή, ή εάν αυτό κρίνεται σκόπιμo για το δημόσιο συμφέρον, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55,

 

 

(vii)

η μέριμνα και η λήψη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης για εκσκαφές και άλλες εργασίες, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 50, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, με τη λήψη μέτρων όπως είναι ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται, τηρουμένων και των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων,

 

 

(viii)

η ρύθμιση και η απαγόρευση της διατήρησης, εκτροφής ή φύλαξης οποιωνδήποτε ζώων ή πτηνών χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα εξαιρουμένων των άγριων ζώων, με τη δημιουργία καταφυγίων, καθώς και η ρύθμιση της διέλευσης οποιωνδήποτε ζώων μέσω ή επί οποιασδήποτε οδού εντός των δημοτικών ορίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες με νόμο προϋποθέσεις,

 

 

(ix)

η παροχή ψηφιακών και/ή ηλεκτρονικών διευκολύνσεων αναφορικά με τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες στου δημότες,

 

 

(x)

η ρύθμιση της πλανοδιοπώλησης, στατικής ή κινητής, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 58·

 

(γ)

Τομέας κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής -

 

 

(i)

η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και παραϊατρικών υπηρεσιών και πρώτων ιατρικών βοηθειών στους δημότες και ειδικά σε ενδεή ή ανίκανα πρόσωπα,

 

 

(ii)

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με την ίδρυση, συντήρηση, και λειτουργία αναπαυτηρίων, αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών κέντρων, η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση δημόσιων κοινωνικών υποδομών και η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία παιδοκομικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων απασχόλησης παιδιών και εφήβων, κέντρων νεότητας, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και/ή ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων και κέντρων συμβουλευτικών και/ή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 47,

 

 

(iii)

εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής ηλικίας, των εφήβων και της τρίτης ηλικίας και μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων,

 

 

(iv)

μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και η ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κατοικιών, σύμφωνα με όρους που καθορίζονται εκάστοτε από το δήμο,

 

 

(v)

σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας,

 

 

(vi)

συμμετοχή σε σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής και των ευρωπαϊκών πολιτικών και συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία δημοτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους,

 

 

(vii)

σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας,

 

 

(viii)

σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής και των ευρωπαϊκών πολιτικών,

 

 

(ix)

η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη δημιουργία τοπικών δικτύων εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής·

 

Νοείται ότι οι τομείς αρμοδιότητας που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iv)-(ix), της παραγράφου (γ) ανωτέρω, είναι δυνητικοί.

 

(δ)

Τομέας πολιτισμού και παιδείας-

 

 

(i)

η διαχείριση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των δημόσιων σχολείων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης  και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών Κτηρίων, καθώς και η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών Κτηρίων και Κτηρίων που παραχωρούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,

 

 

(ii)

η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, μουσικών αιθουσών, ορχήστρας, χορωδίας, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής,

 

 

(iii)

η διοργάνωση και η συμμετοχή σε συναυλίες θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της πνευματικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής, μορφωτικής, αθλητικής και οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας δραστηριότητας ή εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης  και λειτουργίας θεάτρων, μουσείων και της επιβράβευσης προσώπων σωματείων ή ιδρυμάτων που διακρίνονται σε οποιαδήποτε πιο πάνω δραστηριότητα,

 

 

(iv)

η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης, η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία και με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού,

 

 

(v)

η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων,

 

 

(vii)

η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις και σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων,

 

 

(viii)

η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού ραδιοσταθμού,

 

 

(ix)

η διδυμοποίηση και/ή αδελφοποίηση και/ή οποιαδήποτε άλλη συνεργασίας με αρχές τοπικής διοίκησης στη Δημοκρατία και/ή στο εξωτερικό, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία και στην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών και στην προώθηση των γενικότερων αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης,

 

 

(x)

η αδειοδότηση, η ρύθμιση, ο έλεγχος ή απαγόρευση της λειτουργίας οποιωνδήποτε θεάτρων, υποστατικών, οικοδομών, προσωρινής ή μόνιμης στέγασης σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, που αποσκοπούν στην παρουσίαση δημόσιων θεαμάτων, δημόσιων παραστάσεων ή καλλιτεχνικών δρώμενων και η επιβολή τέλους δημόσιου θεάματος όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 43

 

(ε)

Τομέας ασφάλειας και πολιτική προστασίας -

 

 

(i)

η ρύθμιση και ο έλεγχος της τροχαίας κίνησης εντός των δημοτικών του ορίων και η μέριμνα για το διορισμό δημοτικών τροχονόμων, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 49,

 

 

(ii)

η ίδρυση δημοτικής αστυνομίας όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 59,

 

 

(iii)

παροχή αδειών εκκίνησης, διέλευσης, στάσης και στάθμευσης σε αδειοδοτημένα από την αρμόδια αρχή για τη μεταφορά επιβατών για τουριστικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς σκάφη αναψυχής, σε καθορισμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 43,

 

 

(iv)

συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές κατά το στάδιο καταρτισμού ή και επικαιροποίησης των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και διατύπωση εισηγήσεων αναφορικά με τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, καθώς και διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του δήμου,

 

 

(v)

κατάρτιση σχεδίου πρόληψης βανδαλισμών, με την τοποθέτηση, μεταξύ άλλων, συστημάτων παρακολούθησης σε δημόσιες οδούς και γενικά σε δημόσιους χώρους, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

 

     (3) Για σκοπούς καλύτερης άσκησης των αρμοδιοτήτων τους οι δήμοι δύνανται να εκδίδουν δημοτικούς κανονισμούς, οι οποίοι θα συμπληρώνουν το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται εκάστοτε, ως προς το συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιότητας.

 

 


Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
«Η αλήθεια είναι σαν λιοντάρι. δεν χρειάζεται να την υπερασπιστείς. Άφησε την ελεύθερη και θα υπερασπιστεί τον εαυτό της.»

Ζούμε σε μια εποχή όπου άνθρωποι όλων των ηλικιών αναπολούν τα παλιά καλά χρόνια. Τι λέει αυτό για το παρόν;

Συμμετέχουμε συλλογικά σε ένα σύστημα τελετουργικών συμπεριφορών που βασίζονται ουσιαστικά στην παράνοια και στον παράλογο φόβο. Υπάρχουν άνθρωποι που αποδέχονται την ιδέα ότι όλοι γύρω τους, ακόμη και χωρίς συμπτώματα, είναι πιθανό να φέρουν μια θανατηφόρα ασθένεια και, ως εκ τούτου, θα πρέπει, αφαιρώντας τα δικαιώματά τους, να αναγκάζονται όλοι να φορούν ένα ρούχινο φίμωτρο.

Αυτό δεν είναι απλώς μαζική υστερία, αλλά η σκέψη ανθρώπων που υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες θα θεωρούνταν κλινικά παράφρονες.

Μας φοβίζουν με στατιστικά στοιχεία, αλλά πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι επηρεάζει αυτούς τους αριθμούς.

Ο ίδιος ο εφευρέτης του μοριακού τεστ (PCR), δήλωσε ότι «Το PCR δεν σας λέει ότι είστε άρρωστοι ή ότι το πράγμα με το οποίο καταλήξατε θα σας βλάψει ή κάτι τέτοιο.» https://www.youtube.com/watch?v=WF37L_z0vwM&feature=emb_logo (51:54)

Τα πολλά προβλήματα στη χρήση PCR
https://swprs.org/the-trouble-with-pcr-tests/

O δείκτης CT (Cycle Threshold), αποτελεί τον αριθμό των κύκλων ενίσχυσης του δείγματος από ένα άνθρωπο, οι οποίοι χρειάζεται να γίνουν, προκειμένου να ξεπεραστεί το όριο ανίχνευσης του ιού. Όσο μικρότερο είναι το CT, τόσο μεγαλύτερο εκτιμάται το ιικό φορτίο. Εάν ένα άτομο λάβει ένα «θετικό» αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ (PCR) με CT 35 ή υψηλότερο (όπως εφαρμόζεται στα περισσότερα εργαστήρια των ΗΠΑ και σε πολλά Ευρωπαϊκά εργαστήρια), η πιθανότητα ότι το άτομο είναι μολυσματικό είναι μικρότερη από 3%. Η πιθανότητα ότι το άτομο έλαβε "ψευδώς θετικό" αποτέλεσμα είναι 97% ή υψηλότερο.
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603

Με τόσα πολλά τεστ που γίνονται σε όλο τον κόσμο λοιπόν, δημιουργείται μια πανδημία βασισμένη σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα/κρούσματα.

Οι ειδικοί μας λένε ότι αυτός ο ιός μπορεί εύκολα να νικηθεί βάζοντας ένα «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ», βιαστικά δοκιμασμένο και εγκεκριμένο εμβόλιο σε 7 δισεκατομμύρια άτομα. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τις παραγγελίες.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες, κατασκευαστές εμβολίων, θα απαλλάσσονται της ευθύνης στις παρενέργειες του εμβολίου αυτού.
https://uk.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUKKCN24V2EN
https://www.ft.com/content/12f7da5b-92c8-4050-bcea-e726b75eef4d
https://www.documentcloud.org/documents/7046985-European-vaccine-memo.html

Ωστόσο, μπορεί να μην χρειαστεί να επιβάλουν το εμβόλιο δια νόμου εάν μπορούν να μας «ενθαρρύνουν» να υπακούσουμε. Ψηφιακές, βιομετρικές ταυτότητες θα βοηθούν τις κυβερνήσεις να «επαληθεύσουν άτομα που έχουν λάβει εμβολιασμό για να έχουν καθαρό μητρώο».
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-tech-idUSL8N2BV0BI

Σε ποιο σημείο θα καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά; Ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι πολύ πιο τρομακτικό από έναν ιό.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση δεν είναι απλά αναξιόπιστη, αλλά στην πραγματικότητα ακολουθεί τυφλά τις οδηγίες από τον ΟΗΕ, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τον ΠΟΥ και άλλες ομάδες συμφερόντων που εμείς δεν εκλέξαμε.

Πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι οι πολιτικοί, οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι και οι εμπειρογνώμονες που κοιτάζουν το φακό της κάμερας μας λένε ψέματα, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, και η πρόθεση της εξαπάτησης και της προπαγάνδας τους είναι κακόβουλη.
Πιο εύκολο είναι να θεωρήσουμε ότι, στη χειρότερη περίπτωση, η κυβέρνηση είναι απλώς ανίκανη και επέλεξε τη λανθασμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι εκτός από τα συνεχή μηνύματα εκφοβισμού από τα μέσα ενημέρωσης και ορισμένα σημάδια και αυτοκόλλητα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η συντριπτική πλειοψηφία ανθρώπων δεν έχουν πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία από την προσωπική τους εμπειρία ότι ζουν σε μια πανδημία.

Η αλήθεια δεν κρύβεται. Οι άνθρωποι κρύβονται από την αλήθεια.

22

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έχεις Θερμοσυσσωρευτές;

Τα πιο πολλά από τα παράπονα που ακούγονται για ψηλούς λογαριασμούς του ηλεκτρισμού είναι από ιδιοκτήτες θερμοσυσσωρευτών οι πιο πολλοί από τους οποίους δεν έχουν γνώση για το πώς λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης τους. Φυσικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης είναι να μελετήσει τη δυνατότητα θερμομόνωσης του κτηρίου, να μειώσει τις απώλειες με χοντρές κουρτίνες και να κλείσει τις χαραμάδες κάτω από πόρτες και παράθυρα με τα ειδικά λάστιχα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο θερμοσυσσωρευτής δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μονωμένο κιβώτιο γεμάτο πυρότουβλα τα οποία θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Όταν εμείς χρειάζεται να θερμάνουμε το χώρο τότε ανοίγει μια δίοδος μέσω της οποίας περνά ο αέρας μέσα από τα τούβλα και περνά ζεστός στο δωμάτιο. Στους εντελώς απλούς θερμοσυσσωρευτές υπάρχουν μόνο δύο ρυθμίσεις. Το ένα κουμπί ρυθμίζει πόσο πολύ θα βράσουν τα τούβλα (input) και η θερμότητα που φυλάγεται έχει επίσης άμεση σχέση με τη δυναμικότητα του αφού στην α

Πάρκο της Ακαδημίας .. .. bye bye

Τα πιο κάτω είναι από τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το κυκλικό κόμβο στη γωνία του πάρκου και του Αλουμίνιουμ Tower στη Λευκωσία   Αυτές είναι οι απόψεις που υπόβαλε το Τμήμα Δασών για το έργο. Όταν τις διαβάσετε θα δείτε και γιατί το Τμήμα Δασών είναι πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου. "«...οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του κόμβου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας θα είναι σημαντικότατες. Συμφώνως του σχεδίου, μια έκταση 20.825 τετρ. μέτρων σε έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Λευκωσίας θα αποψιλωθεί ενώ μια άλλη έκταση του θα επηρεαστεί από έργα που θα γίνουν μελλοντικά για τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Αγλατζιάς. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο με τις πολλές αναψυχικές διευκολύνσεις που διαθέτει, χρησιμοποιείται σήμερα έντονα για σκοπούς αναψυχής και άθλησης . Όπως είναι επίσης γνωστό, στο χώρο του Πάρκου στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο οι φοιτητές αξιοποιούν για διάφορους σκοπούς" Αλλού λέει: «...πιστεύουμε ό

Θέλουν καταστρέψουν τα πάρκα Ακαδημίας & Αθαλάσσας

Έχει χρόνια που θέλουν να καταστρέψουν το Πάρκο Ακαδημίας και της Αθαλάσσας. Το πιο κάτω απόσπασμα από τον προϋπολογισμό της Πολεοδομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ (γ) €300.000, που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής του έργου «Νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά , τμήμα από τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι την Οδό φυτωρίου στην Αγλαντζιά ». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί ακτινωτό Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις οχηματικές διακινήσεις από τη νοτιοδυτική περιοχή της Λευκωσίας προς το κέντρο της πόλης και αντιστρόφως. Η βόρεια προέκταση του δρόμου αυτού, από τη συμβολή του με τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι και τη συμβολή του με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς (Λεωφόρος Ακαδημίας), υλοποιήθηκε παλαιότερα με βάση Ρυθμιστικό Σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και λειτουργεί, με διατομή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, λωρίδα πρασίνου και ποδηλατόδρομο. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρ