Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Όλες οι πρόνοιες για παραλίες στο νομοσχέδιο για τους Δήμους

Ποιο κάτω τα σχετικά άρθρα από το νομοσχέδιο για τους Δήμους. Υπόψη ότι υπάρχει ήδη νόμος που αφορά τις παραλίες που ζητούν να καταργηθεί. Ο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο είναι η προστασία της παραλίας και ότι την αντιμετωπίζει σαν κοινό αγαθό.

---------------------------- 

53.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), κάθε δήμος εντός των δημοτικών ορίων του οποίου περιλαμβάνεται παραλία, έχει καθήκον εφαρμογής σχεδίου χρήσης της παραλίας, καθαρισμού της παραλίας και μέριμνας για την ανεμπόδιστη χρήση της από τους λουόμενους και το ευρύ κοινό, καθώς και καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που χρησιμοποιείται από τους λουόμενους, λήψης μέτρων προς αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης και έχει ευθύνη άσκησης ελέγχων ως προς την τήρηση ευταξίας, την τοποθέτηση στην παραλία αντικειμένων ή την διεξαγωγή παιγνιδιών ή την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων μόνο κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή και ελέγχει την από μέρους κάθε αδειούχου πιστή τήρηση των προνοιών του Παραρτήματος Ι.

-----------------------------------

Δημοτική Επιτροπή Παραλιών.

70.-(1) Στις περιπτώσεις όπου δήμος ασκεί αρμοδιότητες κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος Ι, το συμβούλιο του οικείου δήμου συστήνει απαραιτήτως Δημοτική Επιτροπή Παραλιών, η οποία έχει αρμοδιότητα: 

 

(α)

εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου χρήσης παραλίας που υιοθετείται από το δήμο,

 

Παράρτημα Ι.

(β)

άσκησης των καθοριζομένων στο Παράρτημα Ι, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 53, και 

 

(γ)

εν γένει, μέριμνας για την ανεμπόδιστη χρήση των παραλιών από τους λουόμενους και το ευρύ κοινό, καθώς και λήψης μέτρων προς αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης και έχει ευθύνη άσκησης ελέγχων ως προς την τήρηση ευταξίας, την τοποθέτηση στην παραλία αντικειμένων ή την διεξαγωγή παιγνιδιών ή την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων μόνο κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή και ελέγχει την από μέρους κάθε αδειούχου πιστή τήρηση του νόμου. 

 

      (2) Η Δημοτική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται από τον δήμαρχό ή εκπρόσωπό του και από 6 συμβούλους ως μέλη και ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι (άρθρο 53)

ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 

Ορισμοί

1.            Στο παρόν μέρος εκτός και αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον οικείο δήμο.

«επιθεωρητής παραλίας» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζει ο δήμος ή ο υπάλληλος του δήμου στον οποίο ο δήμος αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων του επιθεωρητή σύμφωνα με την παράγραφο 20 του παρόντος Παραρτήματος.

«οικεία αρχή» σημαίνει τον οικείο δήμο.

«παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υάρδων από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

«παροχή διευκολύνσεων» σημαίνει την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση, ακάτων, ειδών θαλάσσιων αθλημάτων και άλλων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ή τοποθέτησης στη θάλασσα ακάτων και άλλων αντικειμένων ή εγκαταστάσεων ή πλωτού είδους αναψυχής για σκοπούς διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλάσσιων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας.

«παροχή υπηρεσιών» σημαίνει την τοποθέτηση σε καθορισμένο σημείο της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουόμενους.

«Πλωτό είδος αναψυχής» σημαίνει σύστημα θαλάσσιων μέσων αναψυχής που περιλαμβάνει φουσκωτά παιχνίδια νερού ή πλωτή πλαστική πλατφόρμα με παιχνίδια, όπως τραμπολίνο, τραμπάλα, τσουλήθρα, βουνό αναρρίχησης και άλλα, διαστάσεων μέχρι 500 m2 (περιλαμβανομένης και της αναγκαίας περιμετρικής απόστασης ασφαλείας, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή) και εμπίπτει στον όρο «παροχή διευκολύνσεων», ως αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου.

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Τουρισμού.

«τοπική αρχή» σημαίνει δήμο η κοινότητα.

 

Εξουσία Δήμου να απαγορεύει επέμβαση στην παραλία κλπ

 

2.-(1) Ο δήμος δύναται εκάστοτε με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύει τα ακόλουθα ή να επιβάλλει περιορισμούς ή όρους σε αυτά:

 

(α)

την εκσκαφή, εξαγωγή, φόρτωση ή συσσώρευση λίθων, βοτσάλων, χαλίκων, άμμου ή άλλης ύλης εντός του τμήματος της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση αυτή ή τη μετακίνηση από αυτό των πιο πάνω ή την απόπειρα διενέργειας οποιασδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες πράξεις

 

 

(β)

την απόρριψη οποιωνδήποτε αποβλήτων με την έννοια που αποδίδεται στον περί Αποβλήτων Νόμο:

(i)       επί του τμήματος της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση·

(ii)    στη θάλασσα εντός τέτοιας απόστασης από τη γραμμή της κατώτατης στάθμης παλίρροιας ως ήθελε καθοριστεί στη γνωστοποίηση·

(iii)   από οποιαδήποτε αποβάθρα, προκυμαία, μόλο ή προβλήτα·

(iv)   από οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο πλοίο ή άλλο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, το οποίο δυνατό να βρίσκεται εντός ή να διέρχεται διά μέσου των χωρικών υδάτων της Κύπρου.

 

 

(γ)

τη στάθμευση, τοποθέτηση, εγκατάλειψη ή ανέγερση εντός της περιοχής που καθορίζεται στη γνωστοποίηση αυτή, οποιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος, σκάφους, τροχόσπιτου, χειράμαξας, δοχείου, εμπορικών ειδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων, περιπτέρου, σκηνής ή κάθε άλλου είδους παρόμοιας φύσης με τα πιο πάνω αναφερόμενα οχήματα, σκάφη, αντικείμενα, είδη, υλικά, όργανα ή κατασκευάσματα:

 

Νοείται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία ήθελον ληφθεί κατά του παραβάτη, ο δήμος δύναται να προβεί:

 

 

(i)

σε μετακίνηση ή και απομάκρυνση από την καθοριζόμενη περιοχή οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, υλικού ή οργάνου που στάθμευσε, τοποθετήθηκε ή εγκαταλείφθηκε κατά παράβαση της παραγράφου αυτής·

 

 

(ii)

σε απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή και αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος, και σε μετακίνηση και απομάκρυνση από την καθοριζόμενη περιοχή των υλικών και αντικειμένων τέτοιου κατασκευάσματος που ανεγέρθηκε ή τοποθετήθηκε κατά παράβαση της παραγράφου αυτής.

 

 

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανεξάρτητα από του αν το τμήμα της παραλίας που καθορίζεται στη γνωστοποίηση ανήκει σε ιδιώτη.

 

 

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) παραβαίνει τους όρους αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και αν η συγκεκριμένη παράβαση αφορά οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαριθμείται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή και στις δύο αυτές ποινές, αν δε η συγκεκριμένη παράβαση αφορά οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαριθμείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €1000 ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε αυτόν δύναται επιπρόσθετα με την ποινή που επιβλήθηκε, να διατάξει τον καταδικασθέντα όπως -

 

 

(α)

Καταβάλει στο δήμο την αξία οποιωνδήποτε λίθων, (βότσαλων), χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης σε σχέση με την οποία τελέστηκε το ποινικό αδίκημα· και/ή

 

125(I)του 2007

4(I) του 2009

101(I) του 2011

179(Ι) του 2014.

 

(β)

μετακινήσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε άχρηστα συντρίμμια λίθων, σκύβαλα, αποσαρώματα, σκουπίδια, οικιακές ακαθαρσίες ή άλλα απορρίμματα ή οποιαδήποτε έλαια, μηχανέλαια ή άλλα είδη υγρού λιπαντικού ελαίου ή στερεού ή υγρού απορρίμματος ή και πάσης μορφής αποβλήτων με την έννοια που αποδίδεται στον περί Αποβλήτων Νόμο, που απορρίφθηκε κατά παράβαση της γνωστοποίησης ή να πληρώσει στον δήμο όλα τα αναγκαία έξοδα για τη μετακίνηση αυτή.

 

 

 

(4)       Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου αυτού η οποία ενέχει τη μετακίνηση οποιωνδήποτε λίθων, βοτσάλων, χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης από την παραλία, οποιοδήποτε όχημα, σκάφος, δοχείο ή άλλο αγγείο που χρησιμοποιήθηκε σε ή για τη μετακίνηση αυτή δημεύεται.

 

 

 

(5)       Στην παράγραφο αυτή “σκάφος” σημαίνει πλοίο, θαλαμηγό, λέμβο, σχεδία, φορτηγίδα και πλωτή εξέδρα, και περιλαμβάνει κάθε πλωτό μέσο ανεξάρτητα από τον τρόπο ώθησης ή κίνησης του.

 

 

 

(6)       Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για άκατο, όπως αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 8 , η οποία τοποθετείται στην παραλία έπειτα από άδεια του δήμου με βάση το ίδιο άρθρο.

 

Φύλακες και επιθεωρητές παραλίας

 

 

3-(1) Ο δήμος δύναται να διορίζει ή και αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ασκεί τα καθήκοντα φύλακα για την προστασία της παραλίας. Οι υπηρεσίες φύλακα που θα παρέχονται στα πλαίσια του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν εντός του περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου. 

 

2)         Κάθε δήμος δύναται να διορίζει επιθεωρητές παραλίας ή να αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων των επιθεωρητών σε άλλους υπαλλήλους τού δήμου. 

 

(3)       Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιθεωρητών παραλίας είναι - 

 

(α)

Ο έλεγχος του κατά πόσον τοποθετούνται στην παραλία αντικείμενα ή κατά πόσον διεξάγονται παιγνίδια ή παρέχονται υπηρεσίες ή διευκολύνσεις χωρίς να έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από το δήμο 

 

(β)

ο έλεγχος για την από μέρους κάθε αδειούχου πιστή τήρηση των προνοιών των άρθρων του παρόντος Παρατήματος και των όρων άδειας που του χορηγήθηκε 

 

(γ)

η επιτήρηση της χρήσης της παραλίας γενικά και η βεβαίωση ότι οι χρήστες - 

 

 

 

χρησιμοποιούν την παραλία με ευταξία,

 

 

 

 

δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση σ’ αυτή σε απόσταση τριών έως πέντε μέτρων από τη στάθμη του νερού της θάλασσας, όπως καθορίζεται για κάθε περιοχή από την οικεία αρχή,

δεν παρενοχλούν άλλους με τη συμπεριφορά τους,

 

 

 

δε ρυπαίνουν την παραλία και τη θάλασσα. 

 

(δ)

η λήψη των προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε προσώπου παραβαίνει τα άρθρα του παρόντος Παραρτήματος ή των όρων χορηγηθείσας άδειας και η υποβολή καταγγελίας στο δήμο. 

 

(4)       Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι φύλακες και οι επιθεωρητές φέρουν ειδικό ευδιάκριτο σήμα.

 

Φύλαξη, διάθεση κλπ., οχήματος, αντικειμένου κλπ., το οποίο απομακρύνθηκε και ευθύνη για σχετικές δαπάνες

4.-(1)   Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο δήμος απομακρύνει από την περιοχή που καθορίζεται στη γνωστοποίηση οποιοδήποτε όχημα, σκάφος, αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό δυνάμει της επιφύλαξης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 2 , αυτός οφείλει να λάβει κάθε εύλογα αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη του εν λόγω οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού, και σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε προκληθεί σε αυτά οποιαδήποτε ζημιά από αμέλεια η οποία δεν συμπεριλαμβάνει φυσική φθορά, αυτή θα βαρύνει τον δήμο. 

 

(2)       Όλες οι δαπάνες οι οποίες διενεργούνται από τον δήμο για τη μετακίνηση, απομάκρυνση και φύλαξη οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, υλικού ή οργάνου, ή για την απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος και τη μετακίνηση, απομάκρυνση και φύλαξη υλικών και αντικειμένων κατασκευάσματος δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 2 και δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού καταβάλλονται στον δήμο από τον παραβάτη, τον ιδιοκτήτη ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του εν λόγω οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, υλικού ή οργάνου ή του κατασκευάσματος σε σχέση με το οποίο έγινε η παράβαση. Ο δήμος θα έχει το δικαίωμα να κατακρατήσει οτιδήποτε έχει κατασχεθεί μέχρι να του καταβληθούν όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ή και πρόστιμα ή και έξοδα. 

 

(3)       Κατόπι αίτησης της Αστυνομίας, ο δήμος υποχρεούται να παραδώσει σε αυτήν, κάθε όχημα, σκάφος, αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό που φυλάγεται από αυτόν, δυνάμει του εδαφίου (1), για χρήση ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε διαδικασία κατά του παραβάτη. 

 

4)         Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι γνωστός στον δήμο ο ιδιοκτήτης ή τυχόν άλλο πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού που λήφθηκε υπό τη φύλαξη του δήμου δυνάμει του εδαφίου (1), ο δήμος οφείλει να προβεί σε δημοσίευση σε δύο τουλάχιστο διαδικτυακές ή έντυπες εφημερίδες στις οποίες να περιγράφει το όχημα, σκάφος, αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό και η οποία να καλεί κάθε πρόσωπο το οποίο διεκδικεί αυτό να υποβάλει αίτηση για την ιδιοκτησία, την ευθύνη ή τον έλεγχο στον δήμο εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση αυτή.

 

(5)       Κάθε όχημα, σκάφος, αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό που φυλάγεται από τον δήμο δυνάμει του εδαφίου (1) το οποίο δεν θα διεκδικηθεί εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (4), δύναται να πωληθεί ή να διατεθεί με τέτοιο άλλο τρόπο ή να καταστραφεί, ως ήθελε καθοριστεί από τον δήμο:


 

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο δήμος αποφασίσει ότι η άμεση πώληση ή άλλη διάθεση του εν λόγω οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού θα ήταν προς όφελος του ιδιοκτήτη ή του τυχόν άλλου προσώπου που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του, δύναται να προβεί στην άμεση πώληση ή άλλη διάθεση αυτού, οπότε η κλήση που έγινε στη γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (4) πρέπει να αναφέρεται στο προϊόν της πώλησης αυτής ή της άλλης διάθεσης. 

(6)       Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο, το διεκδικεί με αίτηση που υποβλήθηκε εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (4), την ιδιοκτησία, την ευθύνη ή τον έλεγχο οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού που φυλάγεται από τον δήμο, δεν ικανοποιεί τον δήμο για την εν λόγω ιδιοκτησία, ευθύνη ή έλεγχο, ο δήμος δύναται να ενεργήσει σύμφωνα με το εδάφιο  (5), εκτός αν είχε προηγουμένως προβεί στην πώληση ή άλλη διάθεση του οχήματος, σκάφους, αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού εφαρμόζοντας την επιφύλαξη του προαναφερόμενου εδαφίου (5): 

 

Νοείται ότι ο αιτητής δικαιούται να υποβάλει εντός επτά ημερών από την απορριπτική απόφαση Ιεραρχική Προσφυγή στον Υφυπουργό, στην οποία να αναφέρει τους λόγους για υποστήριξή της, κοινοποιώντας την ταυτόχρονα στο δήμο , και σε τέτοια περίπτωση ο δήμος δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει του εδαφίου (5) πριν από την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Υφυπουργό η οποία λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της. 

 

 

(7)      Το προϊόν πώλησης ή άλλης διάθεσης οποιουδήποτε οχήματος, σκάφους αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού η οποία διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (5), ή του εδαφίου (6), κατόπι αφαίρεσης των δαπανών για τη μετακίνηση, απομάκρυνση, φύλαξη και πώληση ή άλλη διάθεση αυτού, θα διατίθεται με τέτοιο τρόπο ως ήθελε καθοριστεί από τον δήμο. 

Εξουσία αστυνομικών να σταματούν, ερευνούν, κατάσχουν και κατακρατούν μεταφορικό μέσο

 

5(1)     Κάθε αστυνομικός ή επιθεωρητής παραλιών ή  οποιοσδήποτε εντεταλμένος από τον Δήμαρχο δυνάμει του άρθρου 3, δύναται με εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου (3) του άρθρου 2 να σταματήσει και ερευνήσει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή και πρόσωπο με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον έχει διαπραχθεί τέτοιο ποινικό αδίκημα και να κατάσχει οποιοδήποτε τέτοιο μεταφορικό μέσο μαζί με οποιοδήποτε υλικό που βρέθηκε εντός αυτού. 

(2)       Οποιοδήποτε τέτοιο μεταφορικό μέσο και υλικά που κατασχέθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) θα κατακρατούνται στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ ώρες, εκτός αν στο μεταξύ ο Δήμαρχος ή, σε περίπτωση έγερσης ποινικής διαδικασίας, το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εγείρεται η ποινική διαδικασία, διατάξει διαφορετικά.

 

 

 

(3)       Κάθε πρόσωπο, το οποίο, έχοντας την ευθύνη οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, αρνείται να σταματήσει ή επιτρέψει την έρευνα ή κατάσχεση όταν αυτό απαιτείται από αστυνομικό ή φύλακα δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €2000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

Κατασκευάσματα στην παραλία

 6.-(1)   Απαγορεύεται η κατασκευή ή τοποθέτηση στην παραλία κατασκευασμάτων. για τα οποία δεν χορηγήθηκε έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 6 και άδεια με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και/ή τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο εκτός όπου ρητά προνοείται στο παρόν Παράρτημα.

 

 

 

2)         Κατασκεύασμα το οποίο κατασκευάζεται ή τοποθετείται κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να κατεδαφιστεί ή να μετακινηθεί από τον δήμο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που δυνατό να ληφθούν εναντίον του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του.

 

 

(3) Τα έξοδα που καταβάλλει ο δήμος για τη μετακίνηση κατασκευάσματος βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και/ή τον κάτοχο του και μπορούν να ανακτηθούν ως αστικό χρέος. 

 

(4) Κατά τη χειμερινή περίοδο ο δήμος δύναται να επιδιορθώνει τις ζημιές που προκλήθηκαν στην παραλία για την οποία υπάρχει εγκεκριμένο σε ισχύ σχέδιο χρήσης και αποκλειστικά στα όρια της περιοχής που καλύπτεται από τέτοιο σχέδιο. 

 

(5) Ο δήμος δύναται να δημιουργεί υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης για σκοπούς εξυπηρέτησης των υποδομών των παραλιών. 


 

(6) Ο δήμος δύναται να δημιουργεί ή να αδειοδοτεί υποδομές επιβίβασης και αποβίβασης σκαφών με πλωτές αποβάθρες.

 

 

(7) Ο δήμος δύναται να τοποθετεί ή να αδειοδοτεί την τοποθέτηση πλωτών αποβάθρων εντός του θαλάσσιου χώρου σε βραχώδεις περιοχές λουομένων.

 

 

Νοείται ότι οι πρόνοιες των εδαφίων (4) μέχρι και (7) δεν εφαρμόζονται σε περιοχές προστασίας της φύσης ή Natura 2000 στη βάση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ή/και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

 

 

Νοείται περαιτέρω ότι οι πρόνοιες των εδαφίων (4) μέχρι και (7) ανωτέρω, θα υλοποιούνται από το δήμο εφόσον εξασφαλιστούν εκ των προτέρων οι θετικές απόψεις του Τμήματος Θαλασσίων Ερευνών, του Τμήματος Αλιείας, του Τμήματος Περιβάλλοντος ή και οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και του Υφυπουργού, στα πλαίσια της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης .

 

Εξουσία καθορισμού περιοχών στις οποίες απαγορεύεται ανέγερση οικοδομών

 

7.-(1)   Το Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς προστασίας ή διατήρησης του χαρακτήρα και ανέσεων οποιασδήποτε παραλίας, ή της προσέγγισης της από το κοινό, με Γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας ή η οποία εφάπτεται με την παραλία, εντός της οποίας καμιά οικοδομή οποιουδήποτε είδους δεν θα ανεγείρεται.

 

 

(2)       Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, από τη δημοσίευση Γνωστοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) της παραγράφου αυτής, καμιά άδεια για την ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής εντός της περιοχής που καθορίστηκε στη Γνωστοποίηση, δεν θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εξαιρουμένων των όσων περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος:

 

 

Νοείται ότι αν σε οποιαδήποτε εξαιρετική περίπτωση ο δήμος ικανοποιηθεί ότι απαιτείται η έκδοση άδειας για ανέγερση οικοδομής δημοσίου συμφέροντος, δύναται να υποβάλει την περίπτωση αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο κατόπιν μελέτης αυτής και αφού λάβει απόψεις από αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες και επηρεαζόμενους δύναται με αιτιολογημένη απόφαση, να εξουσιοδοτήσει το δήμο, ανεξάρτητα από τη Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε όπως προαναφέρθηκε, να εκδώσει τέτοια άδεια και με τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο θα θεωρήσει σκόπιμο.

 

 

 

(3)      Αν με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε προκύψει ουσιώδης ζημιά σε βάρος κάποιας ιδιοκτησίας συνεπεία της εφαρμογής των προνοιών του άρθρου αυτού, ο δήμος πρέπει να καταβάλλει δίκαιες αποζημιώσεις λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστατικών της περίπτωσης.

 

Αντικείμενα και παιγνίδια στην παραλία

8.-(1) Σε κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη άδεια του δήμου ή στην περίπτωση που υπάρχει άδεια με όρους, κατά παράβαση των όρων που διαλαμβάνει η άδεια αυτή-

 

 

(α)

Να τοποθετεί στην παραλία ή να επιτρέπει σε άλλο να τοποθετεί σε αυτή άκατο για προσωπική χρήση ή καρέκλες ή τραπέζια για χρήση από τους πελάτες παρακείμενης ιδιωτικής επιχείρησης.

 

 

(β)

να διοργανώνει ή να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνιδιού ή να παίρνει μέρος σε οποιοδήποτε παιγνίδι στην παραλία.

 

 

(γ)

να διοργανώνει οποιαδήποτε συναυλία, θέαμα, εστίαση, ή και πάσης φύσεως εκδήλωση.

 

 

 

2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο δήμος δύναται να προβαίνει στην απομάκρυνση των ακάτων, καρέκλων, τραπεζιών ή άλλων αντικειμένων που τοποθετούνται παράνομα στην παραλία, τα οποία θα επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους, αφού ο ίδιος καταβάλει στο δήμο όλα τα έξοδα απομάκρυνσης και φύλαξής τους:

 

 

 

Νοείται ότι ο δήμος μεριμνά για την ασφαλή φύλαξή τους και σε περίπτωση που μετά από 48ωρη προθεσμία που παρέχεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους με γραπτή προειδοποίηση, ο κάτοχος δεν ενδιαφερθεί για την ανάκτηση τους, τα αντικείμενα εκποιούνται και το ποσό της εκποίησης κατατίθεται στο ταμείο του δήμου.

 

 

 

3) Στο παρόν άρθρο “άκατος” σημαίνει κάθε μηχανοκίνητο ή ιστιοφόρο σκάφος και περιλαμβάνει λέμβο, καταμαράν, ιστιοσανίδα, ποδήλατο θάλασσας, κανό και κάθε άλλο πλωτό μέσο, καθώς και κάθε άλλο ρυμουλκούμενο από αυτά αντικείμενο.

 

Παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων

 

9.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να προβαίνει σε παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων επί της παραλίας, συμπεριλαμβανομένων και εντός ιδιωτικών ιδιοκτησιών ή και εκμισθωμένων από το κράτος τμημάτων της παραλίας, νοουμένου ότι βρίσκεται εντός της παραλίας, χωρίς την προηγούμενη άδεια του δήμου ή στην περίπτωση που υπάρχει άδεια με όρους, κατά παράβαση των όρων που διαλαμβάνει η άδεια αυτή.

 

 

 

Νοείται ότι ο δήμος δύναται να προβαίνει στην απομάκρυνση των αντικειμένων, που τοποθετούνται παράνομα στην παραλία για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, τα οποία θα επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους, αφού ο ίδιος καταβάλει στο δήμο όλα τα έξοδα απομάκρυνσης και φύλαξής τους:

 

 

 

Νοείται περαιτέρω ότι ο δήμος μεριμνά για την ασφαλή φύλαξή τους και σε περίπτωση που μετά από 48ωρη προθεσμία που παρέχεται στον κάτοχο με γραπτή προειδοποίηση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν ενδιαφερθεί για την ανάκτηση τους, τα αντικείμενα εκποιούνται και το ποσό της εκποίησης κατατίθεται στο ταμείο του δήμου.

 

 

 

(2)       Ο δήμος μπορεί να παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες στην κρατική παραλία που βρίσκεται μέσα στα όρια του. Στην έννοια της παροχής υπηρεσιών, θα συμπεριλαμβάνει και το δικαίωμα του δήμου να υποβάλλει κατ’έτος, στον Υφυπουργό σχέδιο για προ-ενοικίαση στρωμάτων ή/και ομπρελών θαλάσσης, στις αδειοδοτημένες από το Δήμο  επιχειρήσεις επί της παραλίας .

 

 

 

3)  Άδειες παροχής διευκολύνσεων παραχωρούνται από το δήμο, μόνο σε σημεία της παραλίας που καθορίζονται από το εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας. Η παροχή διευκολύνσεων στα αλιευτικά καταφύγια, λιμάνια, μαρίνες, σκάφη αναψυχής και κρουαζιερόπλοια απαγορεύεται.

 

 

 

(4)  η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή και επιτηδεύματος ή και η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας επί της παραλίας ή και προς τους χρήστες της παραλίας, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδεια του δήμου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίσει ο δήμος.

 

 

 

Νοείται ότι ο δήμος, με την έγκριση του Υφυπουργού, δύναται να αδειοδοτεί επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν επί της κρατικής παραλίας, οι οποίες να παρέχουν υπηρεσίες εστίασης που δύνανται να περιλαμβάνουν σερβίρισμα ποτών και εδεσμάτων.

 

Απαγορευμένες ενέργειες στην παραλία

 

10.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται -

 

 

(α)

Να χρησιμοποιεί την παραλία κατά τρόπο που να παρεμποδίζει τη διακίνηση των λουομένων σε απόσταση από τριών έως πέντε μέτρων από τη στάθμη του νερού της θάλασσας, όπως την καθορίζει για κάθε περιοχή ο δήμος με γνωστοποίηση που αναρτά σε πινακίδα σε περίοπτο μέρος της κάθε περιοχής·

 

 

(β)

να παρενοχλεί άλλους με τη συμπεριφορά του στην παραλία·

 

 

(γ)

να ρυπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο την παραλία ή τη θάλασσα·

 

 

(δ)

να οδηγεί πάνω στην παραλία μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο τροχοφόρο οποιασδήποτε φύσεως:

 

 

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνει τα υπηρεσιακά οχήματα, τα ασθενοφόρα, τη χρήση τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου, το οποίο αποτελεί μέσο διακίνησης ατόμου με αναπηρίες ή αυτοκινούμενα μέσα ή μικρά οχήματα που προσφέρουν διακίνηση σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με κατάλληλη σήμανση·

 

 

(ε) να προβαίνει σε οδήγηση ή διέλευση οποιουδήποτε ζώου στην παραλία ή σε λούσιμο ζώου στη θάλασσα εκτός μόνο σε περιοχές που καθορίζονται από την Δημοτική Επιτροπή Παραλιών ως περιοχές για λούσιμο σκύλων στη θάλασσα:

 

 

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνει την οδήγηση ή τη διέλευση στην παραλία ή την είσοδο στη θάλασσα εκπαιδευμένων σκύλων βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, που χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί ή/και συνοδοί.

 

 

(2)  Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να απαγορεύει τη χορήγηση αδειών

11.       Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με πρόταση του Υφυπουργού και εφόσον ικανοποιηθεί ότι το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί για λόγους προστασίας ή διατήρησης του φυσικού αρχαιολογικού ή οικολογικού χαρακτήρα οποιασδήποτε παραλίας ή για λόγους που σχετίζονται με τη θαλάσσια ζωή ή την πολεοδομία και χωροταξία ή για οποιοδήποτε άλλο ειδικό λόγο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας αναφορικά με την οποία δε θα παρέχονται διευκολύνσεις ή υπηρεσίες από από το δήμο και δε θα εκδίδεται οποιαδήποτε άδεια δυνάμει των άρθρων 8 και 9 του παρόντος Παραρτήματος.

 

Σχέδιο χρήσης της παραλίας


12. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου του 1968, και του άρθρου 22 του παρόντος Παραρτήματος, εφαρμόζεται σχέδιο χρήσης της παραλίας (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «το σχέδιο»), το οποίο ετοιμάζεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παραλιών για κάθε δήμο και εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου με ή χωρίς τροποποιήσεις. Στο σχέδιο σημειώνονται τα σημεία της παραλιακής κρατικής γης, με εξαίρεση οποιοδήποτε τμήμα της γης για το οποίο έχει δημοσιευθεί γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 10, στα οποία θα καθορίζονται:

 

 

(α)

οι χώροι τοποθέτησης στρωμάτων και ομπρέλων θαλάσσης για σκοπούς παροχής υπηρεσιών∙ 

 

(β)

οι χώροι παροχής διευκολύνσεων∙ 


 

(γ)

οι χώροι οποιωνδήποτε κατασκευασμάτων, δύνανται να κατασκευαστούν ή και να τοποθετηθούν δυνάμει των υποπαραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου

 

 

(δ)

τα σημεία της ακτογραμμής σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονείται και δημοσιεύεται από τα κατά τόπο Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία αλλά και το σημείο της ακτογραμμής σύμφωνα με τα πραγματικά επί τόπου δεδομένα της παραλίας∙ 


 

(ε)

η γραμμή των τριών έως πέντε μέτρων από την ανώτατη στάθμη της θάλασσας μέχρι τη παραλία, μέρος στο οποίο δεν δύναται να τοποθετηθεί οτιδήποτε που να εμποδίζει την ελεύθερη διέλευση των λουομένων από και προς τη θάλασσα∙

 

 

(στ)

τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν ναυαγοσωστικοί πύργοι.

 

 

 

(2) Στα σημεία ως αυτά θα καθορίζονται στο Σχέδιο Χρήσης της Παραλίας δυνάμει του εδαφίου (1) ανωτέρω:

 

 

(α)

Ο Δήμος θα μπορεί να τοποθετεί κρεβάτια θάλασσας και ομπρέλες για σκοπούς παροχής υπηρεσιών·

 

 

(β)

πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια από το δήμο, θα μπορεί να τοποθετεί κρεβάτια θάλασσας και ομπρέλες για σκοπούς παροχής υπηρεσιών·

 

 

(γ)

πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια από το δήμο, θα μπορεί να τοποθετεί ακάτους, είδη θαλάσσιων αθλημάτων και άλλα αντικείμενα για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων·

 

 

(δ)

Ο δήμος θα μπορεί να δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη σήμανση, για τη διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία και στη θάλασσα, περιλαμβανομένων προσβάσιμων χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής, καθώς και διαδρόμων κατάλληλα διαμορφωμένων για εύκολη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε τροχοκάθισμα στη θάλασσα·

 

 

(ε)

Ο δήμος, με την έγκριση του Υφυπουργού και νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν οι θετικές απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος καθώς και του Τμήματος Θαλασσίων Ερευνών, θα μπορεί:

 

 

 

(i) να δημιουργεί υποδομές χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων, οι οποίοι θα έχουν πρόνοιες και για άτομα με αναπηρίες∙

 

 

 

(ii) να δημιουργεί αναψυκτήρια επί απομονωμένων παραλιών∙

 

 

 

(iii) να δημιουργεί μικρούς χώρους εστίασης.

 

 

 

(3) Τα σημεία και η τοποθέτηση κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μέχρι 5 μέτρων από το ψηλότερο σημείο του ύδατος σε ώρα πλημμυρίδας, ώστε η παραλία να μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα από τους λουόμενους.

 

 

 

(4) Για κάθε σημείο τοποθέτησης κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας θα σημειώνεται στο σχέδιο ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας και, ούτως ώστε το σύνολο των κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας σε κάθε περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στο σχέδιο, να μην καλύπτει περισσότερο από το 50% της χωρητικότητας της περιοχής αυτής:

 

 

 

(5) Σχέδιο, που εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου, αναρτάται στο δήμο για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο, παράλληλα δε δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου και του οικείου Δήμου.

 

 

 

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική αρχή ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα τους, μπορούν, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλουν Ιεραρχική Προσφυγή στον Υφυπουργό, στην οποία να αναφέρουν τους λόγους για υποστήριξή της, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την προσφυγή τους τόσο στο Δήμο.

 

 

 

7) Ο Υφυπουργός μεριμνά εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της Ιεραρχικής Προσφυγής να την εξετάσει και κοινοποιεί την απόφασή του, τόσο στον προσφεύγοντα όσο και στο Δήμο.

 

 

 

(8) Σχέδιο που εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου και για το οποίο δεν υποβλήθηκε Ιεραρχική Προσφυγή καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται εκ νέου στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου και του οικείου Δήμου.

 

 

 

(9) Σχέδιο που εγκρίθηκε από και υπογράφτηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου και για το οποίο υποβλήθηκε Ιεραρχική Προσφυγή καθίσταται τελικό μετά από την εξέταση της προσφυγής και την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υφυπουργού.

 

 

 

(10) Σχέδιο για το οποίο δεν υποβλήθηκε Ιεραρχική Προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (8) και που εγκρίθηκε από και υπογράφτηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου ή τον Υφυπουργό και κατέστη τελικό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (9), διαβιβάζεται στον Δήμο για εφαρμογή.

 

 

 

11) Για μελλοντική αναθεώρηση σχεδίου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

 

 

 

(12) Σε περίπτωση αναθεώρησης σχεδίου χρήσης της παραλίας, δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού άδειες παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, οι οποίες αφορούν περιοχή και σημεία της παραλίας τα οποία εμπίπτουν στο οικείο σχέδιο χρήσης της παραλίας, και ως εκ τούτου στις εν λόγω περιπτώσεις εφαρμόζεται για την περίοδο ισχύος των εν λόγω αδειών το αμέσως προηγούμενο εν ισχύι κατά την παραχώρηση αυτών σχέδιο χρήσης της παραλίας:

 

Νοείται ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις, μετά την εκπνοή της περιόδου ισχύος των αδειών εφαρμόζεται το αναθεωρημένο σχέδιο χρήσης της παραλίας.

 

Αρμοδιότητες Υφυπουργού

 

13.-(1)   Στις αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα από όσα αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις των άρθρων του παρόντος Παρατήματος, και οι ακόλουθες:

 

 

 

(α) Ο καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων δικαιωμάτων έκδοσης αδειών από το δήμο, ανάλογα με την παραλιακή περιοχή, και η δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

 

 

 

Νοείται ότι ο Υφυπουργός έχει εξουσία να καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα δικαιώματα που θα καταβάλλονται στον Δήμο από τους δικαιούχους αδειών για την παροχή υπηρεσιών και από πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει άδεια δυνάμει του άρθρου 8.

 

 

 

(β) Ο καθορισμός ανώτατων δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην παραλία από αδειούχους και από Δήμους και η δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

 

(γ) Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό για θέματα σχετιζόμενα με τον παρόν μέρος.

 

 

 

(δ) Ο καθορισμός ειδικών περιοχών για λούσιμο σκύλων, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του συμβουλίου

 

 

 

(2)       Για σκοπούς των υποπαραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και με αναφορά στο σχέδιο, ο Υφυπουργός, κατόπιν εισήγησης του δήμου κατατάσσει τις διάφορες περιοχές της παραλίας σε κατηγορίες, με βασικό κριτήριο την εμπορικότητα και ελκυστικότητα της κάθε περιοχής.

 

Προσφορές

 

 

 

 

 

 

 

73(I)/2016

 

14.-(1(14-(1) Σε περίπτωση που δήμος αποφασίσει να μην παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος Παραρτήματος, θα χορηγεί σχετικές άδειες σε πρόσωπα, μόνο έπειτα από προσφορές τηρουμένων των διαδικασιών του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

 

 

 

(2) Τα μέλη των αρχών τοπικής διοίκησης και οι υπάλληλοι και ωρομίσθιο προσωπικό των αρχών αυτών δε δικαιούνται να υποβάλουν προσφορά δυνάμει του εδαφίου (1)

 

 

 

(3) Οι άδειες που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι προσωποπαγείς και αναφέρονται στην τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου:

 

 

 

Νοείται ότι τέτοιες άδειες που εκδίδονται σε φυσικά πρόσωπα μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο άτομο μόνο αν το άτομο αυτό είναι τέκνο ή σύζυγος του αδειούχου και ασκεί το επάγγελμα και εφόσον ο αδειούχος αποβιώσει ή καταστεί μόνιμα ανίκανος για εργασία κατά την περίοδο ισχύος της άδειας και μέχρι το τέλος της ισχύος της. Ο δήμος δύναται να αποδεχθεί τη χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα, νοουμένου ότι οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας θα δεσμεύουν τουλάχιστο δύο (2) φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι του Νομικού προσώπου και νοουμένου ότι είναι και οι αποκλειστικοί μέτοχοι και θα είναι αλληλέγγυα και χωριστά υπόλογοι έναντι οποιωνδήποτε οφειλών ή και τελών ή και άλλων δικαιωμάτων έναντι του δήμου.

 

Αδικήματα

 

15.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί στις διατάξεις των παραγράφων 6, 8, 9 και 10 ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση στην παραλία ή την πρόσβαση προς αυτή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση μπορεί να διατάξει τη μετακίνηση, με δαπάνες του προσώπου αυτού, οποιουδήποτε κατασκευάσματος ή αντικειμένου που βρίσκεται παράνομα σε οποιοδήποτε μέρος της παραλίας.

 

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), ο δήμος μπορεί, σε περίπτωση-

 

(α)       Παράβασης των παραγράφων 8, 9, και 14,

 

(β)       παράβασης των όρων άδειας που χορηγήθηκε με βάση τις παραγράφους 8, 9 και 14,

 

(γ)       διαπίστωσης ότι σχετική άδεια χορηγήθηκε έπειτα από δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος εν γνώσει του αδειούχου,

 

(δ)       καταδίκης του αδειούχου για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, το οποίο κατά την άποψη του δήμου –

 

(i)         μαρτυρεί ανικανότητα ή ακαταλληλότητα στην προσήκουσα εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων ή

 

(ii)        συγκαταλέγεται μεταξύ των αδικημάτων εκείνων για τα οποία ανυπαρξία καταδίκης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση από τον Αρχηγό Αστυνομίας του πιστοποιητικού καλού χαρακτήρα,

 

να απομακρύνει αμέσως από την παραλία οποιοδήποτε αντικείμενο που τοποθετήθηκε σ’ αυτή χωρίς άδεια και να ανακαλεί ή να αναστέλλει τυχόν εκδοθείσα άδεια:

 

Νοείται ότι καμιά άδεια δεν ανακαλείται ή αναστέλλεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εκτός αν δοθεί στον αδειούχο προειδοποίηση μιας εβδομάδας για τη σκοπούμενη ανάκληση ή αναστολή, στην οποία να αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ανάκλησης ή αναστολής, και παρασχεθεί σ’ αυτόν η δυνατότητα να υποβάλει γραπτώς, μέσα σε μια εβδομάδα λόγους αντικρούοντας την σκοπούμενη ενέργεια αυτή:

 

Νοείται περαιτέρω ότι ο δήμος μπορεί να απαιτήσει από τον παραβάτη να του καταβληθούν τα έξοδα που υπέστη για τη μετακίνηση από την παραλία των παράνομων αντικειμένων στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοια.

 

(3)       Αν κατά την εφαρμογή των εδαφίων (1) και (2) της παρούσας παραγράφου προκύψει ζημιά σε βάρος του παραβάτη, ο δήμος δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων.

 

Κάλυψη οχετών και επέκταση αυτών στη θάλασσα

 

16.-(1) Ο δήμος δύναται με ειδοποίηση του να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό να καλύψει, εντός τέτοιας προθεσμίας, η οποία ήθελε οριστεί στην ειδοποίηση, οποιοδήποτε οχετό, ο οποίος διασχίζει την παραλία και να επεκτείνει αυτόν στη θάλασσα με σωλήνες μέχρι τέτοιας απόστασης ως ο δήμος ήθελε αποφασίσει.

 

(2)       Με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), το πρόσωπο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τους όρους του δήμου, και αν το πρόσωπο αυτό παραλείψει ή παραμελήσει να συμμορφωθεί με τους όρους του δήμου, ο δήμος δύναται να προχωρήσει στην εκτέλεση των αναγκαίων έργων και η δαπάνη που προκύπτει από αυτό καταβάλλεται από το εν λόγω πρόσωπο.

 

Παροχή αδειών για μετακίνηση υλικών, από την παραλία

 

17.       Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 2, ο δήμος δύναται, με την έγκριση του Υφυπουργού, να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο άδεια να μετακινήσει λίθους, βότσαλα, άμμο, χαλίκια ή άλλη ύλη από οποιοδήποτε τμήμα της παραλίας η οποία έγινε αντικείμενο ειδοποίησης δυνάμει της υποπαραγράφου (α) του εδαφίου (1) της παραγράφου 1, ή από οποιοδήποτε μέρος αυτής, είτε αυτό ανήκει στο δημόσιο είτε σε ιδιώτη, με συναίνεση όμως του ιδιοκτήτη προκειμένου για οποιοδήποτε τμήμα της παραλίας που ανήκει σε ιδιώτη, και δύναται να επιβάλει τέτοια τέλη ή δικαιώματα τα οποία πρέπει να καταβληθούν στις δημόσιες προσόδους τα οποία θα καθοριστούν σε σχέση με οποιαδήποτε άδεια ή με τα δικαιώματα που χορηγούνται με αυτή.

 

Δικαιώματα, τέλη και χρηματικές ποινές μέρος του ταμείου του δήμου

 

18. (1) Όλα τα εισπραττόμενα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος δικαιώματα, τέλη και χρηματικές ποινές που θα επιβάλλει ο δήμος, αποτελούν μέρος του ταμείου του.

 

(2)       Τα ανακτώμενα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Παρατήματος έξοδα καταβάλλονται ως ακολούθως:

 

(α) στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας εάν αυτά έγιναν από τον Υφυπουργό∙

 

(β) στο ταμείο του οικείου δήμου, εάν αυτά έγιναν από το Δήμο.

 

Προνόμιο της Δημοκρατίας επιφυλάσσεται

 

19. Καμιά διάταξη που περιέχεται στους παρόντες Κανονισμούς, δεν θεωρείται ότι επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα, συμφέρον ή προνόμιο στην παραλία το οποίο αποκτήθηκε από τη Δημοκρατία με άλλο τρόπο.

 

Καθαρισμός της παραλίας

 

20. Αποτελεί καθήκον κάθε δήμου ο καθαρισμός της παραλίας που βρίσκεται μέσα στα όρια του καθώς και της θαλάσσιας περιοχής που χρησιμοποιείται από τους λουόμενους. Στον όρο καθαριότητα συμπεριλαμβάνεται και η απομάκρυνση οποιωνδήποτε αποβλήτων, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στον Περί Αποβλήτων Νόμο ή και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

 

Άδεια δεν δημιουργεί προνόμιο

 

21. Άδεια που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 δεν δημιουργεί ή παρέχει στον κάτοχο της οποιοδήποτε δικαίωμα, προνόμιο, συμφέρον ή πλεονέκτημα στο μέρος της παραλίας στο οποίο αναφέρεται.

 

Κρατικό δάσος

 

25(I)/2012

104(I)/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δασών Νόμου και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος , κανένας δήμος δεν παρέχει υπηρεσίες και άδειες σε ιδιώτες για παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων σε παραλία που βρίσκεται σε κρατικό δάσος, εκτός κατόπιν άδειας του Τμήματος Δασών, με συγκεκριμένους όρους για κάθε περιοχή:

Νοείται ότι καμιά άδεια δεν παρέχεται σε παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύσσονται σε περιοχές προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας, δυνάμει του περί Δασών Νόμου, εκτός και αν σε σχέση με αυτές ίσχυαν εγκεκριμένα σχέδια χρήσης παραλίας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «κρατικό δάσος» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν στο άρθρο 2 του περί Δασών Νόμου.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έχεις Θερμοσυσσωρευτές;

Τα πιο πολλά από τα παράπονα που ακούγονται για ψηλούς λογαριασμούς του ηλεκτρισμού είναι από ιδιοκτήτες θερμοσυσσωρευτών οι πιο πολλοί από τους οποίους δεν έχουν γνώση για το πώς λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης τους. Φυσικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης είναι να μελετήσει τη δυνατότητα θερμομόνωσης του κτηρίου, να μειώσει τις απώλειες με χοντρές κουρτίνες και να κλείσει τις χαραμάδες κάτω από πόρτες και παράθυρα με τα ειδικά λάστιχα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο θερμοσυσσωρευτής δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μονωμένο κιβώτιο γεμάτο πυρότουβλα τα οποία θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Όταν εμείς χρειάζεται να θερμάνουμε το χώρο τότε ανοίγει μια δίοδος μέσω της οποίας περνά ο αέρας μέσα από τα τούβλα και περνά ζεστός στο δωμάτιο. Στους εντελώς απλούς θερμοσυσσωρευτές υπάρχουν μόνο δύο ρυθμίσεις. Το ένα κουμπί ρυθμίζει πόσο πολύ θα βράσουν τα τούβλα (input) και η θερμότητα που φυλάγεται έχει επίσης άμεση σχέση με τη δυναμικότητα του αφού στην α

Πάρκο της Ακαδημίας .. .. bye bye

Τα πιο κάτω είναι από τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το κυκλικό κόμβο στη γωνία του πάρκου και του Αλουμίνιουμ Tower στη Λευκωσία   Αυτές είναι οι απόψεις που υπόβαλε το Τμήμα Δασών για το έργο. Όταν τις διαβάσετε θα δείτε και γιατί το Τμήμα Δασών είναι πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου. "«...οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του κόμβου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας θα είναι σημαντικότατες. Συμφώνως του σχεδίου, μια έκταση 20.825 τετρ. μέτρων σε έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Λευκωσίας θα αποψιλωθεί ενώ μια άλλη έκταση του θα επηρεαστεί από έργα που θα γίνουν μελλοντικά για τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Αγλατζιάς. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο με τις πολλές αναψυχικές διευκολύνσεις που διαθέτει, χρησιμοποιείται σήμερα έντονα για σκοπούς αναψυχής και άθλησης . Όπως είναι επίσης γνωστό, στο χώρο του Πάρκου στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο οι φοιτητές αξιοποιούν για διάφορους σκοπούς" Αλλού λέει: «...πιστεύουμε ό

Θέλουν καταστρέψουν τα πάρκα Ακαδημίας & Αθαλάσσας

Έχει χρόνια που θέλουν να καταστρέψουν το Πάρκο Ακαδημίας και της Αθαλάσσας. Το πιο κάτω απόσπασμα από τον προϋπολογισμό της Πολεοδομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ (γ) €300.000, που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής του έργου «Νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά , τμήμα από τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι την Οδό φυτωρίου στην Αγλαντζιά ». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί ακτινωτό Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις οχηματικές διακινήσεις από τη νοτιοδυτική περιοχή της Λευκωσίας προς το κέντρο της πόλης και αντιστρόφως. Η βόρεια προέκταση του δρόμου αυτού, από τη συμβολή του με τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι και τη συμβολή του με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς (Λεωφόρος Ακαδημίας), υλοποιήθηκε παλαιότερα με βάση Ρυθμιστικό Σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και λειτουργεί, με διατομή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, λωρίδα πρασίνου και ποδηλατόδρομο. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρ