Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Κύπρος: Ένα βήμα πριν το δικαστήριο για διάφορα θέματα


Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει την νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 248 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 58 αιτιολογημένων γνωμών και 12 παραπομπών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραβάσεων, βλέπε MEMO/12/12.


Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε αρκετά κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών τους πλαισίων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που θεσπίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ. Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τους στόχους των πολιτικών τους για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο.
Έπειτα από διαβουλεύσεις με τα οικεία κράτη μέλη, έχουν πλέον ληφθεί αποφάσεις σχετικά με μια πρώτη δέσμη εκκρεμουσών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα η Επιτροπή:
·         ζήτησε από τη Σουηδία να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία του μονοπωλίου που διατηρεί για τα τυχερά παιχνίδια·
·         έκλεισε την υπόθεση παράβασης κατά της Φινλανδίας σχετικά με τη συμμόρφωση, με την ενωσιακή νομοθεσία, των εθνικών διατάξεων που θεσπίζουν αποκλειστικά δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών·
·         αποφάσισε να αποστείλει στο Βέλγιο, στην Κύπρο, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και στη Ρουμανία επίσημο αίτημα για παροχή πληροφοριών σχετικά με την εθνική τους νομοθεσία που περιορίζει την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.
(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1101, C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)


Σήμερα η Επιτροπή κάλεσε την Αυστρία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία τής οδηγίας 2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς («οδηγία CCS»). Μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα σ’ αυτά τα κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ), με την οποία τα καλεί να συμμορφωθούν με το δίκαιο της ΕΕ.
Η οδηγία CCS εκδόθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων του 2009 για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η οδηγία θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την ασφαλή προς το περιβάλλον αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς, αίρει τους νομικούς φραγμούς ως προς την αποθήκευση αυτή και καθορίζει τις απαιτήσεις που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός χώρου αποθήκευσης. Η τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, εάν αποτελέσει προϊόν εμπορικής εκμετάλλευσης, θεωρείται ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ.
(Για περισσότερες πληροφορίες: I. Valero Ladron - Τηλ. +32 229 64971 - Κινητό +32 498 96 4971)

Η Επιτροπή ζήτησε επισήμως από την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει τις νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (IP/11/332).
Έξι μήνες και πλέον μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, και παρά τις προειδοποιητικές επιστολές της 29ης Μαΐου 2013, οι εν λόγω χώρες εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο εσωτερικό τους δίκαιο.
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Αν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τη νομική τους υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή τους στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Η οδηγία της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων μπορεί ν’ αλλάξει πραγματικά τη ζωή των θυμάτων και να προλάβει τη δημιουργία περαιτέρω θυμάτων. Η οδηγία αυτή προβλέπει δράσεις σε διάφορους τομείς, όπως τη θέσπιση διατάξεων ποινικού δικαίου, τη δίωξη των δραστών, τη στήριξη των θυμάτων και την προστασία των δικαιωμάτων τους στις ποινικές διώξεις, την πρόληψη της συγκεκριμένης πρακτικής και την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας.
Μέχρι σήμερα 18 χώρες έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Κροατία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο).
(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Cercone - Τηλ. +32 229 80963 - Κινητό +32 498 98 2349)Η Επιτροπή ζήτησε επισήμως από τη Μάλτα και την Ελλάδα να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Μέχρι σήμερα, η Μάλτα και η Ελλάδα δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τις διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα καλώντας την να κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία εφαρμοστικά μέτρα. Η Επιτροπή απέστειλε επίσης στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη προς εκείνη που είχε αποστείλει τον Ιανουάριο, υπενθυμίζοντάς της ότι όφειλε να μεταφέρει πλήρως την οδηγία. Αν τα κράτη μέλη δεν εκπληρώσουν τη νομική τους υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή τους στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· και να εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπροσθέτως, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, από το 2021, όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Τον Σεπτέμβριο του 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών (πλην Δανίας, Ιρλανδίας και Σουηδίας), τα οποία δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
Τον Ιανουάριο του 2013 είχαν ήδη αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία· τον Απρίλιο του 2013, στην Ισπανία και στη Σλοβενία· τον Ιούνιο του 2013, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τις Κάτω Χώρες· τον Σεπτέμβριο του 2013, στην Αυστρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο· και τον Οκτώβριο του 2013, στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία. Για περισσότερες πληροφορίες:                  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να στείλει λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, στο εθνικό της δίκαιο, της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Κύπρος δεν μετέφερε τα τεχνικά μετρά σχετικά με τις εξαιρέσεις ορισμένων εξοπλισμών που περιέχουν κάδμιο. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 2 Ιανουαρίου 2013. Αφού η Κύπρος αθέτησε την αρχική προθεσμία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Επιτροπή, στις 21 Μαρτίου 2013, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή. Επειδή εξακολουθούν να διαπιστώνονται οι συγκεκριμένες παραλείψεις, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.
(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

·       Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να εφαρμόσει την οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η επονομαζόμενη «3η ταχυδρομική οδηγία» έπρεπε να είχε μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από τα 11 κράτη μέλη που είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρατείνουν την προθεσμία μεταφοράς. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει τις απαιτούμενες διατάξεις. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας επί παραβάσει. Αν, εντός δύο μηνών, δεν κοινοποιηθούν μέτρα που να συνεπάγονται τον τερματισμό της παράβασης του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm
(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Κύπρο να μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την τιμολόγηση ΦΠΑ στο εθνικό της δίκαιο. Την 1η Ιανουαρίου 2013 άρχισαν να ισχύουν νέοι κανόνες για την τιμολόγηση ΦΠΑ (οδηγία 2010/45/ΕΕ). Οι κανόνες αυτοί διαμορφώνουν ένα απλούστερο και πιο σύγχρονο σύστημα τιμολόγησης ΦΠΑ και μειώνουν τη γραφειοκρατία και το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία έως τις αρχές του 2013, αλλά η Κύπρος δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή κανένα τέτοιο μέτρο. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ. Αναφ.: IN/2013/0010
(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)·        

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Μια υπέροχη Κυριακή με την Ποδηλατοπαρέα Λατσιών

Είμαι με αντιβιοτικά, παίρνω panadol, τρύπισε το λάστιχο μου και περπάτησα μέσα στη βροχή αλλά ήταν τόσο μεγάλη η απόλαυση με τα μωρά σήμερα, τόσο ωραία τα παιγνίδια της Κυριακής και η φιλοξενία που θα το έκανα ξανά χίλιες φορές
Μόνο αμα δει κάποιος την πανέμορφη θέα με τούτα όύλλα τα μωρά να ποδηλατούν με τη σειρά καταλαβαίνει πόσο σπουδαία δουλειά κάνει η Ποδηλατοπαρέα Λατσιών / Πολιτιστικό εργαστήρι Κακκαρίστρα

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Άργησα πολύ να το μάθω ...

Πρόσφατα ήμουν καλεσμένος σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Τσερίου όπου μίλησα για την κομποστοποιήση.
Στην εισαγωγή του ο Δήμαρχος όταν με καλωσόριζε τόνισε με έμφαση ότι πήγα εκεί αφιλοκερδώς!
Αυτό μου θύμισε τις αρχές που έγινα Επίτροπος όταν άκουγα τους διάφορους να κάνουν αναφορές στο αφιλοκερδώς και πάντα νόμιζα ότι αυτό ήταν απλή φιλοφρόνηση.
Όμως, μια Κυριακή με κάλεσε ο σύνδεσμος Άγγλων συνταξιούχων της Πάφου να μιλήσω σε μια εκδήλωση.
Μετά τη λήξη της εκδήλωσης και όταν ετοιμαζόμουν να φύγω ήρθε η διοργανώτρια και μου έδωσε ένα φάκελο με την αμοιβή μου και μου τόνισε ότι αν το ποσό δεν με ικKai eg;v ανοποιούσε μπορούσε να μου δώσει περισσότερα.
Εγώ απάντησα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το δεκτώ, μα δε γίνεται μου απαντά το έχω προυπολογίσει και το αφαίρεσα από τον προυπολογισμό μας όπως κάνω πάντα.
Και ρωτώ εγώ ο αφελής, καλά πληρώνεις και κυβερνητικούς αξιωματούχους όταν έρθουν να μιλήσουν?
Βεβαίως μου απαντά! Της είπα τότε να κρατήσει τα λεφτά και να τα θεωρήσει σαν δωρεά από μένα.

Μετά από αυτό άρχισα να ρωτώ με τρόπο και ανακάλυψα ότι αρκετοί ομιλητές με διάφορες διλαιολογίες παίρνουν λεφτά για να μιλήσουν σε εκδηλώσεις.

Καταλαβαίνω ενα ιδιώτη να απαιτήσει π.χ. την βενζίνη του για ένα μακρινό ταξίδι, αλλά όχι και ένα κυβερνητικό αξιωματούχο όπως ήμουν εγώ που το κράτος μου έδινε και το αυτοκίνητο και τη βενζίνη.
Όμως ακόμη και τώρα, πάω όπου με καλέσουν αφιλοκερδώς!

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Η Ορόκλινη αποκτά σύντομα «Πράσινη Παραλία»

Θα είναι η τρίτη παραλία στην Κύπρο που παίρνει τον τίτλο

[ΧΘ: Όσοι θέλουν να μάθουν τι σημαίνει Πράσινη Παραλία ο οδηγός είναι εδώ]

Με πρωτοβουλία του ΚΟΤ, του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού και του Travel Foundation UK
Η παραλία «Γιαννάδες» στην Ορόκλινη της επαρχίας Λάρνακας είναι η ακτή που θα αποκτήσει τον τίτλο της «Πράσινης Παραλίας». Πρόκειται για την τρίτη παραλία στην Κύπρο που παίρνει τον τίτλο, μετά την παραλία του Nissi Beach στην Αγία Νάπα και του Fig Tree Bay στον Πρωταρά.
 Στο Φθινοπωρινό δελτίο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας αναφέρεται ότι «η πόλη του Ζήνωνα κερδίζει έδαφος στην προσπάθεια της να εμπλουτίσει τις παραλίες της, αφού πολύ σύντομα μια από τις ακτές της θα αποκτήσει τον τίτλο της «Πράσινης Παραλίας».
Πρόκειται για την παραλία «Γιαννάδες» στην Ορόκλινη, η οποία όταν θα λάβει και επίσημα τον τίτλο και θα καταστεί η τρίτη «Πράσινη Παραλία» σε ολόκληρη την Κύπρο, μετά την παραλία του Nissi Beach στην Αγία Νάπα και του Fig Tree Bay στον Πρωταρά».
 Η «Πράσινη Παραλία» διαθέτει κριτήρια που διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν την ποιότητα του θαλάσσιου νερού και της άμμου, τις οικολογικές διευκολύνσεις και τα οικολογικά μέσα μεταφοράς, τη μηδαμινή ηχορύπανση, την προσφορά τοπικών εδεσμάτων και ποτών, την επίπλωση της παραλίας, τη φύτευση της, την περιβαλλοντική ενημέρωση, καθώς και τις οικολογικές σημάνσεις.
 Σύμφωνα με το δελτίο, "οι ενέργειες για απόκτηση του τίτλου της «Πράσινης Παραλιας» στην παραλία «Γιαννάδες», έγιναν «με πρωτοβουλία του ΚΟΤ, του Cyprus Systainable Tourism Initiative και του Travel Foundation σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας και τους ξενοδόχους της περιοχής».
 Αναφέρεται ακόμα ότι η συγκεκριμένη παραλία «ήδη κατέχει την πιστοποίηση της Γαλάζιας Σημαίας. Για την απόκτηση του τίτλου της «Πράσινης Παραλίας» έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή στην παραλία των διαφόρων κριτηρίων –απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων είναι τα παραδοσιακά τασάκια, οι κάδοι ανακύκλωσης και η δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων».
 Η απονονή του τίτλου της "Πράσινης Παραλίας" αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η φύτευση διαφόρων φυτών κατά μήκος της παραλίας.
Related Posts with Thumbnails