Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Κατασκηνωτικός Χώρος της Πόλης Χρυσοχούς

Υπογράφηκε σήμερα η Σύμβαση Μίσθωσης του Κατασκηνωτικού Χώρου της Πόλης Χρυσοχούς , από το Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς, κο. Άγγελο Γεωργίου, και το Διευθυντή του Τμήματος Δασών, κο. Δημήτρη Χριστοφίδη, συνολικής έκτασης 82.609 τ.μ. ( 82,6 δεκάρια), με βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι για περίοδο 15 χρόνων , με ισχύ από την 01/03/2010 μέχρι 28/02/2025 και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλες δύο ισόχρονες περιόδους.
Ο Δήμαρχος Πόλεως εξέφρασε την ικανοποίηση του για την κατάληξη και την υπογραφή της σύμβασης, καθότι έχουν γίνει δεκτές οι περισσότερες από τις εισηγήσεις που υπέβαλε ο Δήμος, αναφέροντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προοπτικές για ποιοτική αναβάθμιση του Κατασκηνωτικού Χώρου , ο οποίος με σωστή διαμόρφωση μπορεί να καταστεί ένας από τους πλέον ποιοτικούς κατασκηνωτικούς χώρους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Την Τετάρτη 22/06/2011 και ώρα 6.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, προγραμματίζεται Δημόσια Παρουσίαση του Master Plan και των Σχεδίων που έχουν ετοιμαστεί από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ιωακείμ και Λοιζιά, σε συνεργασία του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς , του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος χρηματοδότησε το Master Plan, και του Τμήματος Δασών, που είναι ο ιδιοκτήτης.
Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα με τη διαδικασία ετοιμασίας εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού με την επιδίωξη εξασφάλισης στρατηγικού επενδυτή , ο οποίος να αναλάβει τη χρηματοδότηση των έργων , ως εκμισθωτής, και παράλληλα ο Δήμος θα διερευνήσει και τις προοπτικές εξασφάλισης χορηγιών μέσω Ευρωπαϊκών Σχεδίων και Προγραμμάτων ή από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος . Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον ή αξιόλογη πρόταση από στρατηγικό επενδυτή, τότε ο Δήμος θα προχωρήσει ο ίδιος στην αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό του Κατασκηνωτικού Χώρου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει και χορηγίες.
Στόχος μας είναι αναβαθμισμένος ο Κατασκηνωτικός Χώρος να συνεχίσει το σημαντικό του ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή ευρύτερης περιοχής της Πόλης Χρυσοχούς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Προτάσεις για χρηματοδότηση έργων

(α) 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI MED
(β) Εργαστήρι Ενημέρωσης, 03 Ιουνίου 2011

 Έχω οδηγίες να αναφερθώ στα πιο πάνω και να σας ενημερώσω ότι την 5η Μαΐου 2011 ανακοινώθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI Mediterranean Sea Basin).

2.            Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI MED έχει σαν κύριο στόχο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης, αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 7 κράτη μέλη της ΕΕ της Μεσογειακής Λεκάνης: Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα, και 7 μη κράτη μέλη της ΕΕ της Μεσογειακής Λεκάνης: Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος και Τυνησία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 189 εκ. Ευρώ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση φθάνει μέχρι και το 90%.  Στο Πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.
3.            Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι στοχευμένη και αφορά μόνο έργα στρατηγικού χαρακτήρα (strategic projects) για τις Προτεραιότητες 1 και 2 του Προγράμματος, οι οποίες αφορούν στην προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επιλέξιμων περιοχών, και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Μεσογειακή Λεκάνη, αντίστοιχα.  Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε €62,4 εκ.

Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά στους ακόλουθους τομείς:

Προτεραιότητα 1 (€37,44 εκ.):
-        Agro-food industry,
-        Sustainable tourism,
-        Integrated coastal zone management.

Προτεραιότητα 2 (€24,96 εκ.):
-        Water management,
-        Waste-treatment and recycling,
-        Solar energy.

Σημειώνεται ότι το θέμα της τοπικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην Προτεραιότητα 4 του Προγράμματος έχει οριστεί ως διατομεακό θέμα (cross-cutting issue), το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα στρατηγικά έργα.

Τα στρατηγικά έργα θα πρέπει να έχουν οριζόντια προσέγγιση και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα θέματα:
(α) συνέπεια  ως προς τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές,
(β) το μέγεθος της επίδρασης στην περιοχή συνεργασίας,
(γ) το εταιρικό σχήμα,
(δ) τα μακροχρόνια αποτελέσματα του έργου.

4.            Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις πρέπει να υποβάλουν το Concept Note για την πρότασή τους μέχρι τις 14 Ιουλίου 2011, όπως περιγράφεται στον Οδηγό για τους Επικεφαλείς Εταίρους. Το κείμενο της πρόσκλησης, το πρότυπο έγγραφο για το Concept Note, ο Οδηγός και οι Όροι Εντολής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.enpicbcmed.eu/), καθώς και στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής του Γραφείου Προγραμματισμού (www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia).
Κατά την ετοιμασία των προτάσεων συστήνεται όπως συμβουλεύεστε τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Επιχειρησιακό Έγγραφο του Προγράμματος,
 • Κανονισμοί 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ και 951/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • Τον Οδηγό «Practical Guide to contract procedures for EC external actions (PRAG)».
Όλα τα πιο πάνω έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες.

5.            Η διαδικασία υποβολής προτάσεων αποτελείται από 2 στάδια. Το χρονοδιάγραμμα του 1ου σταδίου της πρόσκλησης είναι το ακόλουθο:

Χρονοδιάγραμμα
Δράση
5 Μαΐου 2011
Προκήρυξη της πρόσκλησης
14 Ιουλίου 2011
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Concept Note

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής προτάσεων (full application form) θα έχουν οι Επικεφαλείς Εταίροι, οι προτάσεις των οποίων θα έχουν προεπιλεγεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος αφού αυτές τύχουν αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής των Έργων και ανεξάρτητους αξιολογητές που θα προσλάβει το Πρόγραμμα. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της τελικής πρότασης θα ανακοινωθεί αφού ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία.

Επίσης αναφέρεται ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος υπάρχει μηχανή αναζήτησης (search engine) στην οποία μπορείτε να καταθέσετε την ιδέα της πρότασης σας για εξεύρεση εταίρων καθώς και να δείτε ποιες άλλες προτάσεις πιθανόν θα υποβληθούν και θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε ως εταίροι.

6.            Τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να πληρούνται βάση των Όρων Εντολής της πρόσκλησης παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων:

Προϋπολογισμός έργου[1]:
2 εκ. Ευρώ – 5 εκ. Ευρώ
Διάρκεια έργου:
Μεταξύ 24 και 36[2] μηνών
Εταιρικό σχήμα[3]:


- Οι εταίροι θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 4 χώρες, μια τουλάχιστον κράτος-μέλος της ΕΕ και μια μη κράτος-μέλος της ΕΕ.
- Ο κάθε φορέας δύναται να συμμετέχει σε 1 ή 2 προτάσεις έργων ανά προτεραιότητα ως ακολούθως:
   (α) μια φορά ως Επικεφαλής Εταίρος, ή
   (β) δύο φορές ως Εταίρος.
- Τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του έργου να αφορά δράσεις που υλοποιούνται σε χώρες μη κράτη-μέλη της ΕΕ.
- Κανένας εταίρος δεν μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερο από το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (εκτός στις περιπτώσεις που στο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνεται μόνο ένας εταίρος από μη κράτος-μέλος της ΕΕ).
Επιλέξιμοι φορείς:
Όπως αναφέρονται στους Όρους Εντολής της πρόσκλησης.
Επικεφαλείς Εταίροι:
Όπως αναφέρονται στους Όρους Εντολής της πρόσκλησης.
Πακέτα Εργασίας
(Work Packages):
Κάθε έργο θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 Πακέτα Εργασίας.  Τα WPs 1, 2 και 3 είναι υποχρεωτικά, ενώ θα πρέπει να γίνεται επιλογή μεταξύ των WPs 4-8. Διευκρινίζεται ότι σε ένα έργο μπορούν να περιληφθούν είτε ένα, είτε κάποια, είτε όλα τα WPs 4-8.

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω πίνακας δεν είναι εξαντλητικός.

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κανονισμού 1638/2006, όλα τα Τμήματα των Υπουργείων και όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων εκλαμβάνονται ως ένας φορέας. Λόγω του ότι αν δεν πληρείται το εν λόγω κριτήριο θα απορρίπτονται όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος φορέας ανά προτεραιότητα, παρακαλούνται τα Υπουργεία και τα Πανεπιστήμια όπως συντονίσουν τις προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν από τα Τμήματά τους.

7.            Με την ευκαιρία της προκήρυξης της πρόσκλησης, η Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και το Γραφείο Αντένα στην Aqaba της Ιορδανίας διοργανώνουν σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού εργαστήρι ενημέρωσης την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2011 και ώρα 9.00 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.  Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα σας δοθεί η ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με φορείς από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για πιθανές συνεργασίες.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους Δικαιούχους του Προγράμματος αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων, έτσι ώστε να βοηθηθούν στην ετοιμασία των προτάσεών τους.

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος και αποστέλλοντας το στην ηλεκτρονική διεύθυνση CBC-Aqaba@aseza.jo, μέχρι την 1η Ιουνίου 2011 το αργότερο.

8.            Οι Γραμματείες των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και οι οργανωμένοι φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά. Παρακαλείστε όπως προωθήσετε την εν λόγω επιστολή σε αρμόδιους φορείς που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποδεκτών.

9.        Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τις λειτουργούς του Γραφείου Προγραμματισμού κα. Λίτσα Κάστανου (τηλ.: 22602890) και κα. Κωνσταντία Κωνσταντίνου (τηλ.: 22602949) ή με την Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  (τηλ.: 00390706062482 και ηλεκτρονική διεύθυνση enpi.projects@regione.sardegna.it) το αργότερο 15 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του Concept Note. Επίσης για τυχόν απορίες μπορείτε επίσης να αποτείνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος στο τμήμα Questions & Answers.


[1] Ο προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να τροποποιηθεί περισσότερο από 20% μεταξύ του σταδίου υποβολής του Concept Note και του σταδίου της υποβολής της τελικής πρότασης.
[2] Η διάρκεια του έργου μέχρι 36 μήνες είναι υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει την επέκταση της περιόδου υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Οι Επικεφαλείς Εταίροι θα ειδοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.
[3] Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά τροποποίηση στο εταιρικό σχήμα από τη στιγμή που θα υποβληθεί το Concept Note.

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για το 2ο Εθνικό Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου 31(Ι) του 2009 για την Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες, θέτει σε Δημόσια Κρίση το Προσχέδιο του 2ου Εθνικού Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ), το οποίο θα πρέπει σύμφωνα με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30/06/2011, κατόπιν έγκρισής του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τον Ιούνιο του 2007 η Κύπρος υπέβαλε το 1ο ΣΔΕΑ στην Επιτροπή της Ε.Ε., στο οποίο συμπεριλήφθηκαν μια σειρά από μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον Οικιακό, Τριτογενή (επιχειρήσεις, δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας) και Βιομηχανικό Τομέα. Με βάση το σχέδιο αυτό καθορίστηκε ως ενδιάμεσος ενδεικτικός στόχος για το 2010, 3,3% (δηλαδή 60.000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου (τιπ)) εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το μέσο όρο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της περιόδου 2001- 2005. Ο τελικός ενδεικτικός στόχος για το 2016 καθορίστηκε ως το 10% (185.000 τιπ) της τελικής κατανάλωσης για την προαναφερόμενη περίοδο.

Το 2ο ΣΔΕΑ συμπεριλαμβάνει, αναλυτική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την υλοποίηση των μέτρων που είχαν οριστεί στο 1ο ΣΔΕΑ, υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2010 (ενδιάμεσος ενδεικτικός στόχος), πρόβλεψη εξοικονόμησης ενέργειας για το έτος 2016 (τελικός ενδεικτικός στόχος) και λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την περίοδο 2011-2020.

Η Κύπρος μέσω του 2ου Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση υποβάλλει  παράλληλα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020, παραθέτοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μέτρα υλοποίησης του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στον ορίζοντα του 2020.

To προσχέδιο του 2ου ΣΔΕΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy) στην επιλογή: Υπηρεσία Ενέργειας/ Εξοικονόμηση ενέργειας και Αποδοτική Χρήση Ενέργειας/ Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική Χρήση και Ενεργειακές Υπηρεσίες. Σχόλια και εισηγήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο του, μπορούν να υποβάλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το έγγραφο «Έντυπο Σχολιασμού για το 2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης της Κύπρου», που είναι επίσης αναρτημένο στην πιο πάνω χώρο της ιστοσελίδας του ΥΕΒΤ. Το έντυπο θα πρέπει να  αποστέλλεται στην Υπηρεσία Ενέργειας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις esp.cie@cytanet.com.cy ή kkp.cie@cytanet.com.cy  ή με φαξ στον αρ. 22304759.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων/εισηγήσεων είναι η 10η Ιουνίου 2011.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ενέργειας στα τηλέφωνα 22409344, 22409336 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις esp.cie@cytanet.com.cy ή kkp.cie@cytanet.com.cy


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
16η Μαΐου  2011

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Δασούδι - 2

Έχουν υποβληθεί 4 αιτήματα στην Πολεοδομία Λεμεσού:
 1. Ανακατασκευή του κτηρίου του εστιατορίου που υπάρχει
 2. Ανακατασκευή του χώρου στάθμευσης που υπάρχει
  και
 3. Δημιουργία νέας αίθουσας δεξιώσεων διώροφης
 4. Διώροφο χώρο στάθμευσης
Για το ένα και το δυο που δεν είναι επεκτάσεις δόθηκε το ΟΚ
Για τα τρία και τέσσερα αναμένονται οι απόψεις του Τμήματος Δασών και άλλων υπηρεσιών.
Ο χώρος μισθώνεται από το Τμήμα Δασών στον ΚΟΤ και οι νέες αναπτύξεις (3 &4) θα γίνουν με τη μέθοδο του ιδιώτη επενδυτή.
Υπόψη ότι όλοι δικαιούνται να επιθεωρήσουν ή ακόμη και αντίγραφο της οποιαδήποτε πολεοδομικής άδειας προς £20 - ή ότι είναι τώρα σε ευρώ ! Λεπτομέρειες εδώ.
Ακόμη το ψάχνω ...

Εν τω μεταξύ  έχει κληθεί από ομάδα Λεμεσιανών εκδήλωση αντίθεσης των έργων το ερχόμενο Σάββατο στις 12μμ.

Το Δασούδι σώθηκε μετά από πολλούς αγώνες του πρώτου ίσως περιβαλλοντιστή στην Κύπρο του κου Ποταμίτη (που αν δεν κάνω λάθος, ίδρυσε και τον ορειβατικό σύνδεσμο Λεμεσού) και υπάρχει αίτημα για ανέγερση της προτομής του στο χώρο.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος περιβάλλοντος
Τηλ: +357 22803460 Fax: +357 22803464
Ιστοσελίδα: Perivallon.eu   Blog: Theopemptou.blogspot.com

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Το Δασούδι κινδυνεύει ;

Μόλις έμαθα ότι το κεντράκι του ΚΟΤ στο Δασούδι Λεμεσού θα μετατραπεί σε μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων 500τμ με 2 ορόφους και δίπλα θα γίνει διώροφο πάρκινγκ.
Για να γίνουν όλα αυτά θα κοπούν και ορισμένα δέντρα.
Ο χώρος ανήκει στον ΚΟΤ και μισθώθηκε σε ιδιώτη ο οποίος θα εκτελέσει τα έργα.
.. που ξεκινούν σήμερα ! 

Το δημοσίευμα εδώ της Φωνής του Λεμεσού είναι σχετικό με διαφορετικές πληροφορίες
----------------------

View Larger Map

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Εν αληθεινή γούνα;

Το πιο κάτω είναι από τις ιστοσελίδες της Ευρωβουλής που πριν λίγες μέρες συμφωνήθηκε σε επίπεδο επιτροπών η σήμανση των προϊόντων με γούνα ... Παραμένει τώρα να ψηφιστεί από την Ευρωβουλή και να μεταφερθεί η Οδηγία στην κυπριακή νομοθεσία.

Νέοι κανόνες επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Βιομηχανία − 11-05-2011 - 13:13    -    Σύνοδος Ολομέλειας
Οι καταναλωτές δεν θα διατρέχουν πλέον τον κίνδυνο της ακούσιας αγοράς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιέχουν πραγματική γούνα ή δέρμα, με βάση τους νέους κανόνες επισήμανσης, τους οποίους ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη, 11 Μαΐου.
Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίσουν, επίσης, την ταχύτερη εισαγωγή των νέων ινών και καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Ζητήθηκε, ακόμη, από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει έκθεση αξιολόγησης, έως το 2013, σχετικά με ένα πιθανό σύστημα επισήμανσης της προέλευσης.
Το ΕΚ ενέκρινε την Τετάρτη τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο, σε δεύτερη ανάγνωση, για έναν νέο κανονισμό επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ, με επικεφαλής τον Ολλανδό ευρωβουλευτή Toine Manders (Φιλελεύθεροι), κέρδισαν σημαντικές παραχωρήσεις εκ μέρους των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν  γούνα και τη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας για την επισήμανση της προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Σαφής αναφορά των υλικών από γούνα και δέρμα
Οποιαδήποτε χρήση υλικών ζωικής προέλευσης θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στις ετικέτες των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η γούνα χρησιμοποιείται αρκετές φορές ως διακοσμητικό στοιχείο σε σχετικά φθηνά ενδύματα και είναι συχνά δύσκολο για τους καταναλωτές να κάνουν τη διάκριση μεταξύ της πραγματικής γούνας ζωικής προέλευσης και της τεχνητής γούνας καλής ποιότητας. Μετά από αίτημα του ΕΚ, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που περιέχουν τέτοιου είδους υλικά θα φέρουν την ένδειξη "περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης", ώστε να επιτραπεί στους καταναλωτές να τα αναγνωρίζουν άμεσα. Μεταξύ αυτών που θα ωφεληθούν από τη νέα νομοθεσία θα είναι και οι πάσχοντες από αλλεργίες, για την υγεία των οποίων η γούνα αποτελεί ένα δυνητικό κίνδυνο.

Το ΕΚ ζήτησε, ακόμη, από την Επιτροπή να εκπονήσει μία μελέτη, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, με σκοπό να αξιολογηθεί εάν υφίσταται αιτιώδης σχέση μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και χημικών ουσιών (π.χ. βαφές, βιοκτόνα ή νανομόρια) που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία.

Επισήμανση της χώρας προέλευσης ("Made in")
Το ΕΚ ήθελε να καταστήσει υποχρεωτική την επισήμανση της χώρας προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η πρόταση αυτή αποδείχθηκε, ωστόσο, προβληματική για ορισμένα κράτη μέλη. Το ΕΚ πίεσε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, για την εισαγωγή αυτής της ρύθμισης, αλλά αυτό δε βρήκε σύμφωνο το Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο δέχθηκε, ωστόσο, να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει μία μελέτη, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός συστήματος επισήμανσης της προέλευσης, το οποίο θα παρέχει στους καταναλωτές ακριβείς πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που θα διασφαλίζουν την πλήρη ανιχνευσιμότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αυτή η έκθεση αξιολόγησης μπορεί να συνοδευθεί και από μία νομοθετική πρόταση.

Πιθανές νέες απαιτήσεις επισήμανσης και νέες τεχνολογίες
Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογήσει επίσης τη σκοπιμότητα ενός εναρμονισμένου συστήματος επισήμανσης φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το οποίο σήμερα είναι προαιρετικό, ενός ενιαίου πανευρωπαϊκού συστήματος επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για τα ενδύματα και ενός συστήματος αναγραφής των οιωνδήποτε αλλεργιογόνων ουσιών.

Το ΕΚ τονίζει επίσης την ανάγκη να αξιολογηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες, όπως τα μικροτσίπ ή ο εντοπισμός ραδιοσυχνοτήτων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές ετικέτες.

Εξαίρεση για τους αυτοαπασχολούμενους ράφτες
Ο νέος κανονισμός προβλέπει την εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων ραφτών από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που φτιάχνουν οι ίδιοι.

Επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή έγκριση των νέων κανόνων από την ολομέλεια του ΕΚ θα πρέπει να ακολουθήσει και η επίσημη έγκριση τους από τα κράτη μέλη. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε ότι αφορά τις νέες απαιτήσεις επισήμανσης, όπως οι κανόνες για την επισήμανση των υλικών από γούνα, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος δυόμιση ετών προκειμένου να μπορέσει η βιομηχανία να προσαρμοστεί στις νέες αυτές απαιτήσεις.

Διαδικασία: Συναπόφαση, 2η ανάγνωση, κανονισμός   Αναφ.  : 20110510IPR19126

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Σήμερα - Ποδηλασία της σιωπής

Σήμερα στις  19:00   Που:  Τάφρος Πύλης Αμμοχώστου - Λευκωσία

18 Μαΐου 2010 – Τετάρτη – Λευκωσία – 12 χλμ περίπου (διαδρομή: εύκολος βαθμός δυσκολίας, μέτριου μήκους,για όλα τα ποδήλατα)
«Ποδηλασία της Σιωπής», αφιερωμένη σε όλους εκείνους τους ποδηλάτες σε όλο τον κόσμο που τραυματίστηκαν ή έχασαν την ζωή τους ενώ ποδηλατούσαν σε δημόσιους δρόμους.
Η ποδηλασία αυτή που έχει καθιερωθεί διεθνώς γίνεται για 3η φορά στην Κύπρο και σκοπό έχει:
 1. Να τιμήσει τους ποδηλάτες που έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί.
 2. Να αφυπνίσει τον κόσμο και να γνωστοποιήσει το γεγονός ότι υπάρχουμε (οι ποδηλάτες)
 3. Να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι όλοι μοιραζόμαστε τους δρόμους.
Η ποδηλασία θα γίνει σε συνθήκες σιωπής και σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι και 20 χλμ./ώρα.
Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών θα συντείνει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της ποδηλασίας για αυτό και προτρέπονται ΟΛΟΙ – ΑΝΤΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΠΑΙΔΙΑ να δώσουν τον παρόν τους με το ποδήλατο τους.
Συγκέντρωση στο χώρο Τάφρος Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία μέχρι και τις 18:45 Εκκίνηση 19:00 ακριβώς. Η διάρκεια της ποδηλασίας θα κυμανθεί 60 – 90 λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να έχετε φανάρια. Όσοι δεν έχουν μπορούν να αγοράσουν προς €5  στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης θα δοθούν δωρεάν νυχτερινά αντανακλαστικά γιλέκα σε όλους τους ποδηλάτες που θα συμμετέχουν.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  22315656
Οργανωτής:  ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
Υπό την αιγίδα του: ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.
Επικοινωνιακή υποστήριξη: ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χορηγός γιλέκων ποδηλασίας: Εταιρία BP

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Έκθεση κάκτων σήμερα

[English text follows]

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων εκθέσεων του, ο Σύνδεσμος Κάκτων και άλλων Παχυφύτων Κύπρου διοργανώνει την «4η Έκθεση Κάκτων και άλλων Παχυφύτων» την Κυριακή 15 Μαΐου 2011.  Η Έκθεση θα γίνει και φέτος στον Εκθεσιακό Χώρο Σπηλιών του πάρκου Ακροπόλεως, και θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 10:00π.μ. μέχρι και τις 7:00μ.μ.
Την εκδήλωση θα εγκαινιάσει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου στις 11:30π.μ. Την Έκθεση στηρίζουν ο Δήμος Στροβόλου και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ο χορηγός της φετινής μας Έκθεσης είναι η σειρά προϊόντων  κόμποστ my green cycle  της εταιρείας Premier Shukuroglou (http://www.mygreencycle.com/).
Για ακόμη μια φορά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει σπάνιους συλλεκτικούς κάκτους και άλλα παχύφυτα, καθώς και φυτά κατάλληλα για καλλιέργεια στους κυπριακούς κήπους.  Στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων που λειτουργεί ο Σύνδεσμος, τα μέλη του δεν έχουν μόνο πολλαπλασιαστεί – είναι σήμερα γύρω στα 180 μέλη - αλλά έχουν εμπλουτίσει τις συλλογές τους.  Αυτό βέβαια θα αντανακλάται στην ποσότητα και ποιότητα των εκθεμάτων. Λόγω της μεγάλης ζήτησης κατά τη διάρκεια της περσινής έκθεσης έτσι και φέτος στο χώρο της εκδήλωσης θα πωλούνται κάκτοι και άλλα παχύφυτα από φυτώρια και παραγωγούς από όλη την Κύπρο.  Επίσης  θα εισαχθούν από το εξωτερικό σπάνια είδη φυτών αποκλειστικά για την Έκθεση και θα υπάρχουν προς πώληση μοσχεύματα φυτών και μεγάλη ποικιλία σχετικών βιβλίων.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης φέτος θα δίνονται πληροφορίες και θα πωλούνται φυτά του πανέμορφου ενδημικού μας παχύφυτου Euphorbia veneris που είναι ξηρανθεκτικό και κατάλληλο για τους κυπριακούς κήπους.
Παράλληλα με την έκθεση θα γίνει και διαγωνισμός. Όλα τα φυτά που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, γύρω στα 500, θα εκτεθούν για επίδειξη στο κοινό. Ο κριτής του διαγωνισμού μας φέτος θα είναι ο κ. Rene Zahra , πεπειραμένος κριτής, Γραμματέας του Συνδέσμου Κάκτων και άλλων Παχυφύτων  της Μάλτας που ιδρύθηκε το 1951.  
Επιπρόσθετα θα διανέμεται δωρεάν το οκτασέλιδο φυλλάδιο «Ο έξυπνος κήπος», το οποίο εκδόθηκε από τον Σύνδεσμο σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, με πληροφορίες για το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον κήπο μας τα παχύφυτα
Πολλά παχύφυτα, εκτός του ότι προσφέρονται για συλλέκτες, είναι κατάλληλα για τους κυπριακούς κήπους.  Είναι πανέμορφα και έχουν μικρές απαιτήσεις σε νερό, λιπάσματα, ψεκάσματα και περιποίηση.  Υπάρχουν χιλιάδες είδη παχύφυτα, άλλα κατάλληλα για κάλυψη εδάφους, άλλα αναρριχητικά, άλλα θαμνώδη, άλλα με διαστάσεις μικρών δένδρων.  Ο κήπος σας δεν χρειάζεται να είναι φυτεμένος μόνο με παχύφυτα.  Συνδυάζονται υπέροχα με άλλα ξηρανθεκτικά Μεσογειακά φυτά όπως οι λεβάντες, η σαντολίνα, το λασμαρίν, τα έχιουμς, τα καζάνια, οι λαντάνες, η δάφνη, η μυρτιά, το γιασεμί, το αγιόκλημα και άλλα πολλά. Επίσης πολλά παχύφυτα μπορούν να αντέξουν με ευκολία πολύ δύσκολους χειμώνες, αλλά και στην αλμύρα της θάλασσας.
Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Έλενα Αλωνεύτη στο 99 614686, ηλεκτρονική διεύθυνση ealoneft@spidernet.com.cy.

After the big success of the previous exhibitions, the Cyprus Cactus and Succulent Society is organising its 4th Annual Exhibition of Cacti and other Succulents on Sunday 15th of May 2011.  The Exhibition will take place at the Exhibition Hall in the caves of the Akropolis Park in Nicosia and will be open to the public from 10:00 am to 7:00 pm.
The Exhibition will be inaugurated by the Environment Commissioner, Mr Charalambos Theopemptou at 11:30am.  It is supported by the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment and the Strovolos Municipality. This year the main sponsor of the event is the my green cycle line of compost products by Premier Shukuroglou (http://www.mygreencycle.com/).
 Again this year the Cyprus public will have the opportunity to see rare cacti and other succulents, as well as plants suitable for growing in the Cyprus garden. In its three years of operation the Society has not only grown in numbers, now 180-member strong, but the members have enriched their collections. These facts will in effect be reflected in the quantity and quality of the plants taking part in the Exhibition.
In the previous years visitors were very interested in purchasing cacti and other succulents, therefore nurseries from all over Cyprus will be represented again this year and rare plants will be imported from abroad specifically for the Exhibition.  Furthermore, there will be plant cuttings and a great variety of relevant books.
During the exhibition, information will be provided about our beautiful endemic succulent Euphorbia veneris, which is drought resistant and suitable for Mediterranean Gardens.  There will be a limited number of plants available for sale.
Concurrently with the Exhibition, the CCSS Annual Plant Competition will take place.  Society members can take part in the competition with plants from their collection.  All plants taking part in the Competition, about 500,  will be showcased at the Exhibition hall for the public to see. The Judge this year will be Mr. Rene Zahra, Secretary of the Cactus and Succulent Society of Malta, established in 1951.
The leaflet ‘The Smart Garden’ will be distributed to the public FREE of charge.  The leaflet was published by the Society with the support of the Commissioner of the Environment.  It contains information on how succulent plants can be used in the Cyprus garden.  Many succulents apart from being collectible are also suitable for growing in the Cyprus garden.  Other than having minimum water needs they are beautiful, have small requirements for fertilisers, spraying and are low-maintenance. There are thousands of species to choose from. Some are groundcovers, others are climbers, others are bushes and some eventually become small trees.  Your garden does not have to be planted just with succulents.  Succulents grow well next to other Mediterranean xerophytes such as lavender, rosemary, echium, gazania, lantana, bay tree, common myrtle,  jasmine, honey suckle and many others.  Some succulents are hardy and many grow well in coastal areas.
Entrance to the Exhibition is FREE.
For more information about the event please contact Elena Alonefti at 99 614686, or at ealoneft@spidernet.com.cy.
 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος περιβάλλοντος
Τηλ: +357 22803460 Fax: +357 22803464
Ιστοσελίδα: Perivallon.eu   Blog: Theopemptou.blogspot. com

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Περιβαλλοντικές εκδηλώσεις Μαίου

 • 13.05.2011 | 09.00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ - Λεμεσός

 • 14.05.2011 | 09.00 Εκστρατεία καθαριότητας της παραλίας του Κουρίου (Άγιος. Ερμογένης)

 • 14.05.2011 | 09.30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • 14.05.2011 | 10.00 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4

 • 14.05.2011 | 11.00 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Γης - Λεμεσός

 • 15.05.2011 | 11.30 4η Ετήσια Έκθεση Κάκτων και άλλων Παχυφύτων

 • 15.05.2011 | 18.00 3ο Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάμιας

 • 18.05.2011 | 09.00 ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Λευκωσία

 • 18.05.2011 | 15.30 Έχει νόημα η προστασία της φύσης από οικονομική άποψη; - Λευκωσία

 • 18.05.2011 | 19.00 Ποδηλασία της Σιωπής - Cyprus

 • 19.05.2011 - 20.05.2011 3ο Διεθνές Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα

 • 26.05.2011 | 18.00 Η διαφορετική προοπτική των τριών κρίσεων που οδηγούν στη νέα εποχή

 • 28.05.2011 | 15.00 Η Πυξίδα στην Καριέρα σου - Πάφος
    
   
  Για να μπορέσω να περιλάβω την εκδήλωσή σας στις ιστοσελίδες μου αλλά και στην αποστολή στους παραλήπτες των περιβαλλοντικών δελτίων , θα πρέπει να μου σταλεί η ανακοίνωση σε κείμενο ή σε Word χωρίς φωτογραφίες.
  Ανακοινώσεις σε μορφή pdf η εικόνες δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω.
   
  Φιλικά,
   
  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
  Επίτροπος περιβάλλοντος
  Τηλ: +357 22803460 Fax: +357 22803464
  Ιστοσελίδα: Perivallon.eu   Blog: Theopemptou.blogspot.com
 • Related Posts with Thumbnails