Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουν ...

Πιο κάτω είναι η επιστολή που στάληκε στον ΚΟΤ για το Δασούδι.
Είμαι στα περιβαλλοντικά θέματα πάνω από 20 χρόνια έχω παρακολουθήσει από κοντά πολλούς αγώνες αλλά δεν έχω συναντήσει τόση μεθοδικότητα με επιστημονική στήριξη και πέισμα προσπάθεια όσο αυτή στο S.O.S. - ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΣΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΤ !!


Κοινή Επιστολή Διαμαρτυρίας - Ανάκληση Πολεοδομικής Άδειας 1687

Ανεξάρτητη και Αυθόρμητη Ομάδα Πολιτών ‘SOS – Σώστε το Δασούδι’
Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού
Πρωτοβουλία Πολιτών Λεμεσού
Φίλοι της Γης Κύπρου
Αγίου Ανδρέου 375Β, 3035 Λεμεσός
Τ.Θ. 53411, 3302 Λεμεσός
Τηλ. 25 347042
Φαξ: 25 347043

Επαρχιακό Λειτουργό
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Λεμεσού
(Πολεοδομική Αρχή)

Λεμεσός, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011

Αξιότιμε κύριε,

Ανάκληση Πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/01687/2010,στα τεμάχια 235, 480 και 481, Φ/Σχ. 2-207-340, στη Γερμασόγεια,στην περιοχή που είναι γνωστή ως Δασούδι

1. Με την παρούσα σας καλoύμε, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 36 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, να ανακαλέσετε άμεσα την πιο πάνω Πολεοδομική άδεια που έχετε χορηγήσει και να εκδώσετε ανάλογο Διάταγμα, το οποίο, με κοινοποίηση της παρούσας επιστολής, παρακαλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να επικυρώσει, γιατί θεωρούμε ότι η ανάπτυξη για την οποία έχει χορηγηθεί η πιο πάνω Πολεοδομική άδεια θα επηρεάσει σοβαρότατα την πρέπουσα πολεοδομική ρύθμιση της περιοχής.

2. Οι λόγοι που θεμελιώνουν την άποψη μας ότι παραβιάζεται σοβαρότατα η Πολεοδομική Ρύθμιση της περιοχής στηρίζονται, κατά μεγάλο μέρος στις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Συγκεκριμένα:

I. Όπως γνωρίζετε, στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού (Παράρτημα Β – Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής – παρ.13) τονίζεται ότι:

«Οι διάφορες πρόνοιες που περιέχονται στο Τοπικό Σχέδιο δεν είναι διαζευκτικές αλλά αθροιστικές και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο όπως κάθε ανάπτυξη ικανοποιεί όλες τις πρόνοιες κάθε Πολιτικής που σχετίζονται με την προτεινόμενη ανάπτυξη.»

II. Η παράγραφος (πρόνοια) 1ε, των Γενικών Προνοιών Πολιτικής του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, μνημονεύει, μεταξύ άλλων, ότι ανάπτυξη θα επιτρέπεται εφόσον δεν επηρεάζει τις ανέσεις παρακείμενων περιοχών και χρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό "επηρεασμός ανέσεων" περιοχής (Παράρτημα Α του Τοπικού Σχεδίου). Ο σχετικός ορισμός αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι "επηρεασμός των ανέσεων περιοχής", σημαίνει το δυσμενή επηρεασμό παρακείμενης χρήσης, σε βαθμό που υπερβαίνει το όριο του λογικά και γενικά αποδεκτού, σαν αποτέλεσμα αισθητικού, κοινωνικού, πολιτιστικού ή άλλου υποβιβασμού του φυσικού περιβάλλοντος από προτεινόμενη ανάπτυξη.

Η εκεί δημιουργία ενός εστιατορίου, το οποίο μελετώντας τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου κρίνουμε αχρείαστο, θα αποκόπτει τη διέλευση προς την παραλία, θα αποκόπτει τις υπάρχουσες οπτικές φυγές, ιδιαιτερα από το δρομο και εκ των πραγμάτων θα μετατρέψει το χώρο, ο οποίος σήμερα διατίθεται για περιπάτους και απόλαυση της φύσης από το κοινό, σε χώρο επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κρατική δασική γη, όπου θα επρεπε, συμφωνα με την Νομοθεσία να επιδιώκεται κατά προτεραιότητα δενδροφύτευση. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται πως το μέγεθος του καλυμμένου βοηθητικού χώρου προορίζεται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα άτομα, από αυτά που υποτίθεται ότι θα εξυπηρετούνται στον καλυμμένο υπαίθριο χώρο που προτείνεται, πραγμα που δημιουργεί εύλογες υποψίες για μελλοντική παράνομη επέκταση των κλειστών χώρων.

Η περιοχή επηρεάζεται αισθητικά, με την προτεινόμενη μορφολογική αντιμετώπιση, η οποία δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα ενός Περιφερειακού Πάρκου – φυσικού πόρου, όπως είναι το Δασούδι.

Οι ανέσεις της περιοχής επηρεάζονται επίσης πέραν του λογικά και γενικά αποδεκτού και κοινωνικά – πολιτιστικά, με τη λειτουργία, πλεονασμικών κι αχρείαστων εξυπηρετήσεων, εφόσον σε μικρή απόσταση στα ανατολικά θα λειτουργεί παράλληλα, και ο υφιστάμενος ανατολικότερα χώρος, με ίδια χρήση.

III. Η ανάπτυξη κρίνεται ότι δεν συνάδει με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Ε των Γενικών Προνοιών Πολιτικής, «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», γιατί η ένταξη της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής μορφής της στο φυσικό περιβάλλον, δεν είναι η ενδεδειγμένη, αφού το ύφος και ο χαρακτήρας δεν συνάδει με το χαρακτήρα δασώδους παραλιακής περιοχής, ενώ χωροθετείται σε μικρή απόσταση από δεντροφυτεμένους χώρους και δημόσιους πεζοδρόμους, όπου το κοινό απολαμβάνει τον περίπατο του στο δάσος και πολύ κοντά στην παραλία.

Η χωροδιάταξη των οικοδομών ανταγωνίζεται τον ευρύτερο χαρακτήρα του περιβάλλοντος και δεν επιτρέπει την αφομοίωση τους σ’ αυτόν.

Η προτεινόμενη οικοδομή δεν ακολουθεί την κλίµακα του χώρου, αφού το μέγεθος της δεν επιτρέπει τη βέλτιστη δυνατή προσαρμογή της στον συγκεκριμένο ευαίσθητο χώρο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Η οικοδομή πρόσθετα, είναι προφανές ότι, δεν διαφυλάσσει τις υφιστάμενες οπτικές φυγές και διαδρόμους θέας προς τα αξιολογότατα φυσικά γνωρίσµατα της περιοχής, από τους υφιστάμενους δηµόσιους χώρους.

Η ανάγκη για αισθητική και ποιοτική βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος δυστυχώς δεν φαίνεται να υιοθετήθηκε από τον ηµικρατικό φορέα, που είναι ο Κ.Ο.Τ, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση, στο σχεδιασμό του δηµόσιου αυτού κτιρίου, ως αναφέρει το πιο πάνω Κεφάλαιο του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού.

IV. Ιδιαίτερα κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι δεν φαίνεται να αποδόθηκε η δέουσα σημασία στις πρόνοιες του Κεφαλαίου 13 του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), όπου αναφέρεται σαφώς (13.1.3) ότι το περιβάλλον επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα ζωής και την ευηµερία του αστικού πληθυσµού και γι' αυτό το λόγο αποδίδεται ιδιαίτερα μεγάλη σηµασία στα στοιχεία αυτά.

Το Τοπικό Σχέδιο (13.1.6) στοχεύει στην προστασία και την αναβάθµιση της ποιότητας και την ποσοτική ενίσχυση σηµαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, προς όφελος του συνόλου του σηµερινού και µελλοντικού αστικού πληθυσµού.

Με βάση τις πρόνοιες του Κεφαλαίου αυτού το Δασούδι κατατάσσεται στο σύστηµα Περιφερειακών Πάρκων και αποτελεί αναγνωρισμένο στοιχείο Περιβαλλοντικού πλούτου, με αξιόλογη χλωρίδα και με στόχο την προστασία, τη διατήρηση, την ανάδειξη και την προβολή, μεταξύ άλλων, της αισθητικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας του.

Η σημερινή υφιστάμενη διάταξη είναι αποτέλεσμα συμφωνίας προ τριακονταετίας μεταξύ του αειμνήστου προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων της Κύπρου μετά από έντονους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς αγώνες, τα δε υφιστάμενα σεμνά παρακείμενα κτήρια αποτελούν κοινό Έργο ομάδος σημαντικότατων Κυπρίων Αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, τα οποία και πρέπει να τυγχάνουν συντήρησης και σεβασμού για την ιστορική και πολιτισμική τους σημασία.

Παράλληλα αποτελεί κρατική ιδιοκτησία, όπου με βάση τις πρόνοιες του ίδιου Κεφαλαίου (13.4) πρέπει να χρησιμοποιείται, κατά προτεραιότητα, για σκοπούς δενδροφύτευσης.

Το Τοπικό Σχέδιο αναφέρει ότι τα πάρκα θα εξοπλισθούν µε ποικιλία διευκολύνσεων αναψυχής και ψυχαγωγίας που θα είναι εναρμονισμένες µε το χαρακτήρα τους και θα σέβονται την ανάγκη προστασίας των τοπικών οικοσυστημάτων. Η ανέγερση οικοδομών και η κυκλοφορία οχημάτων θα περιοριστούν στις απόλυτα αναγκαίες.

Οι πρόνοιες αυτές δεν τηρούνται στην περίπτωση της Πολεοδομικής Άδειας, που εκδώσατε. Όπως προαναφέρθηκε, σε συσχετισμό και με τις υφιστάμενες αναπτύξεις, η λειτουργία της ανάπτυξης δεν είναι καθόλου αναγκαία για τη λειτουργία του περιφερειακού πάρκου, ενώ σε αντίθεση με το περιεχόμενο της υποπαραγράφου 13.2.1 έχει παραγνωριστεί η σηµασία της διαφύλαξης των σηµαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή.

Σε αντίθεση με τις πρόνοιες του εν λόγω Κεφαλαίου κατά το σχεδιασμό της “χωροδιάταξης” και “ένταξης” των νέων κτισµάτων στο Δασούδι, στο στοιχείο αυτό του περιβαλλοντικού πλούτου, δεν φαίνεται να λήφθηκαν υπόψη οι ανέσεις των πορειών κίνησης και στάσης των περιπατητών, και οι ηµιυπαίθριοι χώροι, στην περίμετρο των κτισμάτων κρίνονται ανεπαρκείς.

Είναι γνωστό από τη δημοσιότητα που έχει λάβει η περίπτωση, ότι η εν λόγω οικοδομή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανάπτυξης, γι’ αυτό και δεν έπρεπε να γίνουν αποδεκτά αποσπασματικά σχέδια και πόσο μάλλον να εγκριθούν αποσπασματικές άδειες, αλλά θα έπρεπε να εξεταστούν από κοινού όλες οι οικοδομές συνολικά. Επιπλέον, κρίνεται ότι θα έπρεπε να εκπονηθεί πρώτα ένα ευρύτερο σχέδιο για το Δασούδι, ακόμα και Σχέδιο Περιοχής, και ακολούθως να εκπονηθούν επί μέρους σχέδια για όσα κτίσματα ενδεχομένως να κριθεί απαραίτητο να ανεγερθούν ή να επισκευασθούν, επεκταθούν κ.λπ.. Στο πλαίσιο της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Περιοχής, θα έπρεπε να παρουσιαστεί μία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μέσω της οποίας θα εξετάζονταν οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων σχεδίων ανάπτυξης, κάτι το οποίο δεν έγινε στην προκείμενη περίπτωση.

Στην υποπαράγραφο 13.3.2 αναφέρεται, ότι το πρόγραµµα διαμόρφωσης των Περιφερειακών Πάρκων θα υλοποιηθεί από τους αρµόδιους φορείς, ύστερα από διαβουλεύσεις µε τις Τοπικές Αρχές. Στην υποπαράγραφο 13.1.6 αναφέρεται ως στόχος η προώθηση εξειδικευμένων σχεδίων για την ολοκλήρωση του συστήµατος των περιφερειακών πάρκων και στην υποπαράγραφο 13.2.3, ότι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του τοµέα του περιβάλλοντος απαιτεί την προώθηση λεπτοµερών σχεδίων για τους δηµόσιους ελεύθερους χώρους µε σαφείς περιβαλλοντικές παραµέτρους. Στο ίδιο Κεφάλαιο αναφέρεται ακόμα ότι στις περιοχές Περιβαλλοντικού Πλούτου, υπάρχει η ανάγκη προώθησης µελετών (όπως π.χ. Σχεδίων Περιοχής ή άλλων εξειδικευµένων µελετών από τα αρµόδια Κυβερνητικά Τµήµατα κ.λ.π.) και ειδικές περιβαλλοντικές ή άλλες µελέτες που είναι δυνατόν να ζητηθούν µε στόχο την επίτευξη της κατάλληλης προστασίας, διατήρησης και προβολής του περιβαλλοντικού πλούτου.

Το ορθότερο θα ήταν πρώτα να εκπονηθεί Σχέδιο Περιοχής, το οποίο θα προβλέπει πιθανώς και την ετοιμασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για Σχέδια ή/και Προγράμματα, αναλόγως των έργων που θα προτείνονται εντός αυτού. Για την ακρίβεια, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια ή/και Προγράμματα Νόμου [Αρ. 102(I)/2005], οι αρμόδιες δημόσιες αρχές θα έπρεπε, κατά τη διαδικασία της ετοιμασίας των σχεδίων ανάπτυξης της περιοχής στο Δασούδι της Λεμεσού και πριν την οριστικοποίηση της έγκρισης τους, να λάβουν υπόψη τους την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα και διατήρησης του περιφερειακού πάρκου ειδικότερα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα [Αρ. 140(I)/2005], οι αρμόδιες δημόσιες αρχές θα έπρεπε, και πάλι κατά τη διαδικασία της ετοιμασίας των σχεδίων ανάπτυξης της περιοχής και πριν την οριστικοποίηση της έγκρισης τους, να εξετάσουν τη σχετική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και τη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για επιμέρους έργα και συγκεκριμένα για τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων που προτείνεται.

Είναι προφανές ότι για το Δασούδι δεν έπρεπε να υποβληθούν αποσπασματικά, αλλά συνολικά σχέδια, τα οποία θα ετοιμάζονταν μετά από δημόσια διαβούλευση, με βάση τα κριτήρια που προδιαγράφει το Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, και ιδιαίτερα τις αναφορές του, για αύξηση των δηµόσιων πόρων που διατίθενται από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα για τη διαµόρφωση, τον εξοπλισµό, τη διαχείριση και τη συντήρηση των δηµόσιων χώρων πρασίνου (13.8.4) και για ενεργό παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα με στόχο την παροχή τέτοιων δυνατοτήτων προς όφελος του συνόλου του πληθυσµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στις µικρές ηλικίες και στις χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις, έτσι ώστε να µειωθεί ο βαθµός εξάρτησης και εκµετάλλευσης αυτών των κοινωνικών οµάδων από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις αναψυχής.

Στα πιο πάνω πλαίσια κρίνουμε ότι πρέπει να ερμηνεύεται η αναφορά στο Χάρτη «Χρήση γης» του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για το Δασούδι «Άλλοι Ελεύθεροι χώροι (…Πάρκα, Αθλοπαιδιές, ….., Λωρίδες πρασίνου και προστασίας κ.ο.κ.,), καθώς και η θέση του αστερίσκου, με την ένδειξη «Διευκολύνσεις Αναψυχής – Ψυχαγωγίας», ο οποίος βρίσκεται ανατολικότερα της θέσης όπου προτείνεται η ανάπτυξη για την οποία χορηγήσατε άδεια.

V. Επειδή κατά τις δημόσιες συζητήσεις, που έλαβαν χώρα, σχετικά με το θέμα, κάποιοι περιορίστηκαν να αναφέρουν ότι στο Χάρτη «Πολεοδομικές Ζώνες» του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού το Δασούδι εντάσσεται, στην Τουριστική Πολεοδομική Ζώνη Τ5ε και αναφέρονται ανώτατοι επιτρεπόμενοι συντελεστές, επιθυμούμε να αναφέρουμε τα πιο κάτω:

Η μόνη υπονοούμενη χρήση που μπορεί να συσχετισθεί με την αδειοδοτημένη ανάπτυξη σε αυτό το χάρτη είναι οι Τουριστικές υπηρεσίες.

Πέραν του εν λόγω χάρτη, για το θέμα, ισχύει και γραπτή πολιτική, η οποία εμπεριέχεται στο γραπτό κείμενο του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού.

Σε αυτήν, υπό τον τίτλο, Τουριστικές Διευκολύνσεις / υπηρεσίες – Κέντρα αναψυχής σε Τουριστική Ζώνη, αναφέρεται ότι έχετε την διακριτική ευχέρεια – δεν αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα - να επιτρέπετε κέντρα αναψυχής, υπό προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί τις ανάγκες της Τουριστικής ζώνης και δεν δημιουργείται υπερσυγκέντρωση τέτοιων αναπτύξεων, σε βαθμό που να επηρεάζει τις ανέσεις της συγκεκριμένης περιοχής, δεδομένου ότι στόχος είναι η διαφύλαξη των ανέσεων και της ποιότητας του περιβάλλοντος για την πρωταρχική χρήση του χώρου. Η πρωταρχική χρήση του χώρου, με βάση τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου, είναι Περιφερειακό Πάρκο.

Όσον αφορά το θέμα της υπερσυγκέντρωσης η ευρύτερη περιοχή είναι γεμάτη από τέτοια κέντρα, ενώ έγινε ήδη αναφορά προηγουμένως και στο θέμα των ανέσεων και της διαφύλαξης της ποιότητας του περιβάλλοντος του Περιφερειακού Πάρκου που χαρακτηρίζεται κι ως στοιχείο περιβαλλοντικού πλούτου.

Στη παράγραφο 10.13.9 αναφέρεται ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη θα εναρμονίζεται με το περιβάλλον, την κλίμακα και το χαρακτήρα της περιοχής, και δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τις ανέσεις παρακείμενων περιοχών, θέματα για τα οποία έγιναν επίσης αναφορές προηγούμενα.

Επιθυμούμε τέλος να υπενθυμίσουμε και πάλιν εμφαντικά την πολιτική του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, η οποία αναφέρει ότι οι διάφορες πρόνοιες που περιέχονται στο Τοπικό Σχέδιο δεν είναι διαζευκτικές αλλά αθροιστικές και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο όπως κάθε ανάπτυξη ικανοποιεί όλες τις πρόνοιες κάθε Πολιτικής που σχετίζονται με την προτεινόμενη ανάπτυξη.

Με εκτίμηση, αναμένοντας απάντησή σας


Φίλοι της Γης Κύπρου
Σάββας Ζώτος
Πρόεδρος
Κλείτος Παπαστυλιανού
Επιστημονικός Συνεργάτης
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Επιστημονικός Συνεργάτης

Ανεξάρτητη και Αυθόρμητη Ομάδα Πολιτών ‘SOS – Σώστε το Δασούδι’
Ντόρια Χαραλάμπους
Κωνσταντίνος Μ. Βασιλείου
Τάσος Ιωάννου

Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού
Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Μάριος Δ. Χριστοφίνης
Στέλιος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Θεμιστοκλέους

Πρωτοβουλία Πολιτών Λεμεσού
Εύης Μιχαηλίδης
Γιαννάκης Ιωάννου

Κοινοποιήσεις:
Υπουργό Εσωτερικών,
Υπουργό Εμπορίου, Τουρισμού και Βιομηχανίας,
Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού,
Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος,
Διευθυντή Τμήματος Δασών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails