Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Παίρνουν μας δικαστήριο για τα απόβλητα


Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δελτίο Τύπου
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2012
Δύο κράτη μέλη δεν έχουν ερμηνεύσει ή εφαρμόσει ορθώς τους νόμους της ΕΕ περί αποβλήτων: η Κύπρος (για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων) και η Λιθουανία (για τα απορρίμματα συσκευασίας), προκαλώντας βλάβη στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, δημιουργώντας ενδεχομένως εμπόδια στο εμπόριο και στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό. Κατόπιν συστάσεως του αρμόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποστέλλει στη Λιθουανία αιτιολογημένη γνώμη με την οποία ζητά τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία της χώρας. Εάν η Λιθουανία δεν απαντήσει εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται επίσης να παραπέμψει τη σχετική υπόθεση στο Δικαστήριο.
Η ενωσιακή οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων αποσκοπεί στην πρόληψη ή μείωση των δυσμενών επενεργειών που ασκεί η υγειονομική ταφή αποβλήτων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα, το έδαφος, τον ατμοσφαιρικό αέρα και την υγεία του ανθρώπου. Με βάση την οδηγία, οι υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) οφείλουν να πληρούν ορισμένους όρους ώστε να εξακολουθήσουν να λειτουργούν. Στην Κύπρο διαπιστώθηκε ότι διάφοροι ΧΥΤΑ λειτουργούσαν κατά παράβαση της οδηγίας. Ενώ σημειώθηκε πρόοδος μέσω του κλεισίματος και της αποκατάστασης ορισμένων από αυτούς τους ΧΥΤΑ και της καθιέρωσης κατάλληλου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων, έξι σκουπιδότοποι εξακολουθούν να λειτουργούν κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Οι εν λόγω ΧΥΤΑ εξακολουθούν να απορροφούν τα απόβλητα που παράγονται στους δήμους της Λευκωσίας και της Λεμεσού, επειδή δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί στους εν λόγω δήμους κατάλληλη υποδομή υποδοχής αποβλήτων. Η Επιτροπή απέστειλε σχετική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο τον Ιανουάριο 2012, στην απάντηση όμως αναφέρθηκε ότι δεν αναμενόταν πλήρης συμμόρφωση πριν το 2015. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.
Η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας καλύπτει τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο υλικό, αποσκοπεί δε στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων και στην ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Επειδή η Λιθουανία δεν έχει ενσωματώσει ορθώς τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή επίσημης προειδοποίησης τον Μάιο 2011. Η Λιθουανία έκτοτε διόρθωσε το πλείστο των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, ένα όμως ζήτημα εξακολουθεί να χρειάζεται ορθή αποτύπωση στη νομοθεσία της χώρας: η απαίτηση να ανταποκρίνονται οι συσκευασίες στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ. Με αυτό εξομαλύνεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς επειδή έτσι διασφαλίζεται ότι οι συσκευασίες που κατασκευάζονται σε ένα κράτος μέλος μπορούν να χρησιμοποιούνται ανεμπόδιστα σε κάποιο άλλο. Η Επιτροπή για τον λόγο αυτό αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη.
Ιστορικό
Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων αποτελεί καίριας σημασίας μέσο πρόληψης ή μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών επενεργειών που ασκεί η ταφή των αποβλήτων στο περιβάλλον στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του ΧΥΤΑ. Η οδηγία απαγορεύει την ταφή ορισμένων αποβλήτων ή μειώνει την ποσότητά τους, και ορίζει τεχνικές απαιτήσεις για την αδειοδότηση, τη μελέτη, την εκμετάλλευση, το κλείσιμο και τη μετέπειτα μέριμνα για τους ΧΥΤΑ. Για ΧΥΤΑ που ήδη λειτουργούσαν όταν η οδηγία κατέστη εφαρμοστέα δόθηκαν χρονικά περιθώρια μέχρι τις 16 Ιουλίου 2009 για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της οδηγίας.
Η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προλαμβάνουν τη δημιουργία απορριμμάτων συσκευασίας, να μεριμνούν ώστε το βάρος και η ποσότητα των συσκευασιών που κυκλοφορούν στην αγορά να περιορίζεται στο ελάχιστο και να αναπτύσσουν συστήματα επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών για να μειώνεται η επίπτωσή τους στο περιβάλλον. Προβλέπει επίσης στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης για τις συσκευασίες από γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικά και ξύλο που θα έπρεπε να πληροί η Λιθουανία ήδη το 2008. Η οδηγία καλύπτει τις πάσης φύσεως συσκευασίες σε όλο το μήκος της αλυσίδας, από την παραγωγή έως την κατανάλωση.
Περαιτέρω πληροφορίες:
Για τρέχοντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις εν γένει:
Βλ. επίσης: MEMO/12/464
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ασκούμενες από την ΕΕ πολιτικές στον τομέα των αποβλήτων:
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

3 σχόλια:

the Idiot Mouflon είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
the Idiot Mouflon είπε...

Φαντάστου να πετάσσαμεν τζιαι τους πολιτικούς μας...

osr είπε...

μόνο με τέτοια πίεση καταλάβει τούντο άθλιο κωλόκρατος που εξευτελίζει τα πάντα τζαι τους πάντες

Related Posts with Thumbnails