Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Η εφαρμογή των νομοθεσιών για Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα και στρατηγικές


Οι πιο πάνω νομοθεσίες όταν ψηφίστηκαν το 2005 έδωσαν ελπίδες στους περιβαλλοντικά ευαίσθητους πολίτες αυτού του τόπου, ότι επιτέλους θα είχαμε ένα σύστημα με το οποίο θα επιδεικνυόταν και ο απαιτούμενος σεβασμός στο περιβάλλον αυτού του τόπου.

Δυστυχώς όμως οι νομοθεσίες όπως εγκρίθηκαν και οι μετέπειτα εμπειρίες από την εφαρμογή τους δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Αντίθετα μπορεί εύκολα μάλιστα να επιχειρηματολογήσει κάποιος ότι υπό την κάλυψη της νομοθεσίας γίνεται ζημιά στο περιβάλλον και υπάρχουν παραδείγματα.

Πιο κάτω αναφέρω μια σειρά από προβληματικά σημεία του νόμου με εισηγήσεις για αλλαγές:

1.   Περίληψη του ανθρώπου
Η ερμηνεία του ορισμού "Περιβάλλον" στο Άρθρο 2 του νόμου ορίζει στο (α) "οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο".
Όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις η επίδραση του έργου στους ανθρώπους αγνοείται εντελώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μελέτες για κατασκευές δρόμων όπου ο κίνδυνος στους περίοικους, οι επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, ο θόρυβος με τη λειτουργία του έργου αγνοούνται εντελώς.
Εισήγηση:
Η Επιτροπή εξέτασης των μελετών θα πρέπει να απαιτεί αναφορές σε όλα τα μέρη που η νομοθεσία καθορίζει ως περιβάλλον. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στο διάταγμα που καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της.

2.   Περίληψη των πρατηρίων καυσίμων
Πολύ συχνά οι κάτοικοι πλησίον των πρατηρίων καυσίμων αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις οσμές, το θόρυβο των μηχανημάτων, του πλυντηρίου αυτοκινήτων και ιδιαίτερα των κομπρεσόρων που μπορεί να είναι σε λειτουργία όλη νύκτα. Επίσης πολύ συχνά οι πελάτες ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες που χρησιμοποιούν τους κερματοδέκτες μπορεί να έχουν δυνατή μουσική ή να κάνουν θόρυβο.
Εισήγηση:
Να περιληφθούν τα πρατήρια καυσίμων στον κατάλογο έργων για τα οποία απαιτείται η εκτέλεση ΜΕΕΠ.

3.   Εξαίρεση των Φωτοβολταικών
Αφαίρεση των Φωτοβολταικών πάρκων από 100KW από το παράρτημα 1
Εισήγηση:
Η ΜΕΕΠ (δέουσα) για τα φωτοβολταικά αυτού του μεγέθους δηλαδή από 100KW – 150KW να είναι υποχρεωτική μόνο όταν το πάρκο εμπίπτει σε ζώνη προστασίας Natura 2000. Για μεγαλύτερα των 150KW να παραμένει η υποχρέωση για ΜΕΕΠ.

4.   Ο τελικός λόγος στην Πολεοδομία
Με βάση την νομοθεσία για έργα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει το δικαίωμα να απορρίψει τους όρους που προτείνονται στην περιβαλλοντική μελέτη ή/και Γνωμάτευση που εκδίδει η επιτροπή που τις εξετάζει.
Εισήγηση:
Η περίληψη των όρων που επιβάλλει η ΜΕΕΠ και η γνωμάτευση να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην πολεοδομική άδεια.

5.   Επίβλεψη
Δεν υπάρχει επίβλεψη ότι οι όροι που συνοδεύουν την άδεια εκτέλεσης του έργου εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν.
Εισήγηση:
Με τη βοήθεια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να κληθούν πρώτα άνεργοι νέοι επιστήμονες οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν πρώτοι για την επίβλεψη τέτοιων έργων. Μέρος της πιστοποίησης θα πρέπει να αποτελεί και η υπογραφή εκ μέρους των επιθεωρητών νομικής δέσμευσης για ακέραιη εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποδοχή ποινών στην περίπτωση παράβασης των όρων.
Με την υποβολή της ΜΕΕΠ θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του έργου να καταβάλει ένα ποσό επίβλεψης ανάλογο του μεγέθους του έργου. Το ποσό αυτό θα δίνεται σε ένα από τους πιστοποιημένους επιθεωρητές για να παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και να βεβαιώνεται ότι οι όροι εφαρμόζονται.

6.   Επιλογή Μελετητή
Επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη του έργου να επιλέξει και να επιβλέψει την εκτέλεση της μελέτης και ίσως να τη λογοκρίνουν. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής του μελετητή.
Εισήγηση:
Το Τμήμα Περιβάλλοντος να πιστοποιήσει και να κατατάξει τις εταιρείες σε βαθμίδες και ειδικότητες. Η εταιρεία που χρειάζεται μελέτη, θα απευθύνεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος το οποίο θα αναθέτει με τη σειρά την εκτέλεση των μελετών στις εγγεγραμμένες εταιρείες του μητρώου της.

7.   Η υπευθυνότητα του μελετητή
Η εταιρεία που κάνει τη μελέτη δεν έχει επιπτώσεις για απόκρυψη στοιχείων, για ελλείψεις ή για λανθασμένες εισηγήσεις 
Εισήγηση:
Στις περιπτώσεις που παρατηρούνται τέτοιες παρατυπίες θα πρέπει να υπάρχει ποινή αποκλεισμού της εταιρείας από την ανάληψη άλλων έργων για ένα χρονικό διάστημα μαζί με ένα πρόστιμο ανάλογα με το κοστολόγιο της μελέτης.

8.   Ανάληψη επαγγελματικής ευθύνης από μέρους των επιστημόνων
Ο απλός κατάλογος των μελετητών που έλαβαν μέρος και η υπογραφή τους δεν αρκούν για να διασφαλιστεί το επίπεδο των μελετών εφόσον δεν είναι ξεκάθαρο ποιος έγραψε το κάθε μέρος της μελέτης. Πολλές φορές υπάρχει το ερώτημα αν πράγματι αυτοί που αναγράφονται στον κατάλογο πραγματικά εργάστηκαν ο κάθε ένας στο μέρος της ειδικότητάς τους.
Εισήγηση:
Ο κάθε μελετητής να υπογράφει ο ίδιος το μέρος της μελέτης που έχει κάνει και να αναλαμβάνει έτσι την ευθύνη σε περίπτωση που εμφανίζονται ψευδή στοιχεία, αμέλεια ή άλλα προβλήματα στη μελέτη. Οι ποινές σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είναι αποτρεπτικές.

9.   Η συμμετοχή εκπροσώπου του αναθέτοντα
Ορισμένες φορές η αναθέτουσα εταιρεία ή και κρατικό τμήμα, τοποθετεί μέσα στην ομάδα του μελετητή δικά της μέλη για να έχουν έλεγχο των πορισμάτων ή για να κρατήσουν το κόστος χαμηλό.
Εισήγηση:
Η συμμετοχή ατόμων που υποδεικνύει ο ιδιοκτήτης του έργου ή η αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να απαγορεύεται για να διασφαλίζεται η αμεροληψία της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

10.       Ο ρόλος της Επιτροπής
Η επιτροπή που εξετάζει τις μελέτες έχει συμβουλευτικό ρόλο και σαν αποτέλεσμα έχει μειωθεί σημαντικά η αξία της Επιτροπής.
Εισήγηση:
Να αφαιρεθεί η πρόνοια αυτή του νόμου και η απόφαση της Επιτροπής να είναι δεσμευτική προς την Περιβαλλοντική Αρχή.

11.       Τα πρακτικά της Επιτροπής
Πολλά μέλη της Επιτροπής έχουν εκφράσει έντονα παράπονα ότι οι απόψεις τους δεν καταγράφονται στα πρακτικά και στην τελική Γνωμάτευση.

Εισήγηση:
Τα πρακτικά της Επιτροπής θα πρέπει να καταγράφουν όλες τις απόψεις που εκφράζονται έστω και τις μειοψηφούντες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα μέλη της Επιτροπής, εφόσον οι θέσεις που εκφράζουν συχνά νοιώθουν ότι δεν λαμβάνονται καν υπόψη.

12.       Απουσίες μελών
Πολύ συχνά μέλη της Επιτροπής δεν παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους όπως π.χ. οι ώρες που καλείται σύσκεψη, το γεγονός ότι η συνεισφορά και οι απόψεις τους δεν λαμβάνονται υπόψη, ο συμβουλευτικός ρόλος της Επιτροπής κλπ.
Εισήγηση:
Δεν πρέπει να υπάρχουν Γνωματεύσεις που εκδίδονται χωρίς απαρτία αλλά και συχνές απουσίες από τις συνεδριάσεις. Θα πρέπει η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει κανόνες λειτουργίας και να υπάρχει αμοιβή για κάθε ιδιώτη μέλος που συμμετέχει στην Επιτροπή για κάθε συνεδρία όπως γίνεται π.χ. στις συνεδριάσεις πολλών Συμβουλίων.Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Γιατί δεν έχουμε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών; - 2«ενεργειακός ελεγκτής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή.

«Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή στο οίκημα ενός χρήστη, και, στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει κάποιον οικονομικό κίνδυνο.  Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται (εν όλω ή εν μέρει) στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμφωνούμενων κριτηρίων επίδοσης.

Το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου αναφέρει:

5.-(1)  Η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως, δύναται να εκδίδει άδειες ενεργειακού ελεγκτή ή ΕΕΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 9
(2)  Ενεργειακές υπηρεσίες και η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών που γίνονται ή/και παρέχονται για την εξοικονόμηση ενέργειας διενεργούνται μόνο από ΕΕΥ οι οποίες είναι διαπιστευμένες με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια με βάση το εδάφιο (1).
(3)  Ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται μόνο από διαπιστευμένους ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει άδεια με βάση το εδάφιο (1).

[Χ. Θεοπέμπτου: Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος είναι εδώ και αναφέρεται στην ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας]

Με βάση τα πιο πάνω μια ΕΕΥ θα πρέπει πρώτα να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας και όταν πάρει την έγκριση θα κάνει αίτηση στο Υπ. Εμπορίου για να πάρει άδεια ΕΕΥ.
Όμως
Από ότι έχω πληροφορηθεί οι κανονισμοί που αναφέρονται στο 5(1) και που θα καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης αδειών δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Εγώ θεωρώ την εξοικονόμηση και τα μέτρα μείωσης της ζήτησης ενέργειας τα πιο σημαντικά και πρώτης προτεραιότητας. 

Δεν μπορώ να καταλάβω πως μετά από 2 χρόνια δεν τα έχουμε προωθήσει, ενώ υποβάλλουμε και στην ΕΕ σχέδια αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και μείωσης λόγω εξοικονόμησης από το 2007!

Energy efficiency action plan 2007 και το σχέδιο δράσης για το 2011

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Γιατί δεν έχουμε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών;

Με βάση το άρθρο 5 του νόμου Ν32/2009 για ενεργειακή απόδοση και ενεργειακές υπηρεσίες, μια εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών πρέπει πρώτα να διαπιστευθεί και μετά να πάρει άδεια από το Υπ. Εμπορίου.
Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο;
Πως θα προωθήσουμε τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων αν δεν έχουμε εταιρείες που να δικαιούνται με βάση το νόμο να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες;
Υπάρχει κάτι ή καποιο πρόβλημα που δεν έχω αντιληφθεί;
Δεν έχουμε τέτοιες εταιρείες στην κύπρο;
 
Εταιρείες δεν έχει και υποτίθεται ότι προωθούμε την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας !

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Facebook groups

Αυτά είναι τα active groups που βρήκα στο Facebook και ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα.
Υπάρχουν και άλλα;
Περιβαλλοντικά θέματα της Κύπρου
Podilatokinisi Cycling Association / ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ
Cyprus Cycling Events 2012
S.O.S. - ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΣΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΤ !!
Ποδηλατικές Βόλτες (Pafos) Bike Rides
PROTECT AKAMAS
Reward Energy Savers!
Εξορμήσεις στη φύση-Outdoor adventures
Neolaia Oikologon Νεολαία Οικολόγων
CVA (Cyprus Voice for Animals)
Malcolm's Cat Protection Society, Cyprus
Nicosia Dog Shelter
Φίλοι της Γης Κύπρου (Friends of the Earth Cyprus)
STOP THE AKKUYU NUCLEAR PLANT IN TURKEY
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Δήμος Λάρνακας
Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus
ICOSTACY - Improving the conservation status of fauna species in Cyprus
Αγία Σκέπη Βιο
Κίνηση Προστασίας Δικαιωμάτων Πεζών
ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ "ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΑΓΚΛΗ" ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - SAVE "MANGLIS' LAKE" IN NICOSIA
Τι μπορεί ο καθένας μας να κάνει...
ΦΙΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
500,000 Trees in Cyprus | Biodiversity ACT
BirdLife Cyprus
Cyprus lost and found pets...
STOP THE SHUT DOWN OF POLIS CAMPING!!!!!!!!!!
Walk The Planet
Σώστε το  Δημόσιο κήπο Πάφου

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Τοπική Αυτοδιοίκηση και η έλλειψη Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς

[Αυτό το έγραψα στις 06/01/2004]
Ενώ στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες η ύπαρξη Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς για δημόσιες θέσεις είναι συνηθισμένο γεγονός, στη Κύπρο δεν έχουμε ποτέ ασχοληθεί με τη θεσμοθέτηση οποιουδήποτε κώδικα ηθικής.
Η ύπαρξη μιας τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης που καθορίζει με λεπτομέρεια την Ηθική Συμπεριφορά ενός Δημοτικού Συμβούλου ή Δημάρχου, θα έδινε ένα γρήγορο τέλος στις αντιπαραθέσεις που είχαμε τελευταία στο Παραλίμνη, όπου όσοι αναμίχθηκαν στην αντιπαράθεση είχαν διαφορετική αντίληψη του ορθού η αν θέλετε διαφορετικά επίπεδα ηθικής.
Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αναλάβει ακόμη πιο σημαίνοντα ρόλο και για το λόγο αυτό το κράτος οφείλει σύντομα να εξετάσει τη μέχρι τώρα λειτουργία των Δημοτικών Αρχών και Συμβουλίων για να εισηγηθεί βελτιώσεις και αλλαγές. Ας μην ξεχνούμε ότι από την εισαγωγή του, ο θεσμός αυτός δεν έχει ποτέ αξιολογηθεί αλλά ούτε και συγκριθεί με άλλες χώρες, όσον αφορά την αποδοτικότητα του με τη μορφή που έχει τώρα.
Ένας Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς, περιλαμβάνει,
 • Λεπτομερείς κανόνες Ηθικής Συμπεριφοράς του Δημάρχου και των Συμβούλων
 • Μέθοδο καταγγελίας, εξέτασης και επιβολής ποινών όπου υπάρχουν παραβιάσεις
 • Διαδικασίες εφαρμογής ορισμένων προνοιών του Κώδικα.
 • Κανόνες Ηθικής Συμπεριφοράς
  Αυτοί περιλαμβάνουν θέματα σχέσεων με τους υπαλλήλους, δηλώσεις προσωπικών συμφερόντων, υποχρεωτική συμμετοχή και ενεργό ρόλο, εμπιστευτικότητα, αποδοχή ‘δώρων’, ακεραιότητα, προσωπικά και οικογενειακά συμφέροντα, ανάληψη ευθύνης και υποδειγματική συμπεριφορά έναντι της κοινότητας και των νόμων.
  Καταγγελίες
  Οι διαδικασίες καταγγελίας και η σύσταση των πειθαρχικών συμβουλίων που θα εξετάζουν τέτοια θέματα, είναι ένα από τα δύσκολα κεφάλαια. Ο κάθε Δήμος θα πρέπει να έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες για την υποβολή και εξέταση καταγγελιών για παραβιάσεις του Δημάρχου, των Συμβούλων αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου.
  Αν στο μυαλό του απλού πολίτη δεν φαίνονται να είναι αποτελεσματικά, τότε ο θεσμός θα υπολειτουργεί.
  Διαδικασίες
  Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν για την τήρηση αρχείου όπου ο ενδιαφερόμενος καταγράφει τα προσωπικά του συμφέροντα αλλά και όπου καταγράφεται η απόσυρση του από συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται θέματα στα οποία έχει προσωπικό συμφέρον.
  Φυσικά η εισαγωγή και μόνο ενός Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς, δεν θα λύση το πρόβλημα.
  Υπάρχουν και πολλές άλλες διαδικαστικές ελλείψεις στη τοπική αυτοδιοίκηση, που κάνουν την παρακολούθηση και έλεγχο του έργου του Δημάρχου και των Συμβούλων από τους δημότες, πολύ δύσκολη.
  Τα Δημοτικά Συμβούλια για παράδειγμα, δεν εκδίδουν Ετήσια Έκθεση όπου οι δημότες θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το έργου του Δήμου.
  Ο έλεγχος που γίνεται τώρα σε ένα Συμβούλιο είναι μόνο διαδικαστικός και ερευνά μόνο εάν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία για τη λήψη μιας απόφασης. Αν όμως η απόφαση ήταν ορθά αιτιολογημένη ή αν ήταν βασισμένη σε σωστές οικονομικές αρχές, δεν ελέγχεται ποτέ από κανένα. Τέτοιος έλεγχος δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει ούτε και από όσους δημότες θα ήθελαν να το κάνουν.
  Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι εύκολο να γίνουν λάθη, παρεξηγήσεις και να δημιουργηθούν υποψίες.
  Η ευθύνη για τη τοπική αυτοδιοίκηση ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα πρέπει σύντομα, να προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις.
  Η εισαγωγή σαν πρώτο μέτρο, του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς θα αποτελέσει μια ριζοσπαστική αλλαγή, που η σημερινή κυβέρνηση με την στήριξη των κομμάτων και τον αέρα της αλλαγής, είναι στη καλύτερη θέση να το κάνει.

  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

  Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

  Η σπατάλη ενέργειας στον οδικό φωτισμό


  Πέρα από τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις το κράτος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας θα πρέπει να πάρουν σοβαρά πλέον μέτρα για μείωση της ζήτησης ενέργειας όχι μόνο για περιβαλλοντικούς αλλά και οικονομικούς λόγους.

  Ο οδικός φωτισμός είναι ένα σημαντικό μέτρο για την μείωση της εγκληματικότητας αλλά και των διευκολύνσεων στο κοινό.
  Υπάρχουν διεθνή πρότυπα για το φωτισμό σε δρόμους αλλά και πολλά μοντέλα που έχουν αναπτύξει εταιρείες κατασκευής και πώλησης συστημάτων οδικού φωτισμού. Όλα αυτά διασφαλίζουν το επίπεδο φωτισμού αλλά κυρίως την ομοιομορφία ούτως ώστε να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία.

  Ένα όμως εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο στο οποίο δεν έχουμε δώσει σημασία είναι και το γεγονός ότι η υποχρέωση είναι για το φωτισμό του δρόμου και όχι των γειτονικών χωραφιών και κατοικιών.
  Οποιοσδήποτε φωτισμός καταλήγει οπουδήποτε αλλού εκτός από το οδόστρωμα είναι σπατάλη και απώλεια ενέργειας και πολλές φορές αποτελεί και ενόχληση στις γειτονικές κατοικίες.

  Στην Κύπρο, την ευθύνη για τον οδικό φωτισμό σε πόλεις και κοινότητες την έχει η τοπική αρχή, για τους αυτοκινητόδρομους το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και σύμβουλος των πιο πάνω είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

  Μέχρι τώρα το θέμα του οδικού φωτισμού δεν έχει εξεταστεί σοβαρά αν και πολλοί Δήμοι έχουν αναζητήσει λύσεις αφού τα έξοδα που επωμίζονται για τον οδικό φωτισμό είναι πολύ ψηλά. Όσοι δήμοι έχουν υπογράψει το σύμφωνο των δημάρχων έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για τον οδικό φωτισμό σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

  Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς και σαν αποτέλεσμα υπάρχουν μια σειρά από λύσεις που χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο ασφαλείας προσφέρουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και επομένως μείωση εξόδων.

  Ένα τέτοιο μέτρο είναι για παράδειγμα η μείωση του επιπέδου φωτισμού ορισμένες ώρες πριν την ανατολή του ήλιου. Αυτό για να γίνει εφικτό χρειάζεται προγραμματισμός ούτως ώστε η αλλαγή των εξαρτημάτων να μπορεί να στηρίξει την εφαρμογή αυτή.

  Ακόμη πιο απλό σύστημα είναι η επιλογή ειδικών φωτιστικών συστημάτων που εστιάζουν το φως πάνω στην άσφαλτο. Πολλές φορές τέτοια συστήματα αναρτούνται σε μεταλλικά καλώδια πάνω από το κέντρο του οδοστρώματος ούτως ώστε να εστιάζεται το φως μόνο στο δρόμο και όχι αλλού.

  Για εντελώς καινούργιες εγκαταστάσεις ο φωτισμός επιλογής είναι πλέον αυτός που βασίζεται στην τεχνολογία των LEDs η οποία προσφέρει ψηλή απόδοση, και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα φωτιστικά αυτά δεν έχουν κανένα κίνδυνο για την υγεία γι αυτό δεν υπάρχει λόγος να τοποθετούνται σε πολύ ψηλούς πασσάλους μειώνοντας έτσι την απόδοσή τους.
  Η μικρές απώλειες των συστημάτων αυτών επιτρέπουν την σύνδεση τους με φωτοβολταικά συστήματα αλλά ακόμη πιο σημαντικό μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί το επίπεδο φωτισμού τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μειώνεται ο φωτισμός όταν αρχίσει να ξημερώνει αλλά επίσης και σε εμπορικούς δρόμους με πολύ φωτισμό από βιτρίνες αυτός μπορεί να αυτορυθμίζεται ανάλογα με το επίπεδο του φωτισμού.
  Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι τόσα πολλά που αξίζει να μελετηθεί ακόμη και η αντικατάσταση των συστημάτων που υπάρχουν τώρα.

  Ένας άλλος απλός και ανέξοδος τρόπος με τον οποίο πειραματίζονται πολλές χώρες  και ιδιαίτερα με το φωτισμό σε αυτοκινητόδρομους, είναι η αφαίρεση ενός λαμπτήρα κάθε τρεις.

  Αυτή την εποχή αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα με την παροχή ενέργειας και η τιμή του ηλεκτρισμού θα ανέβει.
  Γι αυτό είναι πλέον πολύ σημαντικό να εξεταστούν τα πιο πάνω αλλά και άλλα μέτρα που υπάρχουν, όχι μόνο για μείωση της κατανάλωσης αλλά και για την σημαντική μείωση των εξόδων που τα μέτρα αυτά προσφέρουν.


  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
  Επίτροπος Περιβάλλοντος

  Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

  ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2011


  Παρασκευή, 15/7/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2011
  -----------------------------------------
  To Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια του θεσμού της απονομής βραβείων για το περιβάλλον σε επιχειρήσεις και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πληροφορεί το κοινό ότι προκηρύσσει διαγωνισμό Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις 2011.
  Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τοπικών ή παγκόσμιων. Ο θεσμός της απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις έχει ως κύριό του σκοπό την επιβράβευση των προσπαθειών των κυπριακών επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από “πράσινες” καινοτομίες και εφαρμόζεται για τρίτη φορά στην Κύπρο μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
  Η βράβευση αφορά επιτεύγματα κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Θα δοθούν 3 βραβεία, στις κατηγορίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνολογίας ή παραγωγικής διαδικασίας, προϊόντος ή υπηρεσίας, διεθνούς συνεργασίας και μικρών επιχειρήσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν χρηματικό ποσό (1ο - €8.500, 2ο - €4.000, 3ο – €1.500). Η Κύπρος μετά την επιλογή των βραβευθέντων οργανισμών σε εθνικό επίπεδο, στο τέλος του 2011, θα μπορεί να προτείνει τους βραβευθέντες ως υποψήφιους για τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά βραβεία τα οποία θα δοθούν το 2012.
  Την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού έχει αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο μαζί με την Κριτική Επιτροπή που συστάθηκε θα αξιολογήσει τις εταιρείες που θα υποβάλουν υποψηφιότητα και που θα διακριθούν σε θέματα περιβάλλοντος και γενικότερα αειφόρου ανάπτυξης.
  Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου, 2011. Τα έντυπα αιτήσεων και ο οδηγός υποβολής αιτήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στο www.moa.gov.cy.   


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
  ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

  Mari-Vassilikos: Did EAC comply with Seveso Directive?

  The Risk Watch Column
  By Dr Alan Waring

  In the previous two Risk Watch articles in the Financial Mirror (‘A Gamble that Cost Lives’ and ‘Mari-Vassilikos Disaster: More Troubling Questions’), I outlined a number of key principles applicable to major hazard sites as well as the requirements of the EU Major Hazards Directive (the ‘Seveso II Directive’) and asked whether the official inquiries into the disaster are up to the task. In this article, I probe further and consider specifically the Electricity Authority of Cyprus (EAC), the operators of the Vassiliko power station site.

  Confusion and Clarification
  At present, for any kind of understanding of the disaster the public has to rely on statements from a range of politicians and officials as quoted and paraphrased by journalists and editors. We wait, perhaps naively, for the two official inquiries to report so as to get a more accurate and complete picture but, according to a straw poll I conducted in various kafenios and tavernas, a ‘whitewash’ is widely predicted, accompanied by ‘etzi ine stin Kypro’ and a shrug of the shoulders.
  There are some grounds for such cynicism when one hears via the media where the focus of the various investigations seems to be, not to mention the credentials of the Polyviou inquiry in particular. For example, the Cyprus Mail reports that the government’s joint Health and Environment Committees have discussed at length the European Commission Seveso II Directive 96/82/EC in terms of whether or not it ‘should have been implemented on the day of the blast’. The article then tells us that the Directive ‘aims to improve coordination between different authorities, reduce bureaucracy and improve information provided to the public and relevant authorities’. This is not the Directive’s main aim.
  Unfortunately, this focus on ‘who did what on the day’ and ‘who failed to coordinate with whom’ gives only a partial and very misleading impression, as it omits the main thrust of the Major Hazards Directive which is firstly to prevent major accidents occurring and secondly limit their impact. As outlined in the previous Risk Watch, the Directive, Article 7, requires designated site operators to have a Major Accident Prevention Policy ‘designed to guarantee a high level of protection for man and the environment’, an associated Safety Management System, a detailed Safety Report (Article 9) on the effectiveness of the MAPP and SMS, systematic major hazards risk assessment and so on.
  All the reported focus of the joint Committees has been on whether the Fire Services responded correctly. Already, Fire Services personnel have been suspended, implying they are culpable. The article also reports that a Fire Services official told the joint Committees that the Fire Services did not need to implement the Directive because the risk of chemical leakage was limited and could be handled within hours. Whether true or false, this dubious assertion has no bearing on the EAC’s own obligation as the Vassiliko site operator to implement the Directive. It is a red herring, as the EAC had the primary duty to comply in relation to its own site.
  So, focusing on implementation of the Directive just on the day of the blast fails to address all the prior compliance by EAC that was required to ensure (the Directive demands a ‘guarantee’) that this disaster would never occur. Whatever the responsibility of the Defence Ministry in respect of the munitions explosion at adjacent Mari, EAC still had a separate compliance obligation for its own site. We are told that the Vassiliko site still holds some 135,000 tonnes of diesel and fuel oil. These are far in excess of the threshold inventories for such substances in Annex 1 of the Directive and therefore strongly suggest that when the plant was being designed and built in stages over the period 2001-2009 the Directive should have been complied with in full by the Electricity Authority of Cyprus, including the land planning and site location requirements, proximity to habitation and to other sites (especially other major hazards etc) needed to prevent a domino effect (Article 8). Let’s remember that it was mostly by luck that the EAC fuel storage tanks did not blow up when the blast from Mari hit the site.

  Produce the Evidence
  Rather like ‘the dog that didn’t bark’ in Sherlock Holmes, the silence from EAC on their compliance with the Directive has been deafening. One would have expected them to be telling all and sundry about how good their MAPP was, and how well their SMS and emergency plans (offsite and onsite) had functioned. Could the silence be explained if EAC in fact had none of these vital elements?
  Vital questions for EAC to answer therefore include:
  • Who at the EAC approved the siting and go-ahead for the Vassiliko plant?
  • Was the Seveso Directive fully complied with by EAC, and if not why not?
  • Who at EAC was responsible for compliance during the various stages of its life cycle, (design, construction, handover, operation, modifications/extensions etc)?
  • What steps did EAC take to address the major hazards interactions and potential domino effect vis-à-vis the Mari Naval Base?
  • When did EAC suitably inform the public, and especially residents and businesses in surrounding villages, of its protective provisions at Vassiliko?
  • Has the EAC provided to the police and the Polyviou official inquiries copies of the site MAPP, Safety Management System, detailed Safety Report, major hazards risk evaluation, and its internal and external emergency plans, and if not why not?
  • If Vassiliko is to be rebuilt on the same site, how will EAC ensure compliance with the Seveso Directive?
  In addition to Vassiliko, EAC operates a number of other power stations and the stored fuel inventories at each are likely to bring them within the scope of the Seveso Directive. Can the EAC produce conclusive evidence to assure the public that it has fully complied with the Directive at each of these sites?
  Moreover, on top of human and environmental safety as demanded by the EU Directive, as a strategic utility provider EAC has a further (governance) obligation to protect its operations, its shareholders, its customers and the economy from unnecessary loss and damage. Therefore, to meet ISO 31000 requirements and the forthcoming EU Directive on Corporate Governance, EAC should have had a comprehensive and robust risk management system for all its sites, addressing prevention as well as emergencies and crises and covering all manner of threats and major accident scenarios.

  Conclusion
  During my career, I have participated in various investigations and studies for and/or in response to official inquiries into man-made disasters, including the Morton Inquiry into the Safety of Natural Gas, the Fennell Inquiry into the Kings Cross London Underground Fire, the Sea Empress Oil Tanker Disaster Inquiry and the Piper Alpha Disaster Inquiry. All of these inquiries shared some golden attributes, such as independence from political or other interference; a strong, impartial and experienced chairman; relevant multi-disciplinary technical expertise on the inquiry committee and support team; and a determination to get to the whole truth. This enabled those inquiries to deliver comprehensive reports and recommendations that avoided the ‘shooting at the mice and missing the elephants’ problem from which unfortunately the Mari-Vassiliko inquiries appear to suffer. Red herrings and scapegoats will do a great injustice, not only to the victims and their families but also to the Cypriot people as a whole. The Polyviou inquiry, for example, should have been held in public to ensure transparency.
  I wait to see whether any of the questions I have raised will be asked by the inquiry, what answers and supporting evidence were received and what the inquiry’s analysis, conclusions and recommendations are. Ever the optimist, I await a positive outcome.

  Dr Alan Waring is an international risk management consultant with extensive experience in Europe, Asia and the Middle East with industrial, commercial and governmental clients. Contact info@dralanwaring-riskconsultants.com .

  ©2011 Alan Waring

  Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

  900MW for £600 million - εννεν πολλά καλή η τιμή;

  εμάς μιλούν για διπλάσια για λιγότερη ενέργεια ....

  UK: Green light for new Essex power station

  4 August 2011 
  Energy Minister Charles Hendry will today give the go-ahead for InterGen’s proposals to construct a new 900MW gas power plant at the London Gateway Logistics Park, Coryton, Essex.
  The plans are for a new £600 million power station comprising of up to two CCGT generating units, each around 450MW in capacity.
  This brings the total new capacity consented by the Government since May 2010 to 5,456MW – enough to power more than seven million homes if developed.
  Charles Hendry, who will visit the proposed site later today, said:
  “The Gateway Energy Centre will play an important role in providing secure electricity supplies to around a million homes across the South East, supplying heat and power to the neighbouring London Gateway Port and Logistics and Business Park and bringing jobs and investment to Essex.
  “With a quarter of our electricity-generating capacity shutting down over the next ten years as older plants close, new power stations like Coryton will play a crucial part in the country’s energy mix as we make a move towards a low carbon economy.
  There is also a major opportunity in the long term for gas power stations like this to be fitted with abatement technology. This station will be built carbon capture ready, which means that eventually CO2 emissions from the plant could be captured and transported for storage offshore.
  “I am particularly pleased to see the proposals for 11 skilled apprenticeships and the training and vocational facilities at the site, and that InterGen will be working with the community to make sure local people are given an opportunity to benefit from the construction and operation of the plant.”
  The proposed combined cycle gas turbine plant would take about three years to build, generating around 600 jobs during the construction period.

  Notes for editor:

  1. Visit the Gateway Energy Centre website for more information on InterGen’s proposals.
  2. View further documents on the consents

  Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

  Ενεργειακή πολιτική τώρα


  Είναι πλέον φανερό ότι μετά τη φονική έκρηξη στο Μαρί θα πρέπει και η Κύπρος να υιοθετήσει μετά από μια σωστή δημόσια διαβούλευση, μια ολοκληρωτική ενεργειακή πολιτική η οποία θα μας οδηγήσει σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2030.

  Τα στοιχεία που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σε μια τέτοια προετοιμασία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστο:
  1. Τη πρόβλεψη στη ζήτηση ενέργειας τα επόμενα 20 χρόνια.
  2. Πως οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κτήρια θα επηρεάσουν τη ζήτηση ενέργειας. Για παράδειγμα όλα τα καινούργια κτήρια θα πρέπει το 2020 να παράγουν επιτόπου σχεδόν όλη την ενέργεια που χρειάζονται. Είμαστε στο 2011 και δεν υπάρχει στην Κύπρο ούτε ένα κτήριο υπόδειγμα μηδαμινής ενεργειακής ζήτησης ενώ υπάρχουν χιλιάδες τέτοια κτήρια σε όλη την Ευρώπη.
  3. Τα προβλήματα με τις χρεώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις μειώσεις και περιορισμούς που έχει αναλάβει η Κύπρος, τις αυξημένες απαιτήσεις για τη ποιότητα εκπομπών ρύπων της ΑΗΚ από το 2016 και τις επικείμενες φορολογίες στα καύσιμα από την ΕΕ.
  4. Πόσες ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού προβλέπεται να έχουμε τα επόμενα χρόνια, τις δυνατότητες συμπαραγωγής και ποια θα είναι η ζήτηση τους σε φυσικό αέριο.
  5. Την πιθανή χρήση φυσικού αερίου στις μεταφορές και στον οικιστικό τομέα.
  6. Την Οδηγία του Σεβέζο για την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων [96/82/ΕΚ] από επικίνδυνες ουσίες και τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις εφόσον η Οδηγία αναφέρει τις εγκαταστάσεις LNG ανάμεσα σε αυτές που καλύπτει η Οδηγία.
  7. Τις προοπτικές εκμετάλλευσης του δικού μας φυσικού αερίου και τις ποσότητες που θα χρειαζόμαστε. Το φυσικό αέριο δεν παύει να είναι ρυπογόνο, εκπέμπει και αυτό αέρια του θερμοκηπίου, δεν είναι ανανεώσιμη πηγή και υπάρχει σε περιορισμένες ποσότητες
  Σε πιθανή περίπτωση που η Κύπρος θα μπορεί να εκμεταλλευτεί ορισμένες ποσότητες φυσικού αερίου τα έσοδα δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου για βελτίωση των δημοσίων οικονομικών αλλά για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού τομέα, τον προώθηση των ΑΠΕ, την αναβάθμιση των δημοσίων μεταφορών και ποδηλατοδρόμων.  Θα ήταν επίσης πολύ σοφό ένα μέρος του ποσού να επενδύεται κάθε χρόνο για τις επόμενες γενιές.

  Στο καθορισμό της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και οι δείκτες για την περιβαλλοντική πτυχή της ενεργειακής πολιτικής ενός κράτους, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και οι οποίοι καθορίζουν ότι:
  • οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή ενέργειας να μειώνονται κάθε χρόνο,
  • να υπάρχει σταδιακή μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και συνεχής αύξηση της αποδοτικότητας,
  • αλλαγή σε λιγότερα ρυπογόνα καύσιμα και συνεχώς αυξανόμενη συνεισφορά από ΑΠΕ,
  • Και το σύστημα τιμολόγησης να περιλαμβάνει και το περιβαλλοντικό κόστος.
   Με βάση τους πιο πάνω δείκτες, τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει μια τέτοια πολιτική για σταδιακή μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη:
  1. Μείωση της ζήτησης σε ενέργεια: - Μέτρα, επιχορηγήσεις, αναβαθμίσεις και πολιτικές για πιο αποδοτικές συσκευές, κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, οδικός φωτισμός, γεωθερμία, έξυπνα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Κτήρια του δημοσίου και θεσμοθέτηση των Εταιρειών Συμβούλων Ενέργειας – ESCOs.
  2. Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά σε πάρκα και κυρίως οροφές, αιολική ενέργεια σε πάρκα αλλά και οικιακού μεγέθους, παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, βιοαέριο, βιομάζα, κύματα και βιοκαύσιμα. Ενεργοποίηση της νομοθεσίας για πώληση “πράσινης ενέργειας”.
  3. Έξυπνο δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού: Αναβάθμιση του δικτύου διανομής ενέργειας ούτως ώστε να δέχεται εύκολα όλα τα συστήματα ΑΠΕ.
  4. Έξυπνοι μετρητές: Σταδιακή αντικατάσταση με έξυπνους μετρητές που θα επιτρέπουν τη τιμολόγηση της ενέργειας όχι μόνο με βάση τη ποσότητα αλλά και την ώρα της μέρας που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό παρέχει και πλεονεκτήματα στις ΑΠΕ.
  5. Αποθήκευση ενέργειας: Ανήκει μεν στο μέλλον αλλά πρέπει να παρακολουθούμε την παραγωγή και φύλαξη υδρογόνου. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης δεξαμενών διαφορετικού ύψους;.
  6. Θεσμοθέτηση και προώθηση της συμπαραγωγής: Όπου μεγάλα κτήρια και οικισμοί μπορούν να παράγουν ενέργεια και θερμότητα ταυτόχρονα.
  7. Πολεοδομικός σχεδιασμός: πρόνοιες για μικρές τοπικές αγορές, όδευση ποδηλατόδρομων, πρόνοιες για μέσα μαζικών μεταφορών, μείωση του φαινομένου θερμικής νησίδας, αύξηση του πρασίνου, μείωση της καλυμμένης γης, προσανατολισμός και σωστή κυκλοφορία του αέρα σε δρόμους, ψηλά κτήρια στα παράλια.
  8. Μεταφορές: Εισαγωγή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα, προώθηση ποδηλατοκίνησης, λεωφορεία και βαριά οχήματα υδρογόνου, χρήση βιοκαυσίμων, ηλεκτρικά τραμ.
  9. Νέα σώματα: Δημιουργία Ενεργειακού Συμβουλίου, ίδρυση πιο ευέλικτου και ανοικτού συστήματος επιχορηγήσεων και σύσταση Παγκύπριας Ένωσης Ενέργειας στην οποία θα συμμετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται με την ενέργεια χωρίς εξαίρεση.
   Με τη σωστή διαβούλευση και τη συμμετοχή όλων θα μπορέσουμε να πετύχουμε να έχουμε μια ενεργειακή πολιτική που θα μας πάρει μπροστά, νοουμένου φυσικά ότι η πολιτική αυτή θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό νέων έργων.
  Τυχόν λάθη, παραλείψεις και αλλαγές λόγω προόδου της τεχνολογίας θα λαμβάνονται υπόψη μέσα από συνεχή αξιολόγηση και τακτικές αναθεωρήσεις.
  Κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί είναι και το γεγονός ότι αν προωθείτο η ψηφιακή τηλεόραση μέσω επίγειου δικτύου αντί μόνο από αέρα μέσω κεραιών, ορισμένα από τα πιο πάνω μέτρα θα ήταν πολύ πιο εύκολο να προχωρήσουν. Φυσικά ακόμη δεν είναι αργά.

  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
  Επίτροπος Περιβάλλοντος

  Χρήσιμες συνδέσεις:


  Related Posts with Thumbnails