Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ελαστικά & Ενέργεια - Διαβούλευση

Για σκοπούς εναρμόνισης των άρθρων 4, 5 και 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επίσωτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους, η Υπηρεσία Ενέργειας προχώρησε στη δημιουργία προσχεδίου Νόμου. Με τον Νόμο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών, των διανομέων ελαστικών καθώς επίσης και των προμηθευτών και διανομέων οχημάτων.
Σκοπός του Νόμου είναι η παροχή στην Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας) των αναγκαίων διοικητικών εξουσιών για την εφαρμογή του Νόμου και του Κανονισμού (επιθεώρηση, διενέργεια ελέγχων, διαπίστωση τήρησης των υποχρεώσεων που τίθενται με βάση τον Κανονισμό, ορισμός και εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών κτλ).
Προσχέδιο του «Περί σήμανσης των Ελαστικών Επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους Νόμου του 2011»), ο Κανονισμός 1222/2009/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με «Τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους» καθώς επίσης και έντυπο υποβολής σχολίων/εισηγήσεων θα είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (12 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2011) καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης (www.mcit.gov.cy) στην επιλογή Υπηρεσία Ενέργειας/Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτική χρήση ενέργειας/Σήμανση ελαστικών.
Αρχείο Acrobat Reader ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ-Ο ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011.pdf
Αρχείο Acrobat Reader ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1222_2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ .pdf
Αρχείο Word Εντυπο Σχολιασμού (Δημοσια Διαβουλευση-Ελαστικα).doc
Αρχείο Acrobat Reader ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf
Αρχείο Acrobat Reader EC_tyre_label.pdf
Αρχείο Acrobat Reader Energy conservation in road pavement.pdf
Αρχείο Acrobat Reader Impact Assessment.pdf
Αρχείο Acrobat Reader ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 228_2011.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails