Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΕΕ - Μας παίρνουν δικαστήριο ποινικοποίηση των περιβαλλοντικών αδικημάτων


Περιβαλλοντικά εγκλήματα: Η Επιτροπή προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά της Κύπρου για μη μεταφορά κανόνων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι σοβαρές παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος θεωρούνται ποινικά αδικήματα και τιμωρούνται. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου έληξε στις 26 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει ακόμα θεσπίσει τα μέτρα που απαιτούνται για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Κύπρο χρηματική ποινή ύψους 5909,40 ευρώ ανά ημέρα μέχρι τη θέσπιση όλων των εθνικών μέτρων που απαιτούνται για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας.
Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε επίσης αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης, απαιτώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς της ίδιας οδηγίας εντός δύο μηνών. Εάν οι Βελγικές αρχές δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή εντός του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία ανακοίνωσαν τα μέτρα που θεσπίστηκαν στο εθνικό τους δίκαιο για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Επομένως, η Επιτροπή τώρα θέτει στο αρχείο τις υποθέσεις παραβίασης κατά των χωρών αυτών.
Ιστορικό
Η οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου έχει ως στόχο να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν μέτρα ποινικού δικαίου για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Η οδηγία περιλαμβάνει κατάλογο των παραβάσεων, όπως η παράνομη μεταφορά αποβλήτων ή το εμπόριο απειλουμένων προς εξαφάνιση ειδών. Οι πράξεις αυτές πρέπει να θεωρούνται ποινικά αδικήματα σε όλα τα κράτη μέλη. Νομικά πρόσωπα, επίσης, μπορεί να υπέχουν ευθύνη για τα αδικήματα αυτά. Η οδηγία ζητά από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι τα ποινικά αδικήματα τιμωρούνται με «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.»
Το πρακτικό αποτέλεσμα της μη εφαρμογής
Εάν τα κράτη μέλη δεν εφαρμόσουν την οδηγία, θα είναι αδύνατο να υπάρξουν κοινοί ελάχιστοι κανόνες ποινικού δικαίου για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιοι κανόνες που ισχύουν σε όλη την ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας, αφενός, για να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών στα κράτη μέλη και, αφετέρου, για να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των ενδεχόμενων αδυναμιών από τους εγκληματίες.
Περισσότερες πληροφορίες
για τις διαδικασίες παραβίασης: MEMO/12/200
για την υπόθεση: IP/11/739
Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:
Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
Αρμόδιοι επικοινωνίας :
Matthew Newman (+32 2 296 24 06)
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails