Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Μεμονωμένη κατοικία - όταν δεν υπάρχει Τοπικό σχέδιο


Όταν σε μια περιοχή δεν υπάρχει Τοπικό Σχέδιο ανάπτυξης τότε εφαρμόζεται η πιο κάτω Δήλωση Πολιτικής.
Δυσκολεύτηκα να την βρω και  ευχαριστώ τον Αρχιτέκτονα κο Σεργίδη που μου την έστειλε:

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  9(Γ)(β)

1.       Η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατό να χορηγήσει πολεοδομική άδεια για την ανέγερση μονάδας κατοικίας σε περιοχή άλλη από τις καθορισμένες Περιοχές Ανάπτυξης ή εκτός του καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)      Σε τεμάχιο (χωράφι), το οποίο είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την 01/12/90, ή προκύπτει μετά την ημερομηνία αυτή από την ενοποίηση τέτοιων τεμαχίων ή από αναπροσαρμογή συνόρων χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση των εμβαδών ή από διαίρεση γης ύστερα από χορήγηση άδειας με βάση το Νόμο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας ή το Νόμο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών ή από αναγκαστική απαλλοτρίωση ή από οικειοθελή παραχώρηση γης για σκοπούς έργων κοινής ωφέλειας θα ισχύουν τα ακόλουθα:
(ι)       Αν το τεμάχιο έχει εμβαδόν μέχρι 4.000 τ.μ., είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την ανέγερση μιας μονάδας κατοικίας.
Νοείται ότι σε περίπτωση που το τεμάχιο ανήκε σε περισσότερους από ένα συγκύριους πριν την 01/12/90, είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την ανέγερση και δεύτερης μονάδας κατοικίας, νοουμένου ότι σε κάθε συγκύριο θα ανήκει μιά κατοικία και θα αναλογεί εμβαδόν 1.500 τ.μ. τουλάχιστον για κάθε συγκύριο. Η παρούσα επιφύλαξη ισχύει και σε περίπτωση μεταβίβασης των μεριδίων που κατείχαν οι συγκύριοι πριν την 1/12/90 σε άλλους συγκύριους, νοουμένου ότι τα μερίδια θα παραμείνουν τα ίδια.
 (ιι)     Αν το τεμάχιο έχει εμβαδόν μεγαλύτερο των 4.000 τ.μ., είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για ανέγερση μέχρι τεσσάρων μονάδων κατοικίας, νοουμένου ότι θα αναλογεί εμβαδόν 4.000 τ.μ. τουλάχιστον για κάθε μονάδα κατοικίας.
Νοείται ότι σε περίπτωση που το τεμάχιο έχει εμβαδόν από 4.000 μέχρι 16.000 τ.μ. και ανήκει κατά κυριότητα σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, τα οποία έγιναν συγκύριοι πριν την 01/12/90, είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την ανέγερση μέχρι τεσσάρων μονάδων κατοικίας, νοουμένου ότι αναλογεί εμβαδόν 2.000 τ.μ. τουλάχιστον για κάθε συγκύριο και σε κάθε συγκύριο θα ανήκει μια μονάδα κατοικίας. Η παρούσα επιφύλαξη ισχύει και σε περίπτωση μεταβίβασης των μεριδίων που κατείχαν οι συγκύριοι πριν την 1/12/90 σε άλλους συγκύριους, νοουμένου ότι τα μερίδια παραμείνουν τα ίδια.
(β)      Σε τεμάχιο που προέκυψε από υποδιαίρεση γης με βάση τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο ή από ενοποίηση και αναδιανομή γης με βάση τον περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμο, που έγινε πριν τη 1/12/90 ή θα προκύψει μετά την ημερομηνία αυτή, στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία αναδασμού άρχισε πριν την 1/12/90 και κατά την ημερομηνία αυτή το οδικό δίκτυο βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, ή σε τεμάχιο που προκύπτει από την ενοποίηση τέτοιων τεμαχίων μετά την 1/12/90 θα ισχύουν τα ακόλουθα:
(ι)       Όταν το τεμάχιο έχει εμβαδόν μέχρι 4.000 τ.μ., είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για ανέγερση μιας μονάδας κατοικίας.
Νοείται ότι σε περίπτωση που το τεμάχιο ανήκε κατά κυριότητα σε περισσότερους από ένα συγκύριους πριν την 1/12/90, είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την ανέγερση και δεύτερης μονάδας κατοικίας, νοουμένου ότι σε κάθε συγκύριο θα ανήκει μια κατοικία και θα αναλογεί εμβαδόν 1.500 τ.μ. τουλάχιστον για κάθε συγκύριο. Η παρούσα επιφύλαξη ισχύει και σε περίπτωση μεταβίβασης των μεριδίων που κατείχαν οι συγκύριοι πριν την 1/12/90 σε άλλους συγκύριους, νοουμένου ότι τα μερίδια θα παραμείνουν τα ίδια.
(ιι)      Για τεμάχια με εμβαδόν μεγαλύτερο των 4.000 τ.μ., είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για ανέγερση μέχρι δύο μονάδων κατοικίας, νοουμένου ότι θα αναλογεί εμβαδόν 4.000 τ.μ. τουλάχιστον για κάθε μονάδα κατοικίας.
Νοείται ότι σε περίπτωση που το τεμάχιο έχει εμβαδόν από 4.000 μέχρι 8.000 τ.μ. και ανήκει κατά κυριότητα σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, τα οποία έγιναν συγκύριοι πριν την 1/12/90, είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την ανέγερση δύο μονάδων κατοικίας, νοουμένου ότι αναλογεί εμβαδόν 2.000 τ.μ. τουλάχιστον για κάθε συγκύριο και μια μονάδα κατοικίας ανά συγκύριο. Η παρούσα επιφύλαξη ισχύει και σε περίπτωση μεταβίβασης των μεριδίων που κατείχαν οι συγκύριοι πριν την 1/12/90 σε άλλους συγκύριους, νοουμένου ότι τα μερίδια παραμείνουν τα ίδια. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, σε περιοχές που εμπίπτουν σε σχέδια αναδασμού θα ισχύει η πολιτική που περιγράφεται στην υποπαράγραφο 1(α)(ιι) πιο πάνω.
(γ)      Σε τεμάχιο που έχει προκύψει ή θα προκύψει μετά την 1/12/90 από την ενοποίηση και αναδιανομή γης με βάση τον περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμο, και έχει εμβαδόν 4.000 τ.μ. τουλάχιστον, είναι δυνατό να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την ανέγερση μιας μονάδας κατοικίας.
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η διαδικασία του αναδασμού άρχισε πριν την 1/12/90 και κατά την ημερομηνία αυτή η κατασκευή του οδικού δικτύου βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες της προηγούμενης υποπαραγράφου 1(β).
Νοείται ότι όπου το εμβαδόν τεμαχίου είναι μικρότερο από 4000 τ.μ., αλλά όχι μικρότερο των 2680 τ.μ., και αυτό είχε δικαίωμα ανάπτυξης πριν την ένταξη στο σχέδιο αναδασμού, το δικαίωμα αυτό θα συνεχίσει να ισχύει, νοουμένου ότι το εμβαδόν του νέου τεμαχίου θα παραμείνει το ίδιο και μετά τη συμπλήρωση του σχεδίου αναδασμού.
 Σε περίπτωση μελλοντικού διαχωρισμού τεμαχίου που βρίσκεται σε περιοχή αναδασμού, ο ιδιοκτήτης του αρχικού τεμαχίου διατηρεί το δικαίωμα ανέγερσης μιας μονάδας κατοικίας μόνο σε ένα από τα προκύπτοντα τεμάχια, νοουμένου ότι αυτό θα έχει εμβαδόν 4000 τ.μ.. Σε περίπτωση, όμως, που ο ιδιοκτήτης του αρχικού τεμαχίου έχει ήδη ανεγείρει μια μονάδα κατοικίας στο αρχικό τεμάχιο, ο διαχωρισμός θα επιτρέπεται, εφόσον το τεμάχιο το οποίο θα περιλαμβάνει την κατοικία θα έχει ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ.
(δ)      Σε τεμάχια τα οποία προκύπτουν μετά την 1/12/90 από υποδιαίρεση μεγαλύτερου τεμαχίου, όπως αυτό ήταν εγγεγραμμένο στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πριν την 01/12/90, ή το οποίο προκύπτει από αναπροσαρμογή συνόρων χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση των εμβαδών ή από απαλλοτρίωση  ή από οικειοθελή παραχώρηση γης για σκοπούς έργων κοινής ωφέλειας, με βάση τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο ή προκύπτει από ενοποίηση και αναδιανομή γης με βάση τον περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμο, μπορεί να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την ανέγερση μιας μονάδας κατοικίας ανά προκύπτον τεμάχιο, νοουμένου ότι θα συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(ι)       Το αρχικό τεμάχιο, όπως ήταν εγγεγραμμένο στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πριν την 01/12/90, εφαπτόταν και εξακολουθούσε να εφάπτεται πριν το διαχωρισμό του σε δημόσιο δρόμο, με ελάχιστο πλάτος 4,00 μέτρων.
(ιι)      Το προκύπτον τεμάχιο θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον 2500 τ.μ.
(ιιι)     Το προκύπτον τεμάχιο εφάπτεται δημόσιου δρόμου ή διαθέτει δικαίωμα διάβασης με μέγιστο μήκος 100 μέτρα από το δημόσιο δρόμο. Σε περιοχές αναδασμού δεν θα ισχύει η αναφορά σε δικαίωμα διάβασης.
Νοείται ότι το πιο πάνω δικαίωμα διάβασης θα έχει ελάχιστο πλάτος της τάξης των 6,00 μέτρων και τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά (πχ, κλίση, πορεία, καμπύλες, κ.ο.κ.) όπως και η κατασκευή του θα διασφαλίζουν άνετες και ασφαλείς συνθήκες προσπέλασης προς το προκύπτον τεμάχιο.
(ιν)     Ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό των υποδιαιρεθέντων τεμαχίων και τον αριθμό των τεμαχίων που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις (ι) ως (ιιι), θα επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μέχρι 10 μονάδων κατοικίας, σε ισάριθμα νέα τεμάχια, ανά αρχικό τεμάχιο, όπως αυτό ήταν εγγεγραμμένο στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την 01/12/90
Νοείται ότι οι πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου (δ) δεν εφαρμόζονται για τεμάχια που βρίσκονται σε περιοχή αναδασμού και για περιπτώσεις όπου το αρχικό τεμάχιο προκύπτει από ενοποίηση τεμαχίων μετά την 1/12/90.

2.       Η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να χορηγήσει Πολεοδομική Άδεια για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)      Εξασφαλίζεται επαρκής, συνεχής και κατάλληλη δημόσια υδατοπρομήθεια ή ιδιωτική υδατοπρομήθεια όπου ικανοποιούνται οι πρόνοιες της επιφύλαξης της Πολιτικής 3Α, 1(δ). στις περιπτώσεις ανέγερσης δεύτερης, τρίτης ή τέταρτης μονάδας κατοικίας στο ίδιο τεμάχιο.
(β)      Η προτιθέμενη μονάδα κατοικίας είναι ικανοποιητικής τεχνικής και αποδεκτής αισθητικής στάθμης και πληροί τα κριτήρια αισθητικού ελέγχου που ισχύουν για τη συγκεκριμένη περιοχή
(γ)      Η θέση της οικοδομής μέσα στο τεμάχιο, όπως και η διαμόρφωση του τεμαχίου εντάσσονται σωστά στο περιβάλλον, το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της περιοχής.
(δ)      Για περιοχές στις οποίες έχουν καθορισθεί Πολεοδομικές Ζώνες θα ισχύουν ο συντελεστής δόμησης, το ποσοστό κάλυψης, ο ανώτατος αριθμός ορόφων και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος που ισχύουν για τη συγκεκριμένη Ζώνη.
(ε)      Σε περιοχές για τις οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί Πολεοδομικές Ζώνες καθορίζεται με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής ανώτατος συντελεστής δόμησης 0.10:1, αριθμός ορόφων μέχρι δύο και ύψος μέχρι 8.30 μέτρα. Για περιοχές όπου δεν έχουν δημοσιευθεί Ζώνες και που αρδεύονται από κυβερνητικά αρδευτικά έργα και για περιοχές αναδασμού, ο ανώτατος συντελεστής δόμησης καθορίζεται σε 0.06:1.
(στ)     Σε περίπτωση που στο ίδιο τεμάχιο υφίσταται οικοδομή με άλλη χρήση από την κατοικία, η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας θα επιτρέπεται., εφόσον η υφιστάμενη οικοδομή καλύπτεται με άδεια οικοδομής ή και πολεοδομική άδεια.
3.       Πολεοδομική Άδεια για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας δεν θα χορηγείται στις   ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)      Σε τεμάχια που διαχωρίζονται από τις 14 Οκτωβρίου 1994 και μετά σε περιοχές που αρδεύονται από Κυβερνητικό Αρδευτικό Έργο, με βάση τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο.
(β)      Σε περιοχή που καθορίσθηκε ως "Ακτή ή Περιοχή Προστασίας της Φύσης" ή ως "Προστατευόμενο Τοπίο".
(γ)      Σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Ζώνες και Περιοχές.
(δ)      Σε Λατομική Ζώνη
4.       Για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε Κτηνοτροφικές Ζώνες και Περιοχές θα ισχύουν οι πρόνοιες της Πολιτικής 9(Δ)4(δ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails