Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Αντιπλημμυρικά έργα στον προυπολογισμό του κράτους για το 2018


Η σχετική σελίδα με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κινδύνου, χάρτες και άλλες πληροφορίες του Τμ Αναπτύξεως Υδάτων είναι εδώ.
------------------------------------
1.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.889.000  που προορίζονται να καλύψουν:

  1. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου για αποπληρωμές τόκων και κεφαλαίων για δάνεια που αφορούν έργα ομβρίων της Φάσης Α.  Η επιχορήγηση (€220.000) θα παραχωρείται απευθείας ή επί χρεολυτικών δόσεων δανείων που θα συνάπτονται με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης, ανάλογα με την περίπτωση.

  1. Κυβερνητική χορηγία προς το Δήμο Λευκωσίας, ύψους €569.000, για την κατασκευή αριθμού οχετών ομβρίων στην περιοχή του Δήμου, η οποία ήταν απαραίτητη για να εξυπηρετήσει όμβρια που παροχετεύονται από άλλους γειτονικούς Δήμους, καθώς επίσης των οχετών που προορίζονται για την περιοχή Βορείου Πόλου στο Καϊμακλί, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 70.278 ημερομηνίας  22.4.2010.

  1. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, ύψους €2 εκ., για την κατασκευή ορισμένων αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μείζονος Λεμεσού από το Σ.Α.Λ.Α., σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 82.116 ημερ. 15.2.2017.

  1. Εκτέλεση έκτακτων αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ύψους €100.000.
(Άρθρο 08765.3 «Σχέδιο Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων»)

Υποομάδα Δαπανών 08800 – Άλλα Έργα Υποδομής

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν:

1)           Βιοτεχνική Περιοχή Τσερίου:
            Με Απόφαση του ημερομηνίας 11.06.2009 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχορήγηση από το Κράτος των έργων υποδομής για τη δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής από την Κοινότητα Τσερίου, κατά τα 2/3 της δαπάνης. Με βάση την αναθεωρημένη μελέτη το κόστος του έργου ανέρχεται στα €1.048.340. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

2)           Αιτήματα τα όποια εκκρεμούν τα τελευταία χρόνια για δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών και θα προωθηθούν ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας.
(Άρθρο 08802.3 «Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών»)

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Υποομάδα Δαπανών 08831 – Αντιπλημμυρικά Ομβρίων

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται για την κατασκευή έργων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων και άλλων αντιπλημμυρικών έργων για προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών σε Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά στην Επαρχία Λευκωσίας (€33.200), Λεμεσού (€37.800), Λάρνακας (€45.000) και Πάφου (€34.000).  (Άρθρο 08839.3 «Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και Πρώην Μικτά Χωριά»).


2.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα  Κατασκευαστικά  Έργα
Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €3.150.000 για  κάλυψη  των δαπανών για Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων, Αντιπλημμυρικά  και Αποχετευτικά Έργα και Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών. Επίσης η πρόνοια ύψους € 491.000 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά που θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας  πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29.313 ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).

3.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €550.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων, αντιπλημμυρικών και εξωραϊστικών έργων μέσα σε χωριά. Ποσό ύψους €117.000 αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29.313 και ημερομηνία 9/11/1987). (Άρθρο 08923.3  «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).
4.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα
            Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.500.000 για κάλυψη δαπανών: 
1.         βελτίωσης και κατασκευής δρόμων,
2.         συνέχισης /έναρξης των εργασιών  κατασκευής αντιπλημμυρικών και αποχετευτικών έργων όμβριων
3.         εκτέλεσης εξωραϊστικών έργων  κυρίως δημιουργία πάρκων και πλατειών σε χωριά
             Πρόνοια ύψους €696.650  αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 29.313 και ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).
5.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 - ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις:
(α)       ύψους €3.692.320 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων στα χωριά, αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά  και εξωραϊστικά σχέδια χωριών. Ποσό ύψους €277.850 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αριθμό 29.313, ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»)

(β) ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκτέλεσης έργων σε χωριά που έχουν μετακινηθεί ή αντιμετωπίζουν προβλήματα κατολισθήσεων. (Άρθρο 08930.3 «Μετακίνηση Χωριών»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails