Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Νόμος για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και η σύγχιση που υπάρχει

Όταν αρχικά το νομοσχέδιο ήρθε στην επιτροπή περιβάλλοντος, η πρόθεση ήταν για εφαρμογή του από την 01/01/2018. Αργότερα και μετά από διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπήκαν οι πιο κάτω πρόνοιες με τις οποίες η κυβέρνηση είναι ελεύθερη να το θέσει σε εφαρμογή όταν αποφασίσει αλλά εντός του 2018. Πρόθεση μας είπαν είναι να εφαρμοστεί το Σεπτέμβρη.
....
(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου προβλέπουν τη λήψη ενός ή αμφοτέρων των πιο κάτω μέτρων: 
(α) Μέτρα που διασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης στη Δημοκρατία δεν θα υπερβαίνει, κατά κεφαλήν, τις ενενήντα (90) λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τις σαράντα (40) λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2025 ή ισοδύναμους στόχους εκφρασμένους σε βάρος:
Νοείται ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται από τους εθνικούς στόχους κατανάλωσης· 


(β) μέτρα που διασφαλίζουν ότι, το αργότερο από την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν θα παρέχονται δωρεάν στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, εκτός αν τεθούν σε εφαρμογή εξίσου αποτελεσματικά μέσα: 
Νοείται ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται από τα εν λόγω μέτρα και ότι δύναται να καθορίζεται κατώτατο όριο τιμής χρέωσής τους.

Ολόκληρος ο τροποποιητικός νόμος 163/2017 είναι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails