Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Τι λέει ο νόμος για το κάπνισμα ... εργοδότες και κέντρα

Επειδή έχω πάρει πολλά μηνύματα για το θέμα του καπνίσματος ιδού οι πρόνοιες του νόμου που ενδιαφέρουν τους πιο πολλούς:
Υποχρεώσεις από την εφαρμογή των Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νομών του 2002 έως 2004 και των Περί προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Τροποποιητικών Κανονισμών του 2004.

.......

Δ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η ΑΛΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.
1. Οι κάτοχοι των πιο πάνω χώρων οφείλουν Να διατηρούν χώρο ειδικά διαρρυθμισμένο για καπνιστές και να μεριμνούν όπως:
2. Υπάρχει ειδικός χώρος για άτομα που καπνίζουν με επαρκές σύστημα εξαερισμού.3. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δωμάτια, καθορίζει τουλάχιστον ένα τέτοιο δωμάτιο για πρόσωπα που καπνίζουν ή που επιθυμούν να καπνίσουν
4. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να καπνίζει σε περιοχή που προορίζεται για άτομα που δεν καπνίζουν ή δεν επιθυμούν να καπνίσουν.
5. Να τοποθετεί πινακίδα στους χώρους για μη καπνιστές, στην οποία να αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα,
6. Να τοποθετεί σε περίοπτη θέση πινακίδες στους υπόλοιπους χώρους, στις οποίες να αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα η γενική προειδοποίηση που καθορίζεται για το βλαβερό του καπνίσματος.
7. Να λειτουργεί στους χώρους για καπνιστές επαρκές σύστημα εξαερισμού.
Ε) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
1 Κάθε εργοδότης οφείλει, μετά από συνεννόηση με τους εργοδοτουμένους που πιθανόν να επηρεαστούν ή με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων, να καθορίζει γραπτώς και να εφαρμόζει πολιτική σχετικά με το κάπνισμα σε κάθε χώρο εργασίας, η οποία να βασίζεται στην αρχή ότι οι εργοδοτούμενοι που δεν καπνίζουν ή δεν επιθυμούν να καπνίζουν στο χώρο εργασίας τους προστατεύονται από τον καπνό σε τέτοιο χώρο εργασίας.
2. Σε κάθε χώρο εργασίας ο εργοδότης μεριμνά για την τοποθέτηση ή τη διάθεση αντίγραφου πολιτικής που εφαρμόζεται για το κάπνισμα στο χώρο αυτό και προμηθεύει, κατόπιν αίτησης με αντίγραφο της πολιτικής αυτής κάθε εργοδοτούμενο, υποψήφιο εργοδοτούμενο, ή εκπρόσωπο τέτοιου εργοδοτουμένου.
3. Σε κάθε χώρο εργασίας ο εργοδότης μέριμνα για την τοποθέτηση σε περίοπτα μέρη ευανάγνωστων και ευδιάκριτων πινακίδων που υποδεικνύουν τις περιοχές στις οποίες το κάπνισμα απαγορεύεται ή επιτρέπεται.
4. Ο εργοδότης μπορεί να επιτρέψει το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους με επαρκές σύστημα εξαερισμού και στους οποίους βρίσκονται αποκλειστικά εργοδοτούμενοι οι οποίοι είναι καπνιστές και εγγράφως ζητούν να επιτρέπεται το κάπνισμα σε τέτοιο χώρο.

Όποιος παραβαίνει τις πρόνοιες της Νομοθεσίας υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή και τις δύο ποινές μαζί.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για εφαρμογή της νομοθεσίας είναι:·
Μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου,·
Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων·
Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·
Υγειονομικό Επιθεωρητή των Δήμων ή των Συμβουλίων Βελτιώσεως,·
Λειτουργό της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 22305349
Υπουργείο ΥγείαςΙατρικές Υπηρεσίες καιΥπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 2006
http://www.moh.gov.cy/MOH/mphs/phs.nsf/All/1997E1ED4B8FDBDCC225718D0025756D?OpenDocument

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Η εύκολη πρόσβαση στην αγορά δηλητηρίων 3

Η απάντηση που πήρα για το Λανέιτ και άλλα δηλητήρια από τον Υπουργό Γεωργίας είναι εδώ: Η εύκολη πρόσβαση στην αγορά δηλητηρίων 2

Είναι φανερό από την πιο κάτω απόφαση της Επιτροπής ότι η Κύπρος επέλεξε να επεκτείνει την πώληση του Λανέιτ όσο μπορούσε περισσότερο ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 19ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας methomyl στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή
την ουσία
.............
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η ουσία methomyl δεν καταχωρίζεται ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:
α) οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν methomyl ανακαλούνται έως τις 19 Μαρτίου 2008·
β) από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν methomyl.
Άρθρο 3
Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει το αργότερο στις 19 Μαρτίου 2009.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2007.

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Μελλοντικές κατεδαφίσεις - Υπ.Εσωτερικών

Κατεδάφιση 70 οικιστικών μονάδων στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Τσιακκιλερό και Κόκκινες στη Λάρνακα

[Ζήτησα από το Συμβούλιο Εργοληπτών να δημιουργήσει νέο Κλάδο αδειούχων κατεδαφίσεων το βλέπουν θετικά και θα έχουμε ευρεία σύσκεψη για το θέμα στις 8/10 στις 7μμ]


Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 02.12.002.03 και ημερ. 30.7.2008, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Οι προσφορές γκι την κατεδάφιση των πιο πάνω .κατοικιών έχουν ήδη προκηρυχθεί' και στη Σύμβαση υπάρχουν ειδικοί όροι που αφορούν τα ακόλουθα
(α) Η αφαίρεση των φύλλων αμιάντων από τις οροφές των κατοικιών και η αποθήκευσή τους γίνονται σύμφωνα με τους «Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμούς του 2006».
(β) Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να ραντίζει με νερό κατά την κατεδάφιση και κυρίως κατά την απομάκρυνση των αχρήστων υλικών για να αποφευχθεί η δημιουργία σκόνης.
(γ) Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά από. το χώρο του οικοπέδου και να τα μεταφέρει σε χώρο που επιτρέπεται η απόρριψη με δική του ευθύνη.
2. Όσον' αφορά την αφαίρεση συστημάτων κλιματισμού, ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων. αναφέρεται ότι αυτά αφαιρέθηκαν από τους ενοίκους των κατοικιών κατά τη μεταστέγασή τους άλλη κατοικία και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τέτοια στις υπό κατεδάφιση κατοικίες.
3. Στη Σύμβαση δεν υπάρχει όρος που να δίνει προτεραιότητα στις εταιρείες που θα αποδείξουν ότι θα επαναχρησιμοποιήσουν /ανακυκλώσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των υλικών.
4. Τέλος αναφέρεται ότι στις μελλοντικές προσφορές θα ληφθούν υπόψη όλες οι εισηγήσεις σας που αναφέρονται στην πιο πάνω επιστολή σας.

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Ασφάλεια στα Νέα Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου

Ασφάλεια στα Νέα Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου
Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 22.15.001 και ημερ. 6.8.2008 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Αρμόδιος Επιθεωρητής έχει επιθεωρήσει το χώρο των Νέων Κυβερνητικών Γραφείων στην Πάφο και διαπίστωσε ότι η δεξαμενή πετρελαίου που παρουσιάζεται στη φωτογραφία της επιστολή σας ήταν άδεια και άνηκε στην εργολήπτρια εταιρεία, ΝΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΛΤΔ. Μετά από παρέμβαση του Επιθεωρητή, η δεξαμενή απομακρύνθηκε από το χώρο.
2. Για το θέμα της ασφαλούς αποθήκευσης κυλίνδρων υγραερίου που είναι εγκατεστημένοι έξω από την καντίνα έχει ενημερωθεί γραπτώς ο κάτοχος της καντίνας και η Διαχειριστική Επιτροπή του κτιρίου τόσο για τους κινδύνους που δημιουργούνται όσο και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξάλειψη των πιο πάνω κινδύνων.

Η συμμόρφωση του κατόχου της καντίνας θα παρακολουθείται από το Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Πάφου.

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Ποδηλατόδρομοι για αυτοκίνητα ...

Μηνύματα που πήρα:

"I live in Aglanzia and I was very happy to see the construction of a bicycle track along the main road Kyrinias Ave.
However instead of being used by bicycles it is used for parking cars.
Several times I tired to use it but it was impossible, so I gave up.
Is there anything that can be done?
The environment will certainly benefit from encouraging usage of bicycles instead of cars."

"
Αγαπητέ κύριε Επίτροπε
Θα ήθελα να καταγγείλω ένα απαράδεχτο συμβάν.

Στη Λεωφόρο Κυρήνειας στο Πλατύ Αγλαντζιάς ο ποδηλατοδρόμος είναι μια πραγματική λαιμητόμος για τους ποδηλατιστές και ο λόγος είναι γιατί χρησιμοποιείται σαν δρόμος για μηχανοκίνητα οχήματα είτε σαν χώρος στάθμευσης. Εύχομαι να μη θρηνήσουμε ποδηλάτες και μάλιστα νέους,
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς (ή κάποια μέλη του Δ. Συμβουλίου) στο οποίο έχω αποταθεί με συγκεκριμένη εισήγηση, αδυνατεί ή δεν θέλει για λόγους σκοπιμότητας να επιληφθεί της υπόθεσης. Η εισήγηση μου (τοποθέτηση μικρών ειδικών πασσάλων) από ότι έχω πληροφορηθεί είχε συζητηθεί παλαιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάρθηκε απόφαση για τοποθέτηση μικρών ειδικών πασσάλων. Δυστυχώς για άγνωστους λόγους η απόφαση ακυρώθηκε την επομένη.

Ο λόγος που απευθύνομαι σε σας είναι διότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει έμμεσα σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον και τούτο γιατί βρισκόμενος σε θανάσιμο κίνδυνο ο δημότης να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο του στο ποδηλατόδρομο αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του. Δηλαδή η πολιτεία αναγκάζει τον πολίτη να μολύνει και άλλο τον αέρα που αναπνέει.

Σας παρακαλώ κύριε Επίτροπε όπως με τη σειρά σας να αποταθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς για επίλυση του προβλήματος και αποφυγή περαιτέρω της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μια και για το ποδηλατόδρομο αυτό η πολιτεία έδωσε εκατομμύρια ευρώ."

Έχω και εγώ παράπονο .. γίνεται;

Κατασκευάστηκε ποδηλατόδρομος /πεζόδρομος στο δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας. Όταν κινείσαι από Λάρνακα προς Δεκέλεια είναι ΟΚ.
Όταν όμως κινείσαι από Δεκέλεια προς Λάρνακα, στις διασταυρώσεις υπάρχει ύψος στην είσοδο του ποδηλατόδρομου και πρέπει να κάνεις κόλπα με τον τροχό στο σκαλί ... γιατί;

επειδή τη μια πλευρά έκαναν επίσκεψη και διόρθωσαν τα λάθη στην άλλη όμως όχι ...


Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2008

Δεντρό ή ψηλό στύλο ..

["Φιλελεύθερος" 18/09/2008 "Δεντρό ή ψηλό στύλο"]
["Φιλελεύθερος" 16/09/2008 - Στην πόλη με λεωφορείο και ποδήλατο
"]
["Σημερινή" 16/09/2008 "Δεντρό ή ψηλό στύλο"]

Ήταν αργά το απόγευμα μόλις κατέβηκα στο δρόμο από το γραφείο μου που είναι σε πάροδο της Μακαρίου στη Λευκωσία, όταν συνάντησα στο δρόμο ένα καλό φίλο να κινείται αργά με το ποδήλατό του στο πεζοδρόμιο.
Πιάσαμε κουβέντα και επειδή είχαμε καιρό να βρεθούμε είπαμε να πάμε σε ένα από τα καφέ στη Μακαρίου.

Μόλις φτάσαμε εκεί μου λέει ο φίλος "δώσε μου ένα λεπτό να βρω δεντρό ή κανένα ψηλό στύλο". Η απορία μου λύθηκε γρήγορα "πρέπει να βρω κάπου να δέσω το ποδήλατο!".

Για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε χώρους στάθμευσης ποδηλάτων στην Κύπρο παρά το γεγονός ότι δεν είναι και καμιά ακριβή κατασκευή.
Ακόμη χειρότερα δεν θα βρείτε χώρο στάθμευσης ποδηλάτων ούτε και σε περιοχές με ποδηλατοδρόμους!
Το τι χρειάζεται για να σταθμεύει κάποιος το ποδήλατό του χωρίς έγνοια κλοπής είναι απλά ένα μεταλλικό Π στερεωμένο στο πεζοδρόμιο.
Το πλάτος του πρέπει να είναι τέτοιο που να ευκολύνει το δέσιμο και των δύο τροχών και το ύψος του να βοηθά στη πρόσδεση του σκελετού.
Στις προδιαγραφές του Λονδίνου μάλιστα, υποχρεώνονται οι Δήμοι του να εφαρμόζουν μια οριζόντια δοκό χαμηλά για βοήθεια στους τυφλούς με μπαστούνι.

Στη Μεγάλη Βρετανία η κυβέρνηση προκήρυξε διαγωνισμό για την καλύτερη πρόταση που θα έκανε πόλη για προώθηση του ποδηλάτου. Το μεγάλο βραβείο των £11 εκ. το κέρδισε το Μπρίστολ ενώ άλλες 11 πόλεις θα πάρουν λιγότερα λεφτά με στόχο να κάνουν τις πόλεις τους πιο φιλικές στο ποδήλατο.
Στην πρότασή του Μπρίστολ το οποίο θα συνεισφέρει τα άλλα £12εκ που χρειάζονται, περιλαμβάνονται, ποδηλατόδρομοι, ασφαλισμένοι χώροι στάθμευσης ποδηλάτων με αποθηκευτικά ντουλάπια (Lockers), ντους και όλα αυτά σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Παράλληλα θα δίνονται δωρεάν μαθήματα ποδηλασίας σε μαθητές, θα δοθούν δωρεάν ποδήλατα σε φτωχούς και σε διάφορα σημεία της πόλης θα στηθούν καταστήματα ενοικιάσεως ποδηλάτων.

Η τελευταία προσθήκη στους δρόμους του Παρισιού είναι τα "ποδήλατα ελευθερίας" όπου η πόλη διαθέτει 1450 χώρους όπου αυτόματα μπορείς να δανειστείς ένα ποδήλατο και να το αφήσεις κάπου αλλού.

Άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις είναι πολύ πιο προχωρημένες από τις βρετανικές, αλλά είναι ενδιαφέρον να εξετάζει κάποιος τις μεθόδους που άλλοι εφαρμόζουν για να επιταχύνουν τέτοιες πολιτικές.

Τώρα που το σκέφτομαι, ούτε παγκάκια έχουμε στις πόλεις μας, γιατί άραγε;
-----------------------------------------------
Το Γαλλικό "Velib"

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Στάθμευση ποδηλάτων

[12/09/2008 Cyprus Mail]
Σε πολλούς Δήμους και Κοινότητες έχουν κατασκευαστεί ποδηλατόδρομοι και σχεδιάζονται να γίνουν και επεκτάσεις.
Πέρα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται με ακαθαρσίες σε ποδηλατοδρόμους αλλά και τη στάθμευση αυτοκινήτων, ένα γενικό πρόβλημα των πόλεων είναι η έλλειψη υποδομής για στάθμευση των ποδηλάτων.
Μέχρι τώρα οι ποδηλάτες ψάχνουν για δέντρα ή ψηλούς στύλους για να σταθμεύσουν με ασφάλεια (να δέσουν δηλαδή) τα ποδήλατά τους.

Όπως θα δείτε και στο σχέδιο που είναι παρμένο από τις προδιαγραφές του Λονδίνου, αυτή η κατασκευή είναι και εύκολη και φθηνή.Το σκεπτικό του σχεδιασμού για δημόσιους χώρους βασίζεται στο ότι μπορούν να κλειδωθούν και οι δύο τροχοί του ποδηλάτου πάνω στην κατασκευή.
Στα μοντέρνα ποδήλατα ο μπροστινός τροχός αφαιρείται εύκολα χωρίς εργαλεία αλλά με ένα απλό μοχλό.
Για περισσότερες πληροφορίες και πιο ευφάνταστους σχεδιασμούς, επισυνάπτω το Bicycle parking guidelines " του Αμερικανικού οργανισμού "Association of pedestrian and Bicycle professionals".

[Αυτό θα σταλεί σε όλους τους Δήμους]

Αειφόρος Διαχείριση Δικτύων Υδροδότησης Αστικών Κέντρων

[Υπόψη μετά από αίτημα μου προς τους δύο Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, θα γίνει πλατιά σύσκεψη για το θέμα των διαρροών στις 06/10/2007]

Το πιο κάτω από ανακοίνωση του πανεπιστημίου Κύπρου:

Στο υδατικό πρόβλημα εστιάζεται το δεύτερο κατά σειρά Δοκίμιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έχει τίτλο «Αειφόρος Διαχείριση Δικτύων Υδροδότησης Αστικών Κέντρων».

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δοκίμιο ότι σήμερα είναι αναγκαία, η διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Η άμεση μείωση των διαρροών σε δίκτυα υδατοπρομήθειας θεωρείται επιτακτική ανάγκη για την άμβλυνση του προβλήματος, αφού σε αρκετές περιπτώσεις ο όγκος ύδατος που χάνεται στα δίκτυα είναι της τάξεως του 30% του εισαχθέντος σε αυτά όγκου ύδατος. Άμεσα επίσης, σύμφωνα με το συγγραφέα του δοκιμίου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δρ. Συμεών Χριστοδούλου πρέπει να ληφθούν μέτρα για εφαρμογή πολιτικής παραγωγής νερού και όχι αποθήκευσής του.

Ο Δρ Χριστοδούλου αναλύει, στο εν λόγω έγγραφο, το πρόβλημα της αειφόρου διαχείρισης υδάτινων πόρων και σκιαγραφεί έναν οδικό χάρτη για την παράλληλη ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθησίας προς εξοικονόμηση νερού, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και την εφαρμογή πρακτικών για μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού.


Το δοκίμιο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ucy.ac.cy/Links/dokimydat.pdf και μπορεί να διατεθεί σε έντυπη μορφή κατόπιν επιθυμίας. Περισσότερες πληροφορίες για τα δοκίμια κοινωνικού προβληματισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου: Γραφείο Επικοινωνίας, τηλ. 22894367, 22894304.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Υπ. Εμπορίου Vs Επιτρόπου....

"Ο κ. Περδίκης ανέφερε επίσης ότι ''ο Υπουργός Εμπορίου αναφέρθηκε με απαξιωτικό τρόπο για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού του Επιτρόπου Περιβάλλοντος''.

''Είναι ντροπή για αυτή την Κυβέρνηση, η οποία δεν έχει λάβει ως τώρα, παρά τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της οποιοδήποτε μέτρο για στήριξη της προσπάθειας που καταβάλλει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος'', δήλωσε ο κ. Περδίκης, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ''οποιοσδήποτε Επίτροπος ή αξιωματούχος του κράτους, ο οποίος καλείται να δράσει με τη βοήθεια μίας γραμματέως, μίας δακτυλογράφου''. ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

__________________________________

"Φ" - Σημειώσατε λάθος...

"Λανθασμένα μεταφέρθηκε η τοποθέτηση του υπουργού Εμπορίου Αντώνη Πασχαλίδη στον βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη αναφορικά με τη θεσμοθέτηση του Επιτρόπου Καταναλωτή. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτή ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου ο κ. Πασχαλίδης αντί να αναφερθεί στους λόγους που το υπουργείο διαφωνεί με τη θεσμοθέτηση, έδωσε ως παράδειγμα τη δημιουργία Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Διερωτήθηκε κατά πόσο έχει λύσει όλα τα περιβαλλοντικά θέματα του τόπου, από τη στιγμή που οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του είναι περιορισμένες. Αντίθετα ο κ. Περδίκης -που δεν ήταν παρών στη συζήτηση- είπε ότι «ο Υπουργός Εμπορίου αναφέρθηκε με απαξιωτικό τρόπο για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού του Επιτρόπου Περιβάλλοντος». Α.Ν."
--------------------------------------------------------------
.......................
Ο Επίτροπος
Επιτακτικά ζήτησε χθες για άλλη μια φορά η ΕΔΕΚ διά στόματος, Γιώργου Βαρνάβα, τη θέσπιση Επιτρόπου Καταναλωτή για την προστασία του, θέση που υιοθέτησαν και άλλοι Βουλευτές.
Ωστόσο, ο κ. Πασχαλίδης υπήρξε ιδιαίτερα καυστικός. «Θεσπίσαμε και τη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Είδατε να λύσαμε τα περιβαλλοντικά μας προβλήματα;», διερωτήθηκε, δήλωση η οποία προκάλεσε την οργή του βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, ο οποίος ωστόσο απουσίαζε από την αίθουσα την ώρα εκείνη.
Ο Υπουργός φαίνεται να εννοούσε ότι το να δημιουργηθούν μόνον θεσμοί δεν θα φέρει αποτέλεσμα, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένες εξουσίες και εξήγησε ότι αυτές τις εξουσίες μπορεί να αποκτήσει η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου του. Πάντως, ο κ. Περδίκης δήλωσε ότι «είναι ντροπή αυτής της Κυβέρνησης, η οποία δεν έχει λάβει έως τώρα, παρά τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της, οποιοδήποτε μέτρο για στήριξη της προσπάθειας που καταβάλλει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο οποίος καλείται να δράσει με τη βοήθεια μίας γραμματέως και μίας δακτυλογράφου».
Ο κ. Περδίκης κατήγγειλε και την «αδυναμία» του Υπουργού να απαντήσει σε εισήγησή του για τοποθέτηση δωρεάν φωτοβολταϊκών σε άπορες οικογένειες.
Βέβαια, ο Υπουργός δεσμεύτηκε να απαντήσει γραπτώς στον κ. Περδίκη.
ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ, Κωδικός άρθρου: 817501, ΠΟΛΙΤΗΣ - 03/09/2008, Σελίδα: 46
------------------------------------

Τι έγινε ;;

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Πολεοδομικές άδειες και προσωπικά δεδομένα 3

Σε συνέχεια του [Πολεοδομικές άδειες και προσωπικά δεδομένα 2]

Οι οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών προς τις Πολεοδομικές Αρχές είναι να δίνουν τις πληροφορίες και μάλιστα να εκδίδουν και αντίγραφο! (πιο κάτω στο άρθρο 6 της Εντολής) ....

Άμα νεκατώνεις ....


O ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

(Νόμοι 90 του 1972, 56 του 1982, 7 του 1990, 28 του 1991,

91(Ι) του 1992, 55(Ι) του 1993, 72(Ι) του 1998, 59(Ι) του 1999, 142(Ι) του 1999, 241(Ι) του 2002 και 29(Ι) του 2005)

Εντολή σύμφωνα με το άρθρο 6

Εντολή 2/2005

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εκδίδει την παρούσα Εντολή με σκοπό τον καταρτισμό Μητρώου Καταχώρησης Πολεοδομικών Αιτήσεων από όλες τις Πολεοδομικές Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

2. Κάθε Πολεοδομική Αρχή τηρεί Μητρώο Καταχώρησης Αιτήσεων (στο εξής Μητρώο) στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, οι αιτήσεις για παράταση της ισχύος πολεοδομικής άδειας, οι αιτήσεις για καθορισμό, οι αιτήσεις για προκαταρκτικές απόψεις, οι αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημοσιευμένου Σχεδίου Ανάπτυξης και οι αιτήσεις για χορήγηση συναίνεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

3. Για κάθε αίτηση καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του Μητρώου πληροφορίες ναφορικά με τα ακόλουθα:

(α) Όνομα αιτητή.

(β) Στοιχεία προσδιορισμού της ιδιοκτησίας (αρ. τεμαχίου, Φύλλο/ Σχέδιο, Τμήμα, Ενορία, Χωριό ή Πόλη).

(γ) Τύπος Ανάπτυξης.

(δ) Αριθμός διοικητικού φακέλου Πολεοδομικής Αρχής.

4. Στο Μητρώο θα καταχωρούνται οι πληροφορίες της παραγράφου 3, για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Εντολής.

5. Η Πολεοδομική Αρχή καταχωρεί στο Μητρώο τις πληροφορίες της παραγράφου 3 μέσα σε περίοδο δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της αίτησης ή την αποστολή της γνωστοποίησης της απόφασης της στον αιτητή ή την παραλαβή άλλου από τα έγγραφα της παραγράφου 3.

6. Το Μητρώο είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας των γραφείων της Πολεοδομικής Αρχής και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση σε ειδικό έντυπο, κατά τον τύπο του Παραρτήματος 1, για τη χορήγηση αντιγράφων των ακολούθων εγγράφων, αναφορικά με συγκεκριμένη αίτηση, έναντι της καταβολής δικαιώματος ύψους £20=.

(α) Έντυπο της αίτησης που υποβάλλεται.

(β) Χωρομετρικό σχέδιο που συνοδεύει την αίτηση, στο οποίο θα δείχνεται ευκρινώς το τεμάχιο της προτιθέμενες ανάπτυξης.

(γ) Γνωστοποίηση απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε όρων ενσωματώνονται σε πολεοδομική άδεια ή των λόγων άρνησης χορήγησης της άδειας και του εγκριθέντος χωρομετρικού σχεδίου. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισμό ή για προκαταρκτικές απόψεις θα παραχωρείται αντίγραφο των απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής.

(δ) Συμφωνία συναπτόμενη με βάση το άρθρο 43 του Νόμου.

(ε) Ειδοποίηση Επιβολής και απόφαση λαμβανομένη από την Υπουργό.

(ζ) Ιεραρχική και ή Δικαστική Προσφυγή κατά πολεοδομικής απόφασης και απόφασης που λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή και το Ανώτατο Δικαστήριο.

(θ) Αίτηση και απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημοσιευόμενου Σχεδίου Ανάπτυξης.

7. Με την παρούσα ακυρώνεται η Εντολή 2/2000.

Έγινε στις 16/8/2005

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

"Πράσινες στέγες" στο Φ

Συμπτωματικά αύριο θα έχω και τη δεύτερη συνάντηση με κυπριακή εταιρεία που ειδικεύεται στις Πράσινες Στέγες ....

Το άρθρο του Φρίξου Δαλίτη στο Φιλελεύθερο είναι: Καιρός να "φυτέψουμε ψηλά"
[Επειδή το link - pdf κάποτε παρουσιάζει πρόβλημα, δοκιμάστε εδώ που είναι απλά το κείμενο]

Η εύκολη πρόσβαση στην αγορά δηλητηρίων 2

Σήμερα πήρα απάντηση από τον Υπ. Γεωργίας για τα δηλητήρια.
Η επιστολή μου 01/08/2008 Η εύκολη πρόσβαση στην αγορά δηλητηρίων
Επίσης τα σχόλια του acera που προκαλούν σιοκ !!Τι μου έγραψε ο Aceras για το λανεϊτ ...

Η απάντηση του Υπουργού Γεωργίας:

"Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακέλου 02.03.002 και ημ. 25 Ιουλίου 2008 και
επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα εξής
1. Η διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ) στην κοινοτική αγορά, ρυθμίζεται με την Οδηγία 91/414/ΕΟκ. Η Οδηγία αυτή έχει ως στόχο την αξιολόγηση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στα ΦΠ, έτσι ώστε να παραμείνουν στην αγορά μόνο αυτά που θεωρούνται ασφαλή για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και επιπλέον δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.
2. Στα πλαίσια της εφαρμογής της π!ο πάνω Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποφασίσει την απόσυρση σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες carbofuran (με το γνωστό εμπορικό όνομα Φουρατάν) και methomyl (με το γνωστό εμπορικό όνομα Λανέϊτ), με τη χρήση τους να επιτρέπεται μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2008 και 31 Μαρτίου 2009, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν αυτές τις ουσίες στην αγορά, εφόσον βελτιώσουν τις ιδιότητές τους με τέτοιο τρόπο που να συνάδουν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
3. Παρόλα αυτά, δεν αναμένεται ότι με την απόσυρση των ουσιών αυτών θα επιλυθεί ή θα μετριαστεί το πρόβλημα της κακόβουλης δηλητηρίασης ζώων. Οι ανυπόληπτοι πολίτες που δηλητηριάζουν ζώα θα μπορούσαν εύκολα να βρουν «άλλες λύσεις», πχ άλλα
φυτοφάρμακα, αντιψυκτικά υγρά, καθαριστικά που χρησιμοποιούνται στο σπίτι, βενζίνη,
αιθανόλη, εκχυλίσματα από είδη φυτών, ακόμη και ανθρώπινα φάρμακα. Ως εκ τούτου,
θεωρείται μη αποτελεσματική η λύση της απαγόρευσης ουσιών που επιτρέπονται για μια
συγκεκριμένη χρήση, με το σκεπτικό και μόνο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα
και κακόβουλα για τη δηλητηρίαση ζώων.
4. Η εφαρμογή του συνταγολογίου έχει συζητηθεί τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και με τοπικούς φορείς (Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, Αγροτικές Οργανώσεις) και θεωρείται πρακτικά δύσκολο να εφαρμοστεί, ιδιαίτερα λόγω της απουσίας ικανοποιητικού αριθμού εξειδικευμένων και έμπειρων επιστημόνων για κάλυψη των αναγκών. Επιπλέον, η συνταγογράφηση ίσως να μην παρεμπόδιζε την πρόσβαση των πολιτών στα φυτοφάρμακα, εάν ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της μικρής κοινωνίας μας (εύκολη πρόσβαση σε μικρές ποσότητες από γεωργούς που είναι συγγενείς, φίλοι κ.τ.λ.
5. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συμμερίζεται τις ανησυχίες για την κακόβουλη ή τυχαία δηλητηρίαση ζώων με τη χρήση φυτοφαρμάκων.
Συγκεκριμένα, έχει ήδη προβεί ή σκοπεύει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, σε μια προσπάθεια καταστολής του φαινόμενου:
• Το Τμήμα Γεωργίας προβαίνει σε σχετική ενημέρωση των γεωργών και του κοινού για θέματα που αφορούν τη διάθεση και ορθή χρήση γενικά των φυτοφαρμάκων, τόσο σε διάφορες εκπαιδεύσεις, όσο και με ειδικά φυλλάδια που εκδίδει ή με σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
• Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες που εφαρμόζουν τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο, λαμβάνουν παρόμοια με τα πιο πάνω μέτρα για τη συμμόρφωση και ενημέρωση των πολιτών.
• Μετά από πιέσεις των κρατών μελών, η κύρια παρασκευάστρια εταιρεία των σκευασμάτων methomyl, έχει προσθέσει στα σκευάσματά της ειδική πικραντική και ειδική εμετική ουσία, έτσι ώστε να αποτρέπεται η λήψη του σκευάσματος από τα θηλαστικά.
Με το νέο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο που αναμένεται να υιοθετηθεί περί τα τέλη του 2008, τα φυτοφάρμακα θα διαχωριστούν σε επαγγελματικής και ερασιτεχνικής χρήσης. Τα επαγγελματικής χρήσης θα διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες που θα διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό, μετά από παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων. Πιστοποιητικά μετά από σχετική εκπαίδευση προνοούνται επίσης και για τους διανομείς και πωλητές φυτοφαρμάκων. Το γεγονός αυτό θα διασφαλίζει την αγορά φυτοφαρμάκων υψηλής τοξικότητας μόνο από γεωργούς.
6. Τέλος, πεποίθησή μας είναι ότι το πρόβλημα της κακόβουλης χρήσης χημικών ουσιών για δηλητηριάσεις ζώων είναι θέμα παιδείας και κατ' επέκταση ανθρωπιάς και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό, η συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη για τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για επίλυση του προβλήματος."

Επεξεργασία οικιακών λυμάτων

Υπάρχουν στην αγορά συστήματα με τα οποία μπορεί να γίνει επεξεργασία οικιακών λυμάτων που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάκτηση 170 με 200 λίτρων νερού ανά ένοικο της κατοικίας.
Τα λύματα της κατοικίας που δεν περιλαμβάνουν τα αποχωρητήρια είναι γνωστά σαν ¨γκρίζα νερά" ή "ημιακάθαρτα νερά"
Υπόψη ότι απαγορεύεται δια νόμου η λειτουργία τέτοιων συστημάτων σε περιοχές όπου λειτουργεί κεντρικό σύστημα αποχετεύσεων.

Αν το σύστημα που θα εγκατασταθεί θα περιλαμβάνει και αυτά των αποχωρητηρίων θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίζει για σωστή τη συντήρηση του συστήματος (οι εταιρείες που κάνουν την εγκατάσταση προσφέρουν τη συντήρηση) γιατί αν αυτό δε λειτουργεί σωστά θα υπάρχει κίνδυνος για την υγεία.
Από τον Ιούλιο ζήτησα από ΚΕΒΕ και ΟΕΒ να μου στείλουν κατάλογο εταιρειών που κάνουν τέτοιες εγκαταστάσεις και ελπίζω πριν το τέλος της βδομάδας να μπορώ να τον δημοσιοποιήσω. Με έχουν στο παρελθόν επισκεφθεί 2 εταιρείες τα ονόματά των οποίων μπορώ να δώσω σε όποιον τα ζητήσει.

Για γκρίζα νερά υπάρχει χορηγία €1700 από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Το πιο κάτω είναι ένα ωραίο άρθρο του Αντώνη Μακρίδη στον Πολίτη:
"Ανακύκλωση δίπλα στη βρύση σας"
Related Posts with Thumbnails