Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Αυθαίρετα, και πολεοδομικά κίνητρα

14/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


I.        Σε προηγούμενο μου ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 21/1/2016, σας είχα ενημερώσει για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας και αφορούν τα ακόλουθα:
       i.        Μέτρα Νομιμοποίησης/ Αδειοδότησης Αυθαίρετων/ Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις
      ii.        Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων
     iii.        Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας  

Τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας, μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διεύθυνση:
Ουσιώδεις Διευκρινίσεις επί των αποφάσεων αυτών, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:
II.            Ειδικότερα όσον αφορά τα Μέτρα Νομιμοποίησης/ΑδειοδότησηςΑυθαίρετων / Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις και με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία εφαρμογής τους, επισυνάπτεται κείμενο, όπου δίνονται βασικές διευκρινίσεις και επισημάνσεις σε σχέση με την εφαρμογή τους.  

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα Μέτρα, αφορούν ουσιαστικά απόκλιση από τις πρόνοιες του Σχεδίου Ανάπτυξης, θα πρέπει, να δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης, ότι ζητείται η χρήση τους, με αιτιολογικό, διαφορετικά η αίτηση θα εξετάζεται ως κανονική αίτηση.  Προς διευκόλυνση, έχει ετοιμαστεί έντυπο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αιτητή ή μελετητή. Το έντυπο αυτό, με την ονομασία «Δήλωση για Μέτρα Αδειοδότησης», επισυνάπτεται. Να επισυνάπτονται επίσης οποιαδήποτε δικαιολογητικά κρίνονται απαραίτητα για στοιχειοθέτηση της αίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails