Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Απόβλητα .. είμαι σωστός;

Επειδή άρχισαν ορισμένοι να λένε διάφορα για τη θέση μου όσον αφορά τα απόβλητα θα προσπαθήσω να απαντήσω μόνο μέσα από αναφορές στις Οδηγίες της ΕΕ.
Η σύνοψη των Οδηγιών αυτών είναι εδώ όπου περιγράφονται όλα όσα αφορούν το νομικό πλαίσιο.

----------------------------------------
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Ερώτημα: Πού έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα;
Απάντηση:
Άρθρο 4
Ιεράρχηση των αποβλήτων
1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα:
α) πρόληψη,
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
γ) ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και
ε) διάθεση.
2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να προωθούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί την παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισμένες ειδικές ροές αποβλήτων εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων.

Ερώτηση: Έπρεπε να γίνει διαβούλευση ;
 Απάντηση:
 Άρθρο 4 πιο κάτω λέει ...
 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη της νομοθεσίας και της πολιτικής για τα απόβλητα είναι μια απολύτως διαφανής διαδικασία, τηρώντας τους υφιστάμενους εθνικούς κανόνες όσον αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων καθώς και το συνολικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 13.

Ερώτηση: Ποιον εν το πρόβλημα σου αν τα ξεχωρίζουμε με μηχανικό τρόπο σε ένα ΧΥΤΥ;
Απάντηση:

Άρθρο 11
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό αυτό καθιερώνουν χωριστή συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο για να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.

Ερώτηση: Και ποιος πρέπει να πληρώνει;
Απάντηση:
Άρθρο 14
Κόστος
1. Σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει εν μέρει ή πλήρως τον παραγωγό του προϊόντος από το οποίο προέρχονται τα απόβλητα και ότι οι διανομείς αυτού του προϊόντος μπορούν να μοιράζονται το σχετικό κόστος.


και επίσης
Άρθρο 15
Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και

Ερώτηση: Καλά τα ΧΥΤΥ εν παράνομα δηλαδή;
Απάντηση:
Άρθρο 16
Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εάν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων για την ανάκτηση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
......................
3. Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων ή την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ερώτηση: Τι γίνεται με τα πράσινα απόβλητα; Γιατί να μην πάνε στα ΧΥΤΥ;
Απάντηση
Άρθρο 22
Βιολογικά απόβλητα
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13, προκειμένου να ενθαρρύνουν:
α) τη χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων, ενόψει της λιπασματοποίησης και της ζύμωσης των βιοαποβλήτων,
β) την επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,
γ) τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα.
Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν χρειασθεί. Η αξιολόγηση εξετάζει τη σκοπιμότητα καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και ποιοτικών κριτηρίων για τη λιπασματοποίηση και τη ζύμωση βιοαποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Ερώτηση: Τι σημαίνει Βιολογικά απόβλητα;;;;
Απάντηση:
Άρθρο 3
Ορισμοί
................
4. "βιολογικά απόβλητα": τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων,

Ερώτηση: Καλά δεν έπρεπε να έχουμε ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων;
Απάντηση:

Άρθρο 28
Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους καταρτίζουν, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4, 13 και 16, ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.
Τα σχέδια αυτά καλύπτουν, μόνα τους ή συνδυασμένα, ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια του οικείου κράτους μέλους.
2. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στην οικεία γεωγραφική οντότητα, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων, και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο θα υποστηρίξει την υλοποίηση των στόχων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
3. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τον τύπο, την ποσότητα και την πηγή των παραγόμενων στην επικράτεια αποβλήτων, τα απόβλητα που είναι πιθανόν να αποσταλούν από ή προς την εθνική επικράτεια και αξιολόγηση της μελλοντικής εξέλιξης των ροών αποβλήτων,
β) τα υφιστάμενα προγράμματα συλλογής αποβλήτων και τις μεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις για απόβλητα ορυκτέλαια, επικίνδυνα απόβλητα ή ροές αποβλήτων που ρυθμίζονται από συγκεκριμένες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις,
γ) αξιολόγηση της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής, για το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων, για πρόσθετες υποδομές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 16 και, εφόσον απαιτείται, για σχετικές επενδύσεις,
δ) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των μεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης, εάν χρειαστεί,
ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης.
4. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό, τα ακόλουθα:
α) οργανωτικές πτυχές που συνδέονται με τη διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγματοποιούν τη διαχείριση αποβλήτων,
β) αξιολόγηση της χρησιμότητας και της καταλληλότητας της χρησιμοποίησης οικονομικών και άλλων μέσων για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών,
δ) παλαιές μολυσμένες τοποθεσίες διάθεσης αποβλήτων και τα μέτρα για την αποκατάστασή τους.

Ερώτηση: και τι γίνεται με την πρόληψη που τόσο σου αρέσει ;
Απάντηση:
Άρθρο 29
Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων
1. Τα κράτη μέλη εκπονούν, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4, προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων το αργότερο στις 12 Δεκεμβρίου 2013.
Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 28 ή σε άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλογα με την περίπτωση, ή λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράμματα. Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσωματωθεί στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα προγράμματα, τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.

Ερώτηση: Εκάναμε έτσι σχέδιο ?
Απάντηση: Ναι το 2002 και είναι εδώ και ένα άλλο το 2012

Ερώτηση: και τι γίνεται με αυτό το 2002 με βάση το οποίο προχωρούν οι σχεδιασμοί; Δεν πρέπει  να γίνει διαβούλευση;
Απάντηση: 1
Άρθρο 31
Συμμετοχή του κοινού
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και το ευρύ κοινό να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την εκπόνησή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων [26]. Τα κράτη μέλη τοποθετούν τα σχέδια και τα προγράμματα σε ιστοχώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.Σχόλια

Ο χρήστης Aceras Anthropophorum είπε…
Πολλά κατατοπιστικόν. Εκατάλαβα τελικά τι σημαίνει ΧΥΤΥ. Από έναν τέθκοιον πράμαν πιάννει η Σίμενς ή η όποια Σίμενς (συν μιζαδόροις και μιζαδόρων τέκνοις) έναν κάρον Ευρώ, από έναν πρόγραμμαν πρόληψης, απαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσεις ζιούν μερικές οικογένειες. Η ίδια η διαλογή που τον παραγωγόν των ρύπων είναι πρόγραμμαν συνειδητοποίησης τζιαι πρόληψης.

Έτο. Εν να κάμουν σαν την ηλεκτρικήν. Θα κάμουν έναν μηχανούργημαν τελευταία λέξη της τεχνολογίας που είναι περιβαλλοντικά παρωχημένο τζιαι να έρτουν να το πετάξουν σε δέκα χρόνια μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος για καλύτερην διαχείρησην των αποβλήτων.

Έλα ποτζιεί τζιαι έσιει ηρεμηστικόν ποστούιν να σου περάσουν οι σκοτούρες των (παντώς είδους) αποβλήτων :))
Ο χρήστης Theopemptou είπε…
Κάμνεις φωλιές για να με κάμνεις να ζηλεύκω ! Θα προσπαθήσω να πάω στο εργαστήρι να μάθω να κάμνω ...

Για τα απόβλητα οι σχεδισμοί έγιναν πριν 10 χρόνια με το σκεπτικό ότι ο κυπραίος δεν πρόκειται να μάθει να ανακυκλώνει και δεν πρέπει να διαταραχθεί η ησυχία του αφού εν έτοιμος να πληρώσει!
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Λάρνακας Αμμοχώστου επάττησαν που το ΧΥΤΥ στην Κόσιη.
Μάλιστα έχουν και παγκόσμια πρωτιά - αν δεν στείλεις απόβλητα έχει πρόστιμο !
Φέτος εθέλαν να βάλουν €1εκ !

Έκαμα προγράμματα, μίλησα στο ραδιόφωνο και καυγά στην τηλεόραση, μίλησα σε συνέδρια, έβαλα τις φωνές στη διαβούλευση ... ΤΙΠΟΤΑ
Με έτσι κόσμο που δεν αντιδρά δεν μπορεί να πάμε μπροστά
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Το πρόβλημα με τα πρόστιμα τζαι τες υπερτιμολογήσεις υπάρχει τζαι στο κέντρο διαλογής που κατασκευάστηκε στη Σκαρίνου. Ενώ οι κοινότητες της περιοχής (Καλαβασός, Ζύγι, Μαρώνι κλπ) παίρνουν λιγότερα σκουπίδια απ’ ότι προβλεπόταν με την κατασκευή του, οι χρεώσεις γίνονται στη βάση της ποσότητας των σκουπιδιών που θα έπρεπε να παίρνουν.

Τελικά σε τούτον τον τόπο δεν υπάρχει σωτηρία.
Νομίζω, ότι οι κονοτάρχες της περιοχής έστειλαν επιστολές στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους αφού οι λανθασμένοι χειρισμοί έγινα από τους υψηλά υστάμενους του Υπουργείου.

Κλάφτα Χαράλαμπε....
Ο χρήστης Αντρέας είπε…
Σε όσες χώρες έχω ζήσει (εντός και εκτός Ευρώπης) ίσχυε πάντα το ότι ο κάθε καταναλωτής πληρώνει για τα σκουπίδια που παράγει. Οι εταιρείες διαχείρισης των σκουπιδιών δεν περίμεναν να βγάλουν το κέρδος τους από σταθερά εισοδήματα από τους Δήμους. Υπήρχε όμως πάντα ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ΌΛΩΝ των αποβλήτων (και όχι αποσπασματικό όπως στην Κύπρο) για το οποίο υπήρχε συνεχής ενημέρωση/επιμόρφωση των δημοτών/επιχειρήσεων κλπ. Αυτά τα στραβά και ανάποδα τύπου Κύπρου μόνο σε τριτοκοσμικά κράτη υπάρχουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μην είδατε τον Επίτροπο;

Την Παρασκευή ήταν η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και η υπογραφή του διορισμού των νέων Επιτρόπων και εγώ δηλαδή. Πρέπει να πω ότι πριν γίνω Επίτροπος πριν 2 χρόνια σχεδόν, δεν είχα ούτε κοστούμι ούτε γραβάτες εκτός από μια κόκκινη που δεν θυμάμαι που τη βρήκα. Στο ΑΤΙ ήμουν πάντα με jeans, swetshirts και παπούτσια της γυμναστικής. Παρασκευή πρωί έβαλα το καλό μου κοστούμι και ξεκίνησα για τη δουλειά. Στο δρόμο όμως το σαραβαλάκι μου με πρόδωσε! Μεσα στη κίνηση της Μακαρίου, η μηχανή δούλευε αλλά δεν προχωρούσε. Άκουσα πολλά @#&** αλλά τι να έκανα; Το gearbox τα τίναξε! Κατάφερα να το βάλω στην άκρη, μετά από αρκετή ώρα λόγω traffic ήρθε και η οδική βοήθεια και πάμε μαζί στο γκαράζ του Honda. Καιγόμουν να πάω δουλειά, ο οδηγός όμως της οδικής βοήθειας με έπαιρνε αλλού, μετά από λίγο σταμάτησα να τον ρωτώ "γιατί πας απ' εδώ;" ήθελε να τσεκκάρει όλες τις γκόμενες στο κέντρο! Πέρασε πολλή ώρα ώσπου να πάμε στον Άγιο Δομέτιο ... Το αυτοκίνητο έμεινε στο γκαράζ "£200

Έχεις Θερμοσυσσωρευτές;

Τα πιο πολλά από τα παράπονα που ακούγονται για ψηλούς λογαριασμούς του ηλεκτρισμού είναι από ιδιοκτήτες θερμοσυσσωρευτών οι πιο πολλοί από τους οποίους δεν έχουν γνώση για το πώς λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης τους. Φυσικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης είναι να μελετήσει τη δυνατότητα θερμομόνωσης του κτηρίου, να μειώσει τις απώλειες με χοντρές κουρτίνες και να κλείσει τις χαραμάδες κάτω από πόρτες και παράθυρα με τα ειδικά λάστιχα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο θερμοσυσσωρευτής δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μονωμένο κιβώτιο γεμάτο πυρότουβλα τα οποία θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Όταν εμείς χρειάζεται να θερμάνουμε το χώρο τότε ανοίγει μια δίοδος μέσω της οποίας περνά ο αέρας μέσα από τα τούβλα και περνά ζεστός στο δωμάτιο. Στους εντελώς απλούς θερμοσυσσωρευτές υπάρχουν μόνο δύο ρυθμίσεις. Το ένα κουμπί ρυθμίζει πόσο πολύ θα βράσουν τα τούβλα (input) και η θερμότητα που φυλάγεται έχει επίσης άμεση σχέση με τη δυναμικότητα του αφού στην α

Νομοθετική ρύθμιση για τη διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων

Ένα από τα θέματα που η Κυπριακή πολιτεία έπρεπε εδώ και καιρό να βάλει τάξη είναι αυτό της διανομής διαφημιστικού υλικού σε δρόμους, αυτοκίνητα και γραμματοκιβώτια. Την Πέμπτη 6/11/2009 σε σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του Επιτρόπου Επικοινωνιών ξεκαθαρίστηκε ότι το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Επικοινωνιών και άρα δεν διέπεται από καμιά νομοθεσία. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται κάτω από το γενικό θέμα ρύπανσης. Οι επιλογές που προσφέρονται τώρα είναι τρεις: Να απαγορευθεί με νομοθεσία εντελώς, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πιεστούν οι εταιρείες να εφαρμόζουν αυτοέλεγχο με ένα κώδικα ο οποίος να περιλαμβάνει και τρόπο που να σέβεται την επιθυμία του πολίτη να μην του αφήνουν υλικό. Εδώ επικεντρωνόταν και η προσπάθεια που έκανα σε σύσκεψη που είχα στις 17/11/2008 με το σύνδεσμο των εταιρειών αυτών στην ΠΟΒΕΚ αλλά δεν επέδειξαν ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Τέτοιο σύστημα αυτοε