Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση για τα Τοπικά Σχέδια

Με αφορμή το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τις τελευταίες μέρες διάφοροι ιδιώτες και Τοπικές Αρχές αναφορικά με τις πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και Προγράμματα, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να ανακοινώσει τα ακόλουθα, προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων:
(α)    Στην παρούσα φάση δημοσιοποιήθηκε η μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις προκαταρκτικές αποφάσεις του Πολεοδομικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση των αναφερόμενων τεσσάρων Τοπικών Σχεδίων. Με τη δημοσιοποίηση αυτή παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσεις απόψεις και σχόλια αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον  και όχι σε σχέση με τις προτεινόμενες πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων.  Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας έχουν κηρυχθεί ως Λευκές Ζώνες συγκεκριμένα τμήματα των περιοχών των 4 Τοπικών Σχεδίων για περίοδο που λήγει μέχρι τη δημοσίευση τους, σύμφωνα με το Νόμο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουλίου 2011.
(β)    Η διαδικασία που υλοποιείται αυτή την περίοδο αποτελεί το πέρας μιας μακράς διαδικασίας μελέτης απόψεων, εκθέσεων και στοιχείων που υποβλήθηκαν από πολυάριθμους πολίτες, οργανωμένα σύνολα, Τοπικές Αρχές και Συμβούλια που προνοούνται στην νομοθεσία και επεξεργασίας τροποποιήσεων που είναι αναγκαίες ενόψει των πολεοδομικών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων. Σκοπός της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον είναι, μεταξύ άλλων, η ετοιμασία σχετικής με κάθε Τοπικό Σχέδιο γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής και η υποβολή της στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, ώστε να οριστικοποιηθούν οι προκαταρκτικές του αποφάσεις και να προχωρήσει στη δημοσίευση της τροποποίησης των Τοπικών Σχεδίων.
(γ)     Το Υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από το Πολεοδομικό Συμβούλιο και τη δημοσίευση των νέων Τοπικών Σχεδίων μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2011. Από τη δημοσίευση αυτή, θα αρχίσει μια περίοδος διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών μέσα στην οποία κάθε πολίτης, οργανωμένη σύνολο ή Αρχή θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων ενστάσεων σε σχέση με τις πρόνοιες των τεσσάρων Τοπικών Σχεδίων. Σχετικές ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν και στον ημερήσιο τύπο, ώστε να δοθεί σε όλους η δυνατότητα αξιοποίησης των προνοιών της Νομοθεσίας.
(δ)    Στη μακρά διαδικασία που ακολουθήθηκε για την τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων πήραν μέρος με ουσιαστικό και ενεργό τρόπο όλες οι Τοπικές Αρχές και οι απόψεις και εισηγήσεις τους λήφθηκαν πολύ σοβαρά υπόψη από το Πολεοδομικό Συμβούλιο. Είναι προφανές πως δεν υιοθετήθηκαν όλες οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν, αφού το Πολεοδομικό Συμβούλιο καθηκόντως και αρμοδίως έλαβε υπόψη και πολλούς άλλους παράγοντες και δεδομένα. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά πως οι τροποποιήσεις που θα δημοσιευθούν τελικά στο τέλος Ιουλίου περίπου θα αποτελούν μια  θετική προσέγγιση στα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στην πολεοδομική ανάπτυξη των τεσσάρων πόλεων μας.
(ε)     Από όλα τα πιο πάνω προκύπτει πως όσα δημοσιοποιήθηκαν με στόχο την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των τεσσάρων Τοπικών Σχεδίων δεν αποτελούν τις τελικές πρόνοιες που θα δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, υπογραμμίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν είναι δικαιολογημένη η αποστολή παραστάσεων ή ενστάσεων ή απόψεων προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή όργανο ή το Υπουργείο Εσωτερικών. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails