Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Διευθυντής Ενέργειας προς τον Επίτροπο

[Βρήκα το τεύχος του Μάρτη 2009 του ΕΤΕΚ στο διαδίκτυο. Εκεί δημοσίευσαν στη σελίδα 16 το χαιρετισμό που έκανα τον Ιανουάριο του 09 στην ημερίδα της υπηρεσίας ενέργειας, τον ανάρτησα την ίδια μέρα στο Blog και τον είχα δημοσιοποιήσει 2 μέρες μετά. Στη σελίδα 12 δημοσιεύεται και η επίσημη θέση του ΕΤΕΚ για τα θέματα ενέργειας /εκπομπών. Επομένως όλος αυτός ο θυμός πιο κάτω είναι γαι το χαιρετισμό που έκανα στο συνέδριο τους ενώπιον του Υπουργού ο οποίος σηκώστηκε και με διόρθωσε για το τι θα γίνει στο Προεδρικό. ΟΚ "I will be back"]

11 Ιουνίου 2009
κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου , Επίτροπο Περιβάλλοντος
Θέμα: Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Με κατάπληξη διαπιστώνω ότι πολλής λόγος γίνεται σήμερα για υποτιθέμενη κρατική αδράνεια και αδιαφορία, για μη ανάληψη πρωτοβουλιών και απουσία δραστικών μέτρων εκ μέρους των αρμόδιων Αρχών όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η κατάπληξη δε, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν τέτοιου είδοuς κριτική, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΕΚ τον περασμένο Μάρτιο, εκφράζεται από ευυπόληπτους πολίτες που οι ίδιοι πολύ καλά γνωρίζουν ότι οι προσπάθειες του κράτους στο τομέα αυτό, όχι μόνο δεν είναι ισχνές αλλά συνεχείς, άμεσες και δραστικές.
Η εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και 2006/32 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίας και η μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία έχει θέσει ξεκάθαρα την υποχρέωση της Κύπρου για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων ασφαλώς και των φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Όσον αφορά την οδηγία 2002/91 που ρυθμίζει την Πιστοποίηση της Ενεργειακής Απόδοση των κτιρίων και την υποχρεωτική Επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με μια σειρά Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Τα υπό αναφορά νομοθετήματα θέτουν ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις των δημοσίων κτιρίων οι οποίες ορίζουν ότι:
• Όλα τα νέα Δημόσια Κτίρια και τα υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1000τμ που υφίστανται ριζική ανακαίνιση θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο εκδίδεται από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα και καταχωρείται στο Μητρώο ΠΕΑ της Υπηρεσίας Ενέργειας.

• Από Ιανουαρίου 2010 όλα τα υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1000τμ που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό προσώπων θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο εκδίδεται από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα και καταχωρείται στο Μητρώο ΓιΕΑ της Υπηρεσίας Ενέργειας και τοποθετείται σε ευδιάκριτη από το κοινό θέση.

• Όλα τα Δημόσια Κτίρια που διαθέτουν συστήματα κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12kW, καθώς και τα συστήματα κλιματισμού που αθροιστικά η ωφέλιμη ισχύς τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50kW θα πρέπει να επιθεωρούνται από επιθεωρητή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στο εκάστοτε περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με βάσει τις εξουσίες που παρέχονται στην αρμόδια Αρχή, η Υπηρεσία Ενέργειας έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου όλων των νεοανεγειρόμενων δημόσιων κτιρίων όσον αφορά τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις θερμομόνωσης κελύφους, ενώ συμμετέχει ενεργά σε συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα σχεδιαζόμενα νέα κτίρια με στόχο να εισηγηθεί και να επισημάνει τα μέτρα που θα πρέπει εξαρχής να ληφθούν ούτως ώστε τα νέα δημόσια κτίρια να εξασφαλίζουν ψηλή ενεργειακή κατηγορία (Α) στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που θα εκδοθεί.
Παράλληλα, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία των υποψήφιων Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, στα πλαίσια της προετοιμασίας για την πλήρη εφαρμογή του Νόμου 142(1) του 2006 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η Υπηρεσία Ενέργειας έχει ήδη ξεκινήσει από το Μάιο του τρέχοντος έτους σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα οποία περιλαμβάνεται εκπαίδευση ικανοποιητικού αριθμού δημόσιων λειτουργών και λειτουργών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σημειώνεται ότι εδώ και τέσσερις περίπου μήνες το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει εργοδοτήσει μηχανικό αποκλειστικά για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στον οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη και εφαρμογή των βέλτιστων τρόπων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου.
Ταυτόχρονα για ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και των εμπλεκομένων με το θέμα μηχανικών και μελετητών, η Υπηρεσία Ενέργειας έχει εκδώσει μια σειρά ενημερωτικών και συμβουλευτικών οδηγών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την επιθεώρηση και σωστή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, οι οποίοι διατίθενται δωρεάν στο κοινό. Οι υπό αναφορά εκδόσεις, τα σχετικά νομοθετήματα καθώς και όλα τα θέματα και οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας 2002/91 σε εθνικό επίπεδο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να έχει άμεση, πλήρη και σωστή ενημέρωση.
Η οδηγία 2006/32 για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τις ενεργειακές υπηρεσίας μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία στις 26 Μαρτίου 2009, με τη ψήφιση του Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμο του 2009 -Ν.31(ί)/2009, ενώ αναμένεται σύντομα η έκδοση σχετικών κανονισμών και διαταγμάτων για την πλήρη εφαρμογή της. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή απόδοση που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον lούνιο του 2007, έχουν καθοριστεί τα μέτρα που υιοθετεί η Κύπρος ειδικά για το Δημόσιο Τομέα οποία περιλαμβάνουν:
• Την υιοθέτηση των προνοιών του σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και την ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις προδιαγραφές που τίθενται για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και σαν κριτήριο κατά την αξιολόγηση σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων καθώς και στις απαιτήσεις για την αγορά αποδοτικών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών Α κατηγορίας, Energy Star γραφειακός εξοπλισμός, λάμπες φθορισμού κλπ).
• Την εφαρμογή των προνοιών της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την Πιστοποίηση της Ενεργειακής Απόδοση των κτιρίων και την υποχρεωτική Επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης στα δημόσια κτίρια
• Τη συμμετοχή των φορέων του Δημοσίου στο Σχέδιο Παροχής Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ στο δημόσιο τομέα, με διαθέσιμο ποσό
900,000 ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα δε με την εν λόγω οδηγία, ο Δημόσιος Τομέας καλείται να διαδραματίσει παραδειγματικό ρόλο όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες του και να γνωστοποιεί, τόσο στους απλούς πολίτες αλλά και στις ιδιωτικές εταιρείες, τις δράσεις που έλαβε και την εξοικονόμηση ενέργειας που πέτυχε από την εφαρμογή τους, όπως επίσης και να παρέχει κατάλληλους μηχανισμούς, για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τόσο μεταξύ των κρατικών φορέων, όσο και προς τους πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Ενέργειας είχε ζητήσει τον Αύγουστο του 2008 με εγκύκλιο επιστολή της τον ορισμό Λειτουργών Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με σκοπό να εκπαιδευτούν ούτως ώστε πρόσθετα με τα καθήκοντά τους, να είναι σε θέση να αναλάβουν δράση και να συντονίσουν τις ενέργειες για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα Δημόσια Κτίρια και να ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία Ενέργειας αλλά και τους πολίτες δημοσιοποιώντας τις δράσεις αυτές και την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί στην ετήσια ημερίδα εξοικονόμησης ενέργειας που διοργανώνει η Υπηρεσία Ενέργειας, με τη συνεργασία του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, με ανοιχτή πρόκληση προς το κοινό και τις ιδιωτικές εταιρείες.
Η πρώτη ημερίδα, στην οποία είχατε απευθύνει χαιρετισμό και συγχαρήκατε την Υπηρεσία Ενέργειας για την ανάληψη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 16 Ιανουαρίου 2009, κατά την οποία η υπήρξε μαζική προσέλευση των λειτουργών εξοικονόμησης ενέργειας και πλήθος άλλων ενδιαφερόμενων και περιελάμβανε μεταξύ άλλων την εκπαίδευση των λειτουργών για απλούς τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια αλλά και για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που οδηγούν σε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις ενέργειας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συμμετοχής στο σχέδιο Παροχής Χορηγιών. Λεπτομερές εκπαιδευτικό και διαφωτιστικό υλικό, καθώς το σύνολο των 14 ενημερωτικών εντύπων και των οδηγών που εκδίδει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Ενέργειας διανεμήθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους. Επισυνημμένα βρίσκονται όλα τα ενημερωτικά έντυπα του προηγούμενου έτους, εν αναμονή της εκτύπωσης της νέας σειράς των εντύπων για το 2009.
Οι 229 λειτουργοί εξοικονόμησης ενέργειας του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα είναι σήμερα οι πρεσβευτές των προσπαθειών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους διάφορους φορείς που εκπροσωπούν και έχουν αναλάβει δράση και πρωτοβουλία για εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρων χαμηλού και ψηλού κόστους σε κάθε κυβερνητικό κτίριο.
Παράλληλα έχουν αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών των Τμημάτων!Υπηρεσιών τους όσον αφορά τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για τα Δημόσια Κτίρια ενώ τους έχει ανατεθεί η ευθύνη για την ετοιμασία ετήσιας έκθεσης καταγραφής μηνιαίων ενεργειακών καταναλώσεων (ηλεκτρισμού και άλλων καυσίμων) και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ενέργειας τη 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, το περιεχόμενό της οποίας θα αξιολογείται και θα δημοσιοποιείται κατά την ετήσια ημερίδα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τα έγγραφα που σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και οι ανακοινώσεις που εκδίδει η Υπηρεσία Ενέργειας προς τους Λειτουργούς Εξοικονόμησης Ενέργειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και είναι διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες.
Εύλογα λοιπόν διερωτάται κανείς σε τι ωφελεί να γίνεται λόγος για υποτιθέμενη αδιαφορία εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, όταν η αρμόδια για το θέμα Υπηρεσία Ενέργειας, του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχει αναλάβει σημαντική δράση ειδικά για το Δημόσιο Τομέα, που όχι μόνο δεν απέχει από τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών αλλά τις υπερβαίνει. Η ανταπόκριση των Δημοσίων φορέων, διορίζοντας 229
λειτουργούς εξοικονόμησης ενέργειας παγκυπρίως καθώς και η συμμετοχή δημοσίων λειτουργών στα σεμινάρια Ειδικών Εμπειρογνωμόνων για τη πιστοποίηση των κτιρίων καταδεικνύουν ότι ο εξαναγκασμός και η επιβολή προστίμων δεν αποτελούν το μέσο επούλωσης των ενεργειακών πληγών του Δημόσιου Τομέα.
Ο σωστός συντονισμός, η επαρκής ενημέρωση, η αλλαγή νοοτροπίας της διοίκησης και των εργαζομένων, η καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης, η ανάληψη ευθυνών και η μετατροπή της ανάγκης για εξοικονόμηση ενέργειας σε προσωπική ευθύνη αποτελεί σήμερα το θεμέλιο λίθο για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η ορθή ανάδειξη των ενεργειών των αρμοδίων Αρχών και η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών αποτελεί θεωρώ υποχρέωση όλων εμάς που προωθούμε τις προσπάθειες για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη διαμόρφωση πρότυπων ενεργειακών συμπεριφορών.
Τέλος θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Ενέργειας και του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου καθώς και εγώ προσωπικά, παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση σας αλλά στη διάθεση οποιουδήποτε πολίτη επιθυμεί να έχει πλήρη και σωστή ενημέρωση για την ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζει η Κύπρος όσον αφορά την Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε όλους τους τομείς.

Με τιμή,
Σόλων Κασίνης
για Γενικό Διευθυντή
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Συντακτικής Επιτροπής του Ενημερωτικού Δελτίου ΕΤΕΚ

7 σχόλια:

naive citizen είπε...

Δηλαδή;

Theopemptou είπε...

Δεν βρίσκω να έχω στείλει τίποτα ιδιαίτερο για δημοσίευση εκείνη την εποχή. Νομίζω όμως ότι δημοσιεύθηκε ο χαιρετισμός μου στο συνέδριο της Υπηρεσίας Ενέργειας που έκανα τον Γεννάρη - έβαλα λινκ στο κείμενο - και παίρνω απάντηση 5 μήνες μετά. Θα το ελέγξω καλύτερα όμως από το περιοδικό του ΕΤΕΚ ...
Όπως και να έχει το πράγμα όλοι συμφωνούν ότι η νομοθεσία μας είναι αδύνατη και δεν απαντά σε αυτό η επιστολή.
Όπως πάντα η κριτική μου θα συνεχιστεί επί των συγκεκριμένων θεμάτων και όχι σε προσωπικό επίπεδο .....

Evagoras Isaias είπε...

Αρχικά, πραγματικά συγχαρητήρια για τη δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας. Σπάνια δημοσιεύονται οι απόψεις Ανώτερων Λειτουργών και Διευθυντών. Ως γνωστόν αυτοί είναι μεν αμετακίνητοι καθότι δεν υπόκεινται σε καμία σοβαρή αξιλόγιση ή κρίση, είναι δε και αλάθητοι..
Συμπέρασμα από την επιστολη είναι ότι το κράτος μας έχει κάνει άριστη δουλειά σε οτι αφορά το θέμα εξοικονόμισης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Αν και μεγάλη, στην επιστολή δεν αναφέρεται ο βαθμός επιτυχίας των μέτρων. Μήπως δεν είχαν αποτέλεσμα?
Την ώρα που διαφημίζουμε την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων σαν ηλίθιοι, στα καινούρια κυβερνητικά κτήρια της Πάφου οι υπάλληλοι κρυώνουν λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του συτήματος κλιματισμού!!!
Ως προς τη σκοπιμότητα της επιστολής υπάρχει περίπτωση να θέλει να προλάβει κάποια πράγματα, ή να θέλει τον δημόσιο διάλογο για να διαφημιστεί η Υπηρεσία..
Καλή συνέχεια

Αιωνόβια Δένδρα είπε...

Σιγά-σιγά, μην πιέζετε τους δημόσιους υπάλληλους, κουράζονται και έρχεται καλοκαίρι άλλωστε. Μετά από 5-6 μήνες θα παρακαθήσουν σε σύσκεψη για να μελετήσουν τα σχόλια μας στο μπλοκ, όπου θα αποφασίσουν ότι έκαναν τα μέγιστα στον τομέα εξοικονόμισης ενέργειας... μπλα μπλα μπλα.

koutso είπε...

Δοκιμάστε να συμπληρώσετε τα έγγραφα για την ισχνή επιχορήγηση που προτείνουν και περιμένετε κανένα χρόνο για να τα εισπράξετε και μετά ζητήστε πιστοποιητικό να δείτε ότι θα αγανακτήσετε.......
Η συμπλήρωση των εγγράφων είναι τόσο απαιτική σε έγγραφα που καταντά γελοίο.

ματίλτα είπε...

Συμφωνώ συνάδελφε Κουτσό,

πραγματικά η αίτηση στηχίζει σε χρόνο / χρήμα παραπάνω που την χορηγεία. Εν πραγματικά ανέκδοτο. Κάθε φορά που έκαμνα αίτηση επροσπάθουν να τους κάμω να καταλάβουν ότι σκοπός της διαδικασίας εν η αύξηση της εξοικονόμισης ενέργειας τζε όι η συλλογή εγγράφων τζε ο έλεγχος των αδειών etc. Εξάλλου τούτη εν η δουλειά άλλων τμημάτων. Κανένας εν συγκινήθηκε.

Αμά ιντα μπου καρτεράς που δημόσιους υπαλλήλους που επροσληφθήκαν βάσει των ικανοτήτων και σπουδών τους και όχι βάσει κομματικών παρεμβάσεων (λέμε τώρα), κλειωμένους ο καθε ένας σε ξεχωριστό γραφείο.

Πολλοί μελετητές, εμένα συμπεριλαμβανομένου, συμβουλεύκουμε τους πελάτες μας να μεν κάμνουν αιτήσεις στο Ίδρυμα Ενέργειας". Εν ασύμφωρο.

Αντίθετα το τμήμα υδάτων μετά από επιμονή συγκεκριμένου λογικού υπεύθυνου έκατάφερεν τζε η διαδικασία της αίτησης για χορηγεία για εξοικονόμιση νερού να γίνει εξαιρετικά απλή.

Ανώνυμος είπε...

1. there is a long answer and a short answer to this. The short is for them to bring results!(6,5% αυξηση στην κατανάλωση ηλ. ρευματος και 3% αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας ανά έτος την τελευταία 10ετία !!!)

2. Καλά ποιος φώναζε για το Γεν. Νοσοκομείο ?

3. Το να ορίσεις 250 δημ. υπαλλήλους οι οποίοι επι το πλείστων είναι βοηθ. γραμματειακοί λειτουργοι και να τους βαφτίσεις ως λειτουργούς εξοικονομησης ενέργειας στα δημ. κτίρια χωρίς στόχους, χρονοδιαγραμματα, budget και περιοδική ανασκόπηση της επιτευξής των στόχων τότε δεν έκανες τίποτε.

Related Posts with Thumbnails